Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:7379

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-09-2020
Datum publicatie
26-11-2020
Zaaknummer
8374879 CV EXPL 20-2414
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Koop tweedehands auto door professionele autohandelaar van particuliere verkoper

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel – Kanton -Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8374879 CV EXPL 20-2414

Uitspraakdatum: 23 september 2020

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Auto1 European Cars B.V.

gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam ,

eisende partij

verder te noemen Auto1

gemachtigde: [gemachtigde eiseres]

tegen

[naam]

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij

verder te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. M.H. Godthelp.

1 Het procesverloop

1.1.

Auto1 heeft bij dagvaarding van 4 maart 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Auto1 heeft hierop schriftelijk gereageerd en daarbij haar eis gewijzigd, waarna [gedaagde] een schriftelijke reactie heeft gegeven.

1.3.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Auto1 houdt zich bezig met de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Zij exploiteert tevens een webbased platform voor (ver)koop van gebruikte auto’s: ‘wijkopenautos.nl”.

2.2.

Belangstellenden kunnen online een (voorlopige) waardebepaling voor hun auto opvragen, voordat zij een afspraak maken met Auto1.

2.3.

[gedaagde] heeft zijn auto, een Volvo S80 3.2, kenteken [kentekennummer] (hierna: de auto) te koop aangeboden aan Auto1.

2.4.

Op 8 oktober 2019 hebben partijen een koopovereenkomst gesloten voor een verkoopprijs van € 7.217,-. In de koopovereenkomst is een kilometerstand vermeld van 173.945 en als datum eerste toelating 2010-01-12.

2.5.

Op de koopovereenkomst zijn Algemene inkoopvoorwaarden van Auto1 van toepassing verklaard. Voor zover van belang staat daarin onder meer: (…) 2. Levering (…) De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken die reeds bestonden voor het moment van levering. (…) 7. Ongevalsgeschiedenis en schade (…) De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken die bestonden (waaronder begrepen redelijkerwijze moeten hebben bestaan) voor het moment van levering, ook in het geval AUTO1 European Cars B.V. het voertuig voor aflevering heeft geïnspecteerd/getaxeerd, hetgeen slechts een oppervlakkig onderzoek betreft. Indien na de verkoop blijkt dat de werkelijke kilometerstand van het voertuig verschilt van de kilometerstand vastgesteld bij evaluatie/taxatie, heeft AUTO1 European Cars B.V. het recht, ook al was de verkoper te goeder trouw, op schadevergoeding ter waarde van de minderwaarde van het voertuig of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd andere wettelijke actiemogelijkheden zoals het recht op schadevergoeding (…)

2.6.

Auto1 heeft de auto na aankoop doorverkocht aan een autohandelaar.

2.7.

Bij brief van 6 december 2019 heeft de gemachtigde van Auto1 [gedaagde] aangeschreven en het volgende meegedeeld:
(…)
Tot grote verbazing van Auto1 heeft zij vlak na de aankoop geconstateerd dat de auto een onjuiste kilometerstand kent.
Op basis van bijgevoegde informatie, blijkt dat de auto ruim 300.000 kilometer heeft gelopen. In de koopovereenkomst heeft u verklaart dat de kilometerstand 173.945 bedraagt. Oftewel de kilometerstand is fors teruggedraaid. U begrijpt dat Auto1 schade lijdt. (…)
U bent dan ook tekortgeschoten in uw verplichtingen uit de overeenkomst door een auto in te leveren met een onjuiste kilometerstand.
Daarnaast is tot verbazing van Auto1 na de aankoop geconstateerd dat bovengenoemd voertuig:
(1) een kapotte versnellingsbak heeft welke dient te worden vervangen. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 3.000,- excl. BTW.
(2) over een onjuiste kilometerteller beschikt. De huidige kilometerteller hoort bij een diesel (en niet bij onderhavige benzine auto).
Het vorenstaande is niet door u opgegeven bij het te koop aanbieden van de auto.
(…)
Auto1 heeft de auto inmiddels teruggekocht van de autohandelaar.
Juridisch
(…)
Auto1 stelt dat de auto niet beantwoordde aan hetgeen Auto1 van de overeenkomst mocht verwachten, nu vaststaat dat de auto gebreken kent en een onjuiste kilometerstand heeft. Auto1 stelt dat wanneer zij op de hoogte was van de aard en ernst van de gebreken en de juiste kilometerstand, zij deze auto niet had gekocht, dan wel daarvoor een lagere prijs had betaald.
Sommatie
Voordat Auto1 aanspraak zal maken op (gedeeltelijke) buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst en het wederom aanbieden van de auto op haar platform – met gebreken en de juiste kilometerstand – waarbij het waardeverlies van de auto voor uw rekening komt, wensen wij u namens Auto1 de volgende voorstellen aan te bieden:
1. Namens Auto1 verzoek doch sommeer ik u om binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat u de auto weer zult terug kopen van Auto1. Oftewel u koopt de auto weer in bij Auto1 tegen betaling van het bedrag € 7.217,- en de auto zal vervolgens door Auto1 worden terug geleverd aan u;
of
2. Namens Auto1 verzoek doch sommeer ik u om binnen 8 dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat u zult overgaan tot betaling van een schadevergoeding ad
€ 3.000,- in verband met de waardedaling van de auto.
Indien er geen bevestiging wordt ontvangen, dan zal Auto1 overgaan tot:
- buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst
- doorverkoop van de auto:
en zij zal in rechte aanspraak maken op haar geleden schade (waardeverlies). Ter zake wordt uitdrukkelijk alle rechten voorbehouden.

2.8.

Bij brief van zijn gemachtigde van 18 december 2019 heeft [gedaagde] meegedeeld dat hij geen gevolg zal geven aan de sommatie van Auto1 en zijn verweer uiteen gezet.

2.9.

Op 16 december 2019 heeft Auto1 de auto verkocht aan een derde voor € 3.578,00.

2.10.

De gemachtigde van Auto1 heeft [gedaagde] bij brief van 4 februari 2020 gesommeerd een bedrag van € 3.639,00 te betalen vermeerderd met € 488,90 aan buitengerechtelijke incassokosten.

2.11.

Bij een schriftelijke reactie gedateerd 6 februari 2020 heeft de gemachtigde van [gedaagde] laten weten dat [gedaagde] niet over zal gaan tot betaling.

3 De vordering

3.1.

Auto1 vordert – na wijziging van eis - dat de kantonrechter voor recht zal verklaren dat de door Auto1 met [gedaagde] gesloten koopovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden en verder [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 4.140,63, bestaande uit hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 3.639,00, en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2.

Auto1 legt primair aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [gedaagde] toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst door een auto te leveren met een onjuiste kilometerstand en verborgen gebreken. Er is dan ook sprake van non-conformiteit. [gedaagde] heeft de op hem rustende mededelingsplicht geschonden en een auto aangeleverd met een onjuiste kilometerstand en diverse verborgen gebreken. Auto1 stelt dat de auto niet voldeed aan hetgeen zij daarvan op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten, te weten een verkeersveilige auto met een kilometerstand van 173.945, zonder schade. Zij benadrukt dat zij, wanneer zij van de onjuiste kilometerstand en het schadeverleden van de auto op de hoogte was geweest, de auto niet had gekocht dan wel voor een lagere prijs.
Verder wijst zij er op dat op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden, met name artikel 2 en artikel 7, [gedaagde] als verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken die reeds bestonden vóór het moment van de levering en dat [gedaagde] verplicht was van die schade melding te maken vóór de totstandkoming van de koopovereenkomst. Ook is daarin bepaald dat een verkoper aansprakelijk is voor een afwijking van de kilometerstand en dat Auto1 als koper dan het recht heeft op schadevergoeding ter waarde van de minderwaarde van het voertuig, aldus Auto1.

3.3.

Subsidiair legt Auto1 aan haar vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat als zou komen vast te staan dat [gedaagde] niet op de hoogte was van de onjuiste kilometerstand en dit dus niet had kunnen mededelen, in dat geval sprake is van wederzijdse dwaling. Zij stelt dat zij voldaan heeft aan de op haar rustende onderzoeksplicht en mocht vertrouwen op de juistheid van de kilometerstand. Zij benadrukt dat [gedaagde] had moeten begrijpen dat Auto1 de overeenkomst niet, althans niet voor de afgesproken koopprijs zou hebben gesloten als zij had geweten dat de kilometerstand was teruggedraaid.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij betwist dat de auto niet voldeed aan hetgeen Auto1 daarvan mocht verwachten. In dat verband wijst hij er op dat de (voorlopige) online waardebepaling voor de auto € 13.746,- was en dat er een afspraak is gemaakt voor een definitieve prijsbepaling. Een medewerker van Auto1 is vervolgens langs gekomen en heeft de auto geïnspecteerd en er een proefrit mee gemaakt. Na die proefrit zei de medewerker dat de motor ‘een zwaar geluid’ maakte. [gedaagde] voert verder aan dat hij verteld heeft dat hij geen onderhoudsboekje van de auto had omdat hij de auto op een veiling had gekocht, maar de auto wel steeds in onderhoud had gehad. Hij verklaart dat Auto1 heeft gezegd dat het een schadeauto betrof en dat partijen het vervolgens in overleg eens geworden zijn over een definitieve (ver)koopprijs van € 7.217,-, in welke prijs de geconstateerde gebreken waren verdisconteerd.
betwist dat de auto in werkelijkheid een hoger kilometrage had dan afgelezen op de kilometerteller, Auto1 heeft dat niet aangetoond. Als vast komt te staan dat de kilometerstand feitelijk hoger was, geldt dat [gedaagde] daarmee niet bekend was. [gedaagde] betwist ook dat de versnellingsbak kapot was en daarnaast was hij ook niet bekend met de noodzaak om de versnellingsbak te reviseren of te vervangen. Bovendien blijkt nergens uit dat de versnellingsbak daadwerkelijk is vervangen. [gedaagde] voert aan dat Auto1 de inspectie van de auto heeft gedaan en dat op haar als professioneel auto(ver)koper een onderzoeksplicht rust, die zwaarder dient te wegen dan de op hem rustende mededelingsplicht. Bovendien geldt dat [gedaagde] niets kon meedelen waar hij niet van op de hoogte was.

5 De beoordeling

5.1.

De vraag die partijen verdeeld houdt is of de auto die Auto1 van [gedaagde] heeft gekocht beantwoordde aan datgene dat Auto1 op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en voor zover dat niet het geval was, voor wiens rekening dat dient te komen. Artikel 7:17 lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bepalen dat een afgeleverde zaak dient te beantwoorden aan de overeenkomst en dat dit niet het geval is als de zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Daarbij mag de koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Hierbij gaat het om het gerechtvaardigd verwachtingspatroon van de koper en wat dit verwachtingspatroon inhoudt moet worden vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. De omstandigheden kunnen meebrengen dat op de verkoper een mededelingsplicht en op de koper een onderzoeksplicht rust.

5.2.

Ter onderbouwing van haar stelling dat de kilometerstand van 173.945 km die is opgenomen in de koopovereenkomst niet juist is, heeft Auto1 verwezen naar een uitdraai van dealerinformatie. Op deze uitdraai staat onder meer de datum 24 september 2019 en een kilometerstand van 359.005 km maar niet van welke auto die kilometerstand is. [gedaagde] heeft dan ook terecht aangevoerd dat uit deze dealerinformatie niet blijkt dat deze gegevens betrekking hebben op de onderhavige auto. Deze informatie kan dus niet dienen als onderbouwing van de stelling van Auto1 dat de kilometerstand zoals opgenomen in de koopovereenkomst niet juist was. Ter onderbouwing van de stelling van Auto1 dat de versnellingsbak van de auto kapot was en vervangen moest worden, heeft Auto1 verwezen naar een prijsopgave van Kardol Autobedrijf van 22 oktober 2019 waarin staat dat de kosten voor de- en montage van de versnellingsbak van deze auto € 3.528,22 bedragen. [gedaagde] heeft echter terecht aangevoerd dat hieruit niet blijkt dat de versnellingsbak daadwerkelijk kapot was en dat deze moest worden gereviseerd dan wel vervangen. Auto1 heeft ook nog gesteld dat sprake was van een onjuiste kilometerteller. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij daar niet van op de hoogte was.

5.3.

De bewijslast van de stelling dat de kilometerstand onjuist was en de versnellingsbak defect, rust op Auto1 omdat zij zich beroept op het rechtsgevolg daarvan, te weten een tekortkoming die een beroep op ontbinding van de koopovereenkomst en schadevergoeding rechtvaardigt. Ten aanzien van beide onderdelen heeft Auto1 aangeboden daarvan bewijs te leveren door middel van het horen van getuigen. De kantonrechter ziet echter aanleiding aan dat bewijsaanbod voorbij te gaan vanwege het volgende.

5.4.

[gedaagde] betoogt dat geen sprake is van non-conformiteit waarvoor hij aansprakelijk is. Indien zou komen vast te staan dat sprake was van een onjuiste kilometerstand, een defecte versnellingsbak en een onjuiste kilometerteller, dient in dat verband dan ook het verweer van [gedaagde] te worden beoordeeld dat hij daar niet van op de hoogte was en daarover dus ook geen mededelingen had kunnen doen. Auto1 stelt weliswaar dat [gedaagde] zijn mededelingsplicht heeft verzaakt, maar heeft haar stelling dat [gedaagde] bekend was of moest zijn met die gebreken niet onderbouwd. Dat had wel op haar weg gelegen in het licht van de betwisting door [gedaagde] van enige wetenschap van de genoemde gebreken. Voor zover Auto1 in dit verband wijst op voornoemde dealerinformatie waaruit na een storing aan de auto op 24 september 2019 zou zijn gebleken van een hogere kilometerstand, zij herhaald dat niet vast staat dat dit stuk ziet op de onderhavige auto. Bovendien heeft Auto1 dit naar eigen zeggen na de doorverkoop van de auto van haar koper (eveneens een autohandelaar) ontvangen en is gesteld noch gebleken dat [gedaagde] met dat stuk bekend was of had behoren te zijn. Bij gebrek aan wetenschap bij [gedaagde] ten aanzien van de kilometerstand, de gestelde defecte versnellingsbak en de onjuiste kilometerteller, geldt als uitgangspunt dat bezwaarlijk een gehoudenheid kan worden aangenomen tot het verschaffen van inlichtingen op die punten (Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424, NJ 2017, 35). Op [gedaagde] rustte dus geen mededelingsplicht.

5.5.

Voor zover Auto1 bedoelt te betogen dat [gedaagde] als niet wetende aanbieder zelf een onderzoek had moeten instellen met het oog op de belangen van Auto1 als koper en dat hij dan met de gestelde gebreken bekend had kunnen en behoren te zijn, heeft Auto1 daarvoor onvoldoende gesteld. In elk geval valt niet in te zien dat, zoals Auto1 lijkt te stellen, [gedaagde] op het moment dat hij de auto zelf kocht een onderzoek had moeten instellen naar de kilometerstand en een rapport had moeten opvragen. Bovendien is Auto1 een professionele partij die zich professioneel bezig houdt met de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfswagens, terwijl [gedaagde] een particulier is. Gelet daarop kan in de gegeven omstandigheden geen (nadere) onderzoeksplicht en daarop volgend een mededelingsplicht voor [gedaagde] worden aangenomen.

5.6.

Anderzijds dient te worden beoordeeld in hoeverre sprake was van een onderzoeksplicht aan de zijde van Auto1. Volgens Auto1 is daarvan geen sprake omdat zij mocht afgaan op de kilometerstand van de kilometerteller in de auto en de verklaring van [gedaagde] op de overeenkomst dat dat de juiste kilometerstand was en was er geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de mededelingen van [gedaagde] . Nu echter sprake was van de aankoop van een tweedehandsauto door Auto1 als professionele koper van [gedaagde] als particuliere verkoper, rustte op Auto1 een zwaardere onderzoeksplicht. Dat klemt temeer gezien het feit dat sprake was van een auto van ruim negen jaar oud zonder onderhoudsboekje. Bovendien had Auto1 bekend kunnen zijn met een rapport van de openbaar toegankelijke website Carfax (door [gedaagde] overgelegd als productie 2 en 3 bij de conclusie van antwoord) waaruit blijkt dat de auto in 2014 is geïmporteerd uit de Verenigde Staten nadat deze daar betrokken was geweest bij een verkeersongeval en total loss was verklaard. Op dit rapport is ook vermeld “Branded Title: Junk”. In de toelichting staat vermeld dat deze titel over het algemeen wordt toegekend bij een zware schade die om en nabij de 75% van de dagwaarde van het voertuig ligt. Ook is vermeld dat het is aan te raden samen met een specialist te kijken naar de technische staat van de carrosserie vóór de aankoop van dit voertuig. Ten aanzien van de kilometerstand staat in het rapport dat de actuele tellerstand een lagere stand bevat dan de vorige gerapporteerde tellerstand en dat dit kan zijn veroorzaakt door terugdraaien of doordat het een import uit Noord-Amerika betreft. Vast staat dat deze informatie openbaar toegankelijk is. Bij de dagvaarding heeft Auto1 als productie 11 één pagina van dit Carfax rapport overgelegd en in de dagvaarding lijkt Auto1 te betogen dat zij dat rapport heeft opgevraagd voorafgaand aan de koop, maar dit heeft zij in de conclusie van repliek uitvoerig weersproken. Vast staat in elk geval wel dat Auto1 bekend is met dit rapport en daarmee ook ten tijde van de koop bekend had kunnen zijn. Nu uit dit rapport blijkt dat er mogelijk gebreken waren aan de auto en ook de kilometerstand mogelijk niet juist was en zij van dit rapport op de hoogte had kunnen zijn, had het temeer op de weg van Auto1 gelegen om voorafgaand aan de koop nader onderzoek te doen naar de auto. Nu Auto1 dat niet heeft gedaan, kan zij zich niet redelijkerwijs beroepen op de gestelde tekortkomingen (artikel 7:17 lid 5 BW). Hieruit volgt dat het beroep op non-conformiteit van de auto niet op gaat. Bewijslevering door Auto1 van haar stellingen dat sprake was van gebreken ten aanzien van de kilometerstand, de versnellingsbak en de kilometerteller kan daarom achterwege blijven.

5.7.

De vordering tot betaling van schadevergoeding zal in zoverre worden afgewezen.

5.8.

Voor zover Auto1 zich daarvoor nog beroept op de artikelen 2 en 7 van de algemene voorwaarden heeft [gedaagde] een beroep gedaan op artikel 6:237 sub h BW en aangevoerd dat deze bedingen worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Artikel 6:237 sub h BW bepaalt dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten daaronder begrepen, verval stelt van haar toekomende rechten of van de bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen. Nu zowel in artikel 2 als in artikel 7 van de algemene voorwaarden staat dat de verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken die reeds bestonden voor het moment van levering en tevens dat Auto1 recht heeft op schadevergoeding als de kilometerstand afwijkt, is sprake van verval van de rechten van de verkoper om verweer te voeren zoals bedoeld in artikel 6:237 sub h BW. Deze bedingen worden dan ook vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Auto1 heeft niet gesteld en ook niet aangetoond dat het doen of laten van [gedaagde] als consument het verval van zijn rechten rechtvaardigt en dat in zoverre geen sprake is van onredelijk bezwarende bedingen. Het beroep van [gedaagde] op vernietiging van deze bepalingen op grond van artikel 6:233 sub a BW slaagt dan ook. Deze bepalingen uit de algemene voorwaarden kunnen dus evenmin dienen als grondslag voor de vordering van Auto1 tot betaling van schadevergoeding.

5.9.

Subsidiair heeft Auto1 gesteld dat als [gedaagde] niet van de gebreken op de hoogte was, sprake is geweest van wederzijdse dwaling. Zij heeft in dat verband een verklaring voor recht gevorderd dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

5.10.

Voorop gesteld wordt dat in artikel 6:228 lid 1 aanhef en onder c BW (waarin wederzijdse dwaling is geregeld) is bepaald dat een overeenkomst die tot stand gekomen is onder invloed van dwaling vernietigbaar is. Auto1 heeft niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken dat zij de vernietiging van de overeenkomst heeft ingeroepen. Ook heeft zij overigens geen vernietiging van de overeenkomst gevorderd.

5.11.

In lid 2 van artikel 6:228 BW is bovendien bepaald dat de vernietiging niet kan worden gegrond op een dwaling die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven. De kantonrechter oordeelt dat, gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 5.4, 5.5 en 5.6 is overwogen en beslist, de gestelde dwaling voor rekening van Auto1 dient te blijven.

5.12.

De conclusie is dat de kantonrechter de vorderingen van Auto1 zal afwijzen.

5.13.

De proceskosten komen voor rekening van Auto1, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vorderingen af;

6.2.

veroordeelt Auto1 tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 480,00 aan salaris van de gemachtigde van [gedaagde] .

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Kruithof, kantonrechter en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter