Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:4047

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
19-05-2021
Datum publicatie
01-06-2021
Zaaknummer
8878039 \ CV EXPL 20-6148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst veulen. Professionele partijen. Veulen heeft trillende lip bij levering, blijkt neurologische afwijking. Mondeling overeengekomen ontbindende voorwaarde onvoldoende onderbouwd. Schending onderzoeksplicht. Geen non-conformiteit of dwaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8878039 \ CV EXPL 20-6148

Uitspraakdatum: 19 mei 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

Skymax I. Holding B.V.

gevestigd te Bergharen

eiseres

verder te noemen: Skymax

gemachtigde: mr. M. Luijendijk

tegen

[gedaagde] , h.o.d.n. [bedrijfsnaam]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. A. Hartland

1 Het procesverloop

1.1.

Skymax heeft bij dagvaarding van 6 november 2020 een vordering tegen [achternaam of verkorte bedrijfsnaam gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 19 april 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen naar voren hebben gebracht. [gedaagde] heeft gebruik gemaakt van spreekaantekeningen. Voorafgaand aan de zitting heeft Skymax bij brief van 6 april 2021 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Skymax is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met de aan- en verkoop van veulens en paarden.

2.2.

[gedaagde] drijft een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het fokken en houden van paarden.

2.3.

Op 2 mei 2020 verkoopt [gedaagde] aan Skymax een twee weken oud veulen (hierna: het veulen) voor € 19.000,00.

2.4.

Op 1 september 2020 levert [gedaagde] het veulen aan Skymax. Tijdens de levering zien Skymax en [gedaagde] dat de lip van het veulen trilt.

2.5.

Op 1 september 2020 betaalt Skymax de volledige koopprijs aan [gedaagde] .

2.6.

Op 5 september 2020 en op 15 september 2020 laat Skymax het veulen medisch onderzoeken. Uit de onderzoeken volgt dat het veulen lijdt aan dystonie, een neurologische afwijking die zich onder andere uit in het trillen van de lip, dat deze afwijking waarschijnlijk aangeboren is, en dat het onzeker is of en hoe de afwijking zich verder zal ontwikkelen.

3 De vordering

3.1.

Skymax vordert dat de kantonrechter, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. primair de koopovereenkomst tussen Skymax en [gedaagde] ontbindt, en [gedaagde] veroordeelt tot betaling aan Skymax van € 20109,61, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 29 september 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

II. subsidiair de koopovereenkomst tussen Skymax en [gedaagde] geheel of gedeeltelijk vernietigt, en [gedaagde] veroordeelt tot betaling aan Skymax van € 20109,61, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 29 september 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

III. [gedaagde] veroordeelt tot betaling aan Skymax van het onder I genoemde en verder, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 29 september 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

IV. [gedaagde] veroordeelt in de buitengerechtelijke incassokosten;

V. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten.

3.2.

Skymax legt aan de vordering ten grondslag primair dat er op de dag van de levering mondeling een ontbindende voorwaarde is overeengekomen met [gedaagde] , inhoudende dat Skymax het veulen nog zal laten onderzoeken en dat bij een gebleken gebrek de koopovereenkomst geen doorgang vindt. Volgens Skymax heeft een gebrek zich geopenbaard, is daarmee de koopovereenkomst ontbonden, en moet [gedaagde] de koopprijs terugbetalen.

3.3.

Skymax beroept zich daarnaast op non-conformiteit, en stelt dat het veulen niet de eigenschappen bezit die zij op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Deze tekortkoming van [gedaagde] geeft Skymax recht op ontbinding van de overeenkomst en op terugbetaling van de koopprijs.

3.4.

Skymax beroept zich verder op dwaling en op wederzijdse dwaling. Dit geeft recht op vernietiging van de overeenkomst en op terugbetaling van de koopprijs.

3.5.

Tot slot beroept Skymax zich op het recht op vergoeding van schade, bestaande uit stallings- en medische kosten, die het gevolg is van de tekortkoming door [gedaagde] in de nakoming van de koopovereenkomst.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist dat er een ontbindende voorwaarde is overeengekomen, dat hij tekort is geschoten in de uitvoering van de koopovereenkomst en dat er sprake is van dwaling. Hij concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Skymax in de proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

5 De beoordeling

Ontbindende voorwaarde?

5.1.

Skymax stelt dat partijen op de dag van de levering mondeling een ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen. Als na onderzoek een gebrek zou blijken, was de koopovereenkomst daarmee ontbonden. Skymax onderbouwt zijn stelling met een aantal getuigenverklaringen.

5.2.

[gedaagde] betwist dat een ontbindende voorwaarde is afgesproken, en beroept zich ook op een getuigenverklaring. [gedaagde] wijst er verder op dat Skymax in e-mailberichten van 5 en 9 september 2020 aan [gedaagde] met geen woord rept over de gemaakte afspraak en over het intreden van de ontbindende voorwaarde, terwijl het onderzoek van de dierenarts toen wel had plaatsgevonden. Pas op 23 september 2020 is het de advocaat van Skymax die als eerste het bestaan van een ontbindende voorwaarde vermeldt.

5.3.

De kantonrechter is van oordeel dat Skymax haar stelling dat een ontbindende voorwaarde is overeengekomen onvoldoende heeft onderbouwd. Uit de getuigenverklaringen – die overigens door [gedaagde] worden betwist – valt hoogstens af te leiden dat Skymax van plan was om het veulen te laten onderzoeken, maar niet dat een gebleken gebrek tot ontbinding van de koopovereenkomst zou leiden. Daarnaast heeft Skymax onvoldoende uitleg kunnen geven over het feit dat zij de ontbindende voorwaarde niet heeft genoemd in haar e-mailberichten van 5 en 9 september 2020 aan [gedaagde] . De kantonrechter maakt uit die e-mailberichten op dat Skymax pas na de levering heeft besloten om het veulen te laten onderzoeken. Zo staat in de mail van 5 september 2020 ‘Nu een paar dagen bij ons op stal merken wij dat het onder lipje alsmede het de oogleden steeds gaan trillen als we het veulen benaderen. (..) Wij hebben u op 4 september 2020 telefonisch opgebeld en uit gelegd dat wij dit als een probleem zien’. Dit strookt niet met de stelling dat op 1 september 2020 een ontbindende voorwaarde zou zijn afgesproken. Omdat Skymax onvoldoende heeft onderbouwd dat partijen een ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen, is er geen aanleiding om tot bewijslevering over te gaan, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen.

Non-conformiteit?

5.4.

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper, niet die eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een koper kan zich er echter niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, wanneer hem dit al bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

5.5.

In het midden kan blijven of de geconstateerde neurologische afwijking een eigenschap is die Skymax op grond van de koopovereenkomst niet had hoeven verwachten. De kantonrechter is namelijk van oordeel dat Skymax daar redelijkerwijs wel bekend mee had kunnen zijn, zodat zij zich niet op non-conformiteit kan beroepen.

5.6.

Skymax heeft gezien dat de lip van het veulen trilde bij aflevering en heeft zich op dat moment niet op een gebrek beroepen en nader onderzoek gedaan. Het mag zo zijn dat Skymax later heeft ontdekt dat het gebrek van een groter omvang en van andere aard was dan zij aanvankelijk dacht, een beroep op non-conformiteit komt haar niet langer toe. De reden is dat Skymax na de aanvankelijke ontdekking geen nader onderzoek heeft gedaan, terwijl dat redelijkerwijs wel van haar als professional op het gebied van paarden kon worden verwacht. Skymax heeft immers vaker paarden gekocht, is bekend met dressuurwedstrijden, en er staan naar eigen zeggen een tiental paarden op stal. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel van Skymax leert dat de onderneming zich onder meer bezig houdt met de aan- en verkoop van en begeleiding in kwaliteitsveulens en paarden.

5.7.

De kantonrechter volgt Skymax niet in haar klacht dat [gedaagde] een mededelingsplicht heeft geschonden. Skymax heeft niet gesteld dat [gedaagde] meer wist dan dat de lip van het paard trilde. Het trillen van de lip is bij de levering besproken, en er is dus niets verzwegen. De opmerking van [gedaagde] over de trillende lip dat het speelsheid was doet niet af aan de zelfstandige onderzoeksplicht die Skymax als professionele koper heeft.

5.8.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Skymax zich niet kan beroepen op non-conformiteit.

Dwaling?

5.9.

Voor zover het beroep op dwaling gestoeld is op het schenden van een inlichtingenplicht door [gedaagde] , oordeelt de kantonrechter dat dit beroep niet slaagt. Hierboven is al vastgesteld dat [gedaagde] geen mededelingsplicht heeft geschonden.

5.10.

Ook het beroep op wederzijdse dwaling slaagt niet. Omdat Skymax niet aan haar onderzoeksplicht heeft voldaan, – zie hierboven – komt de dwaling voor rekening van Skymax, en kan zij zich daar niet op beroepen.

Tot slot

5.11.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Skymax zal afwijzen.

5.12.

Skymax wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten, begroot op € 996,00 aan salaris gemachtigde (2 punten x € 498,00), en van de nakosten, begroot op € 124,00, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals in het dictum bepaald.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Skymax, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling aan [gedaagde] van de proceskosten van € 996,00 en de nakosten van € 124,00, te vermeerderen met wettelijke rente met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.D.J. Straathof en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter