Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:5616

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
19-09-2013
Datum publicatie
25-09-2013
Zaaknummer
2179282 EJ VERZ 13-201
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontbinding niet verschenen verweerder. Ontbinding vanwege gewijzigde omstandigheden; geen vergoeding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0753
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 2179282 EJ VERZ 13-201

Beschikking d.d. 19 september 2013

inzake

Tankstation H-S V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te [adres],

verzoekster, verder te noemen: Tankstation H-S,

gemachtigde mr. D. Groen, werkzaam bij Achmea Rechtsbijstand,

tegen

[naam],

wonende te [woonplaats], verweerder, verder te noemen: [A],

niet in rechte verschenen.

PROCESGANG

Tankstation H-S heeft verzocht de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, zo deze nog mocht blijken te bestaan, te ontbinden, primair op grond van een dringende reden, subsidiair wegens verandering van omstandigheden.

Tankstation H-S heeft voorafgaande aan de mondelinge behandeling nadere stukken ingezonden. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 10 september 2013. Voor Tankstation H-S zijn verschenen de heer [naam], firmant, en mevrouw [naam], firmante. [A] is niet verschenen. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden.

Beschikking is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1.

De griffier heeft [A] per aangetekende brief d.d. 19 juli 2013 aan bovengenoemd adres opgeroepen om op de mondelinge behandeling te verschijnen. Op de retourzending van dit aangetekend schrijven d.d. 12 augustus 2013 heeft de griffier [A] nogmaals opgeroepen bij brief van 13 augustus 2013, die eveneens is verzonden aan bovengenoemd adres, na verificatie ervan door de griffier in de gemeentelijke basisadministratie. Hieruit is gebleken dat [A] ingeschreven staat op het adres aan de [adres]. Daarmee is [A] opgeroepen conform aanbeveling 1.3 van de Aanbevelingen voor procedures ex art. 7: 685 BW, zoals vastgesteld in de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters d.d.
8 november 1996, Overig 1996, 000, zoals laatstelijk gewijzigd op 30 oktober 2008, Overig 2008, 000 (i.w.tr. 30-10-2008). Vast staat derhalve dat hij behoorlijk is opgeroepen.

2.

In essentie legt Tankstation H-S het volgende aan haar verzoek ten grondslag. Op 12 mei 2013 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Tankstation H-S en [A]. [A] heeft in dat gesprek bekend geld uit de kassa te hebben weggenomen om te gebruiken voor privédoeleinden. Als reactie daarop heeft Tankstation H-S [A] op staande voet ontslagen en dit per brief d.d. 13 mei 2013 schriftelijk bevestigd. Daar [A] na de ontslagaanzegging meerdere bedreigende uitspraken heeft gedaan jegens Tankstation H-S heeft Tankstation H-S op 21 mei 2013 aangifte gedaan van zowel verduistering als bedreiging. Tankstation H-S stelt zich op het standpunt dat de handelwijze van [A] een dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst oplevert. Zo dat niet het geval is, is door de handelswijze van [A] in ieder geval een zodanige verstoring in de arbeidsrelatie ontstaan dat de arbeidsovereenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden dient te worden ontbonden. Voor toekenning van een vergoeding is geen plaats, nu de thans ontstane situatie volledig aan [A] is toe te schrijven.

3.

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod.

4.

Het ontbindingsverzoek is voorwaardelijk gedaan, namelijk voor het geval achteraf (door de bodemrechter) mocht worden vastgesteld dat het gegeven ontslag op staande voet geen stand kan houden en er met andere woorden geen sprake is van een dringende reden als bedoeld in de wet. De vraag of er sprake is van een dringende reden dient daarom niet in deze procedure maar in een nog te entameren bodemprocedure te worden beantwoord. Het primaire verzoek (ontbinding op grond van een dringende reden) komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

5.

Met betrekking tot het subsidiaire verzoek (ontbinding op grond van gewijzigde omstandigheden) overweegt de kantonrechter het volgende. Nu [A] geen verweer heeft gevoerd, dient uitgegaan te worden van de juistheid van het feitencomplex dat Tankstation H-S aan haar verzoek ten grondslag heeft gelegd. Naar het oordeel van de kantonrechter is er op grond van dat feitencomplex sprake van een zodanige wijziging van de omstandigheden dat van Tankstation H-S niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen langer voortduurt. De kantonrechter acht in dit verband voornamelijk de opstelling en houding van [A] van belang.

6.

In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een ernstig en onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie tussen partijen. Het subsidiaire verzoek (ontbinding wegens gewijzigde omstandigheden) zal daarom worden ingewilligd.

7.

Voor toekenning van een vergoeding aan [A] is geen plaats nu hij debet is aan de thans ontstane situatie.

8.

De kantonrechter acht termen aanwezig om de proceskosten aldus te compenseren dat iedere partij de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen, voor het geval deze nog mocht blijken te bestaan, per 1 oktober 2013, op grond van een gewichtige reden bestaande in een verandering van omstandigheden;

compenseert de proceskosten aldus dat partijen de eigen kosten dragen.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.B. Faber-Siermann, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2013 in aanwezigheid van de griffier.

typ: RvH
coll.: