Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:4940

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-05-2021
Datum publicatie
22-07-2021
Zaaknummer
8803818
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Gokverslaving. Geen schending door Holland Casino van haar zorgplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2021/375
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8803818 / CV EXPL 20-8349

Uitspraakdatum: 12 mei 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. J.M. Timmer

tegen

de naamloze vennootschap Holland Casino N.V.,

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

verder te noemen: Holland Casino

gemachtigden: mr. M.B. Kerkhof en mr. A.L. Koster

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 22 september 2020 een vordering tegen Holland Casino ingesteld. Holland Casino heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 8 april 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Zowel [eiser] als Holland Casino hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd. Voorafgaand aan de zitting heeft [eiser] bij brief van 24 maart 2021 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is vanaf 1985/1986 diverse keren als bezoeker bij één van de casino’s van Holland Casino geweest.

2.2.

Artikel 12 lid 1 aanhef en onder b. van de Beschikking casinospelen 1996 bepaalt:

De vergunninghouder weigert de toegang tot het speelcasino aan personen:

b. uit wier gedragingen of uitlatingen redelijkerwijs valt op te maken dat zij in een zodanige toestand verkeren dat zij hun wil niet in vrijheid kunnen bepalen;

Artikel 12 lid 2 van die beschikking luidt:

De vergunninghouder kan de verdere toegang tot het speelcasino ontzeggen aan personen die de bepalingen van het huisreglement niet in acht nemen, dan wel de bepalingen van het spelreglement overtreden.

2.3.

Op 29 april 2009 heeft Holland Casino [eiser] een entreeverbod gegeven van vijf jaar in verband met agressief gedrag.

2.4.

In het evaluatieverslag van februari 2014 van Stichting Centrum ’45 over [eiser] is onder meer vermeld:

Client wil minder last krijgen van zijn verleden wat zich uit in o.a. zoals herbelevingen, prikkelbaarheid, agressiviteit en vermijding. Hij wil zijn boosheid beter leren beheersen. Ook wil hij zijn gokverslaving onder controle blijven houden, andere copingvaardigheden aanleren.

2.5.

In een brief van Stichting Centrum ’45 d.d. 20 juli 2015 gericht aan de huisarts van [eiser] is onder meer het volgende geschreven:

Uw patiënt (…) was in behandeling op de polikliniek (…) van 07-01-2013 tot en met 02-06-2015 (…) Patiënt was bij Ready for Change in behandeling voor zijn gokverslaving dit was een groepsbehandeling, daar kon patiënt zich niet uiten en die therapie had weinig effect. Ten tijden van de intake en de wachttijd voor traumabehandeling gokte hij al niet meer. (…) De uitslag van het NPO van april 2014; (…) Klachten kunnen verklaard worden in kader van PTSS (…) In februari 2015 gaf patiënt en zijn vrouw aan dat het erg goed ging en dat hij overwoog de behandeling af te ronden.

2.6.

Op 7 augustus 2015 heeft [eiser] telefonisch contact opgenomen met Holland Casino. In de door Holland Casino opgestelde rapportage in haar registratiesysteem OASE daarover staat:

Nam telefonisch kontakt op over EV. Hij was blij weer naar binnen kon. Bleek dat hij ziek was geweest en PTSS was geconstateerd. Trauma door oorlogsverleden. In behandeling geweest en medicijnen hiervoor. Gaat verder goed met hem. Zijn gedrag besproken en was mede door zijn ziektebeeld gaf hij aan. Zal niet meer voorkomen beloofde hij.

2.7.

[eiser] is op 8 augustus 2015 bij Holland Casino langs geweest. Holland Casino heeft daarover in haar registratiesysteem OASE gerapporteerd:

Komt (-), nav bovenstaand telef. gesprek, ook nog in HC. Hij toont rapp. een brief (2014) waarin staat dat zijn stoornis mogelijk te maken heeft gehad met PTSS. Hij zegt dat hij heel blij is dat er nu eindelijk een goede diagnose is gesteld. Hij wil daarom aan iedereen excuses maken voor z’n (onbehoorlijke) gedrag soms. Hij heeft dat niet bewust gedaan maar dat gebeurde door de stoornis waaraan hij leed. Excuses aanvaard. (-) ging niet naar binnen.

2.8.

Holland Casino heeft [eiser] op 26 oktober 2015 een entreeverbod (EV) aangezegd van een half jaar in verband met agressief gedrag.

2.9.

Bij brief van 3 september 2019 heeft de gemachtigde van [eiser] Holland Casino aansprakelijk gesteld voor alle door [eiser] geleden en nog te lijden (materiele en immateriële) schade wegens schending door Holland Casino van de op haar rustende zorgplicht waardoor zij onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens [eiser] . Hij heeft Holland Casino gesommeerd om hem te berichten of Holland Casino deze aansprakelijkheid erkent.

2.10.

Bij brief van 17 september 2019 heeft Holland Casino betwist haar zorgplicht jegens [eiser] te hebben geschonden en heeft zij geen aansprakelijkheid erkend.

2.11.

Holland Casino heeft een verklaring overgelegd van de toenmalige medewerker van Holland Casino ( [XX] ) die [eiser] op 8 augustus 2015 te woord heeft gestaan en de aantekeningen heeft gemaakt in de hierboven aangehaalde rapportage in haar registratiesysteem OASE. In die verklaring staat onder meer:

Kennelijk heb ik in de mutatie een notitie gemaakt dat de brief die ik van de gast onder ogen kreeg uit 2014 kwam. Dit heb ik specifiek benoemd. Als ik dit in de mutatie heb genoteerd dan weet ik ook 100% zeker dat de brief uit 2014 kwam. Ik was altijd erg punctueel in mijn werk en vastlegging daarvan. Bovendien was het niet logisch geweest om het jaartal van de brief te vermelden als het om een recente brief uit 2015 zou zijn gegaan. Tevens heb ik in diezelfde mutatie opgemerkt dat er in de brief stond dat gast [eiser] behandeld was voor PTSS. Ik heb in de mutatie niet geschreven over een passage uit de brief die ging over gokverslaving of een behandeling die [eiser] daarvoor onderging. Ik weet zeker dat als ik daarover iets had gelezen in de brief die [eiser] mij ter inzage had gegeven, ik daar in de mutatie in OASE een vermelding over had gemaakt. Het Preventiebeleid van Holland Casino is immers het belangrijkste onderdeel van ons werk en dat heb ik altijd uiterst serieus genomen. Het is voor mij zeer onwaarschijnlijk dat ik informatie uit de brief die gaat over gokverslaving niet zou hebben vastgelegd in OASE.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert – samengevat – dat de kantonrechter voor recht verklaart dat Holland Casino jegens [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld en tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens [eiser] vanaf 8 augustus 2015. Daarnaast vordert [eiser] veroordeling van Holland Casino tot betaling van € 20.000 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 september 2019, veroordeling tot betaling van de proceskosten en de wettelijke rente daarover.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Holland Casino onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door schending van de op grond van de betreffende regelgeving op haar rustende zorgplicht. Holland Casino had uit het gedrag van [eiser] , het op 7 augustus 2015 gevoerde telefoongesprek en de door [eiser] op 8 augustus 2015 getoonde informatie moeten opmaken dat hij in een zodanige toestand verkeerde dat hij zijn wil niet kon bepalen en dat [eiser] met zijn speelgedrag zijn belangen – alle omstandigheden in aanmerking genomen – in relevante mate schaadde. Op grond van de op Holland Casino rustende zorgplicht had Holland Casino onder deze omstandigheden [eiser] tegen zichzelf en/of anderen in bescherming behoren te nemen door aan [eiser] de toegang te weigeren, hetgeen Holland Casino heeft nagelaten. [eiser] heeft materiele schade geleden door een bedrag van tenminste € 20.000,00 te vergokken. Dat bedrag dient Holland Casino aan [eiser] te vergoeden.

4 Het verweer

4.1.

Holland Casino betwist de vordering. Zij voert primair aan – samengevat – dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden. In het kader van haar zorgplicht voert Holland Casino een preventiebeleid kansspelen (PBK) dat is opgesteld in samenwerking met de verslavingszorg. Ook voert Holland Casino aan dat het vaste rechtspraak is dat de eigen verantwoordelijkheid van de speler voorop staat. Voor aansprakelijkheid is alleen in zeer bijzondere omstandigheden plaats. In het onderhavige geval is daarvan geen sprake. [eiser] vertelde pas op 26 mei 2019 dat hij kampte met een kansspelverslaving. Tot die tijd was er geen enkele aanleiding voor Holland Casino om te veronderstellen dat [eiser] zijn wil niet kon bepalen of om een andere reden de toegang tot het casino moest worden ontzegd of beperkt. In de periode daarvoor zijn er twee keer maatregelen jegens [eiser] getroffen vanwege agressieve uitingen tijdens zijn bezoeken. Ook het telefoongesprek van 7 augustus 2015 en het bezoek op 8 augustus 2015 wezen niet op een gokverslavingsprobleem. Holland Casino betwist dat [eiser] op 8 augustus 2015 de brief van 20 juli 2015 zou hebben laten zien, dat hij Holland Casino erop zou hebben gewezen dat hij voor een gokverslaving was behandeld of een gokverslaving had en dat uit de brief van juli 2015 zou blijken dat hij in augustus 2015 een gokverslaving had. Ter onderbouwing van haar verweer heeft Holland Casino onder meer gewezen op de hierboven bij de feiten aangehaalde verklaring van [XX] .

Subsidiair heeft Holland Casino aangevoerd dat [eiser] zijn vermeende schade en het vereiste causale verband tussen die schade en het handelen van Holland Casino onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, zodat Holland Casino niet aansprakelijk is voor de schade die [eiser] stelt te hebben geleden op grond van onrechtmatige daad.

5 De beoordeling

5.1.

De (primaire) vraag die voorligt is of Holland Casino haar zorgplicht heeft geschonden jegens [eiser] door, naar aanleiding van het bezoek van [eiser] op 8 augustus 2015, [eiser] geen entreeverbod op te leggen. De kantonrechter is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat Holland Casino haar zorgplicht jegens [eiser] heeft geschonden. Het volgende is daartoe redengevend.

5.2.

Holland Casino heeft onweersproken gesteld dat zij in samenwerking met de verslavingszorg een preventiebeleid kansspelen (PBK) heeft opgesteld dat bestaat uit een uitgebreid pakket aan maatregelen, variërend van het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker tot en met het opleggen van een entreeverbod. Uit de jurisprudentie over de zorgplicht die Holland Casino jegens haar bezoekers heeft, valt af te leiden dat Holland Casino een ruime mate van oordeelsvrijheid heeft bij de beslissing of zij aan een bezoeker al dan niet een toegangsverbod oplegt op grond van artikel 12 lid 2 van de Beschikking casinospelen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal aanleiding kunnen bestaan om in het kader van een procedure aan een dergelijke beslissing van Holland Casino te tornen.

5.3.

[eiser] heeft bij dagvaarding gesteld dat hij op 8 augustus 2015 bij Holland Casino langs is geweest met de brief van 20 juli 2015 en dat daarin zijn behandeling voor “gokverslaving” duidelijk is vermeld. Holland Casino heeft die stelling betwist en aangevoerd dat [eiser] een stuk uit 2014 heeft getoond waarin staat dat zijn stoornis mogelijk te maken heeft gehad met een PTSS. Holland Casino heeft betwist dat zij uit dat stuk zou moeten afleiden dat [eiser] een kansspelverslaving had. Ter zitting van 8 april 2021 heeft [eiser] gesteld dat hij zowel de brief van 20 juli 2015 alsook het evaluatieverslag van februari 2014 aan Holland Casino heeft laten zien en dat hij beide stukken heeft besproken. Ook heeft [eiser] ter zitting gesteld dat Holland Casino een kopie van die stukken zou hebben gemaakt. Die stellingen heeft Holland Casino eveneens uitdrukkelijk betwist.

5.4.

De kantonrechter is van oordeel dat [eiser] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Holland Casino reden had om te vermoeden dat [eiser] in augustus 2015 en op enig moment daarna aan een kansspelverslaving leed, althans over onvoldoende zelfbeheersing beschikte om op verantwoorde wijze aan het kansspel deel te nemen. Ook als [eiser] zowel de brief van 20 juli 2015 als het evaluatieverslag van februari 2014 op 8 augustus 2015 heeft getoond aan de betreffende medewerker van Holland Casino ( [XX] ), dan nog kan dat niet tot een dergelijke vaststelling leiden, omdat uit die stukken niet voldoende blijkt dat een dergelijke gokverslavingsproblematiek zich op dat moment (8 augustus 2015) nog steeds voordeed. Dat Holland Casino van bedoelde stukken een kopie zou hebben gemaakt en dat [eiser] met [XX] over de inhoud van die stukken in die zin heeft gesproken dat [XX] daaruit had moeten begrijpen dat [eiser] mogelijk (nog) met een verslavingsproblematiek kampte is, gelet op de betwisting daarvan door Holland Casino, niet komen vast te staan. Een en ander voert tot de slotsom dat niet kan worden geconcludeerd dat Holland Casino haar zorgplicht jegens [eiser] heeft geschonden. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] , omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Holland Casino worden vastgesteld op een bedrag van € 746,00 aan salaris van de gemachtigde van Holland Casino.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.P. Ruitinga, kantonrechter en op 12 mei 2021 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter