Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:9275

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
02-09-2020
Datum publicatie
12-11-2020
Zaaknummer
AWB - 19 _ 3279
Rechtsgebieden
Bestuursprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

8:57 Awb. Ontheffing voor in- en uitrijden autovrije binnenstad buiten laad- en lostijden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 19/3279

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 september 2020 in de zaak tussen

[eiseres] , te [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. P. van Lingen),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, verweerder

(gemachtigde: M. Blom).

Procesverloop

Bij besluit van 25 januari 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiseres om een ontheffing voor ondernemers voor het in- en uitrijden van de autovrije binnenstad buiten de laad- en lostijden afgewezen.

Eiseres heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 20 juni 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben toestemming gegeven voor het doen van een uitspraak zonder zitting. Op grond van artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de rechtbank bepaald dat een onderzoek ter zitting achterwege blijft.

Het onderzoek is vervolgens gesloten.

Overwegingen

1. Eiseres exploiteert sinds april 2016 een baby- en kinderkleding winkel aan [adres 1] in Alkmaar en verkoopt via internet kleding en modeartikelen. De activiteiten van de webshop zijn sinds de opening toegenomen. Omdat de [straat] gelegen is in het kernwinkelgebied van de afgesloten binnenstad, gelden er standaard venstertijden voor het laden en lossen, van 7:00 tot 11:00 uur en van 17:00 tot 19:30 uur. Omdat deze venstertijden niet voldoende mogelijkheden bieden voor eiseres, heeft zij een ontheffing aangevraagd.

2. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.

Verweerder heeft daarbij overwogen dat niet gebleken is dat de laad-en lostijden niet toereikend zijn. Dat het voor eiseres niet mogelijk is om de service ‘vandaag besteld, vandaag thuis’ te halen, betekent niet dat sprake is van onevenredig nadeel voor het bedrijf. Dit is inherent aan het hebben van een zaak in de afgesloten binnenstad. Verweerder stelt zich op het standpunt dat er voldoende mogelijkheden zijn om tijdens de laad- en lostijden grotere spullen op te halen. Dat eiseres tijdens die tijden alleen in de winkel staat, is geen reden om een uitzondering te maken. Voorts ziet verweerder geen aanleiding om op grond van de hardheidsclausule de urgentieverklaring alsnog te verlenen. Er zijn alternatieve mogelijkheden om goederen te laden en te lossen. Het belang van een autovrije binnenstad weegt zwaarder. Verder zou het verlenen van een ontheffing een ongewenste precedentwerking hebben.

3. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage en maakt onderdeel uit van deze uitspraak.

4. Geen onderwerp van debat is dat de winkel van eiseres gelegen is in het kernwinkelgebied en dat bedrijven in het kernwinkelgebied niet in aanmerking komen voor een ontheffing. Partijen zijn verdeeld over de vraag of verweerder terecht heeft besloten om de hardheidsclausule niet toe te passen.

5.1

Eiseres doet een beroep op de hardheidsclausule in artikel 6 van de Beleidsregels verkeersontheffingen gemeente Alkmaar 2018 (de beleidsregels) omdat de venstertijden voor het laden en lossen voor haar onvoldoende mogelijkheden bieden. Zij staat tussen 12:00 en 17:00 uur met iemand anders in de winkel en kan dan spullen bezorgen terwijl de winkel open kan blijven. Tijdens de venstertijden voor het laden en lossen zal de winkel dicht moeten omdat dan niemand anders beschikbaar is. Het is voor eiseres niet mogelijk om extra personeel aan te nemen, omdat de omzet en de winst van het bedrijf dit niet toelaat. Voorts moeten de leveringen per post voor 17:00 uur afgeleverd zijn bij het postagentschap om nog diezelfde dag verwerkt te kunnen worden en valt dit ook buiten de vastgestelde venstertijden. Verder voert eiseres aan dat gelet op het tijdstip en de plek van de winkel er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid, aantasting van het winkelklimaat of verstoring van de nachtrust als zij gebruik kan maken van een ontheffing. Eiseres hoeft maar één keer per dag de binnenstad in te rijden naar een locatie aan de rand van het autovrije gebied.

5.2

Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiseres niet met stukken heeft onderbouwd dat de service ‘voor 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden’ noodzakelijk is voor het voortbestaan van de winkel. Voorts bieden de laad- en lostijden voldoende mogelijkheden om voor de openingstijd en na de sluitingstijd van de winkel met de auto de winkel te bereiken en de goederen in te laden. Verweerder kan niet controleren of eiseres maar één keer per dag de binnenstad inrijdt. Verder is de locatie van de winkel en het tijdstip geen reden om toch een ontheffing te verlenen. Er is een duidelijke grens van het autovrije gebied bepaald waarbij straten binnen dit gebied hetzelfde worden behandeld, ondanks feitelijke drukte van winkelend publiek. Het verlenen van een ontheffing zou een ongewenste precedentwerking hebben, omdat de situatie van eiseres vergelijkbaar is met andere bedrijven en winkels in de binnenstad met een webshop en een service bij bezorging.

5.3

De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat er geen aanleiding is voor toepassing van de hardheidsclausule. Gegeven de te verwachte precedentwerking in die zin dat wanneer in de voorliggende zaak ten gunste van eiseres een uitzondering zou worden gemaakt, dit naar verwachting ook gevolgen zou kunnen hebben voor andere soortgelijke zaken, heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank het belang van een autovrije binnenstad zwaarder mogen laten wegen dan de belangen van eiseres. Eiseres heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden gesteld die maken dat verweerder in haar concrete geval gehouden was om toepassing te geven aan de hardheidsclausule. De beroepsgrond slaagt niet.

6.1

Eiseres doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel omdat de porseleinwinkel op [adres 2] wel een ontheffing zou hebben gekregen. Dit bedrijf bevindt zich midden in het kernwinkelgebied.

6.2

Verweerder stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van gelijke gevallen. Aan de bewoner op [adres 2] is met een andere grondslag een ontheffing verleend.

6.3

De rechtbank is van oordeel dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt. Aan de bewoner op [adres 2] is een ontheffing verleend voor bewoners met toepassing van artikel 7 van de beleidsregels. Eiseres heeft een ontheffing aangevraagd voor ondernemers op grond van artikel 8 van de beleidsregels, waardoor er geen sprake is van gelijke gevallen. De beroepsgrond slaagt daarom niet.

7. Het beroep is ongegrond.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, rechter, in aanwezigheid van
mr. L. van Broekhoven, griffier.

Deze uitspraak is gedaan op 2 september 2020. Als gevolg van maatregelen rondom het coronavirus is deze uitspraak niet uitgesproken op een openbare uitsprakenzitting. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, wordt deze uitspraak, voor zover nodig, alsnog in het openbaar uitgesproken.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

Bijlage

Beleidsregels verkeersontheffingen gemeente Alkmaar 2018

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels en nadere voorschriften. Bij een beroep op bijzondere omstandigheden wordt tenminste getoetst aan de volgende criteria:

1. De aanvrager dient de noodzaak voor de ontheffing te beargumenteren.

2. Het ontbreekt aan alternatieve mogelijkheden, waardoor onevenredig nadeel ontstaat wanneer geen ontheffing wordt verleend.

3.De aanvraag moet gezien worden in relatie tot het beoogde doel van de maatregel, waar ontheffing van wordt gevraagd.

4.De aanvrager houdt rekening met de volgende belangen:

a. de verkeersveiligheid;

b. een goed winkelklimaat en een fijne uitgaanssfeer;

c. de nachtrust;

d. het stimuleren van het gebruik van een alternatieve vervoerswijze voor de auto in dicht stedelijk gebied;

e. het voorkomen van sluipverkeer.

5 Mogelijke precedentwerking en de gevolgen daarvan moeten beperkt zijn.

Artikel 8 Ontheffingen voor ondernemers

1.Het college kan ondernemers die in het bezit zijn van een bedrijvenvergunning en gevestigd zijn op een adres in één van de onderstaande gebieden in de afgesloten binnenstad, ontheffing verlenen voor:

a. ondernemer bewonersgebied: 24/7 toegang tot het bewonersgebied;

b. ondernemer kernwinkelgebied: 24/7 toegang tot het bewonersgebied en buiten de kernwinkeltijden toegang tot het kernwinkelgebied.

2. Het college kan ondernemers gevestigd op een adres dat alleen toegankelijk is door het negeren van een ge- of verbodsbepaling (o.a. voetpad, fietspad, park, busbaan) ontheffing verlenen voor het bereiken van dit adres.

3. Het college kan ondernemers gevestigd op een adres of in een gebied dat genoemd is in bijlage III, ontheffing verlenen voor het passeren van een (fysieke) afsluiting.

4. De aanvrager dient gevestigd te zijn op het aangegeven adres conform lid 1 of 2 en als zodanig ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

5. Het motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd dient op naam van het bedrijf of één van de werknemers van het bedrijf te staan.

6. De aanvrager dient bij de ontheffingsaanvraag een kopie van het kentekenbewijs van het voertuig waarop de ontheffing wordt aangevraagd, te overleggen.

7. Indien de aanvrager gebruik maakt van een leaseauto zal een kopie van de leaseovereenkomst en een kopie van het kentekenbewijs overlegd moeten worden.

8. Per ontheffing kan maximaal één kenteken opgegeven worden.

9. De ontheffing mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het rijden en onmiddellijk laden en lossen van goederen en het uit laten stappen van personen met hun bagage.

Artikel 9 Ontheffingen voor goederenvervoerders

1. Het college kan goederenvervoerders ontheffing verlenen voor:

a. het afleveren of ophalen van goederen op een woonadres in het bewonersgebied in de afgesloten binnenstad;

b. het afleveren of ophalen van goederen op een adres dat alleen toegankelijk is door het negeren van een ge- of verbodsbepaling (o.a. voetpad, fietspad, park, busbaan);

c. het passeren van een (fysieke) afsluiting.

2. De in lid 1 genoemde ontheffingen worden alleen verstrekt indien de bedrijfsvoering aantoonbaar wordt bemoeilijkt en de gevolgen hiervan niet meer in redelijke verhouding staan tot het beoogde doel van de afsluiting.

3. De in lid 1 genoemde ontheffingen worden niet verstrekt voor het afleveren of ophalen van goederen bij winkels of bedrijven.

4. De aanvrager dient met zijn bedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

5. Het motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd dient op naam van het bedrijf of één van de werknemers van het bedrijf te staan.

6. De aanvrager dient bij de ontheffingsaanvraag een kopie van het kentekenbewijs van het voertuig waarop de ontheffing wordt aangevraagd, te overleggen.

7. Indien de aanvrager gebruik maakt van een leaseauto zal een kopie van de leaseovereenkomst en een kopie van het kentekenbewijs overlegd moeten worden.

8. Per ontheffing kan maximaal één kenteken opgegeven worden.

9. De ontheffing mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het rijden en onmiddellijk laden en lossen van goederen.