Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:8538

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-10-2020
Datum publicatie
18-11-2020
Zaaknummer
C/15/306738 / KG ZA 20-491
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering staking gebruik/inbreuk op merk- en handelsnaamrechten afgewezen, nu niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde dat gebruik maakt. Identiteitsfraude. Wel toewijzing overdracht domeinnaam gedaagde aan eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/306738 / KG ZA 20-491

Vonnis in kort geding van 23 oktober 2020

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

KAMER VAN KOOPHANDEL,

zetelend te Utrecht,

eiseres,

advocaten mrs. N. Ruyters en A.L.W. Schalekamp te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] B.V.,

gevestigd te [plaats] ,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar directeur [directeur] .

Partijen zullen hierna KvK en [X] BV genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met (zowel meebetekende als nagekomen) producties

 • -

  de door [X] B.V. ingezonden producties

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van KvK.

1.2.

Na uitroeping van de zaak zijn verschenen:

 • -

  [naam] , bedrijfsjurist van KvK

 • -

  mr. Ruyters voornoemd

 • -

  mr. Schalekamp voornoemd

 • -

  [directeur] .

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

KvK heeft als wettelijke taak het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Een van haar taken op grond van de Handelsregisterwet 2007 is het beheren en bijhouden van een landelijke basisregistratie van bedrijven en rechtspersonen (hierna: het Handelsregister).

2.2.

KvK is rechthebbende op de Benelux-woordmerken KAMER VAN KOOPHANDEL en KVK (beide ingeschreven op 28 oktober 1994) en HANDELSREGISTER.NL (ingeschreven op 28 september 2016). Daarnaast is KvK houder van onder meer de domeinnaam kvk.nl, onder welke domeinnaam zij haar producten en diensten (waaronder het Handelsregister) aanbiedt.

2.3.

[X] BV is onderneming die zich blijkens het uittreksel uit het Handelsregister richt op ‘het aannemen van bouwwerk, bijvoorbeeld het opperen en isoleren in nieuwe bouw werken’. Enig bestuurder en aandeelhouder van [X] BV is [directeur] (hierna: [directeur] ).

2.4.

Op 6 maart 2020 is geregistreerd de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl. Als houder van de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl is geregistreerd [X] BV:

[printscreen van Whois-pagina op SIDN.nl]

2.5.

Onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl wordt een website geëxploiteerd waarop ‘uittreksels uit het Nederlands Handelsregister van de Kamer van Koophandel’ worden aangeboden:

Er kan daarbij een keuze gemaakt worden uit de volgende vier uittreksels:

2.6.

Bestelde uittreksels worden per e-mail toegestuurd vanaf het e-mailadres [naam] @gmail.com.

2.7.

Het uittreksel dat na bestelling wordt toegezonden, is geen origineel exemplaar uit
het Handelsregister van KvK. Via de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl bestelde en ontvangen uittreksels hebben een andere lay-out dan die uit het Handelsregister van KvK en bevatten verouderde, foutieve dan wel additionele informatie, waaronder een kredietrating, -score en
-limiet van het bedrijf c.q. de rechtspersoon waarvan het uittreksel wordt opgevraagd.

2.8.

Op 30 maart 2020 heeft KvK een Geschillenprocedure bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) (hierna: de WIPO-procedure) ingediend met betrekking tot de volgende domeinnamen:

 • -

  kvk-uittreksel.nl op naam van [naam] te Spanje

 • -

  kvk-uittreksels.nl op naam van [X] BV

 • -

  uittreksels-kvk.nl op naam van [naam] te Spanje,

onder welke domeinnamen websites worden geëxploiteerd met een (nagenoeg) identieke content en onder vermelding van het logo van zakelijkuittreksel.nl (als hierboven afgebeeld in 2.5).

2.9.

Bij brief van 9 april 2020 heeft KvK onder meer het volgende aan [X] BV geschreven:

(…)

De KvK heeft geconstateerd dat u sinds 6 en 9 maart jl. respectievelijk de domeinnamen zakelijkuittreksel.nl en kvk-uittreksels.nl heeft geregistreerd en onder die namen een website exploiteert waarop u diensten aanbiedt die zien op het verstrekken van bedrijfsgegevens middels een uittreksel uit het handelsregister (…). Op deze webpagina’s wordt gesuggereerd dat er uittreksels uit het Handelsregister worden aangeboden. Echter, niets is minder waar. De door u verstrekte uittreksels bevatten additionele informatie. De KvK kan niet voor de juistheid en volledigheid van deze uittreksels instaan. De suggestie dat deze uittreksels afkomstig zijn van de KvK mag dan ook op geen enkele wijze worden gewekt. De KvK verzet zich met klem tegen deze handelswijze, die niet alleen misleidend is, maar bovendien ook inbreuk maakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van de KvK.

(…)

De KvK is de afgelopen tijd door verschillende van haar klanten gewezen op het bestaan van de website onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl. Op deze webpagina worden uittreksels aangeboden, zogenaamd afkomstig uit het Handelsregister van de KvK. De website zakelijkuittreksel.nl is onder andere te vinden door het invoeren van de zoektermen “kvk uittreksel”, “kvk uittreksels”, “uittreksel kamer van koophandel”, “uittreksels kamer van koophandel”, “uittreksel handelsregister” en “uittreksels handelsregister” in Google. Bij het invoeren van deze zoektermen verschijnt de website zakelijkuittreksel.nl als advertentie bovenaan bij de zoekresultaten.

De KvK heeft, zoals aangegeven, meerdere klachten ontvangen, inhoudende dat er door de KvK geen dan wel verkeerde informatie zou zijn verstrekt. De informatie was echter niet afkomstig van de KvK, maar van zakelijkuittreksel.nl. Aangezien op de website kvk-uittreksels.nl een link wordt gelegd met zakelijkuittreksel.nl, is het aannemelijk dat ook de uittreksels die via kvk-uittreksels.nl worden verstrekt, hoogstwaarschijnlijk ook onjuiste informatie bevatten. De door u verstrekte uittreksels bevatten aanvullende informatie als kredietrating, kredietscore en kredietlimiet, die de uittreksels van de KvK niet bevatten en die de KvK niet kan en mag verstrekken.

Door het verstrekken van foutieve informatie en kredietinformatie, als zijnde afkomstig van de KvK, wordt serieus afbreuk gedaan aan de zeer betrouwbare reputatie van de KvK. De KvK heeft een wettelijke functie die gericht is op zekerheid. Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie die zij ontvangt van de KvK juist is. De KvK heeft geen controle over de informatie die onder de domeinnamen zakelijkuittreksel.nl en kvk-uittreksels.nl worden verhandeld en kan er niet op vertrouwen dat de informatie accuraat is en up-to-date is. Sterker nog, zij heeft inmiddels via klanten voorbeelden ontvangen waaruit blijkt dat dit niet zo is. De KvK kan deze handelswijze dan ook niet tolereren.

Aldus maakt u met de domeinnaam kvk-uittreksels.nl en de onderliggende websites zoals zakelijkuittreksel.nl inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van de KvK en handelt u onrechtmatig jegens de KvK met geen ander doel dan hier commercieel voordeel uit te halen. De KvK lijdt door uw handelswijze doorlopend en onherstelbare schade, waarvoor zij u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk acht.

Zoals u wellicht bekend, heeft de KvK inmiddels een domeinnaamprocedure gestart tegen de registratie en het gebruik van de domeinnaam kvk-uittreksels.nl. De KvK houdt u aansprakelijk voor de kosten die hiermee gepaard gaan.

(…)

2.10.

Bij voornoemde brief heeft KvK [X] BV – kort samengevat – gesommeerd iedere verdere inbreuk op de rechten van KvK (waaronder het gebruik als GoogleAds) te staken en gestaakt te houden, de websites kvk-uittreksels.nl en zakelijkuittreksel.nl ontoegankelijk te maken en om niet over te dragen aan KvK en aan KvK een schadevergoeding van € 3.500,- te betalen. [X] BV heeft niet aan deze sommatie voldaan.

2.11.

Bij e-mail van 14 april 2020 heeft [X] BV het volgende aan KvK geschreven:

De website’s zijn niet van mij, ik kreeg ook een brief van WIPO daar staat ook in van wie die de site’s zijn en dus ook dat ze niet van mij zijn.

2.12.

Bij e-mail van 21 april 2020 (10:39) heeft KvK onder meer het volgende aan [X] BV geschreven:

(…)

De domeinnamen zakelijkuittreksel.nl en kvk-uittreksels.nl staan op naam van [X] BV. Dat betekent dat [X] BV de houder is van deze domeinnamen en daarmee verantwoordelijk én aansprakelijk is voor deze domeinnamen en de onrechtmatige inhoud die op de onderliggende websites wordt gevoerd. U wordt hiervoor in rechte aansprakelijk gehouden en de schade (waaronder de gemaakte en te maken juridische kosten) die door de KvK geleden wordt als gevolg van deze websites kan op [X] BV worden verhaald. Dit zal de KvK dan ook niet nalaten.

(…)

Tevens heeft KvK in deze mail haar eerdere sommatie herhaald. Aan deze sommatie heeft [X] BV evenmin voldaan.

2.13.

Bij e-mail van 21 april (10:59) heeft [X] BV aan KvK geschreven:

ze zijn niet van mij staan ook niet op mijn naam, staat ook in brief van Wipo.

2.14.

Op 18 juni 2020 heeft de Geschillenbeslechter van de WIPO uitspraak gedaan in de door KvK aanhangig gemaakte WIPO-procedure. In die procedure, waarin geen van de verweerders is verschenen (maar waarin [X] BV wel als houder van de domeinnaam
kvk-uittreksels.nl is aangemerkt), heeft de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder bevolen van de domeinnamen kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl, zodat KvK in plaats van de desbetreffende verweerders domeinnaamhouder wordt.

2.15.

Bij brief van 13 juli 2020 heeft KvK aan [X] BV onder meer het sterke vermoeden geuit dat [X] BV ook achter de exploitatie van de websites gelinkt aan de domeinnamen uit de Wipo-procedure zit en heeft zij haar eerdere sommaties herhaald. Ook aan deze sommatie heeft [X] BV niet voldaan.

3 Het geschil

3.1.

KvK vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. Gedaagde te bevelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de merken HANDELSREGISTER.NL, KVK en KAMER VAN KOOPHANDEL of ieder daarmee overeenstemmend teken, waaronder tevens begrepen het gebruik als zoekterm in Google en GoogleAds, dan wel het gebruik als merk, handelsnaam, domeinnaam en/of anderszins;

2. Gedaagde te bevelen om met onmiddellijke ingang ieder gebruik, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van uittreksels of andere vergelijkbare producten, onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl, zakelijkeuittreksels.com en/of andere (domein)namen die overeenstemmen met de merken of handelsnamen van eiseres te staken en gestaakt te houden;

3. Gedaagde te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis aan eiseres een waarheidsgetrouw en volledig overzicht te verstrekken van alle (mogelijke) inbreukmakende of (mogelijk) onrechtmatige domeinnamen, ongeacht de extensie van die domeinnamen, die zij in haar bezit heeft of heeft laten registreren op haar naam, op naam van aan haar gelieerde (rechts)personen en/of ondernemingen, alsmede/of op naam van derden ten behoeve van haar;

4. Gedaagde te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis de website onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl en zakelijkeuittreksels.com en de websites onder alle andere (mogelijke) inbreukmakende of (mogelijk) onrechtmatige domeinnamen, ongeacht de extensie van die domeinnamen, ontoegankelijk te maken en te houden en al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is en alle medewerking te verlenen om te bewerkstelligen dat alle (mogelijk) inbreukmakende of (mogelijk) onrechtmatige domeinnamen die gedaagde bezit, voor zover gewenst door eiseres, om niet en zonder enige restricties aan eiseres worden overgedragen en te bepalen dat indien gedaagde (deels) tekortschiet in haar medewerking, het vonnis in de plaatst treedt van de voor de bedoelde overdracht noodzakelijke wilsverklaring van gedaagde, zodanig dat het vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte daartoe;

5. Gedaagde te bevelen om binnen vijf (5) werkdagen na betekening van het vonnis aan eiseres een volledige, schriftelijke naar waarheid ingevulde opgave te verstrekken van:

a. de periode waarin gedaagde de uittreksels en/of andere producten heeft verkocht;

b. het exacte aantal uittreksels en/of andere producten dat gedaagde heeft verkocht;

c. de in- en verkoopprijs en netto- en brutowinst per verkocht uittreksel en/of andere producten;

d. de namen en de adressen van de afnemers van de uittreksels en/of andere producten.

6. Gedaagde te bevelen dat zij binnen zeven (7) werkdagen de volledige genoten nettowinst als bedoeld in artikel 6 af te dragen aan eiseres door overmaking op de derdengeldenrekening van de advocaat van eiseres;

7. Gedaagde te bevelen aan eiseres te voldoen een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere individuele overtreding van – enig onderdeel van – het onder sub 1 t/m 6 gevorderde, waarbij iedere individuele overtreding als een aparte overtreding dient te worden beschouwd, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro) per dag of gedeelte van een dag waarop deze overtreding voortduurt;

8. Gedaagde ten aanzien van de vorderingen op een IE-grondslag ex artikel 1019h Rv te veroordelen tot betaling van alle door eiseres in redelijkheid en evenredigheid daadwerkelijk gemaakte en nog te maken proceskosten, waaronder alle advocaatkosten, te vermeerderen met alle nog te maken kosten, nakosten en de verschuldigde wettelijke rente vanaf datum vonnis, althans tot betaling van de proceskosten op grond van de Indicatietarieven IE zaken rechtbanken voor een normale zaak in kort geding, te vermeerderen met nakosten en de verschuldigde wettelijke rente vanaf datum vonnis;

9. Gedaagde ten aanzien van de vorderingen welke niet zijn gebaseerd op een IE-grondslag te veroordelen tot betaling in de gemaakte kosten conform liquidatietarief te vermeerderen met nakosten en de verschuldigde wettelijke rente vanaf datum vonnis;

10. Te bepalen dat de termijn waarbinnen op grond van artikel 10191 Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt zes (6) maanden bedraagt vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis.

3.2.

Aan haar vorderingen legt KvK – kort gezegd – ten grondslag dat [X] BV inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten en onrechtmatige handelt jegens KvK, door op de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl uittreksels aan te bieden als zijnde afkomstig van KvK. De verstrekte uittreksels bevatten foutieve of verouderde informatie. Bovendien wordt additionele informatie toegevoegd in de vorm van kredietgegevens van bedrijven, welke informatie niet door KvK kan en mag worden verstrekt. Ook komt het voor dat klanten van de website zakelijkuittreksel.nl geen uittreksel ontvangen, terwijl zij hiervoor wel hebben betaald. Door dit handelen van [X] BV wordt afbreuk gedaan aan haar goede en betrouwbare reputatie. [X] BV werd in een eerdere procedure van KvK tegen een derde partij ( [Y] BV) bovendien in verband gebracht met meesteroplichter [naam] (hierna: [meesteroplichter] ). Die laatste kocht uittreksels bij KvK met een bankrekening op naam van [X] BV. KvK heeft in de onderhavige procedure dan ook wederom te maken met [meesteroplichter] , maar het is [X] BV die in deze onrechtmatig jegens haar handelt en inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten, zodat [X] BV jegens haar schadeplichtig is, aldus nog steeds KvK.

3.3.

[X] BV voert – samengevat – tot zijn verweer aan dat hij de door KvK bedoelde domeinna(a)m(en) niet zelf heeft geregistreerd c.q. geëxploiteerd, maar dat deze door een derde in het buitenland (namelijk [naam] en/of [naam] te Spanje, zie hierboven in 2.8) buiten zijn opdracht en medeweten op zijn naam zijn gezet. [X] BV is daarvan op de hoogte gekomen nadat [directeur] telefonisch werd benaderd door iemand die hem dat mededeelde. Later heeft [directeur] namens [X] BV ook een formulier ondertekend (welk formulier ter zitting is getoond) waarmee de desbetreffende domeinnaam kon worden overgedragen aan die derde. Dat op de websites van de desbetreffende domeinna(a)m(en) verschillende merk- en handelsnamen van KvK worden gebruikt, wordt niet betwist, maar hij heeft daarmee dus niets van doen, aldus [directeur] namens [X] BV.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Volgens KvK maakt [X] BV inbreuk op haar merk- en handelsnamen en handelt hij onrechtmatig jegens haar door het aanbieden van uittreksels of andere vergelijkbare producten onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl. Dat deze domeinnaam op naam van [X] BV staat geregistreerd, is niet in geschil. Ter zitting heeft [X] BV bij monde van haar directeur [directeur] echter betwist daarmee enige bemoeienis te hebben. Uit het tijdens de mondelinge behandeling van de zaak verhandelde, maakt de voorzieningenrechter op dat [X] BV zich in feite beroept op identiteitsfraude. Ter onderbouwing daarvan heeft [directeur] ter zitting gesteld dat hij ‘slechts een kleine aannemer’ is, die huizen bouwt; geen websites. Weliswaar heeft hij in het verleden inderdaad zaken gedaan met [meesteroplichter] , maar [X] BV werkt niet meer met [meesteroplichter] samen en heeft niets te maken met het aanbieden van uittreksels via de bedoelde website. [directeur] zou naar eigen zeggen zijn gebeld door een persoon uit Spanje, met de mededeling dat er een domeinnaam op naam van [X] BV was geregistreerd. Ze zouden daarbij ‘een foutje hebben gemaakt’ en wilden de website overnemen. Het door hem ondertekende formulier was daartoe bestemd, aldus [X] BV.

4.2.

De stellingen van partijen staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. Dat één en dezelfde partij achter de verschillende door KvK bedoelde websites zit, acht de voorzieningenrechter voorshands aannemelijk. Alle websites maken immers – zoals KvK in haar dagvaarding genoegzaam heeft aangetoond – gebruik van (nagenoeg) dezelfde lay-out, hebben (nagenoeg) dezelfde content en gebruiken alle het logo van zakelijkuittreksel.nl. Dat [X] BV de sturende kracht achter al die websites is , acht de voorzieningenrechter echter voorshands níet (voldoende) aannemelijk. Gelet op de gemotiveerde betwisting van [X] BV is ‘het sterke vermoeden’ van KvK dat [X] BV achter alle websites zit niet voldoende. Ook de eerdere samenwerking tussen [meesteroplichter] en [X] BV is niet toereikend om tot dat oordeel te kunnen komen. Het is immers – zoals [directeur] ter zitting heeft betoogd – niet ondenkbaar dat één van de andere partijen ( [naam] en/of [naam] ) achter de schermen aan de touwtjes trekt. Met die mogelijkheid lijkt te stroken dat [X] BV graag ‘van de website(s) af wil zijn’, zoals [directeur] heeft aangegeven, en dat hij daartoe ook al een formulier heeft ondertekend waarmee de overdracht van de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl kan worden bewerkstelligd. Ook acht de voorzieningenrechter het bepaald onwaarschijnlijk dat [X] BV, indien hij de drijvende kracht achter de inbreukmakende websites is, zoals KvK wil doen geloven, bij de registratie van de domeinnaam zijn eigen (eenvoudig achterhaalbare) bedrijfsgegevens zou gebruiken, terwijl voor de andere domeinnamen en websites gebruik is gemaakt van Spaanse bedrijven waarvan de verantwoordelijke personen in Nederland onvindbaar zijn en de onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl verhandelde ‘uittreksels’ vanaf een niet tot [X] BV terug te leiden emailadres ([naam] @gmail.com) zijn verzonden. Bij die stand van zaken acht de voorzieningenrechter het (impliciete) verweer van [X] BV dat hij als stroman is gebruikt niet onaannemelijk. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan wetenschap van [X] BV en de onmogelijkheid om toegang te verlenen tot de website c.q. domeinnaam. Om hierover te (kunnen) oordelen is echter nader bewijs nodig, waarvoor dit kort geding zich naar zijn aard niet leent.

4.3.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering goeddeels moeten worden afgewezen. Dat [X] BV de merk- en handelsnaamrechten van KvK (zelf) gebruikt, kan op grond van het voorgaande immers niet met een voorshands voldoende graad van aannemelijkheid worden vastgesteld. Voor zover de vorderingen van KvK zien op het staken en gestaakt te houden van dat gebruik, kunnen deze derhalve niet worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van een overzicht van dat gebruik c.q. de daarmee genoten winst.

4.4.

Wat betreft de gestelde inbreukmakende domeinnamen wordt het volgende overwogen. [X] BV heeft niet weersproken dat de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl op diens naam is geregistreerd. Ook heeft hij niet betwist dat op de onder die domeinnaam geëxploiteerde website uittreksels worden aanboden die inbreuk maken op de rechten van KvK. Gegeven dit een en ander acht de voorzieningenrechter een ordemaatregel op zijn plaats die strekt tot overdracht aan KvK van de domeinnaam waarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van KvK. Daar is temeer aanleiding voor waar [X] BV ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij ‘heel graag van de sites op zijn naam af wil’.

4.5.

De voorzieningenrechter zal [X] BV bevelen alles te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat deze domeinnaam aan KvK wordt overgedragen.

Onder de medewerking die [X] BV op grond daarvan zal moeten verlenen aan KvK, dient in ieder geval verstaan te worden dat hij opdracht dient te verlenen (althans alle noodzakelijke medewerking dient te verlenen) aan de Registrar bij welke de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl is geregistreerd. Volgens het door KvK overgelegde overzicht uit de WHOIS-pagina van de SIDN is dat Cronon AG Pascalstrasse 10 10587 BERLIN Germany, zijnde – zo begrijpt de rechter uit het door [X] BV getoonde document ter zitting – een dochtermaatschappij van het Duitse (maar ook in Nederland actieve) internetbedrijf Strato. In ieder geval dient de medewerking daaruit te bestaan dat [X] BV alles doet dat nodig is om de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl en de bijbehorende website over te dragen aan en op naam te (laten) zetten van KvK.

4.6.

Aangezien KvK niet heeft kunnen aantonen dat de domeinnaam zakelijkeuittreksels.com eveneens op naam van [X] BV staat geregistreerd, zal de te geven veroordeling – anders dan gevorderd – zich niet (mede) uitstrekken tot die domeinnaam.

4.7.

De voorzieningenrechter zal geen dwangsom opleggen, nu KvK na toewijzing van de vordering om te bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van de voor overdracht van de domeinnaam nodige wilsverklaring van [X] BV de voldoening door [X] BV aan de veroordeling zelf kan bewerkstelligen.

4.8.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [X] BV om op eerste sommatie van KvK binnen de daarin gestelde termijn al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat deze domeinnaam om niet en zonder enige restricties aan KvK wordt overgedragen,

5.2.

bepaalt dat indien [X] BV niet (tijdig en/of volledig) aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, dit vonnis in de plaats treedt van de voor de bedoelde overdracht noodzakelijke wilsverklaring van [X] BV, zodanig dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte daartoe,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S.M.P. Langeveld op 23 oktober 2020.1

1 Conc.: 936 Tegen dit vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen vier weken na de dag van de uitspraak. Het beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, heeft het vonnis al wel geldende werking zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.