Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:8043

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-09-2020
Datum publicatie
17-11-2020
Zaaknummer
8109660 \ CV EXPL 19-15730
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. De luchtvaartmaatschappij heeft onvoldoende toegelicht dan wel aangetoond in welke mate de luchtverkeersleiding vanwege de voorspelde weersomstandigheden de capaciteit van de luchthaven heeft aangepast. Geen buitengewone omstandigheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8109660 \ CV EXPL 19-15730

Uitspraakdatum: 30 september 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[de passagier]

wonende te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen: de passagier

gemachtigde: mr. D.E. Lof en mr. E.J. Hoekstra

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

British Airways PLC

gevestigd te Harmondsworth (Verenigd Koninkrijk) en mede kantoorhoudende te Amsterdam

gedaagde

hierna te noemen: British Airways

gemachtigde: mr. J.W.A. Lameijer

1 Het procesverloop

1.1.

De passagier heeft bij dagvaarding van 29 augustus 2019 een vordering tegen British Airways ingesteld. British Airways heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagier heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna British Airways een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagier heeft met British Airways een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan British Airways de passagier diende te vervoeren van Amsterdam naar London (Verenigd Koninkrijk) met vluchtnummer BA423 en van London naar Bombay (India) met vluchtnummer BA139 op 2 en 3 februari 2019, hierna: de vlucht.

2.2.

Vlucht BA423 is geannuleerd.

2.3.

De passagier heeft compensatie van British Airways gevorderd in verband met voornoemde annulering.

2.4.

British Airways heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagier vordert dat British Airways, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 600,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 2 februari 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 90,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

De passagier heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagier stelt dat British Airways vanwege de annulering van de vlucht gehouden is de passagier te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00.

4 Het verweer

4.1.

British Airways betwist de vordering en doet een beroep op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden. Zij heeft daartoe, onder meer, het volgende aangevoerd.

4.2.

De annulering van vlucht BA423 is het gevolg van de annulering van de voorafgaande vlucht BA444 ( Londen – Amsterdam). Vlucht BA444 is geannuleerd vanwege de voorspelde slechte weersomstandigheden (sneeuw, onweerswolken en sterke wind) rondom London Heathrow op 1 februari 2019. British Airways voorzag dat er sprake zou zijn van sterke beperkingen voor Londen Heathrow wegens de verwachte weersomstandigheden en heeft onder die omstandigheden ervoor gekozen om 40 vluchten te annuleren, waaronder vlucht BA444. Het was ook niet meer mogelijk om vlucht BA444 uit te voeren zonder de avondklok van Schiphol te overschrijden. Als gevolg van de slechte weersomstandigheden heeft de luchtverkeersleiding van London Heathrow maatregelen genomen die tot een groot aantal vertragingen hebben geleid. British Airways voert aan dat de verstoring van het vliegverkeer nog groter was geweest als zij niet haar vluchten had beperkt. Om deze reden is ook vlucht BA423 geannuleerd, die op 2 februari 2019 met hetzelfde toestel zou worden uitgevoerd. De annulering is het gevolg van buitengewone omstandigheden welke British Airways, ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet had kunnen voorkomen, aldus British Airways.

4.3.

British Airways betwist tevens de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd te zijn.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat vlucht BA423 is geannuleerd. Nu gesteld, noch gebleken is dat British Airways zich kan beroepen op artikel 5 lid 1 onder c sub i, ii of iii van de Verordening, geldt er in beginsel een compensatieplicht voor British Airways. Dit is anders indien British Airways kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening.

5.3.

In punt 14 van de Considerans van de Verordening heeft de gemeenschapswetgever erop gewezen dat dergelijke omstandigheden zich onder meer kunnen voordoen in geval van weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen. Gelet op het arrest Wallentin-Hermann (C-549/07) van het Hof van 22 december 2008 dient een luchtvaartmaatschappij in het voorkomende geval aan te tonen dat zij zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de buitengewone omstandigheden kennelijk niet had kunnen vermijden – behoudens indien zij op het relevante tijdstip onaanvaardbare offers uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming had gebracht – dat de buitengewone omstandigheden waarmee zij werd geconfronteerd tot de langdurige vertraging van de vlucht leidden.

5.4.

British Airways voert aan dat vlucht BA423 op 2 februari 2019 is geannuleerd als gevolg van de annulering van vlucht BA444 op 1 februari 2019. Vlucht BA444 is geannuleerd wegens de verwachte weersomstandigheden op Londen Heathrow en de daaruit voorvloeiende restricties van de luchtverkeersleiding. Ter onderbouwing van haar verweer legt British Airways de Heathrow Operational Brief over. Dit rapport bevat de weersvoorspelling voor 1 februari 2019. Uit dit rapport volgt dat vanwege de weersomstandigheden mogelijke beperkingen in het aantal vliegbewegingen zouden plaatsvinden. De slechte weersomstandigheden hebben geleid tot vergaande beperkingen van het aantal vluchten op Heathrow en uiteindelijk tot een totaal van 40 geannuleerde British Airways vluchten, aldus British Airways. De passagier betwist dat sprake is geweest van slechte weersomstandigheden op de geplande vertrektijd van vlucht BA444 (19:40 uur UTC) en dat daarnaast de beperkingen van de luchtverkeersleiding slechts van beperkte duur waren. Tevens voert de passagier aan dat een capaciteitsreductie niet kan kwalificeren als een bijzondere omstandigheid. Het annuleren van de vlucht was een operationele keuze van British Airways, aldus de passagier.

5.5.

De kantonrechter overweegt dat een capaciteitsreductie een buitengewone omstandigheid kan vormen indien de luchtvaartmaatschappij aantoont dat zij, gelet op de duur en mate van de restricties, geen andere keuze had dan tot annulering van de vlucht over te gaan. De kantonrechter is van oordeel dat British Airways daar met de door haar overgelegde stukken en (summiere) toelichting daarop niet in is geslaagd. British Airways heeft onvoldoende toegelicht dan wel aangetoond in welke mate de luchtverkeersleiding vanwege de voorspelde weersomstandigheden de capaciteit van de luchthaven heeft aangepast. Voorts is onvoldoende duidelijk geworden in welke mate de capaciteitsreductie invloed heeft gehad op het aantal uit te voeren vluchten, noch is onderbouwd welke afwegingen British Airways heeft gemaakt bij het annuleren van de vluchten. Het is de kantonrechter niet duidelijk geworden waarom British Airways ervoor heeft gekozen om specifiek de vlucht in kwestie (BA444) te annuleren. Gelet op het voorgaande heeft British Airways niet aangetoond dat er sprake is geweest van buitengewone omstandigheden als gevolg waarvan vlucht BA444 is geannuleerd en wordt het beroep door British Airways op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden verworpen. De kantonrechter komt daarom niet toe aan de beantwoording van de vraag of British Airways voldoende redelijke maatregelen heeft genomen om de vertraging te voorkomen.

5.6.

Gelet op het voorgaande zal de vordering van de passagier worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom is als niet weersproken toewijsbaar.

5.7.

De passagier heeft een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. De vordering heeft geen betrekking op één van de situaties waarin het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is. Daarom zal de kantonrechter de vraag of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn toetsen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het rapport Voorwerk II. British Airways heeft deze vordering (gemotiveerd) betwist. De passagier heeft hiertegenover onvoldoende aangetoond en onderbouwd dat de verrichte werkzaamheden meer hebben omvat dan de verzending van een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten moet daarom worden afgewezen.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van British Airways, omdat deze ongelijk krijgt. De gevorderde rente is toewijsbaar met ingang van de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt British Airways tot betaling aan de passagier van € 600,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 februari 2019 tot aan de dag van voldoening van dit bedrag;

6.2.

veroordeelt British Airways tot betaling van de proceskosten die aan de kant van de passagier tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 99,01;
griffierecht € 231,00;
salaris gemachtigde € 240,00;
vermeerderd met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter