Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:3340

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-03-2021
Datum publicatie
02-05-2021
Zaaknummer
C/15/307459 / HA RK 20-171
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkoop in beslag genomen aandelen. Ten aanzien van de waardering van de aandelen wordt de objectieve waardebepaling van een onafhankelijk deskundige gevolgd mede vanwege de zeer passieve en weigerachtige houding van de beslagene. Vorderingen toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/307459 / HA RK 20-171

Beschikking van 4 maart 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AGATE B.V.,

gevestigd te Breda en kantoorhoudende te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. G.A. Smit te Amsterdam

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1080 INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Laren,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna “Agate” en “1080” genoemd worden.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift van 7 september 2020 met producties 1 tot en met 13;

 • -

  de mondelinge behandeling van het verzoek op 8 januari 2021 en de daar overgelegde “Toelichting op hoogte vordering Agate” door mr. Smit, voornoemd. Op deze zitting zijn verschenen mr. Smit, de heer [XX] namens Agate en tevens gevolmachtigd namens Culloden Holding International B.V. (hierna: Culloden) en de heer [YY], gerechtsdeurwaarder, werkzaam bij Groot & Evers gerechtsdeurwaarders.

1080 is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen,

- het bericht van 15 februari 2021 met als bijlage de akte van statutenwijziging van Culloden van 31 mei 2012.

2 De feiten

2.1.

Agate en 1080 zijn beide aandeelhouders van Culloden voor 48,75 %, de overige aandelen worden gehouden door 4RAE Renewable Energy Investments Sarl (4RAE). Agate is enig bestuurder van Culloden. Culloden is een tussenholding met als enige activum een deelneming in Emergya Wind Technologies Holding N.V. (hierna EWT). Agate, 1080 en 4RAE zijn een shareholders agreement aangegaan.

2.2. 1080

is een indirecte dochtervennootschap van DP Holding S.A. een vennootschap naar Zwitsers recht. Op 30 april 2018 is DP Holding S.A. failliet verklaard.

2.3.

Op 27 mei 2020 heeft het Nederlands Arbitrage Instituut een arbitraal vonnis gewezen, waarin – kort weergegeven – het volgende is bepaald:

 • -

  1080 is een ‘defaulting party’ als bedoeld in de shareholders agreement en als gevolg daarvan heeft Agate het recht alle aandelen van 1080 te kopen voor de Fair Market Value of (indien lager) de aankoopprijs van de aandelen en 1080 verplicht is tot verkoop en overdracht van de aandelen aan Agate in lijn met de shareholders agreement.

 • -

  1080 is verplicht tot het aanwijzen en instrueren van een valuator voor de vaststelling van de Fair Market Value binnen 10 werkdagen na het arbitraal vonnis, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag tot een maximum van € 10.000.000,-,

 • -

  1080 is verplicht tot het verlenen van medewerking aan de waardering van de aandelen, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag tot een maximum van € 10.000.000,-,

 • -

  1080 is verplicht tot het verlenen van volledige medewerking aan de verkoop en levering van de aandelen, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag tot een maximum van € 10.000.000,-,

 • -

  1080 wordt in de proceskosten veroordeeld ten bedrage van € 34.520,-,

 • -

  1080 wordt in de juridische kosten van Agate veroordeeld ten bedrage van € 15.500,-.

2.4.

Op 29 mei 2020 is het arbitraal vonnis van 27 mei 2020 door de deurwaarder betekend aan 1080. Bij beschikking van 2 juli 2020 heeft de rechtbank Amsterdam aan Agate verlof verleend voor de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis. Op 8 juli 2020 is deze beschikking betekend aan 1080.

2.5. 1080

is de verplichtingen die haar bij het arbitraal vonnis zijn opgelegd niet nagekomen. Als gevolg daarvan heeft zij dwangsommen verbeurd. Tezamen met de door 1080 te betalen proceskosten resulteert dat in een bepaald bedrag, hierna te noemen ‘de vordering’. Ondanks meerdere sommaties heeft 1080 niet overgegaan tot voldoening van de vordering, die 2 september 2020 € 2.150.020,- bedroeg.

2.6.

Op 27 augustus 2020 heeft 4RAE schriftelijk verklaard dat zij niet geïnteresseerd is in overname van de aandelen van 1080.

2.7.

Op 3 september 2020 heeft Agate executoriaal beslag doen leggen op de aandelen van 1080 in Culloden ter voldoening van de vordering.

3 Het verzoek

3.1.

Agate verzoekt de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. primair te bepalen dat

 1. Agate tot verkoop en overdracht van de aandelen aan zichzelf mag overgaan voor een prijs van € 595.000,- binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van een door de rechtbank te geven beschikking, en verder op de wijze en onder de voorwaarden zoals nader beschreven in randnummer 33 van het verzoekschrift;

 2. de heer Robin Geeris, werkzaam bij Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, dan wel een door hem aan te wijzen vervangende (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder verbonden aan dit kantoor, wordt aangewezen als deurwaarder met de executie belast en wordt belast met de in de wet aan de deurwaarder opgedragen taken;

 3. de deurwaarder nadere regels en voorwaarden kan vaststellen teneinde de verkoop en overdracht van de aandelen conform sub a. te laten plaatsvinden;

 4. e verkoop en overdracht van de aandelen conform sub a. in de plaats komt van het proces van aanbieding en overdracht zoals opgenomen in artikel 12 van de statuten van Culloden;

 5. 1080 gehouden is tot verkoop en levering aan Agate van de aandelen conform sub a. binnen 14 kalenderdagen na betekening van de door de rechtbank te geven beschikking;

 6. (overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 lid 1 BW) de door de rechtbank te geven beschikking dezelfde kracht heeft als de (in wettige vorm opgemaakte akte inhoudende de) wilsverklaring(en) van 1080 voor de verkoop en de (notariële) levering van aandelen conform sub a.;

 7. 1080 de verkoop en levering van de aandelen met gebruikmaking van sub f. dient te gehengen en gedogen;

II. subsidiair in goede justitie te bepalen dat en binnen welke termijn tot verkoop en overdracht van de aandelen aan Agate zal worden overgegaan en op welke wijze en onder welke voorwaarden deze verkoop zal dienen plaats te vinden;

III. zowel primair als subsidiair 1080 te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2.

Agate stelt ter onderbouwing van haar verzoek dat 1080, ondanks het arbitraal vonnis en meerdere sommaties, geen medewerking heeft verleend tot verkoop en levering van de aandelen. Het verzoek is in lijn met de afspraken in de shareholders agreement en met de huidige blokkeringsregeling in de statuten van Culloden. Agate verwacht dat de verkoop en overdracht van de aandelen aan haarzelf tot de hoogste opbrengst zal leiden omdat er geen andere aandeelhouders zijn die interesse hebben in de overname van de aandelen en Agate is ook niet bekend met derden belangstellenden.

4 De beoordeling

4.1.

Vast staat dat Agate beschikt over een arbitraal vonnis van 27 mei 2020 en dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bij beschikking van 2 juli 2020 verlof heeft verleend tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis. In het arbitraal vonnis is bepaald dat 1080 een defaulting party is in de zin van de shareholders agreement en dat Agate het recht heeft alle aandelen van 1080 te kopen voor de Fair Market Value (of) indien lager de aankoopprijs van de aandelen. Vast staat ook dat 1080 niet aan het arbitraal vonnis heeft voldaan, als gevolg waarvan de vordering, de verbeurde dwangsommen en de proceskosten, is ontstaan, die onbetaald is gebleven. Agate heeft derhalve belang bij verkoop van de aandelen om zo op de opbrengst de vordering te kunnen verhalen.

4.2.

De rechtbank heeft aan de hand van de overgelegde beslagexploten geconstateerd dat het beslag op de aandelen die 1080 in Culloden houdt op rechtsgeldige wijze is gelegd. Het verzoek tot verkoop steunt op de wet. De voorgeschreven formaliteiten en termijnen zijn in acht genomen en alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan het verzoek worden afgewezen. Van dergelijke omstandigheden is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken.

4.3.

Op grond van artikel 474g lid 3 Rv dient de rechtbank in de beschikking te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de verkoop en overdracht dient te geschieden. Ten aanzien van de verkoop en levering van aandelen geldt ingevolge artikel 474g lid 4 Rv als uitgangspunt dat zoveel mogelijk de wettelijke en statutaire bepalingen inzake vervreemding en overdracht in acht dienen te worden genomen. In artikel 12.1 van de statuten van Culloden is bepaald dat: “Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaats hebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.” Blijkens de overgelegde stukken heeft 4RAE, de enige andere aandeelhouder naast Agate en 1080, schriftelijk bevestigd dat zij niet geïnteresseerd is in de overname van de aandelen. De rechtbank stelt vast dat Agate hiermee heeft voldaan aan voormelde statutaire bepaling van Culloden.

4.4.

Met betrekking tot de waardering van de aandelen overweegt de rechtbank als volgt.

De regeling van artikel 474g Rv is erop gebaseerd dat de rechtbank op verzoek de wijze en voorwaarden voor de verkoop vaststelt, dat wil zeggen zich bezighoudt met de procedurele kant van het verkoopproces, ten einde te waarborgen dat de aandelen tegen een zo hoog mogelijke prijs kunnen worden verkocht. De inhoudelijke kant, waaronder de waardebepaling van de aandelen en verdere uitvoering en afwikkeling van de verkoop, behoort in beginsel tot het takenpakket van een gerechtsdeurwaarder. Ter zitting heeft Agate – desgevraagd – betoogd dat er in casu een uitzondering moet worden gemaakt vanwege de zeer passieve en weigerachtige houding van 1080. Tegen deze stelling is geen verweer gevoerd. Hierbij komt dat in artikel 11.6 van de statuten van Culloden is bepaald dat de prijs van de aandelen, indien partijen geen overeenstemming bereiken, door één of meer onafhankelijke deskundigen zal worden vastgesteld. 1080 heeft, hoewel Agate haar daar wel op heeft gewezen, geen deskundige aangewezen voor waardering van de aandelen. Agate heeft een onafhankelijk deskundige, Duff & Phelps, opdracht gegeven om een objectieve waardebepaling van de aandelen van EWT vast te stellen. Uit de overgelegde stukken blijkt dat (op 2 september 2020) het totale aandelenkapitaal van EWT gewaardeerd kan worden op € 15.800.000,- en dat de Fair Market Value van de aandelen van 1080 in Culloden

€ 595.000,- bedraagt. Onder de genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de waardering van de aandelen van 1080 in Culloden zoals is berekend door Duff & Phelps door de deurwaarder dient te worden gevolgd.

4.5.

Agate heeft verzocht om gerechtsdeurwaarder de heer R. Geeris, werkzaam bij deurwaarderskantoor Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, de executie ter hand te laten nemen. Van bezwaren tegen de benoeming van deze gerechtsdeurwaarder is niet gebleken. De rechtbank zal hem dan ook aanwijzen als de deurwaarder die met de executie is belast.

4.6.

Ten aanzien van de vorderingen onder sub f en g overweegt de rechtbank dat deze vorderingen zullen worden afgewezen. Agate heeft geen belang bij deze vorderingen omdat op grond van artikel 474g lid 4 Rv de executie door de deurwaarder zal worden uitgevoerd.

4.7.

De rechtbank acht de verzochte termijn van drie maanden voor verkoop redelijk en zal dienovereenkomstig beslissen. De rechtbank zal daarbij bepalen dat deze termijn, indien nodig, op verzoek van (een van) partijen, door de rechtbank kan worden verlengd. Een verzoek daartoe dient uiterlijk op 4 juni 2021 bij de rechtbank te zijn ingediend.

4.8.

De omstandigheid dat 1080 niet vrijwillig aan het arbitraal vonnis van 27 mei 2020 heeft voldaan, maakt executie daarvan via de onderhavige procedure noodzakelijk. 1080 zal derhalve in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Agate begroot op:

- griffierecht € 656,00

- salaris advocaat € 1.086,00 (2 punten x tarief € 543,00)

Totaal € 1.742,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

bepaalt dat de ten laste van 1080 in executoriaal beslag genomen aandelen in Culloden Holding International B.V., gevestigd te Alkmaar, kunnen worden verkocht en overgedragen aan Agate B.V. voor een prijs van € 595.000,- (hierna: de koopprijs), om de vordering en de kosten van Agate te kunnen voldoen, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald;

5.2.

wijst de heer mr. R. Geeris, gerechtsdeurwaarder met vestigingsplaats Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Hogehilweg 4, dan wel een door hem aan te wijzen vervangende gerechtsdeurwaarder (hierna: de deurwaarder) verbonden aan dit kantoor, aan als de deurwaarder met de executie belast;

5.3.

bepaalt dat de termijn, waarbinnen de verkoop en overdracht van de aandelen dient plaats te vinden op 3 maanden na heden; deze termijn kan op verzoek worden verlengd, zoals hiervoor aangegeven;

5.4.

bepaalt dat de deurwaarder nadere regels en voorwaarden kan vaststellen teneinde de verkoop en overdracht van de aandelen conform rechtsoverweging 5.1 te laten plaatsvinden;

5.5.

bepaalt dat de deurwaarder van de verkoop van de aandelen een proces-verbaal zal opstellen, welk proces-verbaal ter registratie zal worden aangeboden;

5.6.

bepaalt dat de koopprijs door Agate zal worden voldaan aan de deurwaarder,

5.7.

bepaalt dat de deurwaarder op de koopprijs de nog niet voldane kosten verband houdende met de executie in mindering brengt, waarna de netto-opbrengst resteert,

5.8.

bepaalt dat de levering van de aandelen bij notariële leveringsakte zal plaatsvinden,

5.9.

bepaalt dat de verkoop en overdracht van de aandelen conform rechtsoverweging 5.1 in de plaats komt van het proces van aanbieding en overdracht zoals opgenomen in artikel 11 van de statuten van Culloden;

5.10.

bepaalt dat 1080 gehouden is tot verkoop en levering aan Agate van de aandelen conform rechtsoverweging 5.1 binnen 14 kalenderdagen na betekening van deze beschikking;

5.11.

bepaalt dat een afschrift van het geregistreerde proces-verbaal en de grosse van deze beschikking door de deurwaarder aan Culloden zullen worden betekend,

5.12.

veroordeelt 1080 in de proceskosten, aan de zijde van Agate tot op heden begroot op € 1.742,00;

5.13.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.14.

wijst af het hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.M. Auwerda en in het openbaar uitgesproken door mr. J.H. Gisolf op 4 maart 2021.1

1 type: DdD coll: SA