Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:5809

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-06-2021
Datum publicatie
27-07-2021
Zaaknummer
8623479 \ CV EXPL 20-5637
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Geschil over de betaling van nota’s voor behandelingen van de dierenarts. De conclusie is dat niet kan worden vastgesteld dat de vordering aan eiser is gecedeerd, omdat niet is voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste van artikel

3:84 lid 2 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8623479 \ CV EXPL 20-5637

Uitspraakdatum: 16 juni 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap Infomedics B.V.

gevestigd te Almere

eiseres

verder te noemen: Infomedics

gemachtigde: Yards Deurwaardersdiensten B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. M. Deckers

de zaak in het kort

Geschil over de betaling van nota’s voor behandelingen van de dierenarts. De conclusie is dat niet kan worden vastgesteld dat de vordering aan eiser is gecedeerd, omdat niet is voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste van 3:84 lid 2 BW. Slordig procederen van Infomedics.

1 Het procesverloop

1.1.

Infomedics heeft bij dagvaarding van 25 mei 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Infomedics heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] een schriftelijke reactie heeft gegeven. Infomedics heeft daarna nog schriftelijk gereageerd op productie die [gedaagde] bij conclusie van dupliek heeft ingediend.

2 Feiten

2.1.

Bij Akte van Cessie van 27 augustus 2015 zijn Infomedics DFA v.v. en Dierenkliniek Vondelpark het volgende overeengekomen:
1. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn partij bij een overeenkomst met betrekking tot het overnemen van vorderingen met betrekking tot onverzekerde producten en/of diensten ingevolge welke de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat de opdrachtgever vorderingen op de in zijn/haar klanten/debiteurenbestand ingeschreven personen over zal dragen aan de opdrachtnemer.
2. a). De opdrachtgever cedeert hierbij alle vorderingen zoals genoemd in artikel 7 lid 1 van de algemene leveringsvoorwaarden, welke cessie de opdrachtnemer hierbij aanvaardt.
b). De opdrachtnemer cedeert hierbij alle vorderingen zoals genoemd in artikel 6 lid 2 onder g en artikel 7 lid 3 van de algemene leveringsvoorwaarden, welke cessie de opdrachtgever hierbij aanvaardt.

2.2.

Op 11 en 13 juni 2016 heeft Dierenkliniek Vondelpark de hond van [gedaagde] behandeld.

2.3.

Op 9 september 2016 heeft [gedaagde] twee nota’s (van € 168,48 en € 143,62) ontvangen voor de behandelingen, met het verzoek om binnen 28 dagen te betalen aan uwnota.nl. Bij herinnering van 21 oktober 2016 en aanmaningen van 14 november 2016 en 2 december 2016 is nogmaals verzocht om betaling van de nota’s aan uwnota.nl.

2.4.

Bij brief van 26 december 2016 heeft de YARDS Deurwaardersdiensten B.V. aan [gedaagde] geschreven dat uwnota.nl haar had ingeschakeld. Bij brief van 23 januari 2017 heeft YARDS Deurwaardersdiensten B.V., met verwijzing naar nota’s van Infomedics Factoring B.V. van 9 september 2016, verzocht om betaling van de nota’s binnen vijftien dagen na de betalingsherinnering.

2.5.

Op 27 juli 2018, 16 augustus 2018, 20 april 2019 en 27 januari 2020 heeft YARDS Deurwaardersdiensten B.V., met verwijzing naar nota’s van Infomedics van 9 september 2016, verzocht om betaling binnen vijftien dagen na bezorging van de betalingsherinnering.

2.6.

Tussen november 2016 en november 2020 heeft [gedaagde] met (onder andere) YARDS Deurwaardersdiensten B.V. per e-mail contact gehad over de nota’s. [gedaagde] heeft meegedeeld dat zij de nota’s niet (volledig) wilde betalen omdat zij vindt dat de dierenarts fouten heeft gemaakt. Op 20 november 2016 heeft de dierenarts naast uitleg over de behandeling met betrekking tot de facturen geschreven: Wat betreft de facturen. (…) Daar wij niets van u gehoord hebben sindsdien, zijn ze inmiddels overgedragen aan ons factureringsbureau en ben ik bang dat ik daar niets meer aan kan doen.

3 De vordering

3.1.

Infomedics vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van de nota’s, te weten een bedrag van € 312,10, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag en de buitengerechtelijke kosten.

3.2.

Infomedics heeft in de dagvaarding aan de vordering ten grondslag gelegd dat zij de vorderingen als lasthebber van de dierenarts incasseert. Bij conclusie van repliek heeft Infomedics gesteld dat zij bij het opstellen van de dagvaarding een verkeerd model heeft gebruikt en dat zij, omdat de nota’s dateren uit 2016, het model uit dat jaar had moeten gebruiken. Bij repliek heeft Infomedics gesteld dat van lastgeving geen sprake is en – kort weergegeven – dat Dierenkliniek Vondelpark de vordering op [gedaagde] via een factoringovereenkomst met akte van cessie aan haar heeft gecedeerd en dat [gedaagde] in verzuim is gebleven met de betaling van de nota’s. Ook heeft Infomedics bij repliek gerefereerd aan artikel 7 lid 1 van algemene voorwaarden. Deze voorwaarden heeft zij niet overgelegd.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Zij betwist dat Infomedics gerechtigd is om de vordering te incasseren, zij heeft ook geen mededeling van de cessie ontvangen. Verder voert zij aan – samengevat – Infomedics niet heeft voldaan aan haar stelplicht en substantiëringsplicht. Ten slotte voert [gedaagde] aan dat Dierenkliniek Vondelpark verwijtbaar tekort is geschoten in de uitvoering van haar werkzaamheden, omdat in eerste instantie een foute diagnose is gesteld en [gedaagde] onvolledige voorlichting heeft gekregen. Daardoor is schade ontstaan.

5 De beoordeling

5.1.

Het gaat in deze zaak om de vraag of [gedaagde] moet worden veroordeeld tot betaling aan Infomedics van de nota’s van de behandelingen door Dierenkliniek Vondelpark.

5.2.

Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde] is dat Infomedics niet gerechtigd is om de vordering te incasseren, omdat, zo begrijpt de kantonrechter [gedaagde] , [gedaagde] betwist dat cessie van de vordering heeft plaatsgevonden. Dit verweer slaagt. De kantonrechter licht dat hieronder toe.

5.3.

Bij conclusie van repliek heeft Infomedics gesteld dat geen sprake is van lastgeving (zoals zij in de uiterst summiere ‘knip-en-plak’ dagvaarding stelde), maar van een factoringovereenkomst en een bij akte van cessie door Dierenkliniek Vondelpark aan Infomedics in eigendom overgedragen vordering. De kantonrechter stelt vast dat uit de overgelegde stukken inderdaad blijkt dat (de rechtsvoorganger van) Infomedics en Dierenkliniek Vondelpark op 27 augustus 2015 een Akte van Cessie hebben ondertekend (vergelijk de feiten sub 2.1.).

5.4.

In die Akte van Cessie wordt beschreven dat bepaalde vorderingen als omschreven in (artikel 6 en 7) van de algemene leveringsvoorwaarden door Dierenkliniek Vondelpark aan (de rechtsvoorganger van) Infomedics worden overgedragen. Infomedics heeft in de tekst van de conclusie van repliek een stukje van (kennelijk) artikel 7 van deze voorwaarden opgenomen, maar nagelaten deze algemene leveringsvoorwaarden in het geding te brengen en zij heeft daartoe ook geen specifiek bewijsaanbod gedaan.

5.5.

Volgens Infomedics worden de overgedragen vorderingen door Dierenkliniek Vondelpark maandelijks via declaratiebestanden ingediend. Zo zou dit ook zijn gebeurd met de vorderingen van Dierenkliniek Vondelpark op [gedaagde] . Infomedics heeft echter het declaratiebestand waaruit dat blijkt niet overgelegd, omdat Infomedics dit bestand vanwege het tijdverloop sinds de datum van de nota’s niet heeft kunnen achterhalen.

5.6.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de kantonrechter niet voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste van artikel 3:84 lid 2 BW. Op zich hoeven over te dragen vorderingen in een akte van cessie niet te worden geïndividualiseerd en is voldoende dat een akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld aan de hand van cessielijsten, de administratie of correspondentie van de cedent, om welke vorderingen het gaat, maar in het voorliggende geval kan niet worden vastgesteld dat de Akte van Cessie betrekking heeft op de onderhavige vordering.

5.7.

Het maandelijkse declaratiebestand (vergelijk r.o. 5.5) waaruit de cessie van juist deze vordering van Dierenkliniek Vondelpark op [gedaagde] had kunnen blijken, ontbreekt en de e-mail van 20 november 2016 van de Dierenkliniek Vondelpark aan [gedaagde] (vergelijk de feiten 2.6.) is onvoldoende specifiek. In die e-mail wordt immers slechts verwezen naar ‘ons factureringsbureau’ en niet naar Infomedics of een van haar voorgangers.

5.8.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Infomedics zal afwijzen. Gelet op deze conclusie kan het verweer van [gedaagde] voor het overige onbesproken blijven.

5.9.

De proceskosten komen voor rekening van Infomedics, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Infomedics tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 150,00 aan salaris van de gemachtigde van [gedaagde] .

6.3.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Aardenburg en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter