Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:4938

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-05-2021
Datum publicatie
22-07-2021
Zaaknummer
8887341
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Leveringstermijn bankstel en ontbinding van de koopovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8887341 / CV EXPL 20-9864

Uitspraakdatum: 12 mei 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

verder te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. B. Özkaya (Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten)

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Konfor Home Amsterdam B.V.,

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

verder te noemen: Konfor Home

gemachtigde: mr. I. Atar (Arslan & Ersoy Advocaten)

1 Het procesverloop

1.1.

[eiseres] heeft bij dagvaarding van 17 november 2020 een vordering tegen Konfor Home ingesteld. Konfor Home heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 13 april 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. [eiseres] heeft gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd. Voorafgaand aan de zitting heeft Konfor Home bij brief van 30 maart 2021 nog twee producties toegezonden. [eiseres] heeft bij brief van 2 april 2021 producties 8 tot en met 10 overgelegd. Vervolgens heeft [eiseres] bij brief van 7 april 2021 productie 11 aan de rechtbank toegestuurd. Omdat bij de mondelinge behandeling is gebleken dat Konfor Home deze productie niet heeft ontvangen, wordt die productie echter als niet overgelegd beschouwd.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] heeft op 23 april 2020 een op maat te maken loungebank (hierna: bank) gekocht van Konfor Home voor een totaalbedrag van € 1.245,00. [eiseres] heeft het aankoopbedrag in delen per pin in de winkel van Konfor Home betaald: op 23 april 2020 € 400,00, op 20 mei 2020 € 600,00 en op 23 juni 2020 het restant van € 245,00.

2.2.

[eiseres] heeft bij dagvaarding deze drie (verkoop)orders met de daaraan vastgeniete pinbonnen overgelegd. Alle drie de orders zijn afgedrukt op briefpapier van Konfor Home. Op de tweede verkooporder (met pinbon van 20 mei 2020) staat onder meer:

1. De levertijd is slechts een indicatie en is altijd onder voorbehoud want wij zijn afhankelijk van de omstandigheden.

2. De status van uw order kunt u telefonisch en/of per e-mail navragen. (…)

4. Onze algemene voorwaarden kunt u op onze website vinden en/of downloaden. Op aanvraag kunnen we het ook opsturen.

2.3.

Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden bepaalt voor zover van belang:

a. Verkoper geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd. Algemene levertijd van verkoper 12 weken.

b. (…) Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.

c. Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden en overmacht, wordt aan de verkoper een nadere termijn gegund. Nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst.

d. Bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

2.4.

Op 27 juli 2020 heeft [eiseres] een (uitgebreide) e-mail gestuurd aan Konfor Home in verband met de nog niet geleverde bank. Aan het slot van deze e-mail staat:

Ik verwacht mijn bestelde bank incl kleur en stof waar ik voor betaald heb. Krijg ik van jullie geen oplossing of wordt er binnen 14 dagen geen contact opgenomen met mij. Ga ik verdere juridische stappen overnemen.

2.5.

In reactie daarop heeft Konfor Home per e-mail van 28 juli 2020 aan [eiseres] geschreven:

Zoals zojuist telefonisch besproken, hoop ik dat u tevreden bent met de antwoorden en het gesprek.

2.6.

Op 4 augustus 2020 hebben partijen over en weer e-mail contact gehad. [eiseres] informeert (10.09 uur) naar de levering van de bank, waarop Konfor Home schrijft (10.52 uur):

Zodra ik de lijst heb met uw naam ga ik u gelijk contact met u opnemen.

Vervolgens schrijft [eiseres] ((11.03 uur):

Ik wacht nog een week, als ik dan nog niets gehoord heb, wil ik m’n geld terug. Er wordt eerst 2 weken achter elkaar beloofd dat de bank ieder moment binnen kan komen. De 3e keer heeft jullie leverancier weer vertraging. Volgens je collega krijgen jullie iedere week nieuwe leveringen binnen, dan wil ik niet weten hoeveel maanden/orders jullie achter lopen. En zelf met de klanten contact opnemen gebeurd ook niet. Ik vind het schandalig.

2.7.

Bij e-mail van 20 augustus 2020 heeft [eiseres] de overeenkomst ontbonden. Zij schrijft onder meer:

(…) het is nu al de 17e week en u kunt mijn nog steeds geen leverdatum geven. Echter is er al 4x eerder beloofd dat de bank geleverd zou worden en onderweg zou zijn. Namelijk in week 11, in week 12, op maandag 10 Aug en op maandag 17 Aug was dit de laatste keer dat jullie dit hadden toegezegd dat de bank deze week geleverd zou worden. U leverde mijn loungebank niet op tijd. Daarom laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbindt. U leverde niet binnen de afgesproken levertijd. In mijn mail van onder andere 28 juli 2020 en mijn mail van van 4 augustus 2020 gaf ik u meer tijd, in totaal hebben jullie 5 weken extra de tijd gekregen, en heb ik nadrukkelijk aangegeven dat er van jullie kant nooit contact is opgenomen met mij, of met een mogelijkheid tot een oplossing Maar ook in die extra tijd leverde u niet. En nam u geen contact op. Maar Afgelopen dinsdag 18 augustus 2020 werd ik voor de eerste keer terug gebeld om 17:30 dat de bank niet geleverd zou worden en u ook nog geen idee had wanneer dit wel zou gebeuren Ik wil de loungebank nu niet meer hebben en ontbind de koopovereenkomst. Ik vraag u vriendelijk om binnen 48 uur mijn betaling van €1245,- euro terug te storten (…)

2.8.

Bij e-mail van 27 augustus 2020 heeft de toenmalige gemachtigde van [eiseres] Konfor Home een laatste gelegenheid geboden om, zonder bijkomende kosten, binnen de in die e-mail gestelde termijn een bedrag van € 1.245,00 terug te storten.

2.9.

Op 28 augustus 2020 heeft Konfor Home per e-mail aan [eiseres] meegedeeld:

Uw bestelling staat gereed voor levering.

2.10.

Konfor Home heeft het door [eiseres] betaalde aankoopbedrag van € 1.245,00 niet teruggestort.

3 De vordering

3.1.

[eiseres] vordert – samengevat – dat de kantonrechter voor recht verklaart dat de koopovereenkomst tussen partijen op 20 augustus 2020 rechtsgeldig is ontbonden met veroordeling van Konfor Home tot betaling van € 1.245,00 te vermeerderen met primair de wettelijke rente vanaf 20 augustus 2020, subsidiair vanaf 5 september 2020 en meer subsidiair vanaf 17 november 2020 en te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten ad € 186,75, proceskosten en nakosten.

3.2.

[eiseres] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Konfor Home wanprestatie heeft gepleegd door niet tijdig aan haar verplichtingen te voldoen. De fatale termijn van levering was in eerste instantie twaalf weken na besteldatum van de bank en is nog met vier weken verlengd, zodat Konfor Home tot 13 augustus 2020 de tijd had om aan haar verplichtingen te voldoen. Dat heeft zij echter niet gedaan. [eiseres] heeft Konfor Home diverse keren levertermijnen gesteld waar Konfor Home niet aan heeft voldaan. Dit waren fatale termijnen. Konfor Home heeft op 18 augustus 2020 [eiseres] laten weten dat zij niet tijdig zou kunnen nakomen. [eiseres] mocht de koopovereenkomst dan ook zonder nadere ingebrekestelling eenzijdig ontbinden, hetgeen zij op 20 augustus 2020 heeft gedaan. Deze ontbinding is ook in overeenstemming met artikel 6 sub c jo. d van de Algemene Voorwaarden. [eiseres] heeft Konfor Home op 20 en op 27 augustus 2020 aangemaand om het aankoopbedrag te retourneren, waarbij op 27 augustus 2020 ook een termijn is gesteld. Omdat Konfor Home daarmee in gebreke is gebleven is zij ook buitengerechtelijke incassokosten en rente verschuldigd.

4 Het verweer

4.1.

Konfor Home betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat partijen in de koopovereenkomst geen exacte levertijd zijn overeengekomen. In de overeenkomst staat dat de levertijd een indicatie is en altijd onder voorbehoud, omdat Konfor Home afhankelijk is van de omstandigheden. Konfor Home beroept zich verder op artikel 6 sub a van de Algemene Voorwaarden waar een algemene levertijd van 12 weken is genoemd, die bij overschrijding met eenzelfde nadere termijn wordt verlengd. Konfor Home had dus recht op verlenging van de levertermijn met 12 weken tot en met 8 oktober 2020. De bank is sinds 28 augustus 2020 gereed voor levering, maar [eiseres] werkt daar niet aan mee. Konfor Home is dan ook niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Verder voert Konfor Home aan dat zij de stelling van [eiseres] betwist dat de tweede levertijd 4 weken zou zijn en dat Konfor Home haar op die wijze zou hebben geïnformeerd. De bank is sinds 28 augustus 2020 gereed, slechts 2 weken na de door [eiseres] gestelde tweede levertijd van 4 weken, hetgeen de ontbinding van de koopovereenkomst niet rechtvaardigt. Ook voert Konfor Home aan dat zij nadelige gevolgen van de Covid-19 situatie heeft ondervonden. [eiseres] heeft daar begrip voor getoond. Deze situatie rechtvaardigt evenmin de ontbinding van de koopovereenkomst. Konfor Home betwist verder dat zij [eiseres] vier keer zou hebben toegezegd dat de bank geleverd zou worden en onderweg zou zijn. Konfor Home heeft [eiseres] geïnformeerd dat de levering verlaat was vanwege de Covid-19 situatie. Ook betwist Konfor Home dat zij geen contact zou hebben opgenomen met [eiseres] of een oplossing heeft aangeboden. De levertijden hebben geen fataal karakter en kunnen niet tot verzuim en ontbinding van de overeenkomst leiden. Konfor Home heeft ook nooit meegedeeld dat zij niet zou kunnen nakomen. Zij heeft juist meerdere keren toegezegd dat de bank wel geleverd zou worden.

Voor zover geoordeeld wordt dat wel een nadere levertijd van 4 weken zou zijn overeengekomen, beroept Konfor Home zich op de redelijkheid en billijkheid. De onvoorziene omstandigheden als gevolg van de Covid-19 situatie zijn van dien aard dat Konfor Home niet kan worden gehouden aan een levertijd van 4 weken en ook dat [eiseres] geen gebruik kan maken van de bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 6 sub d van de Algemene Voorwaarden. Konfor Home betwist verder de verschuldigdheid van de wettelijke rente omdat geen sprake is van verzuim. Ook betwist zij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd te zijn omdat [eiseres] onvoldoende heeft gesteld en gemotiveerd dat zij dergelijke kosten heeft gemaakt, dan wel waaruit die werkzaamheden bestaan.

5 De beoordeling

5.1.

De vraag die voorligt is of [eiseres] met recht de overeenkomst op 20 augustus 2020 heeft ontbonden. In dat geval is Konfor Home gehouden om het hele door [eiseres] betaalde bedrag van € 1.245,00 aan [eiseres] terug te betalen. De kantonrechter is van oordeel dat [eiseres] de overeenkomst op goede gronden heeft ontbonden. Het volgende is daartoe redengevend.

5.2.

Vaststaat dat de eerste (uiterste) levertermijn een periode van 12 weken betrof. Dat betekent dat die afliep op 16 juli 2020. Partijen verschillen van mening over de duur van de tweede termijn. De stelling van [eiseres] is dat die (maximaal) 4 weken duurde, met verwijzing naar de website van Konfor Home waarop -in elk geval kort voor de datum van de ontbinding van de overeenkomst- stond: “De levertijden die wij aanhouden zijn 8 tot 12 weken vanaf de besteldatum. Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden deze tot 4 weken kan uitwijken”. Konfor Home heeft zich beroepen op artikel 6 van haar Algemene Voorwaarden waaruit volgt dat die tweede termijn gelijk is aan de duur van de eerste en dus 12 weken betreft.

5.3.

Over de duur van die tweede levertermijn overweegt de kantonrechter het volgende. Ook wanneer ervan wordt uitgegaan dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en Konfor Home zich kan beroepen op twee levertermijnen van twaalf weken, dient evenzeer tot uitgangspunt te worden genomen dat Konfor Home gedurende die in totaal 24 weken jegens [eiseres] als consument-koper was gehouden haar voldoende op de hoogte te houden van de te verwachten datum van levering. Die gehoudenheid werd klemmender naar mate meer weken van de levertermijnen verstreken en naar mate [eiseres] nadrukkelijker liet weten dat haar geduld op de proef werd gesteld, temeer waar Konfor Home op haar website bekend had gemaakt dat haar levertijden na de eerste acht tot twaalf weken nog eens met vier weken verlengd zouden kunnen worden, zonder daarbij aan te tekenen dat het op de voet van de Algemene Voorwaarden ook nog wel eens tot twaalf weken zou kunnen uitlopen.

5.4.

De kantonrechter is van oordeel dat uit de overgelegde e-mails, met name die van 4 augustus 2020, kan worden opgemaakt dat Konfor Home in de gegeven omstandigheden in augustus 2020 jegens [eiseres] tekort is geschoten in de nakoming van vorenbedoelde informatie verplichtingen door haar in die periode ondanks haar herhaald verzoek daartoe niet nauwgezet op de hoogte te stellen van de (mogelijke) datum waarop zij levering van het door haar bestelde en reeds volledig betaalde bankstel tegemoet kon zien.

5.5.

Dat betekent dat [eiseres] op goede gronden bevoegd was om de overeenkomst op 20 augustus 2020 te ontbinden, zodat zij nadien ook geen gehoor behoefde te geven aan het aanbod van Konfor Home van 28 augustus 2020 de inmiddels leverbare bank alsnog af te komen nemen.

5.6.

Ook het door Konfor Home gedane beroep op redelijkheid en billijkheid kan haar niet baten. Uit niets blijkt (zoals middels de website van Konfor Home dan wel de e-mail correspondentie tussen partijen) dat Konfor Home een voorbehoud heeft gemaakt op de leveringstermijn in het kader van de Covid-19 situatie.

5.7.

Uit het voorgaande volgt dat de gevorderde verklaring voor recht zal worden gegeven. Omdat de overeenkomst rechtsgeldig op 20 augustus 2020 is ontbonden, zal Konfor Home veroordeeld worden tot betaling aan [eiseres] van € 1.245,00. De gevorderde wettelijke rente is eveneens verschuldigd en zal, gelet op de e-mail van 27 augustus 2020, worden toegewezen vanaf 10 september 2020. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zijn ook toewijsbaar. [eiseres] heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht en het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bepaalde tarief.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van Konfor Home, omdat zij ongelijk krijgt. Daarbij wordt Konfor Home ook veroordeeld tot betaling van € 93,50 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiseres] worden gemaakt. Wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag is een kostenveroordeling met de verplichting tot betaling van de door de griffier voorgeschoten dagvaardingskosten niet mogelijk.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

verklaart voor recht dat de koopovereenkomst tussen partijen op 20 augustus 2020 rechtsgeldig is ontbonden;

6.2.

veroordeelt Konfor Home tot betaling aan [eiseres] van € 1.431,75 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.245,00 vanaf 10 september 2020 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.3.

veroordeelt Konfor Home tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [eiseres] tot en met vandaag vaststelt op € 457,00, te weten:

griffierecht € 83,00

salaris gemachtigde € 374,00;

6.4.

veroordeelt Konfor Home tot betaling van € 93,50 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiseres] worden gemaakt;

6.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.6.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.P. Ruitinga, kantonrechter en op 12 mei 2021 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter