Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:8954

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
13-10-2021
Datum publicatie
14-10-2021
Zaaknummer
C/15/321087 / KG ZA 21-531
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak in zaak van Topschakers tegen de Bond en de gemeente Hoogeveen over vraag of de gemeente het te houden NK als evenement mag aanmerken en een Corona toegangsbewijs mag eisen van de deelnemers. Vordering eisers afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/321087 / KG ZA 21-531

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak gedaan op 13 oktober 2021

in de zaak van

1. [eiser 1]

wonende te [plaats] ,

2. [eiser 2],

wonende te [plaats] ,

3. [eiser 3],

wonende te [plaats] ,

4. [eiser 4],

wonende te [plaats] ,

5. [eiser 5],

wonende te [plaats] ,

6. [eiseres 6],

wonende te [plaats] ,

eisers,

advocaten mr. G.W. van Bolhuis en mr. D.J.B. Bosscher te Halfweg (NH),

tegen

1. de vereniging

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

advocaat mr. A.J.F. de Jager te Amsterdam

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HOOGEVEEN,

zetelend te Hoogeveen,

gedaagde,

advocaten mr. R. Snel en mr. P. Zoeten te Groningen.

Partijen zullen hierna de Topschakers, de KNSB en de gemeente genoemd worden.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. Th.S. Röell, voorzieningenrechter, en C. Vis-van Zanden, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen namens de Topschakers [eiser 1] en [eiser 4] , bijgestaan door mrs. Van Bolhuis en Bosscher voornoemd. Tevens zijn namens de minderjarige eiseres [eiseres 6] haar ouders als wettelijk vertegenwoordigers vergezeld van hun gemachtigde mr. S. Timp aanwezig in de zaal. Voorts verschijnen namens de KNSB de heer [directeur] (directeur), bijgestaan door mr. De Jager voornoemd en namens de gemeente de heer [naam] ( [functie] ), bijgestaan door mr. Snel en mr. Zoeten voornoemd

Partijen hebben over en weer het woord gevoerd, de Topschakers en de KNSB aan de hand van pleitaantekeningen. Partijen blijven bij de eerder door hen ingenomen standpunten.

Vervolgens is de zitting korte tijd geschorst. Na hervatting van de zitting heeft de voorzieningenrechter mondeling vonnis gewezen.

De uitgangspunten

Eisers behoren tot de beste schakers van Nederland. [eiser 3] is regerend Nederlands kampioen.

De KNSB is de overkoepelende bond van schaakverenigingen in Nederland. Zij organiseert grote landelijke toernooien zoals het Nederlands kampioenschap.

De KNSB heeft op 2 augustus 2021 de Topschakers uitgenodigd voor deelname aan het Deloitte Nederlands kampioenschap 2021 (mannen en vrouwen). De toernooien voor dit kampioenschap zullen plaatsvinden in de periode van 15 oktober 2021 tot 23 oktober 2021 in het gemeentehuis (hierna: het Raadhuis) te Hoogeveen. De gemeente is gastvrouw bij dit kampioenschap.

Bij de uitnodiging is aan de Topschakers meegedeeld dat de toernooien zullen worden gespeeld met inachtneming van het geldende Protocol Veilig Schaken (hierna: het protocol) welk protocol de richtlijnen van de overheid volgt. Dit protocol is voor het laatst op 25 september 2021 aangepast aan de op dat moment ingevoerde versoepelingen van de coronamaatregelen.

Op 7 oktober 2021 heeft de KNSB aan de Topschakers schriftelijk het volgende meegedeeld:

Eerder hebben we jou bericht over het besluit van de gemeente Hoogeveen om een corona toegangsbewijs (CTB) verplicht te stellen voor de deelnemers aan het Deloitte NK Schaken Algemeen en Vrouwen in Hoogeveen. Wij hebben vervolgens aan alle spelers gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken. Bij een aantal spelers bleken er bezwaren te zijn.

De KNSB heeft daarop, mede in overleg met de relevante stakeholders contact gehad met de gemeente Hoogeveen, om te proberen de gemeente op andere gedachten te brengen. Dit omdat de hoofdregel is dat geen CTB nodig is om te sporten. Dat is niet gelukt. De gemeente houdt vast aan haar standpunt dat voor iedereen, dus ook voor de deelnemers aan het NK, een CTB verplicht is. De gemeente beschouwt het NK als een evenement.

Het bestuur van de KNSB heeft zich vervolgens in een ingelaste vergadering gebogen over de ontstane situatie. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om het NK Schaken zoals gepland door te laten gaan in het gemeentehuis van Hoogeveen. Dit betekent dus ook dat de deelnemers een CTB nodig hebben om te kunnen spelen.

(…)

De gemeente is in 2021 als gastheer ook subsponsor van het Deloitte NK Schaken. Het past in de algemene lijn van de KNSB t.a.v. de coronamaatregelen, dat de gastheer uiteindelijk kan bepalen onder welke voorwaarden er op de locatie geschaakt kan worden. Het is niet goed uit te leggen naar de andere leden als de KNSB van de eigen algemene lijn afwijkt. (…)

Een aantal van de Topschakers heeft desgevraagd op 12 oktober 2021 aan de KNSB laten weten dat zij zich bij een afwijzende beslissing in kort geding zullen terugtrekken uit het toernooi.

De standpunten

De Topschakers vorderen samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad primair de gemeente zal gebieden de Toernooien toe te laten, dan wel te gedogen in het Raadhuis zonder de eis van een geldig corona toegangsbewijs (hierna: CTB) voor de Topschakers en subsidiair de KNSB zal gebieden de Toernooien te houden in zodanige gelegenheden dat de Topschakers niet hoeven te beschikken over een geldig CTB, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de KNSB en de gemeente in de kosten van dit geding, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

De Topschakers leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de KNSB en de gemeente onrechtmatig handelen jegens hen. Zij verklaren dat het gebruikelijk is dat bij de toernooien geen publiek aanwezig is om de schakers optimale concentratie te kunnen geven en stellen dat in dat geval op basis van de richtlijnen van de overheid en van het protocol geen CTB nodig is. Zij voeren aan dat een praktische consequentie van een eis voor een CTB zal zijn dat de schakers zich dagelijks zullen moeten laten testen of een CTB moeten laten zien, waardoor zij extra worden belast, hetgeen drukt op hun schaakspelvermogen.

De KNSB en de gemeente voeren ieder afzonderlijk verweer.

De beoordeling

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het onderhavige toernooi een evenement is zoals gedefinieerd in artikel 58a lid 1Wet publieke gezondheid (Wpg), waarin een wedstrijd met zoveel woorden als voorbeeld wordt genoemd.

De door de Topschakers genoemde uitzonderingsbepalingen missen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter toepassing.

In artikel 5.2 lid 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid 19 (Trm), waarin de Wpg nader is uitgewerkt, is bepaald dat de organisator er zorg voor draagt dat alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs.

Weliswaar bepaalt lid 3 van dit artikel dat sportwedstrijden van amateurs worden uitgesloten van deze regeling, maar de voorzieningenrechter acht de onderhavige nationale schaakkampioenschappen van een dusdanig niveau dat niet van een amateur sportwedstrijd kan worden gesproken.

De conclusie is dat de huidige regelgeving niet toelaat dat wedstrijden als de onderhavige worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een corona toegangsbewijs.

Voorzover de Topschakers vorderen dat de gemeente deze eis zal laten vallen, oordeelt de voorzieningenrechter dat de gemeente bij uitstek gehouden is om deze regelgeving na te leven. Zij is immers zelf het bevoegd gezag dat moet toezien op naleving van deze regelgeving.

Dat betekent dat de primaire vordering tegen de gemeente zal worden afgewezen.

Daarmee komt vervolgens de subsidiaire vordering gericht tegen de KNSB aan de orde die inhoudt dat de KNSB de toernooien elders dient te organiseren, op een plaats waar de eis van een CTB niet geldt.

Deze vordering is evenmin toewijsbaar, omdat deze disproportioneel is. Van de KNSB kan niet worden gevergd dat zij de belangen van een handvol schakers laat prevaleren boven het belang van de KNSB en andere deelnemende schakers om dit reeds lang voorbereide toernooi te laten doorgaan zoals gepland.

Hieruit volgt dat zowel de primaire als de subsidiaire vordering van de Topschakers wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen de Topschakers in de proceskosten worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de gevorderde voorzieningen af;

veroordeelt de Topschakers tot betaling van € 1.683,-- aan de KNSB;

veroordeelt de Topschakers tot betaling van € 1.683,-- aan de gemeente;

verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Vervolgens is de behandeling beëindigd.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzieningenrechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.