Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:9136

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
02-09-2020
Datum publicatie
02-12-2020
Zaaknummer
8109757 CV EXPL 19-15741
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Substantiëringsplicht. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Vertraging is het gevolg van een besluit van de luchtverkeersleiding waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8109757 \ CV EXPL 19-15741

Uitspraakdatum: 2 september 2020

Vonnis in de zaak van:

1 [passagier sub 1]

2. [passagier sub 2]

beiden wonende te [woonplaats]

eisers

hierna gezamenlijk te noemen de passagiers

gemachtigde mr. D.E. Lof

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

Austrian Airlines Aktiengesellschaft

gevestigd te Wenen (Oostenrijk), mede kantoorhoudende te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen Austrian Airlines

gemachtigde mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 28 augustus 2019 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagiers diende te vervoeren van Amsterdam, via Wenen (Oostenrijk) naar Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) op 25 juli 2018 met vluchten OS 374 en OS 759, hierna: de vlucht.

2.2.

Volgens de planning zou vlucht OS 374 naar Wenen om 17:45 uur lokale tijd vertrekken en om 19:40 uur lokale tijd arriveren. Dit zou de passagiers 40 minuten de tijd geven om over te stappen op vlucht OS 759, welke om 20:20 uur lokale tijd zou vertrekken en 21:30 uur lokale tijd zou landen te Sarajevo.

2.3.

Vlucht OS 374 is met 40 minuten vertraging in Wenen aangekomen. De passagiers hebben daar hun overstap gemist. De passagiers zijn omgeboekt naar vlucht OS 759 naar Sarajevo en zijn daar op 26 juli 2018 om 22:04 uur lokale tijd gearriveerd.

2.4.

De passagiers hebben compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat Austrian Airlines, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 500,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 juli 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 75,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis indien voldoening niet binnen die termijn plaatsvindt.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € [bedrag per passagier]250,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Allereerst heeft Austrian Airlines aangevoerd dat de passagiers niet hebben voldaan aan hun substantiëringsplicht. Volgens Austrian Airlines hadden de passagiers minimaal moeten stellen hoe, met welke vluchten en hoe laat zij in Sarajevo zijn aangekomen om aan deze plicht te voldoen. Daarnaast doet Austrian Airlines een beroep op buitengewone omstandigheden.

4.2.

Austrian Airlines heeft daartoe aangevoerd dat vlucht OS 374 vertraagd is uitgevoerd als gevolg van een besluit van de luchtverkeersleiding. Deze vlucht heeft meermaals een nieuwe CTOT toegewezen gekregen, aldus Austrian Airlines. Deze CTOT zou specifiek zijn opgelegd aan vlucht OS 374. Volgens Austrian Airlines is vlucht OS 374 met een vertraging van 34 minuten vertrokken en uitgevoerd met een vertraging van 40 minuten, waardoor de passagiers de overstap op vlucht OS 759 misten. Austrian Airlines kan, stelt zij, geen invloed uitoefenen op beslissingen van de luchtverkeersleiding en kon de vertraging van vlucht OS 374 en daarmee het missen van de overstap te Wenen niet voorkomen. Austrian Airlines beroept zich op een buitengewone omstandigheid; zij moest gevolg geven aan de instructies van de luchtverkeersleiding. Austrian Airlines voert voorts aan dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen en heeft de passagiers op de eerstvolgende beschikbare vlucht naar de eindbestemming geboekt.

4.3.

Austrian Airlines betwist tevens de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Allereerst zal de kantonrechter het verweer van Austrian Airlines ten aanzien van de substantiëringsplicht van de passagier beoordelen. Dit verweer slaagt niet. In de dagvaarding staat de naam van de passagier, is de datum en het vluchtnummer vermeld, alsmede de vertrek- en aankomstplaats. Daarnaast wordt een beroep gedaan op artikel 7 van de Verordening. Weliswaar is dit summiere informatie, voor Austrian Airlines, die immers over alle vluchtinformatie beschikt, is dit voldoende informatie om zich te kunnen verweren. Voor zover de passagier in de dagvaarding niet aan zijn substantiëringsplicht heeft voldaan, is dat in de repliek hersteld. Het was voor Austrian Airlines zonder meer duidelijk waartegen zij zich moest verweren en zij heeft ook reeds in de conclusie van antwoord inhoudelijk verweer tegen de vordering gevoerd.

5.3.

Vast staat dat de passagiers met een vertraging van meer dan drie uur zijn aangekomen op de eindbestemming Sarajevo, zodat Austrian Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien zij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening. Gelet op het arrest Wallentin-Hermann (C-549/07) van het Hof van 22 december 2008 dient een luchtvaartmaatschappij in het voorkomende geval aan te tonen dat zij zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de buitengewone omstandigheden kennelijk niet had kunnen vermijden – behoudens indien zij op het relevante tijdstip onaanvaardbare offers uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming had gebracht – dat de buitengewone omstandigheden waarmee zij werd geconfronteerd tot de langdurige vertraging van de vlucht leidden.

5.4.

Austrian Airlines heeft in dat kader aangevoerd dat de vertraging van vlucht OS 374 is ontstaan nadat de luchtverkeersleiding het oorspronkelijke tijdslot heeft ingetrokken en een later tijdslot heeft toegewezen. Uit het door Austrian Airlines overgelegde vluchtrapport van vlucht OS 374 blijkt dat het toestel tijdig gereed stond voor vertrek, maar dat het toestel steeds een nieuwe CTOT opgelegd kreeg van de luchtverkeersleiding. Redenen hiervoor waren capaciteitsproblemen alsmede de slechte weeromstandigheden op de route (vertragingscode 81 ‘standard demand capacity problems’ en vertragingscode 84 ‘weather at destination’). Wanneer een vlucht een CTOT opgelegd krijgt heeft deze vlucht niet de mogelijkheid toch eerder te vertrekken. Een CTOT moet immers altijd worden opgevolgd. Niet is gebleken dat de luchtverkeersleiding de CTOT heeft opgelegd door toedoen van Austrian Airlines. Naar het oordeel van de kantonrechter is in dit geval de opgelegde CTOT dan ook aan te merken als een buitengewone omstandigheid. Een CTOT is immers niet inherent aan de normale bedrijfsuitvoering en ligt buiten de macht van een luchtvaartmaatschappij. De vertraging van vlucht OS 374 is derhalve het gevolg van een buitengewone omstandigheid.

5.5.

Voldoende gebleken is dat de uiteindelijke vertraging van de passagiers van meer dan drie uur op de eindbestemming het directe gevolg is geweest van de vertraagde uitvoering van vlucht OS 374. De passagiers hebben immers door deze vertraging de overstap op de aansluitende vlucht OS 759 gemist. De langdurige vertraging van de passagiers is daarmee het gevolg van buitengewone omstandigheden.

5.6.

Voorts dient de vraag te worden beantwoord of Austrian Airlines alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagiers te voorkomen dan wel te beperken. De geplande overstaptijd te Wenen was 40 minuten. De vertraging die de vlucht naar Wenen opliep bedroeg eveneens 40 minuten. De minimum overstaptijd te Wenen is 25 minuten. Hoewel de kantonrechter de ingeplande reservetijd van 15 minuten als te summier kwalificeert, was vlucht OS 374 ten gevolge van buitengewone omstandigheden dusdanig vertraagd dat ook een redelijke, ruimere reservetijd niet had volstaan. Austrian Airlines heeft de passagiers omgeboekt naar een andere vlucht. Hoewel de passagiers aanvoeren dat er eerdere vluchten naar Sarajevo beschikbaar zouden zijn, wordt dit verweer door Austrian Airlines voldoende gemotiveerd betwist. In de gegeven omstandigheden kon er niet meer van Austrian Airlines worden gevergd. Austrian Airlines heeft dan ook alle redelijke maatregelen getroffen om de vertraging van de passagiers zo veel mogelijk te beperken.

5.7.

Gelet op het voorgaande zal de gevorderde hoofdsom worden afgewezen. De overige verweren van Austrian Airlines behoeven derhalve geen bespreking.

5.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zullen de passagiers worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 120,00 aan salaris van de gemachtigde van Austrian Airlines;

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M. de Vries, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter