Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:388

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-01-2021
Datum publicatie
20-01-2021
Zaaknummer
C/15/299561 / HA RK 20-33
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar nalatenschap. Erfgenamen in impasse waardoor nalatenschap niet afgewikkeld kan worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2021-0023
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/299561 / HA RK 20-33

Beschikking van 7 januari 2021

in de zaak van

[verzoekster]

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster,

advocaat mr. M. Roggeveen te Amsterdam,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster,

verschenen in persoon,

met betrekking tot de nalatenschap van

[erflaatster] ,

geboren op [geboortedatum] 1924 te Kounice, destijds Tsjecho-Slowakije,

overleden op [datum] te Schagen,

laatstelijk gewoond hebbende te Schagen,

hierna: erflaatster.

Partijen worden hierna [verzoekster] en [verweerster] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met producties en

 • -

  de mondelinge behandeling van 23 november 2020.

2 Het geschil

2.1.

[verzoekster] heeft verzocht dat de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  de heer mr. Hidde Reitsma (werkzaam bij AMS Advocaten) benoemt tot vereffenaar in de nalatenschap van erflaatster, met het recht van vervanging, dan wel een andere professionele vereffenaar benoemt,

 • -

  bepaalt dat de kosten van deze procedure als vereffeningskosten in de nalatenschap van erflaatster dienen te worden aangemerkt.

2.2.

[verzoekster] legt – kort gezegd – het volgende aan haar verzoek ten grondslag. Partijen zijn in een impasse geraakt waardoor de nalatenschap van erflaatster al lange tijd onbeheerd wordt gelaten. Het is [verzoekster] onbekend of alle schuldeisers van de nalatenschap zijn opgeroepen, wat er gebeurd is met de inboedel en of alle vermogensbestanddelen in de voorlopige boedelbeschrijving zijn opgenomen. Nu partijen niet samen tot afwikkeling van de nalatenschap kunnen komen en er vermoedelijk crediteuren onbetaald blijven, acht [verzoekster] het van belang dat er een vereffenaar wordt benoemd die de afwikkeling ter hand kan nemen.

2.3.

Ter zitting heeft [verweerster] verweer gevoerd tegen het verzoek. Zij voert aan dat alle informatie die beschikbaar is al verstrekt is aan [verzoekster] en dat er geen schulden zijn. Wel erkent zij dat de communicatie met [verzoekster] beter had gekund. [verzoekster] voert ten slotte aan dat het zonde is om kosten te maken voor een professionele vereffenaar.

3 De beoordeling

3.1.

De laatste woonplaats van erflaatster was in Schagen, zodat deze rechtbank bevoegd is kennis te nemen van het verzoek.

3.2.

Op grond van artikel 4:203 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank, als er beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap heeft plaatsgevonden, een vereffenaar benoemen op verzoek van een erfgenaam.

3.3.

Op grond van het verzoekschrift en de overgelegde stukken moet worden uitgegaan van het volgende. Uit het overgelegde testament van erflaatster blijkt dat zij haar echtgenoot en haar kinderen benoemd heeft tot haar erfgenamen. Erflaatster was ten tijde van haar overlijden niet gehuwd of geregistreerd als partner. [verzoekster] en [verweerster] zijn daardoor, als kinderen van erflaatster, enig erfgenamen van erflaatster. [verzoekster] heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard. [verzoekster] kan naar het oordeel van de rechtbank dus in haar verzoek worden ontvangen.

3.4.

Aan het vereiste van artikel 4:206 BW is voldaan, want er heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden en partijen zijn daarvoor opgeroepen.

3.5.

Op basis van de inhoud van het verzoekschrift, de bereidverklaring van Reitsma, het feit dat de nalatenschap van erflaatster thans niet wordt vereffend en partijen in een impasse zijn geraakt, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek tot benoeming van Reitsma als vereffenaar dient te worden toegewezen. Het standpunt van [verweerster] dat alle benodigde informatie reeds is verstrekt en dat er geen schulden zijn, leidt niet tot een ander oordeel. Deze punten zijn namelijk niet controleerbaar voor [verzoekster] . Een professioneel vereffenaar kan deze zorgen van [verzoekster] wegnemen, omdat hij als onafhankelijke derde optreedt. Het argument van [verweerster] dat het zonde is om kosten te maken voor een vereffenaar volgt de rechtbank daarom evenmin. Als partijen deze kosten hadden willen voorkomen, hadden zij gezamenlijk tot overeenstemming moeten komen. Dat hebben zij na de zitting nog geprobeerd, maar tevergeefs. Het verzoek tot benoeming van Reitsma als vereffenaar zal dan ook worden toegewezen.

Recht van vervanging

3.6.

[verzoekster] heeft verzocht Reitsma te benoemen met het recht van vervanging. Dit onderdeel van het verzoek zal worden afgewezen, omdat hier geen grondslag voor is. Als Reitsma zich wil laten vervangen, zal hij een verzoek tot ontslag moeten indienen met daarbij het verzoek een andere vereffenaar te laten benoemen (artikel 4:206 lid 5 BW).

Kosten

3.7.

Ter zitting heeft [verzoekster] haar verzoek om de kosten van deze procedure als vereffeningskosten in de nalatenschap van erflaatster aan te merken nader toegelicht. Zij heeft aangegeven dat zij hiermee slechts doelt op de kosten van de vereffenaar na zijn benoeming, niet de kosten van deze procedure. De rechtbank overweegt dat het loon van de vereffenaar te zijner tijd zal worden vastgesteld door de kantonrechter. Conform de aanbevelingen opgenomen in de ‘Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter’, dient het salarisvoorstel van de vereffenaar aan te sluiten bij de ‘Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseance van betaling’.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

benoemt

MR. HIDDE REITSMA,

werkzaam ten kantore van AMS Advocaten N.V.,

kantooradres: Ringpark Gebouw, Nachtwachtlaan 20, Postbus 69111, 1061 CS, Amsterdam,

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

[erflaatster] ,

geboren op [geboortedatum] 1924 te Kounice, destijds Tsjecho-Slowakije,

laatstelijk wonende te Schagen,

overleden op [datum] te Schagen,

4.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.3.

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

4.4.

wijst het anders of meer verzochte af,

4.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.E. Merkus en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2021.1

1 type: IV coll: AM