Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:4386

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
10-05-2021
Datum publicatie
02-06-2021
Zaaknummer
9120298
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer om ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 25.000,00 bruto, zoals verzocht, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Bij dit oordeel weegt mee dat de werkgever geen verweer heeft gevoerd en niet is verschenen op de zitting om vragen te beantwoorden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0704
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknr./repnr.: 9120298 \ AO VERZ 21-18

Uitspraakdatum: 10 mei 2021

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

[verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. C.J. Verhage

tegen

de besloten vennootschap Imaging You B.V.

gevestigd te Oostzaan

verwerende partij

verder te noemen: Imaging You

gemachtigde: geen

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden. Imaging You heeft geen verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 3 mei 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. [verzoeker] is daar verschenen en heeft zijn standpunt toegelicht en vragen beantwoord. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. Imaging You is niet verschenen.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] , geboren [geboortedatum] , is sinds 6 september 2017 in dienst bij Imaging You. De functie van [verzoeker] is [xxx] met een salaris van € 3.940,62 bruto per maand. De collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tentoonstellingsbedrijven is van toepassing (hierna: CAO Tentoonstellingsbedrijven).

2.2.

In het voorjaar van 2019 is [verzoeker] wegens ziekte uitgevallen voor zijn werk. In januari 2020 heeft [verzoeker] zijn werkzaamheden weer gedeeltelijk hervat.

2.3.

In de loop van 2020 is tussen partijen een conflict ontstaan over de re-integratie van [verzoeker] . Imaging You heeft in een e-mail van 16 september 2020 een voorstel gedaan aan [verzoeker] voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar daarop is [verzoeker] niet ingegaan.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

[verzoeker] verzoekt de arbeidsovereenkomst met Imaging You te ontbinden vanwege – kort gezegd – de omstandigheid dat [verzoeker] ieder vertrouwen in Imaging You heeft verloren en voortzetting van de arbeidsovereenkomst zijn gezondheid zal schaden. [verzoeker] stelt dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Imaging You en hij verzoekt daarom om toekenning van een billijke vergoeding van € 25.000,00 bruto en om Imaging You te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding van € 5.303,00 bruto. Daarnaast verzoekt [verzoeker] om Imaging You te veroordelen tot betaling van loon, niet-genoten vakantiedagen, vakantiebijslag, advocaatkosten, wettelijke rente en wettelijke verhoging, en om voor recht te verklaren dat Imaging You geen rechten kan ontlenen aan het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding.

3.2.

Imaging You heeft geen verweerschrift ingediend en is ook niet op de zitting verschenen om mondeling verweer te voeren. De bestuurder van Imaging You heeft op 30 april 2021 wel een e-mail aan de rechtbank gestuurd, waarin is verzocht om een nieuwe datum voor de zitting vast te stellen. Daarin wordt ook gemeld dat Imaging You geen opdrachten of inkomsten meer heeft en dat een faillissementsaanvraag “hangende” is.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter heeft het verzoek van Imaging You in de e-mail van 30 april 2021 om een nieuwe datum voor de zitting vast te stellen, afgewezen. Imaging You heeft bij haar verzoek een oproep overgelegd voor een medisch onderzoek van haar bestuurder, maar die oproep is gedateerd op 21 april 2021, terwijl Imaging You naar aanleiding daarvan pas op vrijdag 30 april 2021 om 15:46 uur een verzoek heeft gedaan om de zitting te verplaatsen. Dat is te laat. Bovendien staat in die oproep dat het onderzoek zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei 2021 om 10:30 uur, terwijl de zitting op maandag 3 mei 2021 om 14:30 uur plaatsvond. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt daarom niet in te zien waarom de bestuurder van Imaging You vanwege dat medisch onderzoek niet op de zitting kon verschijnen.

4.2.

De bestuurder van Imaging You is op maandagochtend 3 mei 2021 telefonisch door de rechtbank geïnformeerd dat de zitting doorgaat en dat het verzoek om verplaatsing is afgewezen. Imaging You is vervolgens niet op de zitting verschenen. Dat betekent dat Imaging You geen verweer heeft gevoerd tegen de verzoeken van [verzoeker] , geen informatie heeft gegeven en geen vragen heeft kunnen beantwoorden van de kantonrechter. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van Imaging You.

4.3.

Het gaat in deze zaak in de eerste plaats om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden.

4.4.

In de wet, het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), is bepaald dat een arbeidsovereenkomst op verzoek van een werknemer kan worden ontbonden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen (artikel 7:671c lid 1 BW). In dit geval is sprake van dergelijke omstandigheden, namelijk het feit dat [verzoeker] ieder vertrouwen in Imaging You heeft verloren en voortzetting van de arbeidsovereenkomst zijn gezondheid zal schaden.

4.5.

De arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden met ingang van 10 mei 2021. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat [verzoeker] op de zitting heeft verzocht om een ontbinding op zo kort mogelijke termijn, zonder rekening te houden met enige opzegtermijn.

4.6.

De kantonrechter ziet aanleiding om aan [verzoeker] een billijke vergoeding toe te kennen van € 25.000,00 bruto, zoals door hem is verzocht, vanwege het volgende.

4.7.

Een billijke vergoeding kan worden toegekend als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (artikel 7:671b lid 9 BW).

4.8.

[verzoeker] heeft uitgebreid gemotiveerd en onderbouwd dat sprake is van dergelijk ernstig verwijtbaar handelen van Imaging You. Daarbij is onder meer gewezen op het feit dat Imaging You niet het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd om mediation in te zetten, ondanks herhaald verzoek geen actueel oordeel van de bedrijfsarts heeft verkregen, geen plan van aanpak heeft opgesteld, tijdens ziekte van [verzoeker] voortdurend is blijven aandringen op een beëindigingsregeling en dat Imaging You vanaf de maand februari 2021 geen loon meer heeft betaald.

4.9.

De door [verzoeker] genoemde feiten en omstandigheden zijn door Imaging You niet weersproken, doordat geen verweer is gevoerd en Imaging You niet op de zitting is verschenen. De kantonrechter neemt die feiten en omstandigheden daarom als vaststaand aan. Die feiten en omstandigheden rechtvaardigen ook de conclusie dat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van Imaging You.

4.10.

Ook de hoogte van de billijke vergoeding is door [verzoeker] deugdelijk toegelicht en onderbouwd. Imaging You heeft die onderbouwing en toelichting niet weersproken. De kantonrechter ziet geen aanleiding om bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding rekening te houden met de stelling van Imaging You in haar e-mail van 30 april 2021 dat er geen opdrachten of inkomsten meer zijn en dat een faillissementsaanvraag “hangende” is. Imaging You heeft die stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd en [verzoeker] heeft gegevens aangedragen waaruit volgt dat Imaging You omvangrijke bedragen heeft ontvangen vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en recent nog verschillende opdrachten en projecten heeft verkregen. Op de zitting heeft [verzoeker] opgemerkt dat hij een andere baan heeft gevonden per 10 mei 2021, maar dat is geen aanleiding voor toekenning van een lagere billijke vergoeding, omdat [verzoeker] in die nieuwe baan minder verdient en niet zeker is of [verzoeker] deze baan kan behouden. Daarbij weegt ook mee dat bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding niet alleen rekening wordt gehouden met inkomensverlies, maar ook met overige omstandigheden en de aard en ernst van het handelen van Imaging You.

4.11.

Omdat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van Imaging You, is ook toewijsbaar het verzoek van [verzoeker] om Imaging You te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding van € 5.703,00 bruto (artikel 7:673 lid 1, onderdeel b en 2o, BW).

4.12.

Aan de ontbinding wordt een billijke vergoeding en een transitievergoeding verbonden zoals door [verzoeker] is verzocht. [verzoeker] hoeft daarom geen gelegenheid te krijgen om het verzoek in te trekken.

4.13.

Ook het verzoek om voor recht te verklaren dat Imaging You geen rechten kan ontlenen aan het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding is toewijsbaar, omdat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van Imaging You (artikel 7:653 lid 4 BW).

4.14.

De verzoeken tot betaling van loon, niet-genoten vakantiedagen, vakantiebijslag, wettelijke rente, wettelijke verhoging en het verstrekken van specificaties zijn eveneens toewijsbaar, omdat die verzoeken niet zijn weersproken. Daarbij neemt de kantonrechter aan dat het verzoek ten aanzien van de betaling van loon niet alleen bij wijze van voorlopige voorziening, maar ook als nevenverzoek is bedoeld. De wettelijke verhoging zal worden gematigd tot 20%. De wettelijke rente over de transitievergoeding is toewijsbaar vanaf 10 juni 2021 (artikel 7:686a lid 1 BW). De dwangsom ten aanzien van de veroordeling tot het verstrekken van specificaties wordt gemaximeerd op € 10.000,00.

4.15.

De proceskosten komen voor rekening van Imaging You, omdat zij ongelijk krijgt. Daarbij zal het salaris van de gemachtigde van [verzoeker] worden vastgesteld op een bedrag van € 747,00, waarbij toepassing wordt gegeven aan de Aanbeveling schikken en proceskosten Wwz (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl).

4.16.

Uit de beslissing over de proceskosten volgt dat de gevorderde advocaatkosten van
€ 7.500,00 worden afgewezen. Voor zover het daarbij gaat om kosten van het “voortraject” is het verzoek onvoldoende onderbouwd. Voor zover het gaat om de kosten van deze procedure, worden die kosten bepaald aan de hand van de gebruikelijke tarieven, zoals hiervoor is overwogen.

4.17.

De kantonrechter ziet geen aanleiding om Imaging You te veroordelen tot hogere, volledige proceskosten, zoals [verzoeker] kennelijk vordert. Een veroordeling tot betaling van volledige proceskosten kan alleen plaatsvinden in geval van buitengewone omstandigheden, waarbij met name moet worden gedacht aan misbruik van procesrecht (zie de uitspraak van de Hoge Raad van 15 september 2017, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, met nummer ECLI:NL:HR:2017:2360 (Vehmeijer/Janssens)). Daarvan kan alleen sprake zijn als Imaging You een verweer zou hebben gevoerd dat, gelet op de evidente ongegrondheid daarvan, in verband met de betrokken belangen van [verzoeker] achterwege had behoren te blijven. Imaging You heeft echter geen verweer gevoerd.

4.18.

Op het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, kan en hoeft geen beslissing meer te worden genomen. In deze beschikking wordt immers al een eindbeslissing gegeven over de verzoeken van [verzoeker] en een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen voor de duur van het geding (artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 10 mei 2021;

5.2.

veroordeelt Imaging You tot betaling aan [verzoeker] van de transitievergoeding, vermeerderd met een eenmalige vergoeding conform de CAO Tentoonstellingsbedrijven, ter hoogte van in totaal € 5.703,00 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 juni 2021;

5.3.

veroordeelt Imaging You tot betaling aan [verzoeker] van een billijke vergoeding van
€ 25.000,00 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag van gehele voldoening;

5.4.

veroordeelt Imaging You tot betaling aan [verzoeker] van 20 niet-genoten vakantiedagen en de nog verschuldigde vakantiebijslag, te vermeerderen met de wettelijke verhoging met een maximum van 20%, en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag van gehele voldoening;

5.5.

verklaart voor recht dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Imaging You en dat Imaging You daarom geen rechten kan ontlenen aan een tussen partijen overeengekomen concurrentie- en relatiebeding;

5.6.

veroordeelt Imaging You tot betaling aan [verzoeker] van een bedrag van € 3.940,62 bruto, te vermeerderen met 8% vakantiebijslag en een tegemoetkoming van € 9,00 bruto, ter zake het loon over de maand februari 2021, te vermeerderen met de wettelijke verhoging met een maximum van 20%, en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag van gehele voldoening;

5.7.

veroordeelt Imaging You tot betaling aan [verzoeker] van een bedrag van € 3.940,62 bruto per maand, te vermeerderen met 8% vakantiebijslag en een tegemoetkoming van € 9,00 bruto, ter zake het loon vanaf de maand maart 2021 tot 10 mei 2021, te vermeerderen met de wettelijke verhoging met een maximum van 20%, en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag van gehele voldoening;

5.8.

veroordeelt Imaging You tot het verstrekken aan [verzoeker] van deugdelijke specificaties van de te betalen salarisbedragen, op straffe van een dwangsom van € 100,00 voor iedere dag dat Imaging You hiermee in gebreke blijft vanaf een week na betekening van het vonnis, met een maximum van € 10.000,00;

5.9.

veroordeelt Imaging You tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [verzoeker] tot en met vandaag vaststelt op:
griffierecht € 507,00;

salaris gemachtigde € 747,00;

5.10.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, afgezien van de beslissing onder punt 5.5;

5.11.

wijst het verzoek voor het overige af.


Deze beschikking is gegeven door mr. P.J. Jansen en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter