Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:6436

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23-10-2013
Datum publicatie
01-11-2013
Zaaknummer
565382 - CV EXPL 12-11897
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Vorderingen cessionaris, mobiel in non conform, waterbestendig/waterdicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 565382 \ CV EXPL 12-11897

Vonnis d.d. 23 oktober 2013

inzake

1 de vennootschap onder firma [naam] & [naam] Incasso v.o.f.,

gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam], [adres], hierna te noemen: [eiseres 1],

2 de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Vereniging Consument en Recht, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3523 XJ) Utrecht aan de Julianaweg 304 BS, hierna te noemen Consument en Recht,

eiseressen, gemachtigde A.L. ten Hoeve, Staalstraat 29 C (3572 RG) Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MobielWerkt B.V. h.o.d.n. Belsimpel.nl,

statutair gevestigd te 9712 HT Groningen, aldaar kantoorhoudende aan de Grote Markt 8 A,

gedaagde, hierna Belsimpel te noemen,

gemachtigde mr. drs. J.W. Elkhuizen, directeur.

DE VERDERE PROCESGANG

In het vonnis van 5 december 2012 is in de hoofdzaak een comparitie van partijen bepaald.

Die comparitie heeft plaatsgehad op 11 maart 2013. Voor [eiseres 1] en Consument en Recht is verschenen de heer [naam]. Voor Belsimpel zijn verschenen de heer [naam] en mevrouw [naam].

[eiseres 1] en Consument en Recht heeft voorafgaande aan de comparitie nadere stukken ingezonden. Partijen hebben ter comparitie een nadere toelichting gegeven op hun standpunten.

De zaak is vervolgens aangehouden waarbij Belsimpel in de gelegenheid is gesteld nadere stukken over te leggen. Belsimpel heeft vervolgens bij akte nadere stukken ingebracht. [eiseres 1] en Consument en Recht hebben zich daarover nader uitgelaten.

Vonnis is nader bepaald op heden

1 De verdere beoordeling

1.1

De inhoud van het vonnis van 5 december 2012, waaronder de vermelding van de feiten, dient als zijnde herhaald en ingelast te worden beschouwd.

1.2

In voormeld vonnis zijn de vorderingen in het incident afgewezen. Daartoe is overwogen dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat [eiseres 1] en Consument en Recht niet de beslissing in de hoofdzaak kunnen afwachten en overigens dat de stellingen van partijen over en weer nadere toelichting vragen.

Tevens is onder meer overwogen dat het aangewezen is dat Consument en Recht een nadere toelichting verstrekt omtrent het door haar gestelde vorderingsrecht.

1.3

Belsimpel is op basis van haar stellingen en verzoek ter comparitie, in de gelegenheid gesteld alsnog nadere stukken over te leggen als aangeboden. Belsimpel heeft bij akte overgelegd een mail van [naam] van Motorola van 2 april 2013. In de e-mail wordt vermeld: "Yes the Defy+ does have IP 67 certification".

Tevens heeft zij overgelegd een inspectierapport met foto's. Daarin is onder meer vermeld dat sprake is van schade veroorzaakt door vocht. Verder is overgelegd een foto van de verpakking van de betreffende mobiel, een Motorola Defy+. Op die verpakking is onder meer vermeld dat deze mobiel "Water-resistant" is.

1.4

[eiseres 1] en Consument en Recht zijn in de akte na comparitie op die producties ingegaan. Zij stellen dat de waterschade aan de mobiele telefoon een direct gevolg is van de non-conformiteit.

Onder verwijzing naar de op 18 november 2012 overgelegde en op die datum op schrift gestelde, opdracht en machtiging heeft Consument en Recht een nadere toelichting gegeven op haar vorderingsrecht.

1.5

Overwogen wordt als volgt.

Belsimpel heeft, zie rov. 1.3 van het vonnis van 5 december 2012, over de door [A] bij haar bestelde telefoon, een Motorola Defy + Black, op de site onder meer vermeld dat het betreffende toestel water- en stofdicht is en dat dit toestel een IP certificering IP 67 heeft.

Partijen zijn het erover eens dat met een aanduiding in die zin wordt verstaan dat een toestel met die certificering geschikt is voor blootstelling aan water van maximaal 1 meter diep en voor maximaal 30 minuten.

1.6

Tussen partijen is niet in geschil dat het toestel van [A] vochtschade had. In een overgelegde verklaring, productie 2 bij dagvaarding, heeft hij daarover zelf verklaard dat hij in het zwembad werd geduwd, dat het water niet diep was en dat hij met zijn lengte van 1.76 meter, met zijn borst/buik boven water kon staan. De telefoon zat volgens hem in zijn broekzak en is nooit dieper is geweest dan 0,50 meter namelijk 30 cm toen hij weer stond. Hij is maximaal een paar minuten in het water geweest. Verder geeft hij aan: "Alle dopjes en rubbertjes en batterijdeksel waren juist geplaatst."

1.7

Uit de bevindingen van het betreffende inspectierapport is niet op te maken dat [A] met het toestel op een grotere diepte dan wel gedurende een langere periode in het water is geweest dan volgens die certificering is aangegeven dan wel dat hij zich niet aan de gebruiksvoorschriften heeft gehouden. Belsimpel heeft weliswaar geopperd, "Het is echter goed voorstelbaar dat dit niet het geval was, en dat een van beide dopjes niet geheel dicht zat.", doch het enkele opperen van die mogelijkheid is onvoldoende om daarvan uit te kunnen gaan. Belsimpel heeft met die enkele stelling in ieder geval niet het bewijsvermoeden van artikel 7:18, tweede lid BW weerlegd.

1.8

Voorts is het volgende van belang. Bij dagvaarding is, productie 14, onder meer een mail van Motorola overgelegd waarin onder meer wordt vermeld dat de Defy + niet IP 67 gecertificeerd is. De telefoon is getest en voldoet aan de IP 67 normen maar, aldus die email, "Motorola wil u er op attenderen dat de telefoon als waterbestendig en niet als waterdicht wordt verkocht. Dit geldt ook alleen als alle ports en de achterkant op de juiste manier gesloten zijn, etc en wanneer de telefoon correct wordt gebruikt. "

Belsimpel heeft bij nadere akte een, korte, mail eveneens afkomstig van Motorola overgelegd. Daarin wordt vermeld dat het toestel wel een IP 67 certificering heeft. Uit de eveneens overgelegde foto van de verpakking, bijlage 4 bij die akte, blijkt echter dat het toestel niet waterdicht maar waterbestendig is. De kwalificatie "waterbestendig" is van een andere aard dan met de aanduiding op de website "waterdicht" en de aanduiding IP 67 certificering wordt bedoeld.

1.9

Belsimpel heeft geen nader bewijs aangeboden ter zake van de stelling dat het toestel een IP 67 certificering had. De thans overgelegde e-mail is gelet op voormelde feiten en omstandigheden daartoe in ieder geval ontoereikend en valt niet te rijmen met de door Motorola gebruikte aanduiding op de verpakking en de eerder overgelegde e-mail die eveneens van Motorola afkomstig was.

1.10

[A] mocht er als consument op basis van de vermeldingen op de site van Belsimpel van uitgaan dat het door hem bestelde toestel waterdicht was en een IP 67 certificering had.

Daarmee heeft de door hem gekochte mobiel niet de eigenschappen die hij op grond van de koopovereenkomst en op grond van de mededelingen van Belsimpel daaromtrent, aanwezig mocht achten. Daarmee is sprake van nonconformiteit in de zin van artikel 7:17 BW.

1.11

[A] heeft jegens Belsimpel aanvankelijk aanspraak gemaakt op reparatie dan wel vervanging van het betreffende toestel. Nadien heeft hij, nadat Belsimpel daartoe niet wilde overgaan, de overeenkomst (partieel) ontbonden waarbij aanspraak is gemaakt op terugbetaling van het aankoopbedrag, de wettelijke rente, een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten alsmede op een vergoeding voor toekomstige schade.

Nu sprake is van nonconformiteit heeft hij zich terecht beroepen op ontbinding van de overeenkomst. De vordering tot teruggave van de koopprijs € 194,00 (inclusief 19% BTW) te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 2 juni 2012 is dan ook toewijsbaar.

1.12

[A] heeft zijn vorderingen op Belsimpel bij cessie-akte ondertekend op respectievelijk 21 en 25 september 2012 overgedragen aan [eiseres 1]. In die akte is onder meer vermeld dat [A] aan [eiseres 1] de rechten en vorderingen ter zake van de bij Belsimpel op 2 juli 2012 geplaatste bestelling tegen een koopprijs van € 125,00 heeft verkocht. Hij heeft Belsimpel over die cessie geïnformeerd. Voormelde vorderingen zijn dan ook toewijsbaar aan [eiseres 1].

1.13

De aanduidingen IP 67 certificering en waterdicht door Belsimpel zijn tevens feitelijk onjuiste mededelingen die niet alleen nonconformiteit opleveren maar tevens aangemerkt dienen te worden als feitelijk onjuiste mededelingen in de zin van artikel 6:193 c eerste lid BW. Er is dan ook tevens sprake van een misleidende handelspraktijk.

De gevraagde verklaringen voor recht sub I tot en met II zijn dan ook toewijsbaar omdat die direct samenhangen met de vordering tot terugbetaling van de koopsom van de mobiel. [eiseres 1] heeft geen zelfstandig belang (meer) bij de gevraagde verklaring voor recht sub III zodat die wordt ontzegd.

1.14

Belsimpel heeft ter zake van de gevorderde vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten geen apart verweer gevoerd. Het is redelijk dat [A] zich tot een incassogemachtigde heeft gewend. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op basis van de Staffel kanton van het rapport Voorwerk II op een bedrag van, de meest subsidiaire vordering van [eiseres 1], € 48,40.

1.15

Ter zake van de overige vorderingen van [eiseres 1] wordt het volgende overwogen. [A] heeft in de voorfase aanspraak gemaakt op reparatie dan wel vervanging van het toestel en, nadat Belsimpel daartoe niet wilde overgaan, terugbetaling van de koopprijs met vergoeding van buitengerechtelijke kosten. [eiseres 1] is voorafgaande aan de overdracht van de onderhavige vorderingen daarbij opgetreden als incassogemachtigde.

Niet gesteld of gebleken is dat, en zo ja welk belang [eiseres 1] als cessionaris heeft bij de vorderingen sub IV en V. Die vorderingen dienen dan ook te worden ontzegd nu niet is gebleken van een (voldoende) relevant belang aan de zijde van [eiseres 1].

1.16

Consument en Recht heeft naar aanleiding van de in het vonnis van 5 december 2012 opgeworpen vraag, verwezen naar de opdracht en machtiging van 18 november 2012. In die opdracht en machtiging, opgesteld op 18 november 2012, bevestigt [A] dat hij [eiseres 1] en Consument en Recht heeft gemachtigd namens hem als opdrachtgever onderhandelingen onder eigen naam en voor eigen rekening te verrichten die zij geraden achten. Met de overdracht van de vordering aan [eiseres 1] valt niet in te zien, ook niet indien de opdracht tot lastgeving is verstrekt vóór overdracht van die vordering, dat op basis daarvan Consument en Recht op eigen naam nog een vorderingsrecht ten opzichte van Belsimpel heeft. De vorderingen van Consument en Recht worden dan ook afgewezen.

5 Proceskosten

Belsimpel wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. De toewijzing van salaris gemachtigde geschiedt op basis van de hoogte van het toegewezen bedrag.

Beslissing:

De kantonrechter:

-wijst de vorderingen van Consument en Recht af;

verklaart voor recht:

I. dat Belsimpel onrechtmatig handelt, althans heeft gehandeld, door de Motorola Defy+ Black aan te bieden als zijnde "waterdicht" en/of beschikkende over “IP 67- certificering”;

II. dat de vernietigings- of ontbindingsverklaring van [A] d.d. 12 en 14 september 2012 doel heeft getroffen;

-veroordeelt Belsimpel om tegen bewijs van betaling aan [eiseres 1] te voldoen een bedrag van € 242,40 vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 194,00 vanaf 2 juni 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

-veroordeelt Belsimpel tevens in de kosten van het geding, aan de zijde van [eiseres 1] en Consument en Recht tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 109,00 aan griffierecht, € 74,06 aan explootkosten en € 75,00 voor salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van den Bosch, kantonrechter, en op 23 oktober 2013 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: BvdB

coll: