Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:3254

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
21-04-2021
Datum publicatie
28-04-2021
Zaaknummer
C/15/309877 / FA RK 20-6253
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erkenning en omzetting adoptie uit Taiwan. Voornamen + geslachtsnaam. Gezag. Inschrijving buitenlandse geboorteakte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

Zaak-/rekestnr.: C/15/309877 / FA RK 20-6253

beschikking van 21 april 2021 betreffende erkenning van een buitenlandse adoptie (Taiwan)

gegeven op het verzoek van:

[verzoeker] ,

geboren op [geboortedatum] in de gemeente [gemeente] ,

en

[verzoekster] ,

geboren op [geboortedatum] in de gemeente [gemeente] , thans gemeente [gemeente] ,

echtelieden,

beiden wonende te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

hierna te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. C.P. Robben, kantoorhoudende te Gieten.

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoekers, ingekomen op 11 november 2020;

- het e-mailbericht van de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad), ingekomen op 2 december 2020;

- de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] (verder: ABS), ingekomen op 11 februari 2021.

1.2

Er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.

2 Feiten en omstandigheden

2.1

Verzoekers zijn gehuwd op [datum] in de gemeente [gemeente] .

2.2

Op [geboortedatum] is te [plaats] , Taiwan geboren een kind van het mannelijk geslacht genaamd: [minderjarige 1] . De biologische moeder is: [de biologische moeder] . De biologische vader is: [de biologische vader] .

2.3

Verzoekers hebben reeds eerder geadopteerd: [minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , China .

2.4

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 23 oktober 2018 (nr. B.K.A. [nr.] ) aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van een tweede buitenlands kind ter adoptie. Deze toestemming is geldig tot 14 november 2019. Bij besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 augustus 2019 (nr. B.K.A. [nr.] ) is aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van de minderjarige [minderjarige 1] als tweede buitenlands kind ter adoptie.

2.5

Blijkens de beslissing van “Taiwan Taitung District Court” (Case No.: [Case No] ) van 26 oktober 2016 zijn de biologische ouders van de minderjarige uit de ouderlijke macht ontzet en is de Taitung County Government als voogd benoemd.

2.6

Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Statement of release of orphan for emigration & Adoption” blijkt dat [naam] , zijnde de gouverneur van Taitung County Government en voogd van de minderjarige, heeft ingestemd met de adoptie en de minderjarige onherroepelijk heeft afgestaan met als doel adoptie door verzoekers en immigratie van Taiwan naar Nederland.

2.7

Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Civil Ruling” van het Taiwan Taitung District Court, Taiwan van 13 februari 2020 (Case No.: [Case No] ) blijkt dat de adoptie van de minderjarige door verzoekers naar het recht van Taiwan tot stand is gekomen. Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Certificate for final civil ruling” van het Taiwan Taitung District Court, Taiwan van 20 april 2020 blijkt dat gemelde “civil ruling” op 15 april 2020 onherroepelijk is geworden.

2.8

De adoptie naar het recht van Taiwan heeft plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

2.9

De minderjarige woont - blijkens het uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente [gemeente] - sinds 26 augustus 2020 aan het woonadres van verzoeker en wordt aldaar door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed.

2.10

De minderjarige is het tweede kind tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan.

2.11

De Raad heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de verzochte omzetting van de adoptie naar Nederlands recht, aangezien de Raad al uitgebreid onderzoek heeft gedaan en verzoekers een beginseltoestemming hebben.

3 Verzoek

3.1

Verzoekers hebben verzocht:

primair:

a. vast te stellen dat de hierboven onder 2.7 genoemde beslissingen voldoen aan de (naar de rechtbank begrijpt) in artikel 10:109 van het Burgerlijk Wetboek (BW) genoemde voorwaarden voor erkenning;

b. om ingevolge artikel 10:109, derde lid, BW een last te geven tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand;

subsidiair:

c. de erkende adoptie om te zetten in een adoptie naar Nederlands recht;

Voorts is verzocht:

d. om, indien nodig, de verklaring van verzoekers dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben in de beschikking te vermelden;

e. om ingevolge artikel 1:25, vijfde lid, BW de inschrijving van het Certificate of Birth (Chart No: [Chart No] ) te gelasten, subsidiair de geboortegegevens van de minderjarige ex artikel 1:25c BW ambtshalve vast te stellen als zijnde een kind van het mannelijk geslacht, genaamd [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] om [tijdstip] te [plaats] ( Taiwan ) als kind van de biologische moeder [de biologische moeder] , geboren op [geboortedatum] en de biologische vader, [de biologische vader] , geboren op [geboortedatum] .

4 Beoordeling

4.1

De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht te oordelen over het onderhavige verzoek om de verklaring voor recht, nu verzoekers hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

4.2

Bij de beoordeling van het verzoek is afdeling 3 van titel 6 van Boek 10 BW van toepassing. Deze afdeling bevat voorschriften ter zake het toepasselijke recht op de in Nederland uit te spreken adoptie en haar rechtsgevolgen, alsmede de erkenning en haar rechtsgevolgen, van een adoptie die tot stand is gekomen in een staat die op het moment dat de beginseltoestemming is aangevraagd (nog) geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag. Op de onderhavige zaak is artikel 10:109 BW van toepassing, nu verzoekers ten tijde van de adoptie hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, terwijl de minderjarige in Taiwan zijn gewone verblijfplaats had.

Ten aanzien van het verzoek tot erkenning

4.3

De rechtbank stelt vast dat de hierboven onder 2.7 genoemde beslissingen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 10:109 BW, inhoudende dat de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie moet zijn gevolgd, terwijl daarnaast de weigeringsgronden van artikel 10:108, tweede lid en derde lid, BW zich niet voor doen. De erkenning is in het kennelijk belang van de minderjarige. De rechtbank is van oordeel dat voormelde stukken daarmee vatbaar zijn voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

4.4

De rechtbank zal op de voet van artikel 10:109, derde lid, BW de ABS gelasten een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

Ten aanzien van het verzoek tot omzetting van de adoptie naar het recht van Taiwan in een adoptie naar Nederlands recht

4.5

Verzoekers stellen dat sprake is van een “sterke” adoptie. Voor zover de rechtbank van oordeel mocht zijn dat sprake is van een “zwakke” adoptie, hebben verzoekers de rechtbank daarnaast verzocht de in voormelde stukken vervatte (zwakke) adoptie naar het recht van Taiwan om te zetten in een (sterke) adoptie naar Nederlands recht. Verzoekers stellen belang te hebben bij deze omzetting, omdat dan pas familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en verzoekers ontstaan. De minderjarige zal dan tevens Nederlander worden.

4.6

De wetgeving van de Republiek China (Taiwan) vermeldt met betrekking tot adoptie op bladzijde 85 van de uitgave Bergmann/Ferid/Henrich inzake Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht: “Da das Kindschaftsverhältnis zwischen dem angenommenen Kind und seinen leiblichen Eltern während der Dauer des Annahmeverhältnisses ruht (vgl § 1077 Abs 2 BGB, § 1083 BGB), wird jedenfalls in Bezug auf minderjärige Kinder von den Wirkungen einer Volladoption ausgegangen”.

4.7

Uit het voormelde blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat door de adoptie naar het recht van Taiwan de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en zijn biologische ouder(s) zijn verbroken en dus sprake is van een sterke adoptie.

Het - subsidiaire - verzoek behoeft daarmee geen verdere bespreking.

Aantekening in het gezagsregister

4.8

De rechtbank zal in verband met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub k van het Besluit gezagsregisters bepalen dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister om daarin aantekening te doen van deze beschikking.

Voornamen en geslachtsnaam minderjarige

4.9

Op grond van artikel 10:19, eerste lid, BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling bepaald door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Ingevolge artikel 10:20 BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een persoon die de Nederlandse nationaliteit heeft bepaald door het Nederlandse recht. Artikel 10:22, eerste lid, BW bepaalt dat ingeval van verandering van nationaliteit het recht van de staat van de nieuwe nationaliteit van toepassing is, daaronder begrepen de regel van dat recht betreffende de gevolgen van de nationaliteitsverandering voor de naam.

4.10

De minderjarige bezit thans de Taiwanese nationaliteit. Op het moment dat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, levert dit een grondslag op voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het voorgaande brengt mee dat Nederlands recht van toepassing is op het verzoek dat betrekking heeft op de voornamen en de geslachtsnaam van de minderjarige.

4.11

Uit de stukken blijkt dat verzoekers eerder een minderjarige hebben geadopteerd, te weten de hierboven onder 2.3 vermelde minderjarige.

4.12

Nu de minderjarige het tweede kind is tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan, is voor de naamskeuze artikel 1:5, achtste lid, BW van toepassing. Uit dit artikel blijkt dat de keuze die voor de naam van het eerste kind van dezelfde ouders is gedaan, beslissend is voor alle volgende kinderen. De minderjarige zal na de adoptie de geslachtsnaam [geslachtsnaam] dragen. Verzoekers hebben een dienovereenkomstige keuze gedaan.

4.13

Het verzoek tot voornaamswijziging zal worden toegewezen, nu van bezwaren daartegen naar de maatstaven van artikel 1:4 BW niet is gebleken.

Geboortegegevens minderjarige

4.14

Bij de stukken bevindt zich een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakt "Certificate of Birth", van de minderjarige (Chart No.: [Chart No] , Ref No.: [Ref No] ), waaruit blijkt dat de minderjarige is geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Taiwan . Zijn biologische moeder is: [de biologische moeder] . Zijn biologische vader is: [de biologische vader] .

4.15

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:25, vijfde lid, BW zal de rechtbank gelasten dat deze akte wordt ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [gemeente] . Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de ABS heeft aangegeven dat voormeld “Certificate of Birth” voldoet aan de legalisatievereisten en dat de ABS om die reden geen bezwaar heeft tegen een last tot inschrijving van de geboorteakte van de minderjarige. Hierbij is eveneens in aanmerking genomen dat in het overgelegde stuk “Household Registration Transcript” van Xintien Household Registration Office, New Taipei City, Taiwan (File No.: [File no] , Household No.: [Household No] ) van 12 juni 2020, alle historische geboortegegevens en de oorspronkelijke afstamming van de minderjarige staan vermeld.

Het - subsidiaire - verzoek om de geboortegegevens vast te stellen behoeft daarmee geen verdere bespreking.

5 Beslissing

De rechtbank:

5.1

verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissing, zoals vervat in de overgelegde stukken “Civil Ruling” van het Taiwan Taitung District Court, Taiwan van 13 februari 2020 (Caso No.: [Case No] ) en “Certificate for final civil ruling” van het Taiwan Taitung District Court, Taiwan van 20 april 2020, tot de adoptie naar het recht van Taiwan van de minderjarige van het mannelijk geslacht: [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Taiwan ,

door verzoekers voornoemd;

5.2

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’ [gemeente] de hierboven onder 4.14 weergegeven akte van geboorte van de minderjarige in te schrijven;

5.3

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] een latere vermelding van de erkenning van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

5.4

gelast de wijziging van de voornaam van de minderjarige in: [voornaam] ;

5.5

bepaalt dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister, om daarin aantekening te doen van deze beschikking;

5.6

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
[gemeente] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.J. Berkers, rechter, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2021.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.