Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:4825

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
10-06-2021
Datum publicatie
15-06-2021
Zaaknummer
8913835 \ CV EXPL 20-4855
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Coronamaatregelen. Horecaonderneming betaalt termijnfacturen gas en licht te laat. Redelijkheid en billijkheid brengen mee dat energieleverancier zich onder de gegeven omstandigheden niet ten volle kan beroepen op de in de algemene voorwaarden overeengekomen opzegvergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2021/207
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknr./rolnr.: 8913835 \ CV EXPL 20-4855

Uitspraakdatum: 10 juni 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Essent Energie Verkoop Nederland B.V.

gevestigd te 's-Hertogenbosch

eiseres

verder te noemen: Essent

gemachtigde: mr. W. van den Bergh

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Novels B.V.

gevestigd te Zaandam

gedaagde

verder te noemen: Novels

gemachtigde: [betrokkene]

1 Het procesverloop

1.1.

Essent heeft bij dagvaarding van 10 november 2020 een vordering tegen Novels ingesteld. Novels heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 12 mei 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Novels heeft gebruik gemaakt van spreekaantekeningen, die zijn overgelegd. Voorafgaand aan de zitting heeft Essent bij brief van 3 mei 2021 nog stukken toegezonden. Ter zitting is aan Essent een kopie van de op de rolzitting van 10 december 2020 door Novels overgelegde stuk met opschrift ‘pleitnota’ verstrekt, omdat dit eerder abusievelijk niet aan Essent was toegezonden.

2 Feiten

2.1.

Novels is een horecaonderneming.

2.2.

Op 27 juni 2019 heeft Novels met Essent twee overeenkomsten gesloten voor de levering van gas en elektriciteit. In totaal gaat het om vijf aansluitingen. Op deze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Essent van toepassing.

2.3.

Novels heeft enkele facturen van Essent niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldaan.

2.4.

Op 26 maart 2020 heeft Essent aan Novels laten weten dat de automatische incasso van een drietal facturen niet is gelukt. Essent verzoekt Novels de facturen handmatig te voldoen. Verder vraagt Essent aan Novels contact met haar op te nemen als Novels de facturen niet tijdig kan betalen vanwege de coronacrisis.

2.5.

Op 9 april 2020 heeft [betrokkene] namens Novels telefonisch contact opgenomen met Essent en om uitstel van betaling verzocht vanwege haar financiële situatie ten gevolge van de coronacrisis.

2.6.

Diezelfde dag heeft Essent een bericht gestuurd naar het e-mailadres [e-mailadres 1] . Hierin staat onder meer dat Novels voor de drie (oudste) facturen met vervaldatum 22 maart 2020 uitstel van betaling krijgt tot en met 29 april 2020. Verder staat in dit bericht:
We attenderen u erop dat het aanmaanproces wel wordt vervolgd ondanks het verleende uitstel van betaling. Het kan zijn dat u daarom toch betalingsherinneringen ontvangt. De nieuwe uiterste datum van betaling staat geregistreerd in onze administratie. Indien er geen betaling of betaalbewijs binnen is op de uiterste betaaldatum, gaan we zonder overleg de levering stop zetten. (…)

2.7.

Op 7 mei 2020 heeft Novels alle op dat moment openstaande facturen voldaan.

2.8.

Essent heeft de overeenkomst met Novels ontbonden en haar bij factuur van 7 mei 2020 een opzegvergoeding van € 19.476,40 in rekening gebracht. Daarnaast heeft Essent Novels facturen over de maanden maart tot en met mei 2020 toegestuurd alsmede een eindafrekening. Bij factuur van 4 juni 2020 heeft Essent nog een opzegvergoeding van € 18,24 in rekening gebracht. Ook heeft Essent een tweetal creditnota’s aan Novels verzonden.

2.9.

Novels heeft de facturen niet (volledig) betaald.

3 De vordering

3.1.

Essent vordert dat de kantonrechter Novels veroordeelt tot betaling van € 11.986,37.

3.2.

Essent legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Novels te kort is geschoten in haar betalingsverplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten. Essent heeft de overeenkomsten vanwege wanbetaling ontbonden. Op grond van de algemene voorwaarden is Novels daarom een opzegvergoeding aan Essent verschuldigd. Na verrekening resteert volgens Essent een vordering van € 10.661,03, vermeerderd met rente, incassokosten en dossierkosten.

4 Het verweer

4.1.

Novels betwist de vordering. Zij erkent dat zij een betalingsachterstand heeft laten ontstaan, maar is het niet eens met de opzegvergoeding. In plaats van de gebruikelijke protocollen te volgen had Essent rekening moeten houden met de (onzekere) financiële situatie van Novels als gevolg van de verplichte sluiting van de horeca vanwege de coronacrisis.

4.2.

Op het verweer van Novels wordt hieronder nader ingegaan.

5 De beoordeling

5.1.

De belangrijkste vraag die de kantonrechter moet beantwoorden is of Essent deze opzegvergoeding in rekening mag brengen. Daarvoor is het volgende van belang.

5.2.

Vast staat dat Novels een aantal facturen van Essent niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan. Novels heeft als reden hiervoor gegeven dat op 15 maart 2020 de horeca in Nederland de deuren moest sluiten van de overheid vanwege de coronapandemie. Essent heeft niet weersproken dat Novels door deze verplichte sluiting zwaar werd getroffen en geen omzet meer genereerde. Ook staat vast dat Novels op 9 april 2020 telefonisch contact met Essent heeft gehad. In dat gesprek heeft Novels haar situatie uitgelegd. Volgens Novels heeft Essent in dat gesprek laten weten dat Novels uitstel van betaling kon krijgen en dat zij daar nog een nader voorstel over zou ontvangen. Ook was haar verteld dat zij mogelijk automatische betalingsherinneringen zou ontvangen, maar dat zij die kon negeren. Toen op 30 april 2020 bleek dat Essent de overeenkomst had ontbonden en een opzegvergoeding in rekening zou brengen heeft Novels direct contact opgenomen met Essent. Daarbij heeft Novels uitgelegd dat zij ieder moment groen licht kon krijgen van de bank. Op 7 mei 2020 heeft zij de openstaande facturen voldaan. Essent is echter niet op de beslissing teruggekomen.

5.3.

Essent heeft betoogd dat aan Novels uitstel van betaling was verleend tot en met 29 april 2020. Op die datum was echter nog geen betaling ontvangen. Essent stelt zich op het standpunt dat zij daarom de overeenkomst mocht ontbinden en de opzegvergoeding in rekening mocht brengen. Ook is Essent van mening dat van Novels een actievere houding had mogen worden verwacht om tot een regeling te komen.

5.4.

De kantonrechter stelt voorop dat de rechten en verplichtingen van partijen ten opzichte van elkaar niet alleen worden bepaald door hetgeen zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen, maar dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat partijen ook rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals de uitbraak van coronavirus en de in verband daarmee genomen overheidsmaatregelen, kan dit betekenen dat partijen met elkaar in overleg moeten treden over de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven aan de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5.5.

De kantonrechter is van oordeel dat Essent bij haar besluit om de volledige opzegvergoeding in rekening te brengen onvoldoende rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Novels. Daarvoor is het volgende van belang. Vast staat dat Essent in elk geval op 9 april 2020 op de hoogte was van de financiële situatie van Novels. Niet ter discussie staat dat die financiële situatie het directe gevolg was van de verplichte sluiting van de horeca waardoor Novels geen omzet meer genereerde. Essent heeft daarop weliswaar aangegeven dat Novels een voorstel zou ontvangen over uitstel van betaling, maar voldoende aannemelijk is dat Novels dit bericht nooit heeft ontvangen. Novels heeft namelijk aangevoerd dat de e-mail van Essent van 9 april 2020 (zie hiervoor onder 2.6) naar een verkeerd e-mailadres is verzonden ( [e-mailadres 1] i.p.v. [e-mailadres 2] ). Daarmee is voldoende aannemelijk dat Novels niet wist dat de Essent de uiterste betaaltermijn had vastgesteld op 29 april 2020. Dit dient voor risico van Essent te komen. De kantonrechter is van oordeel dat Essent zich er daarom in redelijkheid niet op kan beroepen dat van Novels een actievere houding had mogen worden verwacht en dat het Novels kan worden aangerekend dat tussen partijen geen nadere regeling tot stand is gekomen. Novels verkeerde in de veronderstelling dat er nog intern overleg zou plaatsvinden over het verzoek. Ook toen bleek dat Essent de overeenkomst had ontbonden en een opzegvergoeding in rekening zou brengen heeft Novels direct contact opgenomen met Essent en het nodige gedaan om met Essent tot afspraken te komen. Daarnaast staat vast dat Essent in elk geval op 11/12 mei 2020 betaling heeft ontvangen van alle op dat moment openstaande termijnfacturen. Ten slotte is gebleken dat Novels een aanzienlijk voorschot had betaald waarmee de openstaande vorderingen (deels) hadden kunnen worden verrekend.

5.6.

De kantonrechter is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat Essent zich niet ten volle kan beroepen op de in de algemene voorwaarden overeengekomen opzegvergoeding. Dit geldt temeer omdat het in verhouding gaat om een substantieel bedrag, te weten € 19.494,64 (€ 19.476,40 + € 18.24), terwijl niet is gebleken dat Essent ook zoveel schade lijdt, althans Essent heeft door de overeenkomst te ontbinden deze schade deels zelf veroorzaakt. De kantonrechter ziet daarom aanleiding om de hoogte van de opzegvergoeding in redelijkheid vast te stellen op € 9.747,32, te weten 50% van de in rekening gebrachte opzegvergoeding. Nu uit de in de dagvaarding opgenomen specificatie van de vordering van Essent volgt dat door verrekening al € 5.316,87 op de factuur voor de opzegvergoeding is voldaan, staat per saldo nog een bedrag van (€ 4.430,45 + € 1.672,32 + € 1.004,66 + € 620,17 + 777,48 -/- 282,81 -/- € 7.308,56 = ) € 913,71 open. De vordering van Essent zal tot dit bedrag worden toegewezen.

5.7.

Essent vordert wettelijke handelsrente. De kantonrechter zal deze toewijzen over de toegewezen hoofdsom vanaf 10 juli 2020, zijnde dertig dagen na de datum van de laatste door Essent verzonden (debet)factuur.

5.8.

Essent maakt verder aanspraak op vergoeding van € 881,61 aan buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat Essent voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Omdat echter een aanzienlijk deel van de vordering wordt afgewezen zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen volgens het tarief dat op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten hoort bij de hoofdsom waartoe Essent zal worden veroordeeld. Dit komt neer op een vergoeding van € 137,06.

5.9.

De gevorderde dossierkosten ad € 40,00 zullen worden afgewezen, omdat die kosten geacht worden te zijn begrepen in de hiervoor toegewezen buitengerechtelijke incassokosten. Anders dan Essent kennelijk betoogt, biedt artikel 6:96 lid 4 BW geen grondslag voor het naast elkaar vorderen van dergelijke kosten.

5.10.

Gelet op de uitkomst van deze procedure is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Novels tot betaling aan Essent van € 1.050,77, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 913,71 vanaf 10 juli 2020 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.2.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.S.J. Thijs en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter