Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:859

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-02-2020
Datum publicatie
02-03-2020
Zaaknummer
7599922 CV EXPL 19-3182
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Het besluit van de gezagvoerder om uit te wijken dient de kantonrechter terughoudend en marginaal te toetsen. Het mag niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen ertoe worden gebracht om voorrang te geven aan de handhaving en punctualiteit van hun vlucht boven de nagestreefde veiligheid van hun passagiers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7599922 \ CV EXPL 19-3182

Uitspraakdatum: 5 februari 2020

Vonnis in de zaak van:

een rechtspersoon naar het recht van Hong Kong

Airhelp Limited

gevestigd te Hong Kong

eiseres

hierna te noemen Airhelp

gemachtigde mr. H. Yildiz

tegen

de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

American Airlines Inc.

statutair gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika

gedaagde

hierna te noemen American Airlines

gemachtigde mr. M. Lustenhouwer

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 18 februari 2019 een vordering tegen American Airlines ingesteld. American Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna American Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[De passagier] (hierna: de passagier) heeft met American Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan American Airlines de passagier diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol Airport via Philadelphia naar Miami op 15 januari 2018, hierna: de vlucht.

2.2.

De vlucht van Amsterdam-Schiphol Airport naar Philadelphia met vluchtnummer AA 203 is vertraagd uitgevoerd, waarna de passagier zijn aansluitende vlucht heeft gemist. De passagier is omgeboekt en met een vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming aangekomen.

2.3.

De passagier heeft compensatie van American Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.4.

American Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert – na vermindering van eis- dat American Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 300,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 januari 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 90,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat American Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 300,00.

4 Het verweer

4.1.

American Airlines betwist de vordering. Zij voert aan dat sprake is van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening. De vlucht is om 12:27 lokale tijd, 8 minuten voor schema aangevangen. Tijdens de uitvoering van de vlucht waaide boven de Atlantische oceaan een zeer sterke wind. Voor de onderhavige vlucht was dit wind tegen; van 47 tot 82 knopen. De vlucht is uitgevoerd met een Boeing 757. De totale brandstofcapaciteit voor dit vliegtuig is 76.983 lbs, waarbij het maximum kan variëren naar gelang de omstandigheden. Gezien de weersomstandigheden en het gewicht van het vliegtuig was er minimaal 76.760 lbs brandstof nodig voor de vlucht. Voor onvoorziene omstandigheden was er een kleine marge van 150 lbs beschikbaar. De dienstdoende dispatcher heeft 37 pogingen gedaan om een zo groot mogelijke brandstof marge te creëren. Voorts was omstreeks het geplande moment van aankomst op de luchthaven van Philadelphia beperkt luchtverkeer mogelijk. Er was een zogenaamde ground stop van kracht. Derhalve bestond het risico dat het toestel bij aankomst in Philadelphia niet direct kon landen. Omwille van de vliegveiligheid heeft de gezagvoerder besloten om een tussenstop te maken in Bangor zodat er een grotere marge was voor langdurige onvoorziene omstandigheden, zoals holding boven de luchthaven van Philadelphia. Het toestel is om 14:38 uur lokale tijd in Bangor gearriveerd. De gezagvoerder heeft extra brandstof geladen en opnieuw toestemming gevraagd om te mogen vertrekken. Direct nadat toestemming werd verkregen is de vlucht om 15:10 lokale tijd hervat. De vlucht is om 17:28 uur lokale tijd in Philadelphia gearriveerd.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagier met een vertraging van meer dan drie uur is aangekomen te Miami. Hierdoor is American Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden de passagier te compenseren, tenzij American Airlines ingevolge artikel 5, lid 3 van de Verordening kan aantonen dat de vertraging het gevolg is geweest van buitengewone omstandigheden en dat de vertraging, ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen had kunnen worden.

5.3.

Ten aanzien van het beroep van American Airlines op de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden geldt, in algemene zin, het volgende. In punt 14 van de Considerans van de Verordening staat dat dergelijke omstandigheden zich kunnen voordoen in geval van weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen.

5.4.

Airhelp betwist dat sprake was van slechte weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de vlucht. Hoewel uit de stukken blijkt dat er op enkele momenten sprake was van een krachtige wind, is niet aangetoond dat dit buitengewoon was, aldus Airhelp. Voorts was op de luchthaven van Philadelphia weliswaar een ground stop van kracht, maar niet gebleken is dat dit door weersomstandigheden is afgegeven. Tevens betwist Airhelp de door American Airlines gestelde maximum brandstofcapaciteit en meent zij dat de tankstop in Bangor niet noodzakelijk was. Daarnaast stelt Airhelp dat de tussenstop in Bangor niet causaal is geweest voor de langdurige vertraging, het toestel heeft immers maar 30 minuten in Bangor gestaan. De totale vertraging van de vlucht bedraagt 1 uur en 53 minuten, terwijl de geplande overstaptijd 2 uur en 5 minuten was. Ook indien het toestel geen tussenstop had gemaakt zou de passagier zijn aansluitende vlucht niet hebben gehaald, aldus nog steeds Airhelp.

5.5.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft American Airlines met de door haar overgelegde producties en haar toelichting daarop voldoende onderbouwd dat op 15 januari 2018 sprake was van onverwachte sterke tegenwind (tot wel 82 knopen) op de route van vlucht AA203. De kantonrechter overweegt voorts dat voldoende is gebleken dat als gevolg van de sterke tegenwind het toestel meer brandstof heeft verbruikt dan normaal en dat het toestel bij vertrek was volgetankt. Daarbij heeft American Airlines ook voldoende aangetoond dat op de luchthaven van Philadelphia ten tijde van de geplande aankomst een ground stop van kracht was, waardoor het risico bestond dat het toestel niet meteen kon landen. Anders dan Airhelp is de kantonrechter van oordeel dat in onderhavige geval niet van belang is wat de reden van de ground stop is geweest. Tegenover de betwisting van Airhelp dat de tussenstop niet causaal is geweest voor de langdurige vertraging heeft American Airlines voldoende aannemelijk gemaakt met de tussenstop meer dan 30 minuten was gemoeid en dat de vlucht ook vertraging heeft opgelopen vanwege de sterke tegenwind.

5.6.

De gezagvoerder heeft de beslissing genomen uit te wijken naar een andere luchthaven om daar brandstof te tanken. De gezagvoerder is bevoegd die maatregelen te treffen die hij nodig acht om de vliegveiligheid te waarborgen of ter verzekering van de orde en discipline aan boord van het vliegtuig. Het besluit van de gezagvoerder om uit te wijken dient de kantonrechter daarom terughoudend en marginaal te toetsen. Het mag niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen ertoe worden gebracht om voorrang te geven aan de handhaving en punctualiteit van hun vluchten boven de nagestreefde veiligheid van hun passagiers. De kantonrechter ziet dan ook onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat de gezagvoerder niet in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen, noch dat de beslissing van de gezagvoerder is genomen door op basis van omstandigheden die in de invloed- en risicosfeer van American Airlines lagen en door haar hadden kunnen worden voorkomen. Gelet op het voorgaande slaagt het beroep van American Airlines op buitengewone omstandigheden. De vraag of American Airlines alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging te voorkomen dient bevestigend te worden beantwoord. In de gegeven omstandigheden kon er niet meer van American Airlines worden verwacht. De vordering van Airhelp zal worden afgewezen, de overige verweren van American Airlines behoeven derhalve geen bespreking meer.

5.7.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Airhelp worden veroordeeld in de proceskosten. Ook de nakosten kunnen worden toegewezen, voor zover deze kosten daadwerkelijk door American Airlines worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Airhelp tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor American Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 144,00 aan salaris van de gemachtigde van American Airlines.

6.3.

veroordeelt Airhelp tot betaling van € 36,00 aan nakosten, voor zover deze kosten daadwerkelijk door American Airlines worden gemaakt, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis;

6.4.

verklaart dit vonnis, voor wat betreft de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Aardenburg, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter