Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:5579

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-09-2013
Datum publicatie
24-10-2013
Zaaknummer
C18/143175/KG ZA 13-257
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding: Ontruiming na inroepen huurbeding ter zake van bedrijfsruimte. Gevolg van het inroepen van het inroepen van het huurbeding is dat de met het huurbeding strijdige huurovereenkomst kan worden vernietigd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/143175 / KG ZA 13-257

Vonnis in kort geding van 18 september 2013

in de zaak van

de naamloze vennootschap

SNS BANK N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaat mr. J.B. Rijpkema,

tegen

1. de commanditaire vennootschap

AUTOBEDRIJF AYRTON C.V.,

gevestigd te Winschoten,

2. de stichting

STICHTING SPAAR BEHEER,

gevestigd te Winschoten,

3. MR. M.J. UBBENS

in hoedanigheid van curator in het faillissement van Procon B.V.,

kantoorhoudende te Groningen,

gedaagden,

gemachtigde voor gedaagden sub 1 en 2[A], tevens bestuurder van gedaagde sub 2.

Partijen zullen hierna SNS en Ayrton, Spaar Beheer en de curator genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 12 september 2013 waar mr. Rijpkema is verschenen voor SNS; voor Ayrton en Spaar Beheer is verschenen[A] voornoemd;

 • -

  de pleitnota van SNS;

 • -

  de pleitnota van Ayrton en Spaar Beheer.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

SNS heeft bij hypotheekakte d.d. 15 juli 2011 een hypothecaire geldlening verstrekt aan de besloten vennootschap Procon B.V. te Winschoten.

Procon B.V. heeft tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen ten behoeve van SNS een recht van eerste hypotheek verleend op het bedrijfsgebouw te [plaatsnaam] aan de [adres].

In de hypotheekakte is - voor zover thans van belang - op blad 3 onder meer het volgende vermeld:

'(…)

De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank te verhuren, te verpachten of op andere wijze aan derden in gebruik te geven. (…)'.

2.2.

Ayrton is een commanditaire vennootschap met één vennoot, te weten Stichting Spaar Beheer, gedaagde sub 2, die is opgericht op 27 september 2012.

Op dezelfde datum heeft Procon B.V. als verhuurder met Ayrton als huurder een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot het hiervoor genoemde bedrijfspand aan de [adres] te [plaatsnaam].

2.3.

Procon B.V. is bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
d.d. 24 januari 2012 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Ubbens tot curator in dat faillissement.

2.4.

Na datum faillissement van Procon B.V. zijn pogingen in het werk gesteld het bedrijfspand aan de [adres] te [plaatsnaam] onderhands te (doen) verkopen. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Vervolgens heeft de deurwaarder namens SNS bij exploten van 2 augustus 2013 aan Ayrton en aan de curator aangezegd dat SNS als hypothecair schuldeiseres overgaat tot de verkoop van het pand aan de [adres] te [plaatsnaam].

2.5.

De veiling van het meergenoemde pand is voorzien op 19 september 2013 om 14:00 uur. De notaris, die opdracht heeft gekregen de openbare verkoping namens SNS uit te voeren, heeft zulks ook nog aan Ayrton meegedeeld bij brief van 7 augustus 2013.

2.6.

Bij brief van 28 augustus 2013 heeft de raadsman van SNS Bank N V. het hiervoor genoemde huurbeding ingeroepen tegen zowel Ayrton als de curator.
Daarbij is medegedeeld dat SNS zich gelet op dat huurbeding beroept op de vernietigbaarheid van de door Procon B.V. met Ayrton gesloten huurovereenkomst, hetgeen betekent dat de betreffende huurovereenkomst jegens SNS geen enkele werking heeft.

In diezelfde brief is Ayrton namens SNS gesommeerd het gehuurde aan de

[adres] te [plaatsnaam] binnen één week na dagtekening van de brief te ontruimen. Aan de sommatie heeft Ayrton tot op heden geen gevolg gegeven.

3 Het geschil

3.1.

De vordering van SNS strekt ertoe:

I. gedaagden sub 1 en 2 te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de onroerende zaak staande en gelegen te [plaatsnaam] aan de [adres] te ontruimen met al het hare en de haren, onder medeneming van al haar eigendommen, onder de gelijktijdige verplichting zulks te doen op een nette en correcte wijze, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat gedaagden sub 1 en 2 in gebreke blijven aan dit vonnis te voldoen, alsmede te bepalen dat eiseres gerechtigd zal zijn deze ontruiming te doen bewerkstelligen met inachtneming van het bepaalde in de artikel 555 Rv e.v.;

II. gedaagde sub 3 te veroordelen om te gehengen en gedogen dat het hiervoor jegens

gedaagden sub 1 en 2 gevorderde zal worden uitgevoerd;

met veroordeling van gedaagden sub 1 en 2 in de kosten van dit geding.

3.2.

Ayrton en Spaar Beheer hebben verweer gevoerd.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening is met de aard van het gevorderde gegeven.

4.2.

Vaststaat dat het op grond van het onder 2.1. in de hypotheekakte opgenomen huurbeding aan de hypotheekgever Procon B.V. verboden was het verbonden bedrijfspand aan de [adres] te [plaatsnaam] zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verzoekster geheel of gedeeltelijk te verhuren.

De tussen Procon B.V. en Ayrton gesloten huurovereenkomst is gesloten zonder toestemming van SNS en is derhalve in strijd met het zojuist aangehaalde huurbeding.


4.3. Ayrton en Spaar Beheer hebben gesteld dat de curator na overleg met de
rechter-commissaris heeft besloten de huurovereenkomst tussen Procon B.V. en Ayrton gestand te doen zolang de huurpenningen op regelmatige wijze zouden worden voldaan en dat zij er van uit zijn gegaan dat dit is gebeurd met toestemming van de SNS Bank omdat de curator in de plaats is getreden van de SNS Bank. Ayrton en Spaar Beheer hebben gesteld dat daarmee is voldaan aan de voorwaarde toestemming verhuur bedrijfspand.

4.4.

De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

Een huurbeding heeft de bedoeling te voorkomen dat een hypotheekhouder bij een eventuele executie nadeel lijdt, nu een huurovereenkomst de waarde van het verbonden onroerend goed kan doen dalen. Derhalve heeft de hypotheekhouder er belang bij dat zij schriftelijk toestemming dient te verlenen indien door de hypotheekgever een huurovereenkomst wordt aangegaan of gewijzigd met betrekking tot de verbonden onroerende zaak.

Gesteld noch gebleken is dat SNS als hypotheekhouder bij het aangaan van de in geding zijnde huurovereenkomst daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Dat de curator met instemming van SNS de huurovereenkomst enige tijd gestand heeft gedaan, brengt niet mee dat daarmee gezegd kan worden dat SNS achteraf toestemming voor die huurovereenkomst heeft gegeven en dat SNS in dat licht geen beroep zou kunnen doen op het huurbeding.

4.5.

Verder hebben Ayrton en Spaar Beheer gesteld dat geen sprake is van verhuur door Procon B.V. aan een derde omdat de vennoten c.q. belanghebbenden in Ayrton dezelfde zijn als die van Procon B.V.

4.6.

Voor zover Ayrton en Spaar Beheer daarmee hebben willen aangeven dat Ayrton een voortzetting is van Procon B.V. is dit naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende met objectieve en verifieerbare stukken onderbouwd.

Dat bij Ayrton en Procon B.V. dezelfde (rechts)personen als vennoot danwel anderszins als belanghebbende betrokken zijn, maakt dat niet anders.

Bovendien wordt deze stelling van Ayrton en Spaar Beheer gelogenstraft door de tussen Procon B.V. en Ayrton gesloten huurovereenkomst, waarvoor immers geen aanleiding zou bestaan indien Ayrton een voortzetting van Procon B.V. zou vormen.

4.7.

Het vorenstaande brengt met zich dat SNS zich gerechtvaardigd kan beroepen op het aangehaalde huurbeding.

4.8.

Vaststaat dat de inroeping van het huurbeding door SNS heeft plaatsgevonden nadat de executoriale verkoop van het onderpand door SNS als hypotheekhouder is aangezegd aan Procon B.V. als hypotheekgever, zodat het bepaalde in lid 2 van artikel 3:264 BW evenmin in de weg staat aan inroeping daarvan.

4.9.

Een gevolg van de inroeping van het huurbeding is de vernietiging van de met het huurbeding strijdige huurovereenkomst en dat, nu SNS als hypotheekhouder gerechtigd is de verbonden onroerende zaak executoriaal te verkopen, zij daartoe kan overgaan zonder dat de onroerende zaak nog in gebruik is of kan blijven bij Ayrton.

4.10.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat SNS belang heeft bij de gevorderde ontruiming van de ten processe bedoelde onroerende zaak.

Nu Spaar Beheer de enige beherend vennoot is van Ayrton, is Spaar Beheer hoofdelijk aansprakelijk voor de ontruiming en de op te leggen dwangsom.

Gelet op het vorenoverwogene wordt de gevraagde voorziening toegewezen, met dien verstande dat daaraan een termijn van veertien dagen na betekening van dit vonnis zal worden verbonden, zodat na de op 19 september 2013 voorziene veiling van het pand met een eventuele koper overleg kan plaatsvinden over een mogelijke voortzetting door Ayrton van de huur van het pand.

4.11.

De mede gevorderde machtiging op SNS om de ontruiming zo nodig zelf, met inroeping van de sterke arm, uit te doen voeren, wordt afgewezen. Uit artikel 556 lid 1 Rv volgt dat SNS de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Op grond van de parlementaire geschiedenis van artikel 3:297 BW heeft SNS voldoende aan een ontruimingsvonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen indien Ayrton en Spaar Beheer niet vrijwillig tot ontruiming overgaan. SNS heeft dus geen rechterlijke machtiging nodig om de hulp van de deurwaarder in te schakelen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan Ayrton en Spaar Beheer wordt betekend en dat aan Ayrton en Spaar Beheer overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv bevel wordt gedaan om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen. De deurwaarder zelf behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien de deuren gesloten zijn, of de opening geweigerd wordt. Die bevoegdheid ontleent hij immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv, waarin artikel 444 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen bij de ontruiming, dan kan hij op grond van artikel 2 Politiewet - zonder dat daartoe een machtiging van de rechter nodig is - bijstand van de politie inroepen.

4.12.

Ayrton en Spaar Beheer zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SNS worden begroot op:

- dagvaarding €  76,71

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal €  1.192,71

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Ayrton en Spaar Beheer om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het pand aan de [adres] te [plaatsnaam] te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van SNS zijn, en de sleutels af te geven aan SNS,


5.2. veroordeelt Ayrton en Spaar Beheer om aan SNS een dwangsom te betalen van
€ 200,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 4.000,00 is bereikt,

5.3.

veroordeelt mr. Ubbens q.q. om te gehengen en te gedogen dat SNS na veertien dagen na betekening van dit vonnis de ten processe bedoelde aan SNS verhypothekeerde zaak doet ontruimen en met afgifte van de sleutels aan SNS ter beschikking doet stellen,

5.4.

veroordeelt Ayrton en Spaar Beheer in de proceskosten, aan de zijde van SNS tot op heden begroot op € 1.192,71,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2013.1

1 type: js