Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:1971

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-03-2021
Datum publicatie
11-03-2021
Zaaknummer
8972333 \ VV EXPL 21-6
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak. Vordering in kort geding van werknemer om concurrentiebeding te schorsen wordt afgewezen, omdat ex-werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding groter is dan het belang van de werknemer om zonder beperking bij een nieuwe werkgever te kunnen werken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0294
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknr./rolnr.: 8972333 \ VV EXPL 21-6

Uitspraakdatum: 4 maart 2021

Vonnis van de kantonrechter in kort geding in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. C. Sesver

tegen

de besloten vennootschap BigGym B.V.

gevestigd te Heemskerk

gedaagde

verder te noemen: BigGym

gemachtigde: mr. E. van der Meulen

Samenvatting van de zaak en de uitspraak

Deze zaak gaat over een concurrentiebeding van een werknemer, een personal trainer. De personal trainer vordert in kort geding dat het overeengekomen concurrentiebeding wordt geschorst. De uitspraak is dat die vordering grotendeels wordt afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat de personal trainer het concurrentiebeding overtreedt, omdat hij werkzaamheden verricht voor een concurrent van de ex-werkgever. Verder wordt geoordeeld dat het belang van de ex-werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding groter is dan het belang van de personal trainer om zonder beperking voor een concurrent te kunnen werken. De ex-werkgever heeft aannemelijk gemaakt dat de personal trainer door zijn functie belangrijke kennis en informatie heeft waarmee hij een concurrent een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel kan geven. De personal trainer mag wel werken voor een concurrent in een plaats gelegen buiten een straal van 20 kilometer van een vestiging van de ex-werkgever en online.

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft BigGym in kort geding gedagvaard.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 februari 2021. Op deze zitting heeft BigGym een tegenvordering ingediend. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten, mede aan de hand van pleitaantekeningen, naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen met brieven van 16, 17 en 18 februari 2021 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

BigGym is een landelijke onderneming in de sportschool- en fitnessbranche.

2.2.

[eiser] , geboren [geboortedatum] , is op 16 juli 2018 in dienst getreden bij BigGym, in de functie van fitnessinstructeur met een salaris van gemiddeld € 1.319,94 bruto per maand. [eiser] was werkzaam in vestigingen van BigGym in Wormerveer en Zaandam.

2.3.

In de schriftelijke arbeidsovereenkomst van 8 juni 2020 staat een concurrentiebeding in artikel 15 lid 1 van de arbeidsovereenkomst dat als volgt luidt:

“Werknemer verbindt zich om zowel tijdens de overeenkomst als gedurende een periode van 12 maanden na het einde daarvan, direct noch indirect, noch voor zichzelf noch voor anderen, in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij enige onderneming met activiteiten op een terrein, gelijk aan of anderszins concurrerend met dat van Werkgever, of met dat van aan Werkgever gelieerde ondernemingen, noch daarbij zijn bemiddeling, in welke vorm ook, direct of indirect, te verlenen. Deze verplichting geldt uitsluitend voor enige werkzaamheid of betrokkenheid van Werknemer als hierover bedoeld binnen een straal van 20 kilometer van een vestiging van Werknemer.”

2.4.

In het relatiebeding en ‘ronselbeding’ in artikel 15 lid 2 staat:

“Werknemer zal zich gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst onthouden van het verrichten van betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden, direct dan wel indirect, zelfstandig dan wel in loondienst, voor of ten behoeve van relaties met wie werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zakelijk contacten heeft onderhouden.

Werknemer zal zich gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst onthouden werknemers die ten tijde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan wel in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand, in dienst waren bij Werkgever of aan Werkgever gelieerde ondernemingen, direct of indirect dienst te nemen, dan wel op een andere wijze met hem een zakelijke relatie aan te gaan. Onder de relaties worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan de leden van Werkgever.”

2.5.

[eiser] heeft het dienstverband opgezegd per 1 augustus 2020.

2.6.

Met een brief van 5 november 2020 heeft de advocaat van BigGym aan [eiser] meegedeeld dat is geconstateerd dat [eiser] werkzaam is bij een directe concurrent van BigGym, namelijk Basic Fit, en dat dit in strijd is met het overeengekomen concurrentiebeding.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert – na vermindering van eis – dat de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding schorst en bepaalt dat het concurrentiebeding [eiser] niet verbiedt om diensten te verlenen als personal trainer en werkzaam te zijn in de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad. Verder vordert [eiser] dat verbeurde boetes worden gematigd tot nihil. Hij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat hij het concurrentiebeding niet overtreedt en dat een belangenafweging ertoe moet leiden dat het concurrentiebeding geheel of deels wordt geschorst.

3.2.

BigGym betwist de vordering. BigGym voert aan dat [eiser] het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding overtreedt, doordat hij als zelfstandig personal trainer werkzaamheden verricht in de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad. Volgens BigGym heeft zij vanwege de sterke concurrentie in de fitnessbranche een groot belang bij naleving van het concurrentiebeding, ook omdat [eiser] kennis heeft van veel specifieke informatie van BigGym, waarmee Basic Fit haar voordeel zou kunnen doen. BigGym vordert dat [eiser] wordt veroordeeld tot naleving van het concurrentiebeding, het relatiebeding en het ‘ronselbeding’, en tot verwijdering van zijn foto van de website van Basic Fit en verwijdering van het personeelshandboek van BigGym.

4 De beoordeling

de vordering

4.1.

De vordering in kort geding kan alleen worden toegewezen als [eiser] daarbij een spoedeisend belang heeft. Dat is het geval, nu het hier gaat om een vordering tot schorsing van een concurrentiebeding.

4.2.

Verder is voor toewijzing van de vordering in dit kort geding vereist dat de feiten en omstandigheden die aan de vordering ten grondslag zijn gelegd, voldoende aannemelijk zijn. Ook moet in voldoende mate waarschijnlijk zijn dat de vordering in een nog te voeren gewone procedure (bodemprocedure) zal worden toegewezen. Voor nader onderzoek naar bepaalde feiten en omstandigheden of voor bewijslevering door bijvoorbeeld getuigen is in dit kort geding geen plaats. Dat moet gebeuren in een eventuele bodemprocedure. De beoordeling in dit kort geding is dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

4.3.

Naar het oordeel van de kantonrechter moet de vordering van [eiser] grotendeels worden afgewezen. Dat oordeel wordt hierna toegelicht.

4.4.

Vast staat dat tussen partijen een concurrentiebeding is overeengekomen in artikel 15 lid 1 van de schriftelijke arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding verbiedt [eiser] om gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dus tot 1 augustus 2021, in enigerlei vorm werkzaam te zijn in of bij enige onderneming met activiteiten op een terrein, gelijk aan of anderszins concurrerend met dat van BigGym.

4.5.

Het concurrentiebeding geldt volgens artikel 15 lid 1 van de arbeidsovereenkomst uitsluitend voor werkzaamheden binnen een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym. Partijen zijn het erover eens dat de woorden “vestiging van Werknemer” in de laatste zin van artikel 15 lid 1 een kennelijke verschrijving zijn en moeten worden gelezen als “vestiging van Werkgever”.

4.6.

Vast staat ook dat [eiser] in ieder geval sinds 5 november 2020 als zelfstandig personal trainer werkzaam is voor Basic Fit in de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad, en dat deze vestiging is gelegen binnen een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym.

4.7.

De kantonrechter is van oordeel dat [eiser] door het verrichten van werkzaamheden in de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad het concurrentiebeding overtreedt. Basic Fit is immers een onderneming in de sportschool- en fitnessbranche en een directe concurrent van BigGym, en daarmee een onderneming die gelijk, gelijksoortig of verwant is aan de onderneming van BigGym, zoals bedoeld in het concurrentiebeding. Het is [eiser] dus verboden om tot 1 augustus 2021 in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij een vestiging van Basic Fit die is gelegen binnen een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym, waaronder de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad.

4.8.

[eiser] verzoekt om schorsing van het concurrentiebeding, waarbij hij stelt dat verwacht mag worden dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zal worden vernietigd.

4.9.

Op grond van de wet, het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), kan de kantonrechter het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen als in verhouding tot het te beschermen belang van BigGym, [eiser] door dat beding onbillijk wordt benadeeld (artikel 7:653 lid 3 BW).

4.10.

Het belang van een werkgever bij een concurrentiebeding is om daarmee de opgebouwde kennis, de zakelijke relaties, de klantenkring, specifieke producten of goodwill te beschermen, ook wel aangeduid met de term ‘bedrijfsdebiet’. Dat belang kan niet zijn gelegen in de bedoeling om een werknemer te binden, mede gelet op de vrijheid van arbeidskeuze van artikel 19 lid 3 van de Grondwet. Dat belang kan in een vrijemarkteconomie ook niet zijn gelegen in het tegengaan van concurrentie in het algemeen.

4.11.

Dit betekent dat een werkgever met name belang heeft bij het concurrentiebeding als de betrokken werknemer door zijn functie en werkzaamheden op de hoogte is van belangrijke commerciële en technische informatie of werkprocessen en strategieën van de werkgever, en die werknemer met deze kennis zijn nieuwe werkgever een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel geeft of kan geven dat die nieuwe werkgever anders niet zou hebben gehad.

4.12.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft BigGym aannemelijk gemaakt dat zij een bijzonder belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding. BigGym heeft voldoende toegelicht dat [eiser] door zijn functie en werkzaamheden voor BigGym kennis heeft van prijslijsten, ledeninformatie, strategie en financiële informatie, waaronder dagopbrengsten, en dat hij door contacten met de (mede-) eigenaren van BigGym wetenschap heeft over de plannen van BigGym. [eiser] beschikt ook over het personeelshandboek van BigGym, waarin uitvoerige informatie staat over de missie en visie van BigGym, de trainingen, de abonnementen en het ledenbestandsysteem van BigGym.

4.13.

[eiser] heeft gesteld dat hij niet over relevante informatie beschikt, maar hij heeft de toelichting daarover van BigGym onvoldoende tegengesproken. [eiser] heeft op de zitting ook erkend dat hij kennis heeft van prijslijsten en ledeninformatie, en dat hij beschikt over het personeelshandboek van BigGym. [eiser] heeft op de zitting opgemerkt dat hij niet op de hoogte is van de strategie en financiële informatie, maar hij heeft wel erkend dat hij met de directeur van BigGym over trainingsstijlen heeft gesproken, dat hij bekend is met de strategie ten aanzien van het aantal vestigingen waarnaar BigGym streeft en dat hij vanuit zijn functie bekend is met dagopbrengsten. Ook uit het personeelshandboek volgt informatie over de strategie van BigGym.

4.14.

De hiervoor genoemde kennis en informatie kan [eiser] in zijn werk voor Basic Fit gebruiken en daarmee kan hij Basic Fit ook een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel bezorgen, dat BigGym met het concurrentiebeding heeft willen voorkomen.

4.15.

Verder is door [eiser] niet betwist de stelling van BigGym dat hij goed was in het opbouwen van relaties met leden en dat juist in de fitnessbranche, waarin een personal trainer een relatie opbouwt met leden, het risico groot is dat leden overstappen naar een concurrent als ook hun personal trainer overstapt naar een concurrent. BigGym kan worden gevolgd in haar standpunt dat gelet op de aard van de fitnessbranche het overeengekomen relatiebeding onvoldoende is om haar belangen in dit kader te beschermen, en dat daarvoor een concurrentiebeding nodig is. De aard en de omvang van het ledenbestand van BigGym is ook zodanig dat niet of nauwelijks valt te controleren of dat relatiebeding wordt nagekomen en of, en zo ja welke leden zich tot [eiser] wenden.

4.16.

De door [eiser] gestelde belangen wegen daartegenover niet zwaar genoeg. De stelling van [eiser] dat sprake is van een positieverbetering bij Basic Fit is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Niet gesteld of gebleken is dat [eiser] bij Basic Fit meer verdient dan bij BigGym of overigens betere arbeidsvoorwaarden heeft. Dat [eiser] meer groeimogelijkheden heeft bij Basic Fit als personal trainer, zoals [eiser] heeft gesteld, weegt niet op tegen de belangen van BigGym.

4.17.

Bij het oordeel dat de belangen van BigGym zwaarder wegen dan de belangen van [eiser] weegt ook mee dat [eiser] de arbeidsovereenkomst met BigGym zelf heeft opgezegd en dat het concurrentiebeding al is beperkt tot één jaar na het einde van het dienstverband.

4.18.

Daarnaast weegt mee dat [eiser] ondanks het concurrentiebeding als personal trainer kan (blijven) werken. [eiser] kan immers als personal trainer werkzaam zijn in plaatsen of vestigingen gelegen buiten een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym. Op de zitting is gebleken dat dit betekent dat [eiser] ook voor Basic Fit als personal trainer kan werken, bijvoorbeeld in de vestiging van Basic Fit in Soest, omdat deze vestiging is gelegen buiten een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym. Verder heeft BigGym op de zitting erkend dat [eiser] zonder beperkingen als personal trainer online kan werken en trainingen kan geven, ook voor Basic Fit, omdat gelet op de bewoordingen en de strekking van het concurrentiebeding online activiteiten niet verboden worden door dat beding. Dergelijke activiteiten kunnen ook niet worden gekoppeld aan een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym, zoals omschreven in het concurrentiebeding. Het is daarom ook niet aannemelijk dat [eiser] door het concurrentiebeding geen andere werkzaamheden meer kan verrichten of geen inkomsten meer kan verkrijgen.

4.19.

De kantonrechter ziet dus onvoldoende grond om in dit kort geding aan te nemen dat de belangen van [eiser] onbillijk worden benadeeld door het concurrentiebeding, tegenover de belangen van BigGym bij handhaving daarvan.

4.20.

De conclusie is daarom dat de kantonrechter de vordering van [eiser] om het concurrentiebeding te schorsen, zal afwijzen.

4.21.

De vordering om te bepalen dat het concurrentiebeding [eiser] niet verbiedt om als personal trainer werkzaam te zijn in de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad wordt afgewezen. Zoals hiervoor al is overwogen, brengt het concurrentiebeding mee dat het [eiser] verboden is om in die vestiging te werken.

4.22.

Wel toewijsbaar is de vordering van [eiser] om te bepalen dat het concurrentiebeding [eiser] niet verbiedt om diensten te verlenen als personal trainer, voor zover het gaat om werkzaamheden in plaatsen of vestigingen gelegen buiten een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym en werkzaamheden online. Zoals hiervoor ook is overwogen, worden dergelijke werkzaamheden niet verboden door het concurrentiebeding.

4.23.

De vordering om een billijke vergoeding toe te kennen, wordt afgewezen, gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, en omdat onvoldoende is gemotiveerd en gebleken dat [eiser] in belangrijke mate wordt belemmerd om anders dan in dienst van BigGym werkzaam te zijn.

4.24.

De vordering om een eventuele boete te matigen, wordt afgewezen, omdat BigGym (nog) geen aanspraak heeft gemaakt op een boete, althans niet in deze procedure.

4.25.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] , omdat hij overwegend ongelijk krijgt.

de tegenvordering

4.26.

BigGym heeft een spoedeisend belang bij haar tegenvordering, omdat vast staat dat [eiser] het concurrentiebeding overtreedt en (vooralsnog) blijft overtreden.

4.27.

Onder verwijzing naar wat hiervoor is overwogen, kan de vordering van BigGym om [eiser] te veroordelen om zich te conformeren aan het concurrentiebeding, het relatiebeding en het ‘ronselbeding’, worden toegewezen. De vordering wordt toegewezen tot 1 augustus 2021, omdat de duur van de bedingen is beperkt tot die datum. De gevorderde dwangsom wordt ook toegewezen. BigGym heeft voldoende gemotiveerd dat zij daarbij een belang heeft, omdat een dreiging met boetes [eiser] er niet van heeft weerhouden om zijn werkzaamheden in de vestiging van Basic Fit in Amsterdam Sloterparkbad voort te zetten. De dwangsom zal worden gemaximeerd tot € 10.000,00.

4.28.

[eiser] heeft op de zitting verklaard dat hij bereid is om zowel de fysieke als digitale versies van het personeelshandboek van BigGym die nog in zijn bezit zijn, te verwijderen. De vordering van BigGym ten aanzien hiervan kan daarom worden toegewezen. Daaraan zal een dwangsom worden verbonden van € 500,00 per dag en maximaal € 5.000,00.

4.29.

De vordering om [eiser] te gebieden ervoor zorg te dragen dat zijn naam en foto van de website van Basic Fit wordt verwijderd en verwijderd blijft, moet worden afgewezen. Er is niet gebleken dat [eiser] zodanige zeggenschap heeft over de website van Basic Fit dat hij voor de gevorderde verwijdering kan zorgen. Bovendien is hiervoor overwogen dat [eiser] als personal trainer voor Basic Fit mag werken, voor zover het gaat om werkzaamheden in vestigingen gelegen buiten een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym, waaronder Soest, en werkzaamheden online. Ook gelet daarop is er geen reden om te oordelen dat [eiser] zijn naam en foto niet mag vermelden op de website van Basic Fit.

4.30.

Partijen moet ieder hun eigen proceskosten betalen, omdat zij over en weer op punten ongelijk krijgen.

5 De beslissing

De kantonrechter:

de vordering

5.1.

bepaalt dat het concurrentiebeding [eiser] niet verbiedt om diensten te verlenen als personal trainer, voor zover het gaat om werkzaamheden in plaatsen of vestigingen gelegen buiten een straal van 20 kilometer van een vestiging van BigGym, en werkzaamheden online;

5.2.

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor BigGym worden vastgesteld op een bedrag van € 747,00 aan salaris van de gemachtigde van BigGym, te voldoen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis en te vermeerderen met de wettelijke rente als die kosten niet binnen die termijn zijn betaald;

5.3.

verklaart de veroordeling onder 5.1 en 5.2 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst de vordering voor het overige af;

de tegenvordering

5.5.

gebiedt [eiser] om zich tot 1 augustus 2021 aan het concurrentiebeding, relatiebeding en anti-ronselbeding te conformeren, en bepaalt dat voor iedere overtreding hiervan door [eiser] een dwangsom aan BigGym wordt verbeurd van € 5.000,00 per overtreding en € 500,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal
€ 10.000,00;

5.6.

gebiedt [eiser] om uiterlijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis zowel de fysieke als de digitale versies van het personeelshandboek van BigGym die nog in zijn bezit zijn, te verwijderen, en bepaalt dat voor overtreding hiervan door [eiser] een dwangsom aan BigGym wordt verbeurd van € 500,00 per dag met een maximum van € 5.000,00;

5.7.

bepaalt dat partijen de eigen proceskosten moeten betalen;

5.8.

verklaart de veroordeling onder 5.5 en 5.6 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.9.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Jansen en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter