Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:5345

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
05-09-2013
Datum publicatie
10-09-2013
Zaaknummer
564430 - CV EXPL 12-11541
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

non-conformiteit, stelplicht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2013/280
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie: Groningen

Zaak\rolnummer: 564430\CV EXPL 12-11541

Vonnis d.d. 5 september 2013

inzake

[naam],

wonende te [adres],

eiser, hierna [A] te noemen,

gemachtigde: mr. K. Croezen, advocaat te Tynaarlo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Rosworld B.V., mede h.o.d.n. Impex,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te [adres],

gedaagde, hierna Impex te noemen,

gemachtigde: mr. S.H.M.C.R. Tan, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam.

PROCESGANG

De procesgang blijkt uit het volgende:

- dagvaarding,

- conclusie van antwoord,

- akte overlegging productie van [A],

- akte uitlating en overlegging productie van Impex,

- conclusie van repliek,

- conclusie van dupliek.

De Wet herziening gerechtelijke kaart is op 1 januari 2013 in werking getreden. De rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden vormen met ingang van die datum tezamen de nieuwe rechtbank Noord-Nederland. Het rechtsgebied van deze rechtbank beslaat de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De zaak wordt daarom verder behandeld en beslist door de rechtbank Noord-Nederland.

Ten slotte is vonnis bepaald. De uitspraak daarvan is vastgesteld op heden.

OVERWEGINGEN

1 De vaststaande feiten

1.1.

Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond

van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

1.2.

Impex is een onderneming die onder meer paardentrailers en aanhangwagens verkoopt.

1.3.

[A] heeft op 15 februari 2012 van Impex een paardentrailer gekocht en geleverd gekregen van het merk Böckmann, type Big Master, in de uitvoering rood/zilver (hierna: de trailer) tegen een koopprijs van € 12.425,00. Op deze koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Impex van toepassing, waarin - voor zover relevant- het volgende is bepaald:

"Artikel 4.1: (...) De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. (...)

Artikel 4.6.a: Op nieuwe aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt."

1.4.

Ongeveer zes weken na de levering van de trailer heeft [A] bij Impex gereclameerd over een beschadiging van het polyester op de linker buitenkant, ter hoogte van een schroef aan de binnenkant van de trailer. Impex heeft de klacht in behandeling genomen en de fabrikant van de trailer, de firma Böckmann in Duitsland, aangesproken. In een e-mail van Impex aan Böckmann van 17 april 2012 is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

"Wir denken und finden das es nicht geht um eine kleine Unebenheit , aber ein Fabriksfehler mit montage der Trittschutz. (...). Mann hat im Fabrik bei der Montage vom Trittschutz die auβere Polyester Schicht getroffen (durch das Polyester Schicht innen und durch das Holz in der Mitte) und ein Beule ist entstehen. (...)

Es gibt doch Einfluss auf die Haltbarkeit, weil der Anhänger ein 100% Chance hatte auf weitere Haarrisse/Kratzer/Gerissen durch der Fabriksfehler."

1.5.

Böckmann heeft vervolgens een reparatie uitgevoerd waarover Impex niet tevreden was. Op 19 mei 2012 heeft Impex [A] een afschrift gezonden van een door haar in het Duits gestelde brief die zij daarover naar Böckmann heeft gestuurd, voorzien van een Nederlandse vertaling daarvan. Hierin is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

"De bobbel is gerepareerd, maar nu is er een "spinnenweb" ontstaan, zeer lelijk, zie foto 19, er is niet alleen kleurverschil. Onacceptabel.

(...)

Wat we nu nodig hebben is een snelle oplossing. Ons voorstel, jullie maken de trailer weer als nieuw. Wij verkopen deze als demo-trailer. Klant [A], daar bestellen wij een nieuwe voor. Deze is dan zo snel mogelijk klaar. (...)

Ook wij krijgen een tegemoetkoming in onnodig gemaakte kosten. (Dus bij deze een nieuwe Big Master besteld.)

Het spijt me dat e.e.a. zo loopt, maar er moet een goede correcte oplossing komen. Maandag contact met Böckmann."

1.6.

Böckmann heeft vervolgens een tweede reparatie uitgevoerd. Op 7 juni 2012 heeft Impex [A] een e-mail gestuurd waarin, voor zover relevant, het volgende is opgenomen:

" [C] is onderweg naar jullie en je gelooft je oren niet, met Big Master gepoliert, schoon en mooi!! Denk dat Böckmann alle manschappen verzameld had... (...)"

1.7.

[A] heeft geen genoegen genomen met het resultaat van de herstelwerkzaamheden aan de trailer en aangedrongen op vervanging, wat door Impex is geweigerd.

1.8.

Op verzoek van [A] heeft [D] van de firma Polyexact de trailer bekeken. In zijn e-mailbericht van 31 augustus 2012 aan [A] is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

"(...)

Na het bekijken van de beschadiging en de zogenaamde reparatie van de paardentrailer ben ik van mening dat de reparatie zeer slecht is uitgevoerd, er zitten nog steeds haarscheurtjes in de gelcoat laag met eventuele gevolgen voor later b.v. het binnendringen van water en vuil waardoor de schuurtjes steeds groter worden en een zwakke plek in het polyester mogelijk wordt. En de reparatie is ook niet weer op kleur gebracht wat toch wel de bedoeling is.

(...)"

1.9.

Böckmann heeft op 6 december 2012 Impex een verklaring gestuurd over het risico op het binnendringen van water via haarscheurtjes in de gelcoatlaag en de eventuele noodzaak tot vervanging van de trailer. In deze verklaring is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

"(...)

Der Anhänger kann daher ganz normal im Einsatz bleiben. Die Nacharbeit der betroffenen Stelle gibt keinen Anlass zum Austausch des Anhängers. Es besteht an der nachgearbeiten Stelle kein erhöhtes Risiko für einen Wassereintritt.

(...)"

1.10.

[A] en Impex hebben (afzonderlijk) de heer [E], voorheen werkzaam bij Dalery Hoogeveen B.V. en thans werkzaam bij Nomadus B.V., benaderd voor een expertise. Op verzoek van [A] heeft [E] de trailer op 1 maart 2013 onderzocht en hem per brief van 8 maart 2013 zijn bevindingen gestuurd. In een verklaring van 7 mei 2013 heeft [E] zijn bevindingen van 8 maart 2013 bevestigd en nader toegelicht. Deze verklaring luidt, voor zover relevant, als volgt:

" Hierbij verklaar ik (...) dat ik een lakschade aan een Böckmann paardentrailer van de heer [A] (...) heb bekeken op vrijdag 1 maart jl. op verzoek van de heer [A]. Ik heb hiermee ingestemd en dit kosteloos gedaan.

Zoals in ons rapport d.d. 8 maart jl. opgetekend verkeert de paardentrailer in keurige staat van onderhoud, de door [A] aangegeven krassen door polijsten bij nabewerking in de fabriek konden wij niet vaststellen.

In de linker zijwand is een lakbeschadiging te zien met een oppervlakte van ca. 4 mm2, er is een stukje uit de toplaag van de lak verdwijnen, naast het ontstane gaatje zijn twee kleine barstjes in de lak te zien.

Oorzaak hiervoor is zeer waarschijnlijk ontstaan door een actie van buitenaf, aan de binnenkant van de zijwand is ter hoogte van de lakbeschadiging geen popnagel gebruikt om de trapbescherming aan de binnenkant vast te maken, ook zijn er ter hoogte van de beschadiging geen andere delen aan de zijwand gemonteerd.

(...)"

2 De vorderingen

2.1.

[A] c.s. vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. primair: Impex te veroordelen een vervangende trailer Big Master te leveren aan [A] binnen twee weken na een in deze te wijzen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag dat Impex niet aan deze veroordeling voldoet;

II. subsidiair: de koopovereenkomst tussen [A] en Impex te ontbinden alsmede Impex te veroordelen om aan [A] te betalen c.q. te restitueren de door [A] betaalde koopsom van € 12.425,00, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de datum van het in deze te wijzen vonnis tot het moment waarop genoemd bedrag is bijgeschreven op een door [A] nader op te geven rekeningnummer;

III. meer subsidiair: te verklaren voor recht dat de aankoopprijs van de trainer van [A] dient te worden verminderd met € 10.000,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, en daaropvolgend Impex te veroordelen binnen twee weken na het in deze te wijzen vonnis het bij vonnis bepaalde bedrag van vermindering van de aankoopprijs te doen bijschrijven op het nader door [A] op te geven rekeningnummer;

III. in alle gevallen Impex te veroordelen in de kosten van de procedure.

2.2.

Impex concludeert - samengevat - tot afwijzing van de vorderingen en veroordeling van [A] in de kosten van dit geding.

3 Het standpunt van [A].

3.1.

[A] stelt dat de door Impex geleverde trailer niet beantwoordt aan de tussen partijen

gesloten koopovereenkomst. Het polyester aan de buitenkant van de trailer is beschadigd doordat een schroef aan de binnenkant van de trailer te ver is doorgedraaid. Impex heeft in haar e-mail van 17 april 2012 aan Böckmann ook erkend dat sprake is van een fabrieksfout. De beschadiging is na twee reparatiepogingen door Böckmann voor rekening van Impex weliswaar kleiner geworden, maar niet goed verholpen. Er bestaat dan ook nog steeds een risico op meer schade door binnendringen van vocht en vuil. Bovendien is er thans sprake van kleurverschil en krassen door het polijsten. [A] verwijst ter onderbouwing van zijn stelling onder meer naar de verklaringen van [E], [D], [F], [G] en [H] en foto's van de lakbeschadiging.

3.2.

Op grond van de door haar gestelde non-conformiteit beroept [A] zich primair op vervanging van de geleverde trailer door een nieuwe. [A] stelt dat Impex bovendien vervanging heeft toegezegd in haar e-mail aan [A] van 19 mei 2012. Subsidiair beroept [A] zich op ontbinding van de koopovereenkomst en meer subsidiair op vermindering van de koopprijs met een bedrag van € 10.000,00.

4 Het standpunt van Impex.

4.1.

Impex betwist primair dat er (thans nog) sprake is van non-conformiteit. De beschadiging van het polyester is door de fabrikant afdoende gerepareerd. Uit de verklaring van fabrikant Böckmann van 6 december 2012 blijkt ook dat er geen risico op schade door intredend vocht (meer) is. Impex betwist bij gebrek aan wetenschap de gestelde deskundigheid van [G] en [D] die het tegendeel beweren. [E] heeft weliswaar een (te repareren) lakbeschadiging geconstateerd maar uit zijn verklaring blijkt dat het hier niet gaat om de eerdere door Böckmann gerepareerde lakbeschadiging ter hoogte van een schroef aan de binnenkant, maar kennelijk om een nadien ontstane beschadiging die voor rekening van [A] zelf komt. Zo er thans nog sprake is van een klein kleurverschil en/of oneffendheid als gevolg van de eerdere lakbeschadiging dan levert dat geen tekortkoming op gezien de geringe aard daarvan. Bovendien staat dit een normaal gebruik van de trailer niet in de weg.

4.2.

Impex betwist verder de gestelde toezegging tot vervanging. De e-mail waarop [A] zich beroept betreft slechts een aan de fabrikant gericht voorstel en niet een onvoorwaardelijke toezegging aan [A]. Impex beroept zich in dit verband ook op de artikelen 4.1 en 4.6.a. van haar algemene voorwaarden.

4.3.

Impex stelt (subsidiair) dat de geringe afwijking aan de buitenkant van trailer - zo al sprake zou zijn van een tekortkoming - vervanging daarvan dan wel ontbinding van de koopovereenkomst niet rechtvaardigt.

5 De beoordeling

5.1.

Voor toewijzing van de primaire en (meer) subsidiaire vorderingen van [A] tot vervanging van de afgeleverde trailer, ontbinding van de koopovereenkomst dan wel prijsvermindering is in alle gevallen vereist dat de geleverde trailer niet aan de tussen partijen gesloten koopovereenkomst beantwoordt. Er moet in ieder geval dus sprake zijn van non-conformiteit. Nu Impex dat heeft betwist zal de kantonrechter allereerst beoordelen of de non-conformiteit van de trailer is komen vast te staan.

Non-conformiteit

5.2.

Artikel 7:17, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Het tweede lid van dit artikel bepaalt - voor zover relevant - dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

5.3.

Op grond van de hoofdregel van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering draagt [A] de bewijslast van de door hem gestelde non-conformiteit aangezien deze partij zich op de rechtgevolgen daarvan beroept. Aan deze bewijslast gaat een stelplicht vooraf, hetgeen betekent dat [A] ter onderbouwing van zijn stelling allereerst voldoende feiten en/of omstandigheden moet stellen om tot bewijslevering te kunnen worden toegelaten.

5.4.

Vast staat dat de geleverde trailer aanvankelijk niet aan de overeenkomst beantwoordde. Impex heeft in haar e-mail van 17 april 2012 aan fabrikant Böckmann de klacht van [A] dat er sprake was van beschadiging van het polyester op de linker buitenkant, ter hoogte van een schroef aan de binnenkant van de trailer immers onderschreven en Böckmann aangesproken tot het oplossen van deze fabrieksfout. In geschil is of deze fabrieksfout onvoldoende - dat wil zeggen niet zodanig dat de trailer alsnog aan de overeenkomst beantwoordt - is hersteld.

5.5.

Ter onderbouwing van zijn stelling dat de betrokken beschadiging van de trailer onvoldoende is hersteld heeft [A] een viertal verklaringen en een tweetal foto's in het geding gebracht. Nog daargelaten de door Impex betwiste deskundigheid van [G] en [F] zal de kantonrechter aan hun ongedateerde verklaringen voorbijgaan nu uit de inhoud daarvan bovendien niet blijkt wanneer zij de trailer hebben onderzocht. De verklaringen van [D] en [H] zijn wel gedateerd en van na de (tweede) reparatie door Böckmann, maar uit deze verklaringen kan niet worden afgeleid of het om de betrokken beschadiging van het polyester op de linker buitenkant ter hoogte van een schroef aan de binnenkant van de trailer gaat of om een andere (mogelijk nadien ontstane) beschadiging. De verklaring van [E], wiens deskundigheid niet in geschil is, kan evenmin in het voordeel van [A] worden uitgelegd. Hij constateert weliswaar een beschadiging in de buitenste laklaag in de linker zijwand van de trailer, maar tekent daar bij aan dat er aan de binnenkant van de zijwand ter hoogte van deze lakbeschadiging geen popnagel is gebruikt om de trap- bescherming aan de binnenkant vast te maken, noch andere delen aan de zijwand zijn gemonteerd. Nu vast staat dat de in geding zijnde lakbeschadiging in de linker zijwand waarvoor [A] bij Impex heeft gereclameerd zich bevond ter hoogte van een (te ver doorgedraaide) schroef aan de binnenkant betreft het dus niet dezelfde lakbeschadiging, maar kennelijk een nadien door gebruik van de trailer ontstane beschadiging die dus voor rekening van [A] komt. Hieruit volgt dat in de verklaring van [E] geen steun is te vinden voor de stelling van [A] dat de fabrieksfout niet afdoende is gerepareerd. De kantonrechter neemt hierbij in overweging dat [E] in dit verband heeft verklaard dat hij de door [A] aangegeven krassen door polijsten bij nabewerking in de fabriek - naar de kantonrechter aanneemt (ook) ter hoogte van de lakbeschadiging door de te ver doorgedraaide schroef - niet heeft kunnen vaststellen. De door [A] overgelegde foto's kunnen op zichzelf evenmin zijn stelling onderbouwen omdat aan de hand daarvan de aard van de gestelde beschadiging en plaatsing op de trailer niet zijn vast te stellen.

5.6.

Gezien het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat [A] niet aan zijn stelplicht heeft voldaan. [A] zal dan ook niet tot bewijslevering van de door hem gestelde non-conformiteit van de trailer worden toegelaten.

5.7.

Ten aanzien van de door [A] gestelde toezegging tot vervanging van de afgeleverde trailer oordeelt de kantonrechter als volgt. Aan [A] kan worden toegegeven dat de zinsnede "bij deze een nieuwe Big Master besteld" in de aan hem gezonden vertaling van de reactie van Impex aan Böckmann van 19 mei 2012 op zichzelf staand ook als een aan hem gerichte toezegging zou kunnen worden geïnterpreteerd. Gezien de context van deze zinsnede heeft [A] naar het oordeel van de kantonrechter er echter niet zonder meer op mogen vertrouwen dat dit een onvoorwaardelijke toezegging tot vervanging van de geleverde trailer [A] betrof. In genoemde (Duitstalige) reactie alsmede in de Nederlandse vertaling daarvan staat immers uitdrukkelijk dat het een voorstel aan de fabrikant betreft. Het is dan ook veeleer aannemelijk dat Impex onder voorbehoud van goedkeuring door de fabrikant alvast een nieuwe trailer heeft besteld om eventueel tijdverlies te voorkomen. [A] kan hieraan dan ook geen recht op vervanging van de afgeleverde trailer ontlenen. Het is bovendien niet aannemelijk dat Impex zonder een akkoord van de fabrikant op dit voorstel [A] een nieuwe trailer zou hebben toegezegd, te meer nu in haar algemene voorwaarden - waarvan [A] de toepasselijkheid niet heeft betwist - is opgenomen dat op nieuwe aanhangwagens uitsluitend de garantie van toepassing is die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

5.8.

Uit het voorgaande volgt dat de door [A] gestelde non-conformiteit niet is komen vast te staan en Impex dus niet tekort is geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst. Evenmin is vast komen te staan dat partijen (desondanks) vervanging van de afgeleverde trailer zijn overeengekomen. De kantonrechter zal de hierop gebaseerde vorderingen van [A] dan ook afwijzen. De overige verweren daartegen van Impex behoeven derhalve geen bespreking meer.

5.9.

[A] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze

procedure worden veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [A] in de kosten van deze procedure, die aan de zijde van Impex (Rosworld B.V.) tot aan deze uitspraak worden vastgesteld op € 625,00 aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome, kantonrechter, en op 5 september 2013 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: rvdh