Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6880

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24-06-2020
Datum publicatie
02-09-2020
Zaaknummer
8590534 BZ VERZ 20-5543
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek opheffen BEM clausule op rekening minderjarigen in verband met aanvraag aanvullende bijstandsuitkering ouder

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2020/293
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknummer: 8590534 BZ VERZ 20-5543 KL

Uitspraakdatum: 24 juni 2020

Beschikking van de kantonrechter

Op verzoek van:

Saillant B.V. in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [naam 1],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

correspondentieadres: postbus 3049, 1801 GA Alkmaar,

hierna ook te noemen: verzoekster.

Met betrekking tot het vermogen van:

[naam 2],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

en

[naam 3],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

beiden wonende te [plaats], [adres].

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 8 mei 2020;

De kantonrechter heeft afgezien van het laten plaatsvinden van een mondelinge behandeling.

beoordeling

Bij beschikking van 18 oktober 2016 zijn de goederen die (zullen) toebehoren aan [naam 1] (hierna te noemen: [naam 1]), onder bewind gesteld met benoeming van de voorganger van verzoekster tot bewindvoerder. Verzoekster is bij beschikking van 5 oktober 2017 tot bewindvoerder benoemd.

[naam 1] heeft twee kinderen, [naam 2] en [naam 3], die vorig jaar vermogen (€ 10.000,-- per kind) hebben ontvangen uit een erfenis. Deze gelden staan op rekeningen met een zogenaamde BEM clausule. [naam 1] heeft een salaris onder bijstandsniveau. In verband daarmee heeft verzoekster voor [naam 1] bij de gemeente Purmerend een aanvullende bijstandsuitkering aangevraagd. De gemeente Purmerend stelt zich op het standpunt dat de gelden van de kinderen dienen te worden opgesoupeerd voordat er recht is op een (aanvullende) uitkering. Derhalve verzoekt verzoekster, zo begrijpt de kantonrechter, om de BEM clausule op te heffen, om de gelden te kunnen gebruiken voor het levensonderhoud van het gezin. Verzoekster is echter van mening dat de gelden van de kinderen bedoeld zijn voor toekomstige studie en vindt het niet terecht dat dit zou worden gebruikt om te voorzien in het levensonderhoud van [naam 1]. Het verzoek wordt aldus slechts gedaan, omdat de gemeente Purmerend stelt dat het vermogen van de kinderen door moeder eerst opgesoupeerd moet worden voordat [naam 1] aanspraak kan maken op (aanvullende) uitkeringen.

Ingevolge artikel 1:441 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vertegenwoordigt de bewindvoerder tijdens het bewind bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte. Het doen van een verzoek om (bijzondere) bijstand is een handeling die de onder bewind staande goederen betreft. Deze handeling valt daarmee onder de aan de bewindvoerder opgedragen taak. [naam 1] is de wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarigen. Het in rechte verzoeken om de BEM clausule van de kinderen van [naam 1] op te heffen teneinde dit bedrag op te souperen voor het levensonderhoud van [naam 1] valt gelet op het vorenstaande ook onder de aan de bewindvoerder opgedragen taak. Verzoekster is derhalve ontvankelijk in haar verzoek, zodat de kantonrechter toekomt aan de inhoudelijke beoordeling hiervan.

Ingevolge artikel 1:356 lid 1 BW geeft de kantonrechter slechts aanwijzingen of machtigingen, zoals het opheffen van de BEM clausule om het geld te gebruiken voor het levensonderhoud van de moeder, indien dit hem in het belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk blijkt te zijn.

De kantonrechter oordeelt dat het de bedoeling is van de BEM clausule dat er voor gewaakt wordt dat het geld van de minderjarige aan andere zaken wordt besteed dan aan speciale, op het persoonlijk nut van de minderjarige gerichte, uitgaven. Voor het levensonderhoud van minderjarigen en hun ouders worden deze gelden daarom gewoonlijk juist niet gebruikt aangezien ouders de verplichting hebben in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. In uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van onvoldoende gezinsinkomen kan daarop een uitzondering gemaakt worden. Van belang in dit verband is dat in artikel 1:392 lid 1 BW een onderhoudsverplichting is neergelegd voor kinderen ten opzichte van hun ouders, voor zover de ouder behoeftig is (lid 2) en er geen (vroegere) partner is die onderhoudsplichtig is (lid 3). In dit wetsartikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige en meerderjarige kinderen, zodat er van uit moet worden gegaan dat de onderhoudsverplichting in beginsel ook voor minderjarige kinderen geldt. Naar het oordeel van de kantonrechter kan deze verplichting niet zover gaan dat minderjarige kinderen verplicht worden al hun vermogen aan te wenden voor het onderhoud van hun ouder(s). De kantonrechter acht het noodzakelijk en wenselijk dat een minderjarige in ieder geval minimaal een bedrag van € 30.000 op een rekening met een BEM clausule overhoudt voordat er mogelijk kan worden overgegaan tot opheffing van de BEM clausule voor het doel als bovenvermeld. Daarbij heeft de kantonrechter aansluiting gezocht bij de vermogensgrens die geldt voor het recht op huurtoeslag die ook ongeveer € 30.000,-- bedraagt. Verder is ook in de aanbevelingen meerderjarigenbewind bepaald dat alleen geschonken mag worden wanneer rechthebbende een bedrag van minimaal € 30.000,-- overhoudt. Gelet hierop acht de kantonrechter een grens van minimaal €30.000,-- ook in deze kwestie reëel.

De kinderen in kwestie hebben een vermogen van ieder € 10.000,--. Gelet op het voorgaande zal het verzoek aldus worden afgewezen.

beslissing

De kantonrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Kanninga-Jonker, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter