Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:8118

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-08-2021
Datum publicatie
20-10-2021
Zaaknummer
316116 / HA ZA 21/261
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incident. Oproeping in vrijwaring. Referte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/316116 / HA ZA 21/261

Vonnis in incident van 18 augustus 2021

in de zaak van

1 [eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiseres],

wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie in de hoofdzaak,

verweerders in reconventie in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

advocaat mr. L.T. van Eijk van Heslinga te Alkmaar,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAURUS GEMINI REAL ESTATE B.V.,

gevestigd te Bergen,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. Y. Moszkowicz te Utrecht.

Partijen zullen hierna [eisers] en Taurus genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 15 maart 2021, met producties;

 • -

  het herstelexploot van 30 april 2021;

 • -

  de akte overlegging productie van [eisers] ;

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens van eis in reconventie, tevens houdende de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De feiten in het incident

2.1.

Partijen hebben eind december 2020 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de verkoop door [eisers] aan Taurus van de onroerende zaak aan de [adres] in [plaats] (hierna: de koopovereenkomst). De koopsom bedroeg € 2.300.000,-.

2.2.

Taurus heeft de overeengekomen waarborgsom van € 230.000,- gestort op de derdenrekening van [notariskantoor] .

2.3.

Partijen zijn overeengekomen dat Taurus de onroerende zaak uiterlijk op 21 januari 2021 aan [eisers] zou leveren. Hierbij zou het restant van de koopsom via [notariskantoor] worden betaald.

2.4.

[notariskantoor] had het restant van de koopsom op 21 januari 2021 niet ontvangen. Op 24 januari 2021 heeft notaris [notaris] (hierna: [notaris] ) partijen geïnformeerd dat hij naar aanleiding van een door hem gedaan onderzoek geen medewerking kon verlenen aan de levering van de onroerende zaak.

2.5.

De onroerende zaak is niet overgedragen aan Taurus.

3 De vorderingen in de hoofdzaak

In de hoofdzaak

in conventie

3.1.

[eisers] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. Taurus zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 230.000,-, te vermeerderen met de rente;

b. Taurus zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 2.925,- aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de rente;

c. Taurus zal veroordelen in de proceskosten van de procedure, de beslagkosten en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

[eisers] legt – samengevat – aan zijn vordering ten grondslag dat Taurus na herhaaldelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig bleef in het betalen van het restant van de koopsom en het verlenen van medewerking aan de levering van de onroerende zaak. Daarom heeft [eisers] de koopovereenkomst rechtsgeldig ontbonden. Als gevolg daarvan is Taurus aan [eisers] op grond van artikel 11.2 van de koopovereenkomst een boete verschuldigd van 10% van de koopsom van de onroerende zaak, dus € 230.000,-.

3.3.

Taurus voert verweer.

in reconventie

3.4.

Taurus vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

a. voor recht zal verklaren dat de koopovereenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden, althans de ontbinding daarvan zijdens [eisers] zal vernietigen;

b. voor recht zal verklaren dat de koopovereenkomst tussen partijen nog steeds geldt;

c. voor recht zal verklaren dat [eisers] aansprakelijk is jegens Taurus voor de schade die voortvloeit uit de onrechtmatige ontbinding en latere verkoop aan derden van de onroerende zaak, nader op te maken bij de staat en te vereffenen volgens de wet, als gevolg van het onrechtmatige handelen van [eisers] te vermeerderen met rente en buitengerechtelijke kosten;

d. [eisers] zal veroordelen tot nakoming van de koopovereenkomst met betrekking tot en levering van de onroerende zaak, binnen 14 dagen na dit vonnis, op straffe van een dwangsom van ineens € 1.000.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen verschuldigd bedrag, en een dwangsom van € 1.000,- althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen verschuldigd bedrag, per dag, voor iedere dag dat het verzuim voortduurt;

e. [eisers] zal veroordelen tot opheffing van het door althans namens [eisers] gelegde beslag op de tegoeden ad € 230.000,- van Taurus op de (kwaliteits)rekening van [notariskantoor] , althans [notaris] , op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen verschuldigd bedrag, voor iedere dag dat het verzuim voortduurt;

f. [eisers] zal veroordelen in – samengevat – de proceskosten en de nakosten, beide vermeerderd met de wettelijke rente.

4 De vordering in het incident

4.1.

Taurus vordert dat haar wordt toegestaan [notariskantoor] en [notaris] in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat zij niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst, omdat het niet halen van de overeengekomen termijnen is toe te rekenen aan [notariskantoor] en [notaris] . Daarom zijn [notariskantoor] en [notaris] aansprakelijk voor de schade die Taurus als gevolg hiervan lijdt.

4.2.

[eisers] refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

5 De beoordeling in het incident

5.1.

De rechtbank oordeelt dat de incidentele vordering moet worden toegewezen, omdat de door Taurus gestelde en door [eisers] niet weersproken gronden deze vordering kunnen dragen.

5.2.

Gelet op de uitkomst van de procedure zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6 De verdere procedure in de hoofdzaak en in reconventie

6.1.

De rechtbank zal een comparitie van partijen bepalen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

6.2.

[eisers] heeft de gelegenheid de conclusie van antwoord in reconventie ter comparitie te nemen. [eisers] dient een schriftelijke conclusie van antwoord in reconventie uiterlijk twee weken voor aanvang van de comparitie toe te zenden.

6.3.

De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen – ook in nadeel van die partij – kan maken die zij geraden zal achten.

6.4.

De behandeling van de zaak ter comparitie zal in beginsel de volgende onderwerpen bevatten. De rechter zal beginnen met een aantal formaliteiten. Vervolgens zal de rechter zo nodig vragen stellen over de feiten en over de standpunten van partijen waarin inzicht moet bestaan om tot een oordeel te kunnen komen.

6.5.

In beginsel wordt ter comparitie aan de raadslieden van partijen de gelegenheid geboden de juridische standpunten van partijen nader toe te lichten. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van beknopte spreekaantekeningen. Uitgebreide mondelinge en schriftelijke uiteenzettingen zullen echter niet worden toegestaan.

6.6.

Op de comparitie zal, eventueel aan de hand van een voorlopig oordeel over de zaak, worden nagegaan hoe de verdere gang van de procedure moet zijn. Daarbij kan ook de mogelijkheid van een schikking of inschakeling van een mediator aan de orde zijn. De zitting eindigt met een aantal formaliteiten.

7 De beslissing

De rechtbank

in het incident

7.1.

staat toe dat [notariskantoor] en [notaris] , beide kantoorhoudende aan [adres 2] [plaats 2] , door Taurus worden gedagvaard tegen de terechtzitting van 15 september 2021;

7.2.

compenseert de kosten van het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de hoofdzaak in conventie en in reconventie

7.3.

beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van een nog aan te wijzen rechter van deze rechtbank in het gerechtsgebouw te Alkmaar aan de Kruseman van Eltenweg 2 op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd;

7.4.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 1 september 2021 voor het opgeven van de verhinderdagen van partijen en hun advocaten in de maanden oktober tot en met december 2021, waarna dag en uur van de comparitie zullen worden bepaald;

7.5.

bepaalt dat na de vaststelling van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de comparitie zelf zal bepalen;

7.6.

bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal worden gewijzigd;

7.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. Saarloos en in het openbaar uitgesproken op 18 augustus 2021.1

1 type: IK coll: LJS