Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:9698

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-11-2020
Datum publicatie
17-12-2020
Zaaknummer
8401341
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Aardappellevering. Eiser heeft de verkeerde partij gedagvaard; een natuurlijk persoon (bestuurder) i.p.v. de BV.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8401341 / CV EXPL 20-2731

Uitspraakdatum: 18 november 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de vennootschap onder firma VP Combi V.O.F.,

gevestigd te Hilvarenbeek

eiseres

verder te noemen: VP Combi

gemachtigde: GGN Mastering Credit B.V.

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. M.J. Koning (Suez advocaten)

1 Het procesverloop

1.1.

VP Combi heeft bij dagvaarding van 26 februari 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

VP Combi heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

VP Combi heeft op basis van een mondeling gesloten overeenkomst in 2018 een partij aardappelen van iets minder dan 35.000 kg geleverd aan het adres van [naam BV] (hierna: de BV) te Aalsmeer.

2.2.

VP Combi heeft voor deze levering een factuur d.d. 30 oktober 2018 ad € 8.062,28 inclusief btw gestuurd. Deze factuur staat op naam van [gedaagde] en is geadresseerd aan het adres van de BV in Aalsmeer.

2.3.

Blijkens een door [gedaagde] overgelegd uittreksel van de Kamer van Koophandel d.d. 16 juni 2020, is de BV een groothandel in consumptieaardappelen en gevestigd te Aalsmeer. [gedaagde] is als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder genoemd. Daarbij is het in de dagvaarding genoemde adres van [gedaagde] in [woonplaats] vermeld.

2.4.

Bij aangetekende brief van 9 april 2019 gericht aan [gedaagde] op het adres van de BV te Aalsmeer, heeft VP Combi onder meer geschreven:

Op 4 oktober 2018 hebben wij (…) aan u een vracht aardappelen geleverd van het ras El Mundo zoals afgesproken. In eerste instantie zou u zelf een eindafrekening opmaken, wat ook gebruikelijk is bij de levering van consumptieaardappelen, maar dit is niet gebeurd. Toen wij enkele weken daarna bij u geïnformeerd hebben hoe het met de betaling stond heeft u aangegeven dat wij de factuur zelf op moesten maken wat wij gedaan hebben op 30 oktober 2018 (zie bijlage). Helaas heeft u de factuur momenteel (…) volgens ons nog steeds niet betaald, ondanks herhaalde telefonische toezeggingen. De laatste keer dat we telefonisch contact gehad hebben is 14 februari 2019. Ook in dat telefoongesprek heb ik duidelijk aangegeven dat betaald diende te worden en ook heeft u de rechtmatigheid van de factuur toen niet betwist; kortom u dient de factuur gewoon te betalen. Daarom willen wij u hierbij vriendelijk, doch dringend, verzoeken om binnen een week en dus uiterlijk woensdag 17 april 2019 te betalen op onze rekening (…)

2.5.

Op 9 mei 2019 heeft de gemachtigde van VP Combi een aanmaning gestuurd aan “Meneer [gedaagde] ” op het adres van de BV te Aalsmeer tot betaling van € 8.140,48 bestaande uit de hoofdsom van € 8.062,28, vermeerderd met € 78,20 aan rente berekend tot 9 mei 2019. Daarbij heeft VP Combi aangegeven dat indien niet binnen 14 dagen na bezorging van de brief is betaald, het bedrag zal worden verhoogd met € 778,11 aan wettelijke incassokosten.

2.6.

Bij brief van 18 juni 2019 gericht aan “Meneer [gedaagde] ” op het adres van de BV te Aalsmeer, heeft de gemachtigde van VP Combi onder meer het volgende geschreven:

U heeft gevraagd om een betalingsregeling voor uw betalingsachterstand. In deze brief bevestigen wij de betalingsregeling met u. U betaalt wekelijks € 1250,00. De eerste betaling ontvangen wij uiterlijk 21 juni 2019 van u. (…) Komt u de betalingsregeling niet na? Dan stopt deze. U moet het totale bedrag dan direct betalen. Naast dat u direct moet betalen kunt u gedagvaard worden. De wettelijke kosten daarvan betaalt u. (…)

2.7.

De gemachtigde van VP Combi heeft op 7 oktober 2019 bij brief, eveneens gericht aan [gedaagde] , maar geadresseerd op het woonadres in [woonplaats] , voor zover van belang, het volgende aan hem bericht:

U heeft bij VP Combi V.O.F. een betalingsachterstand. Verschillende keren hebben wij u namens VP Combi V.O.F. herinnerd en gevraagd te betalen. U heeft niet (volledig) betaald. Daarom ontvangt u deze brief. Betaal het openstaande bedrag € 1.465,18 voor 12 oktober 2019 Dit is uw laatste kans om te voorkomen dat wij u dagvaarden. (…)

2.8.

Bij brieven van 10 oktober 2019 en van 16 januari 2020 heeft de gemachtigde van VP Combi, [gedaagde] op het adres in [woonplaats] aangemaand om het door VP Combi gestelde restant bedrag aan hoofdsom, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten en verminderd met een bedrag van € 7.500,00 te voldoen.

3 De vordering

3.1.

VP Combi vordert – samengevat – dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 1.464,64. De vordering bestaat uit € 8.062,28 aan hoofdsom, € 124,25 aan rente berekend tot 26 februari 2020 en € 778,11 aan buitengerechtelijke incassokosten, verminderd met € 7.500,00 en nog te vermeerderen met verdere rente en proceskosten.

3.2.

VP Combi legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat zij met [gedaagde] een overeenkomst heeft gesloten en op grond van die overeenkomst roerende zaken aan [gedaagde] heeft geleverd. VP Combi heeft [gedaagde] een factuur gestuurd ad € 8.062,28. [gedaagde] heeft, ondanks aanmaning, dit bedrag niet (volledig) betaald. Daarnaast maakt VP Combi aanspraak op schadevergoeding in de vorm van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat hij een natuurlijk persoon is en geen overeenkomst met VP Combi heeft gesloten. Ook heeft hij de grote partij aardappelen niet geleverd gekregen. De factuur is gestuurd naar het vestigingsadres van de BV. [gedaagde] is weliswaar bestuurder van de BV maar heeft nooit op het adres van de BV gewoond, hetgeen ook niet mogelijk is omdat het een industrieterrein betreft. [gedaagde] heeft de factuur, gelet op de adressering, opgevat als “ter attentie van”. Verder voert [gedaagde] aan dat de vordering ongeloofwaardig is omdat het niet serieus genomen kan worden dat hij, als consument, zo’n grote hoeveelheid aardappelen zou hebben gekocht. Voorts voert [gedaagde] aan dat hij niet in verzuim kan zijn geraakt, omdat geen termijn is overeengekomen als bedoeld in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek. Blijkens de dagvaarding heeft de gemachtigde van VP Combi de basisregistratie personen (BRP) bevraagd, zodat VP Combi had kunnen zien dat [gedaagde] al jaren in [woonplaats] woont. Tot slot voert [gedaagde] aan dat hij niet heeft verzocht om de gestelde vordering in termijnen te betalen en dat het doen van een betalingsvoorstel geen erkenning van de verschuldigdheid betekent.

5 De beoordeling

5.1.

De vraag die voorligt is of VP Combi de juiste persoon heeft gedagvaard. [gedaagde] betwist immers als natuurlijk persoon met VP Combi een overeenkomst te zijn aangegaan en de aardappelen geleverd te hebben gekregen.

5.2.

Vaststaat dat de overeenkomst mondeling is aangegaan en er dus geen schriftelijke overeenkomst kan worden overgelegd. Ook staat vast dat de aardappelen zijn geleverd aan het vestigingsadres van de BV en de factuur gericht is aan [gedaagde] met het adres van de BV.

5.3.

Ter nadere onderbouwing van haar vordering heeft VP Combi in haar laatste schriftelijke reactie het keuringsrapport overgelegd dat, aldus VP Combi, de keurmeester aan [gedaagde] heeft verstrekt. Daarop is de naam [gedaagde] vermeld, zonder rechtsvorm en zonder KvK nummer. VP Combi heeft daarbij gesteld dat het in de branche gebruikelijk is dat de factuur door de afnemer wordt opgesteld, maar dat [gedaagde] VP Combi heeft verzocht om de factuur op te maken, hetgeen zij heeft gedaan. Ook heeft VP Combi in haar laatste schriftelijke reactie gesteld dat [gedaagde] noch bij het aangaan van de overeenkomst noch bij de levering en facturering heeft aangegeven dat de opdracht tot levering en facturering voor rekening en risico van de BV zou zijn gedaan. [gedaagde] heeft de indruk gewekt dat hij op eigen naam en voor eigen rekening handelde, zodat VP Combi er op mocht vertrouwen dat zij zaken heeft gedaan met [gedaagde] , aldus nog steeds VP Combi.

5.4.

De kantonrechter is van oordeel dat VP Combi niet de juiste persoon heeft gedagvaard. Het volgende is daartoe redengevend. VP Combi heeft haar factuur opgemaakt na ontvangst van het keuringsrapport. Op dat rapport staat “ [gedaagde] – aardappelkenners sinds 1953” met vermelding van het vestigingsadres van de BV. Hoewel op het rapport geen KvK nummer van de BV is vermeld, moet het VP Combi duidelijk zijn geweest dat de aardappelen zijn gekeurd ten behoeve van de BV (aardappelkenners) en niet van [gedaagde] als natuurlijk persoon. De BV is een door [gedaagde] bestuurde aardappelgroothandel en VP Combi is bekend in de aardappelbranche. Het ligt dan ook voor de hand dat de aardappelen voor de BV bestemd zijn en ook in opdracht van de BV zijn besteld. Naar het oordeel van de kantonrechter is het aan VP Combi om navraag te doen in opdracht van wie de aardappelen zijn besteld en voor wiens rekening deze dienen te komen indien dat niet expliciet is gemeld en daar mogelijk onduidelijkheid over bestaat. In het uittreksel van de KvK is vermeld dat [gedaagde] bestuurder van de BV is en dus bevoegd is om namens de BV te handelen. VP Combi had het KvK nummer van de BV kunnen vragen en dit na kunnen trekken. Dat een natuurlijk persoon een dergelijk grote hoeveelheid aardappelen zou bestellen, laten leveren op een adres van een aardappelgroothandel en zelf zou betalen lijkt de kantonrechter bovendien verre van voor de hand liggend. Aldus had VP Combi moeten en kunnen weten en begrijpen dat de aardappelen door [gedaagde] in hoedanigheid van bestuurder van de BV en dus voor rekening van de BV zijn besteld.

5.5.

VP Combi heeft bewijs aangeboden van haar stellingen, maar deze zijn van algemene aard, zodat de kantonrechter aan dat aanbod voorbij gaat. De conclusie is dat VP Combi de verkeerde partij heeft gedagvaard, zodat de vordering ongegrond is. VP Combi kan wellicht alsnog de BV dagvaarden. De vordering tegen [gedaagde] zal worden afgewezen.

5.6.

De proceskosten komen voor rekening van VP Combi, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt VP Combi tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 360,00 aan salaris van de gemachtigde van [gedaagde] .

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en op 18 november 2020 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter