Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:7271

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-09-2020
Datum publicatie
26-11-2020
Zaaknummer
7958577 \ CV EXPL 19-11468
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. CTOT, tijd tussen vertrek en opstijgen (taxiën) duurt langer Austrian kan hier niets aan doen. Omboeking naar eerdere vluchten scheelde maar 2 uur, kan niet van luchtvaartmaatschappij gevergd worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7958577 \ CV EXPL 19-11468

Uitspraakdatum: 16 september 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

1 [passagier sub 1]

2. [passagier sub 2]

3. [passagier sub 3]

4. [passagier sub 4]

5. [passagier sub 5]

6. [passagier sub 6]

7. [passagier sub 7]

allen wonende te [woonplaats] , Bosnië en Herzegovina

eisers

hierna gezamenlijk te noemen: de passagiers

gemachtigden: mr. D.E. Lof en mr. E.J. Hoekstra

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Austrian Airlines AG

gevestigd te Wenen, Oostenrijk en mede kantoorhoudende te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen: Austrian Airlines

gemachtigde: mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 2 juli 2019 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven. De passagiers hebben vervolgens nog een akte genomen.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagiers diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol Airport naar Wenen, Oostenrijk met vlucht OS374 en van Wenen naar Sarajevo, Bosnië en Herzegovina met vlucht OS759 op 2 mei 2019, hierna: de vlucht.

2.2.

Volgens de overeenkomst zou vlucht OS374 op 2 mei 2019 om 17:45 uur lokale tijd vertrekken vanaf Amsterdam en om 19:40 uur lokale tijd arriveren in Wenen. Vlucht OS759 zou om 20:20 uur lokale tijd vertrekken uit Wenen en 21:30 uur lokale tijd arriveren in Sarajevo.

2.3.

Vlucht OS374 is vertraagd uitgevoerd. De passagiers hebben de aansluitende vlucht te Wenen niet gehaald. De passagiers zijn omgeboekt naar vlucht OS757 en zijn op 3 mei 2019 om 14:23 uur lokale tijd met een vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming Sarajevo gearriveerd.

2.4.

De passagiers hebben compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat Austrian Airlines, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.750,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 2 mei 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 262,50 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 250,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Zij voert onder meer het volgende aan. Het eerste deel van de vlucht in kwestie (OS374) maakt deel uit van de rotatievlucht Wenen-Amsterdam-Wenen (OS373/374). De voorafgaande vlucht OS373 zou volgens de oorspronkelijke planning vertrekken vanaf Wenen om 13:05 uur UTC en om 15:00 uur UTC landen te Amsterdam. Vlucht OS373 kreeg instructies van de luchtverkeersleiding die aan het tijdige vertrek in de weg stonden. Het toestel kreeg een nieuwe CTOT toegewezen van 13:51 uur UTC en vlucht OS373 is uiteindelijk vertrokken om 13:36 uur UTC met een vertrekvertraging van 31 minuten. Vlucht OS373 is om 15:30 uur UTC geland te Amsterdam. Vlucht OS374 (Amsterdam-Wenen) stond gepland om te vertrekken om 15:45 uur UTC maar kon wegens de vertraagde aankomst van de voorgaande vlucht, alsmede wegens beperkingen van de luchtverkeersleiding van Amsterdam pas om 16:16 uur UTC vertrekken. De passagiers zijn om 20:12 uur lokale tijd (18:12 uur UTC) in Wenen gearriveerd en hebben de aansluitende vlucht OS759 gemist, die gepland stond te vertrekken om 20:20 uur lokale tijd. Austrian Airlines heeft de passagiers omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Sarajevo.

4.2.

Austrian Airlines doet een beroep op buitengewone omstandigheden. Zij stelt dat de bemanningen van vluchten OS373 en OS374 gevolg moesten geven aan instructies van de luchtverkeersleiding. Dit is een situatie die Austrian Airlines kon voorkomen noch beperken. De vertraagde aankomst van vlucht OS373 werkt automatisch door naar de vertraagde uitvoering van vlucht OS374 en het missen van vlucht OS759. Het was niet mogelijk om de passagiers om te boeken naar andere vluchten van Austrian Airlines. Zij heeft derhalve alle redelijke maatregelen genomen die van haar gevergd konden worden.

4.3.

Tevens betwist Austrian Airlines buitengerechtelijke kosten verschuldigd te zijn aan de passagiers.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagiers met een vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming Sarajevo zijn gearriveerd, zodat Austrian Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien zij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening. Gelet op het arrest Wallentin-Hermann (C-549/07) van het Hof van 22 december 2008 dient een luchtvaartmaatschappij in het voorkomende geval aan te tonen dat zij zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de buitengewone omstandigheden kennelijk niet had kunnen vermijden – behoudens indien zij op het relevante tijdstip onaanvaardbare offers uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming had gebracht – dat de buitengewone omstandigheden waarmee zij werd geconfronteerd tot de langdurige vertraging van de vlucht leidden.

5.3.

Austrian Airlines heeft aangevoerd dat de vertraging van de vlucht onder andere is veroorzaakt door restricties van de luchtverkeersleiding ten aanzien van vlucht OS373 van Wenen naar Amsterdam. Ter onderbouwing legt Austrian Airlines het vluchtrapport over van vlucht OS373. Het vluchtrapport vermeldt 31 minuten vertrekvertraging wegens code 81: “ATFM due to ATC EN-ROUTE DEMAND/CAPACITY”, oftewel beperkingen wegens drukte op de route. Bij dupliek heeft Austrian Airlines de “slot history” van vlucht OS373 overgelegd. Zij heeft toegelicht dat de luchtverkeersleiding om 11:05 uur UTC de “slot” van 13:05 uur UTC introk en verving door een nieuwe CTOT van 14:05 uur UTC. Aan vlucht OS373 is vervolgens een nieuwe CTOT toegewezen van 13:51 uur UTC, die ook gebruikt is. Het vluchtrapport vermeldt immers als opstijgtijd 13:46 uur UTC. Naast code 81 staat in de “slot history” code 83 als reden voor de CTOT vermeld (beperkingen op plaats van bestemming).

5.4.

Voorts heeft Austrian Airlines met een verwijzing naar het vluchtrapport van vlucht OS374 (Amsterdam-Wenen) onderbouwd dat deze vlucht een vertrekvertraging van 31 minuten had. De vlucht is 25 minuten vertraagd wegens de late aankomst van de voorgaande vlucht OS373 (code 93). Daarnaast is deze vlucht 6 minuten vertraagd wegens beperkingen van het luchtverkeersbeheer van de luchthaven van Amsterdam (code 89). Austrian Airlines heeft naar het oordeel van de kantonrechter met de door haar overgelegde stukken en haar toelichting daarop voldoende aangetoond dat de luchtverkeersleiding een nieuwe CTOT heeft opgelegd aan vlucht OS373.

5.5.

Wanneer een vlucht een CTOT opgelegd krijgt heeft deze vlucht niet de mogelijkheid om toch eerder te vertrekken. Een CTOT moet immers altijd worden opgevolgd. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn in dit geval de opgelegde CTOT’s dan ook aan te merken als een buitengewone omstandigheid. Een CTOT is immers niet inherent aan de normale bedrijfsuitoefening en ligt buiten de macht van een luchtvaartmaatschappij.

5.6.

Voorts is voldoende gebleken dat de uiteindelijke vertraging van de passagiers van meer dan drie uur op de eindbestemming het directe gevolg is geweest van de vertraagde uitvoering van vlucht OS373. De vertraging, ontstaan als gevolg van buitengewone omstandigheden, leidde tot een vertraagde uitvoering van vlucht OS374 en heeft het voor de passagiers onmogelijk gemaakt om de aansluitende vlucht OS759 naar Sarajevo te halen. De vertraging op de eindbestemming van de passagiers is dan ook het gevolg van buitengewone omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van vlucht OS373.

5.7.

De passagiers hebben gesteld dat vlucht OS374 is vertrokken om 16:16 uur UTC maar pas is opgestegen (“airborne”) om 16:39 uur UTC en dat het deze vertraging is geweest die onvermijdelijk heeft geleid tot het missen van de aansluitende vlucht OS759. Austrian Airlines heeft hiertegen aangevoerd dat het tijdstip van vertrek bij de gate niet samenvalt met de opstijgtijd op de startbaan. De kantonrechter is van oordeel dat een luchtvaartmaatschappij geen invloed heeft op het tijdsverloop tussen het vertrek van de gate en het moment van opstijgen. Tussen het moment dat een toestel vertrekt van de gate (“off blocks”: het weggehaald zijn van de blokken) en het moment dat een vliegtuig opstijgt (“airborne”) is het toestel afhankelijk van de luchtverkeersleiding. Dit is een omstandigheid die buiten de invloedsfeer van een luchtvaartmaatschappij ligt.

5.8.

De volgende vraag die dient te worden beantwoord is of Austrian Airlines alle redelijke maatregelen heeft genomen om de vertraging te voorkomen. Austrian Airlines voert aan dat zij de passagiers heeft omgeboekt op het eerste beschikbare alternatief. De passagiers betwisten te zijn omgeboekt naar de eerste en snelste verbinding en stellen dat zij ook met vluchten LH2309 (Amsterdam-München) en LH1730 (München-Sarajevo) hadden kunnen vliegen. De kantonrechter volgt de passagiers hierin niet. Indien de passagiers met deze vluchten vervoerd zouden zijn, waren zij slechts een uur en 2 minuten eerder in Sarajevo aangekomen. De vertraging zou dan nog steeds afgerond 15 uur zijn geweest. De kantonrechter is met Austrian Airlines van oordeel dat deze twee uren verschil in het licht van de gehele vertraging niet de door de passagiers gewenste omboeking rechtvaardigen. Ook volgt de kantonrechter Austrian Airlines in haar stelling dat het gevolgde vluchtschema via Wenen voor de passagiers comfortabeler was, aangezien zij om 20:12 uur lokale tijd in Wenen zijn aangekomen en daar de nacht hebben doorgebracht. Hadden de passagiers via München met Lufthansa gevlogen, dan waren zij pas om 22:56 uur lokale tijd in München aangekomen. De stelling van de passagiers dient derhalve te worden verworpen.

5.9.

Voorts dient de kantonrechter te beoordelen of Austrian Airlines voldoende overstaptijd had ingepland. Tussen de twee aansluitende vluchten was een overstaptijd van 40 minuten gepland. De minimale overstaptijd op de luchthaven van Wenen was voor deze vlucht 25 minuten. Er was dus sprake van een reservetijd van 15 minuten bovenop de overstaptijd, hetgeen door de kantonrechter als onvoldoende wordt gekwalificeerd. Dit neemt niet weg dat de passagiers te Wenen een aankomstvertraging van 41 minuten hadden en dat zij, ook al zou Austrian Airlines voldoende reservetijd in acht hebben genomen, de aansluitende vlucht niet meer hadden kunnen halen. Austrian Airlines heeft de passagiers omgeboekt naar een andere vlucht. In de gegeven omstandigheden kon er niet meer van Austrian Airlines worden verwacht.

5.10.

Gelet op het voorgaande zal de vordering worden afgewezen. De overige verweren van Austrian Airlines behoeven derhalve geen bespreking meer.

5.11.

De proceskosten komen voor rekening van de passagiers, omdat deze ongelijk krijgen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 360,00 aan salaris van de gemachtigde van Austrian Airlines;

6.3.

verklaart dit vonnis, voor wat betreft de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter