Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2022:5199

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-06-2022
Datum publicatie
15-07-2022
Zaaknummer
960825 \ EJ VERZ 21-434
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Handelsnaamkwestie, gelijkenis, verwarring te duchten, artikel 6 Handelsnaamwet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2022/330
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./repnr.: 960825 \ EJ VERZ 21-434

Uitspraakdatum: 16 juni 2022

Beschikking van de kantonrechter op een verzoek ingevolge artikel 6 Handelsnaamwet

De heer [verzoeker] h.o.d.n. Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud

Wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: [verzoeker]

procederend in persoon

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Noordkop Vastgoedonderhoud B.V.

gevestigd te Breezand, gemeente Hollands Kroon

verwerende partij

verder te noemen: NVBV

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoekschrift ingediend, ter griffie ingekomen op 29 december 2021. NVBV heeft een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 19 mei 2022 heeft een zitting plaatsgevonden. Aan de kant van [verzoeker] is daarbij verschenen de heer [verzoeker] . Aan de kant van NVBV zijn de heer [naam 2] en mevrouw [naam 1] , beide bestuurder van NVBV, verschenen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [verzoeker] bij brief van 17 maart 2022 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Op 7 januari 2019 heeft [verzoeker] een eenmanszaak met de handelsnaam Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud laten inschrijven in het handelsregister. Het uittreksel uit het handelsregister van de onderneming vermeldt “SBI-code: 2511 – Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vastgoed- en Scheepsonderhoud, tevens reparatie en bescherming van hout, steen en metaal”. Als bezoekadres vermeldt de inschrijving Graft.

2.2.

[verzoeker] gebruikt in de kop van haar facturen ook de naam Noordkop Vastgoedonderhoud.

2.3.

Op 4 januari 2021 is NVBV ingeschreven in het handelsregister onder de naam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V.

2.4.

Bij brieven van 20 juli 2021 en 15 augustus 2021 heeft [verzoeker] NVBV gesommeerd om de handelsnaam binnen twee weken te wijzigen.

2.5.

Bij brief van 18 september 2021 heeft NVBV aan [verzoeker] meegedeeld dat niet te zullen doen.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] voert aan dat NVBV een handelsnaam gebruikt die dezelfde is als die van [verzoeker] , dan wel daar zeer op lijkt. NVBV is een concurrerende partij. De werkzaamheden die NVBV op haar site vermeldt zijn gelijk aan die van de onderneming van [verzoeker] en worden verricht binnen het werkgebied van [verzoeker] . Klanten en leveranciers van de beide ondernemingen bevinden zich in dezelfde regio. De naam Noordkop zegt in dat verband genoeg. Het werkgebied van [verzoeker] loopt vanaf de Zaanstreek tot aan Den Helder. Verwarring dreigt niet alleen, zij is er ook al. Vanaf juni 2021 ontvangt [verzoeker] vragen van klanten over NVBV, waaronder de vraag of [verzoeker] een nieuwe vestiging heeft geopend. [verzoeker] vraagt de kantonrechter om deze vervelende situatie te beëindigen.

4 Het verweer

4.1.

NVBV meent dat het verzoek van [verzoeker] moet worden afgewezen. Zij voert het volgende aan. Bij de oprichting van NVBV hebben de oprichters en de notaris een gedegen onderzoek gedaan naar de naamstelling van het nieuwe bedrijf. Daarbij is niet naar voren gekomen dat de naam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. niet zou zijn toegestaan. De handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. en de handelsnaam Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud zijn twee zeer verschillende namen. Ook de activiteiten van de beide ondernemingen verschillen. [verzoeker] verricht onderhoud aan schepen en NVBV verricht vastgoedonderhoud. De activiteiten van NVBV hebben de SBI-codes 4120 en 31011 met de omschrijving “Het in stand houden en onderhouden van-, het uitvoeren van renovatie aan-, woningen en utiliteitsbouw op het gebied van bestaande- en nieuwbouwobjecten.” De werkzaamheden van [verzoeker] vallen volgens de inschrijving in het handelsregister onder de SBI-code 2511 en worden omschreven als “Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan”. NVBV doet niets in metalen constructiewerken. Verwarring kan er dus niet zijn. Verder verricht NVBV 95% van haar werkzaamheden in de gemeente Den Helder. Niet duidelijk is in welke regio het bedrijf van [verzoeker] werkzaam is.

5 De beoordeling

5.1.

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam maar in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te vrezen is.

5.2.

Artikel 6 lid 1 Hnw bepaalt dat als een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet iedere belanghebbende de kantonrechter kan verzoeken degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.

5.3.

De kantonrechter merkt het verzoek van [verzoeker] de situatie te beëindigen aan als een verzoek NVBV te veroordelen tot wijziging van de door haar gebruikte handelsnaam.

Overeenstemming?

5.4.

Uit de door [verzoeker] overgelegde stukken blijkt dat hij als sinds 2019 (ook) de naam Noordkop Vastgoed gebruikt in zijn correspondentie, onder meer op zijn facturen. Deze naam komt (met uitzondering van de toevoeging B.V.) geheel overeen met de handelsnaam van NVBV. Dit is echter niet wat [verzoeker] aan zijn verzoek ten grondslag legt. Hij voert aan dat de handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. te zeer lijkt op Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud.

5.5.

Naar het oordeel van de kantonrechter wijkt de door Noordkop gevoerde handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. slechts in geringe mate af van de handelsnaam Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud. De kantonrechter is van oordeel dat door dit geringe verschil, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring te duchten is. Dit oordeel wordt hieronder toegelicht.

Aard van de onderneming

5.6.

Partijen verschillen van mening over de mate waarin de aard van hun ondernemingen overeenstemt. NVBV wijst erop dat de SBI-codes die in het handelsregister aan de activiteiten van de beide ondernemingen zijn gekoppeld verschillen. Ook voert NVBV aan dat zij geen metalen constructiewerken vervaardigt, hetgeen de onderneming van [verzoeker] volgens het handelsregister doet. De volledige omschrijving in het handelsregister van de activiteiten van [verzoeker] luidt echter “Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vastgoed- en Scheepsonderhoud, tevens reparatie en bescherming van hout, steen en metaal”. Zij omvat dus ook vastgoedonderhoud, een activiteit die ook terugkomt in de omschrijving van de werkzaamheden van NVBV als opgenomen in het handelsregister.

5.7.

Doorslaggevend is echter wat de beide ondernemingen feitelijk doen. Uit de door [verzoeker] overgelegde stukken (concept-jaarrekening, foldermateriaal en facturen) blijkt dat de onderneming van [verzoeker] zich (ook of in hoofdzaak) bezighoudt met wandafwerking, stucwerkherstel, schilderwerk binnen/buiten en houtrotherstel. NVBV heeft bij de mondelinge behandeling bevestigd dat zij deze werkzaamheden ook verricht. Dat komt eveneens naar voren uit de door [verzoeker] ingebrachte afdrukken van de website van NVBV. Daarop staat dat NVBV zich bezighoudt met onder meer schilderwerk en houtrotherstel. Ook komt de aard van de beide ondernemingen al naar voren in de handelsnaam zelf. Beide ondernemingen houden zich bezig met het onderhoud van vastgoed. Dat NVBV heeft gesteld dat zij dit onderhoud vooral verricht binnen een concern waarbij ongeveer 75 Verenigingen van Eigenaars zijn aangesloten, maakt dit niet anders. NVBV heeft bij de zitting immers gezegd zich ook te richten op andere partijen dan de aangesloten Verenigingen van Eigenaars en af en toe (naar schatting een keer per maand) voor een particulier te werken. Op de website van NVBV richt zij zich ook tot particulieren, waarbij zij meldt dat Noordkop Vastgoedonderhoud ook aantreedt “bij al uw klussen in en rondom het huis”. De aard van de beide ondernemingen is dan ook grotendeels vergelijkbaar. Dat [verzoeker] ook onderhoud verricht aan schepen maakt dat niet anders.

Plaats van vestiging

5.8.

Voor de plaats waar een onderneming gevestigd is, moet vooral worden gekeken naar het werkgebied van de onderneming. Bij de zitting heeft NVBV gezegd dat haar werkzaamheden voor 95% worden verricht in Den Helder. [verzoeker] rekent Den Helder ook tot zijn werkgebied. Daarbij komt dat NVBV, zoals blijkt uit een door [verzoeker] ingebracht afschrift, haar werkgebied op haar website als volgt omschrijft: “Wij zijn gevestigd in Breezand. Hierdoor is ons werkgebied gecentreerd in de Kop van Noord-Holland”. Duidelijk is dan ook dat het werkgebied van NVBV groter is dan alleen Den Helder. [verzoeker] heeft aangevoerd dat Noordkop in zijn handelsnaam al verwijst naar de regio waarin hij werkt. Hij heeft het door hem gestelde werkgebied onderbouwd door een aantal facturen over te leggen, onder meer aan klanten in Wieringerwaard en Oudesluis. Ook Den Helder en omgeving behoren tot de regio die men aanduidt als Noordkop. Geconcludeerd moet dan ook worden dat partijen zich in ieder geval deels tot hetzelfde geografische gebied richten.

5.9.

De kantonrechter is van oordeel dat voornoemde omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, tot de conclusie leiden dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. NVBV voert de handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. dan ook in strijd met artikel 5 Hnw. De kantonrechter zal NVBV daarom veroordelen om haar handelsnaam te wijzigen. De statutaire naam van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ook steeds een handelsnaam. Het is wettelijk verplicht deze statutaire naam in correspondentie te vermelden. NVBV zal dan ook haar statutaire naam moeten wijzigen. Omdat een statutaire naamswijziging via de notaris moet plaatsvinden, zal de kantonrechter aan de veroordeling tot wijziging een termijn van een maand verbinden.

5.10.

De proceskosten komen voor rekening van NVBV, omdat zij ongelijk krijgt. De kosten aan de kant van [verzoeker] worden tot nu begroot op:

Griffierecht € 86,-

Totaal € 86,-

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

Veroordeelt NVBV om binnen een maand na betekening van deze beschikking haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin het woord Noordkop niet meer voorkomt;

6.2.

Veroordeelt NVBV tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [verzoeker] tot en met vandaag vaststelt op € 86,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van de beschikking;

6.3.

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A. Hoogkamer en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.