Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:5669

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-10-2013
Datum publicatie
01-11-2013
Zaaknummer
370262 - CV EXPL 13-1184
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever die tot zijn verweer zich enkel beroept op een ondeugdelijke prestatie, voert daarmee niet een verweer dat tot afwijzing van de vordering van de opdrachtnemer kan leiden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Emmen

zaak-/rolnummer: 370262 \ CV EXPL 13-1184

vonnis van de kantonrechter van 16 oktober 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap Mechanisatiecentrum Valthermond B.V.,

die woonplaats kiest in Steenwijkerwold,

eiseres,

gemachtigde: mr. M. Zuidema, die kantoor houdt in Steenwijkerwold,

tegen

de besloten vennootschap[X] Grondverzet B.V.,

die gevestigd is in Emmer-Compascuum,

gedaagde,

gemachtigde: Inter Europe Incasso B.V., die gevestigd is in Ter Apel.

Partijen worden hierna MCV en [X] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 maart 2013;

- de conclusie van antwoord van 15 mei 2013;

- de conclusie van repliek van 24 juli 2013;

- de conclusie van dupliek van 18 september 2013.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat dit vonnis vandaag wordt uitgesproken.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat die feiten enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of niet voldoende zijn weersproken, of omdat die feiten blijken uit de in zoverre onweersproken gebleven inhoud van de overgelegde producties.

MCV heeft op grond van een daartoe tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht uiteenlopende reparatiewerkzaamheden verricht aan een tractor van [X].

Op de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn de door MCV gebruikte algemene voorwaarden van toepassing. In die algemene voorwaarden is een bepaling opgekomen die regelt dat MCV bij niet tijdige betaling van haar facturen recht heeft op vergoeding van een contractuele rente en op een bepaalde vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

MCV heeft de reparatiekosten aan [X] gefactureerd. [X] heeft de facturen van MCV niet tijdig en volledig betaald.

De vordering en het verweer

MCV vordert, verkort weergegeven, veroordeling van [X] tot betaling van € 11.166,63 vermeerderd met rente en kosten. Daartoe stelt MCV, samengevat weergegeven, dat zij op grond van de daartoe tussen partijen gesloten overeenkomst reparatiewerkzaamheden voor [X] heeft verricht die haar recht geven op betaling van haar door [X] onbetaald gelaten facturen. MCV stelt verder dat door niet tijdige betaling van die facturen, de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden en in ieder geval de wet haar recht geven op een vergoeding van de door haar gevorderde rente en kosten.

[X] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van
MCV voor zover die een bedrag van € 4.120,62 te boven gaat en tot compensatie van de proceskosten in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. Daartoe voert [X] aan, samengevat weergegeven, dat zij haar tractor ter reparatie aan MCV heeft aangeboden, omdat er een "tik"in de motor zat. Volgens [X] heeft MCV vervolgens uiteenlopende reparatiewerkzaamheden uitgevoerd en verschillende onderdelen van de motor vervangen, maar heeft zij dat niet goed gedaan, bepaalde werkzaamheden nodeloos uitgevoerd en voor de uitgevoerde werkzaamheden meer in rekening gebracht dan de kosten die met een revisie van de motor zouden zijn gemoeid. [X] stelt dat MCV al met al niet meer geeft gedaan dan wat een ander bij een motorrevisie ook zou hebben gedaan, maar dan op een minder efficiënte wijze. [X] wil niet meer betalen dan wat hij zou hebben betaald wat een ander bedrijf "Motorrevisie [Y]" haar in rekening zou hebben gebracht voor een revisie van de motor.

De beoordeling

Het gaat in deze zaak, met het oog op een doelmatige bespreking samengevat weergegeven, om het volgende. Tussen partijen komt een overeenkomst van opdracht tot stand, op grond waarvan MCV uiteenlopende reparatiewerkzaamheden verricht aan een daartoe door [X] ter reparatie aangeboden tractor. MCV factureert hiervoor aan [X] kosten. [X] betaalt die facturen niet, op de grond dat geen deugdelijk werk is geleverd en haar voor het werk bovendien teveel in rekening is gebracht. Ten aanzien van de tegen deze achtergrond tussen partijen opgekomen geschilpunten overweegt de kantonrechter als volgt.

Uit de door [X] tot haar verweer betrokken stellingen volgt dat zij haar verplichting tot betaling van de facturen van [X] niet opschort in verband met een wens tot nakoming van de in haar ogen ondeugdelijk uitgevoerde reparaties aan haar tractor (art. 6:52 en 2:262 BW). Evenmin wordt die betalingsverplichting opgeschort ter verrekening van een vordering (art. 6:127 BW). [X] heeft evenmin feiten gesteld waaruit blijkt dat zij de overeenkomst met MCV (gedeeltelijk) heeft ontbonden en uit de processtukken blijkt ook niet dat [X] in deze procedure ontbinding nastreeft (art. 6:265 BW).

Het voorgaande klemt, omdat ook als sprake zou zijn van ondeugdelijke reparaties die voor een te hoog bedrag aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, dat op zichzelf genomen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn uit de overeenkomst van opdracht voorvloeiende eigen verbintenis tot betaling.

Het verweer zoals [X] dat voert, biedt evenmin aanknopingspunten om aan te nemen dat zij zich beroept op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, in die zin dat die zich verzetten tegen de betaling van de tot zover onbetaald gelaten facturen (art. 6:248 BW).

Het voorgaande in onderling verband en samenhang beschouwd, leidt tot de slotsom dat [X] een verweer voert dat naar zijn aard niet tot afwijzing van de vordering kan leiden. De vordering van MCV, met inbegrip van de gevorderde en op de overeenkomst gestoelde en niet toereikend weersproken vergoeding van rente en kosten, zal moeten worden toegewezen.

[X] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de op de gebruikelijke wijze te begroten kosten van deze procedure.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt [X] om aan MCV te betalen € 11.166,63 te vermeerderen met de contractuele rente van 1 % per maand over € 10.285,00 vanaf 8 maart 2013 tot aan de dag van volledige betaling,

veroordeelt [X] tot betaling van de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van MCV begroot op € 76,71 aan dagvaardingskosten, € 448,00 aan vast recht en € 600,00 aan salaris gemachtigde,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2013.

typ/conc: 216/BRT

coll: