Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6788

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-08-2020
Datum publicatie
16-09-2020
Zaaknummer
8109791 CV EXPL 19-15744
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Beroep op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden slaagt. Vertraging is het gevolg van een besluit van de luchtverkeersleiding waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8109791 \ CV EXPL 19-15744

Uitspraakdatum: 5 augustus 2020

Vonnis in de zaak van:

1 [passagier sub 1]

2. [passagier sub 2]

3. [passagier sub 3]

allen wonende te [woonplaats] (Albanië)

eisers

hierna gezamenlijk te noemen de passagiers

gemachtigde mr. D.E. Lof

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

Austrian Airlines Aktiengesellschaft

gevestigd te Wenen (Oostenrijk), mede kantoorhoudende te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen Austrian Airlines

gemachtigde mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 28 augustus 2019 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagiers diende te vervoeren van Tirana (Albanië), via Wenen (Oostenrijk), naar Amsterdam op 21 juni 2019 met vluchten OS 848 en OS 375, hierna: de vlucht.

2.2.

Volgens de planning zou vlucht OS 848 naar Wenen om 15:05 uur lokale tijd vertrekken en om 16:40 uur lokale tijd arriveren. Dit zou de passagiers 40 minuten geven om over te stappen op vlucht OS 375, welke om 17:20 uur lokale tijd zou vertrekken en 19:15 uur lokale tijd zou landen te Amsterdam.

2.3.

Vlucht OS 848 is met een vertraging van 1 uur en 2 minuten uitgevoerd. De passagiers hebben de overstap te Wenen gemist. De passagiers zijn omgeboekt naar vlucht OS 377 naar Amsterdam en zijn daar 22:31 uur lokale tijd gearriveerd.

2.4.

De passagiers hebben compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat Austrian Airlines, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.200,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 21 juni 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 180,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis, indien voldoening niet binnen die termijn plaatsvindt.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Allereerst heeft Austrian Airlines aangevoerd dat de passagiers niet hebben voldaan aan hun substantiëringsplicht. Volgens Austrian Airlines hadden de passagiers minimaal moeten stellen hoe, met welke vluchten en hoe laat zij in Amsterdam zijn aangekomen om aan deze plicht te voldoen. Daarnaast doet Austrian Airlines een beroep op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden.

4.2.

De vlucht OS 848 is onderdeel van een rotatievlucht (OS 847/OS 848). Als de voorgaande vlucht OS 847 niet tijdig wordt uitgevoerd, werkt de vertraging van die vlucht door op vlucht OS 848. Austrian Airlines heeft aangevoerd dat de voorgaande vlucht OS 847 vertraagd is uitgevoerd als gevolg van, met name, een besluit van de luchtverkeersleiding. De vlucht kreeg meermaals een nieuwe CTOT toegewezen op grond van vertragingscode 81 (‘ATFM due to high demand or capacity’), stelt Austrian Airlines, hetgeen een vertraging van 41 minuten opleverde. Deze CTOT zou specifiek zijn opgelegd aan vlucht OS 847. Ook was er vertraging vanwege een bagageverwijdering, vanwege het instappen van passagiers met beperkte mobiliteit en vanwege een langdurige controle op het vliegveld van Wenen. De vertraging heeft voor 63 minuten doorgewerkt op de onderhavige vlucht, aldus Austrian Airlines. Ook de onderhavige vlucht OS 848 kreeg meermaals een nieuwe CTOT opgelegd, op grond van vertragingscode 81 (‘ATFM due to ATC routing’), hetgeen een vertraging van 9 minuten opleverde, aldus nog steeds Austrian Airlines. Vlucht OS 848 landde uiteindelijk met 62 minuten vertraging te Wenen, waardoor de passagiers hun overstap misten. Austrian Airlines beroept zich op (doorwerking van) een buitengewone omstandigheid; zij moest bij het uitvoeren van zowel de direct voorgaande als de onderhavige vlucht gevolg geven aan de instructies van de luchtverkeersleiding. Austrian Airlines stelt dat zij geen invloed kan uitoefenen op beslissingen van de luchtverkeersleiding en dat zij de vertraging van vlucht OS 847 en vlucht OS 848 en daarmee het missen van de overstap op vlucht OS 375 niet kon voorkomen. Austrian Airlines voert voorts aan dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen en heeft de passagiers op de eerstvolgende beschikbare vlucht naar de eindbestemming geboekt.

4.3.

Austrian Airlines betwist tevens de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.1.

Allereerst zal de kantonrechter het verweer van Austrian Airlines ten aanzien van de substantiëringsplicht van de passagier beoordelen. Dit verweer slaagt niet. Voor zover de passagier in de dagvaarding niet aan zijn substantiëringsplicht heeft voldaan, is dat in de repliek hersteld. Het was voor Austrian Airlines zonder meer duidelijk waartegen zij zich moest verweren en zij heeft ook reeds in de conclusie van antwoord inhoudelijk verweer tegen de vordering gevoerd.

5.2.

Vast staat dat de passagiers met een vertraging van meer dan drie uur zijn aangekomen op de eindbestemming Amsterdam, zodat Austrian Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien zij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening. Gelet op het arrest Wallentin-Hermann (C-549/07) van het Hof van 22 december 2008 dient een luchtvaartmaatschappij in het voorkomende geval aan te tonen dat zij zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de buitengewone omstandigheden kennelijk niet had kunnen vermijden – behoudens indien zij op het relevante tijdstip onaanvaardbare offers uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming had gebracht – dat de buitengewone omstandigheden waarmee zij werd geconfronteerd tot de langdurige vertraging van de vlucht leidden.

5.3.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Uit het door Austrian Airlines overgelegde vluchtrapport van vlucht OS 847 blijkt dat het toestel steeds een nieuwe CTOT opgelegd kreeg van de luchtverkeersleiding en daardoor 41 minuten vertraging heeft opgelopen. Reden voor de CTOT was vertragingscode 81 (‘ATFM due to high demand or capacity’ en ‘ATFM due to ATC routing’). Wanneer een vlucht een CTOT opgelegd krijgt heeft deze vlucht niet de mogelijkheid toch eerder te vertrekken. Een CTOT moet immers altijd worden opgevolgd. Niet gebleken is dat de luchtverkeersleiding de CTOT heeft opgelegd door toedoen van Austrian Airlines. Naar het oordeel van de kantonrechter is in dit geval de opgelegde CTOT dan ook aan te merken als een buitengewone omstandigheid. Een CTOT is immers niet inherent aan de normale bedrijfsuitvoering en ligt buiten de macht van een luchtvaartmaatschappij. De vertraging van vlucht OS 847 is derhalve het gevolg van een buitengewone omstandigheid.

5.4.

Op de onderhavige vlucht OS 848 kreeg het toestel eveneens telkens een nieuwe CTOT opgelegd, blijkt uit het door Austrian Airlines overgelegde vluchtrapport. Voor vlucht OS 848 veroorzaakte deze omstandigheid een vertraging van 9 minuten. Ook hier lag vertragingscode 81 aan de CTOT ten grondslag en ook hier levert dit om bovengenoemde redenen een buitengewone omstandigheid op.

5.5.

De vraag die vervolgens voorligt is of de buitengewone omstandigheid die zich voordeed bij vlucht OS 847 doorwerkt naar vlucht OS 848. De onderhavige vlucht OS 848 is onderdeel van de rotatievlucht OS 847/OS 848. Een vertraging die zich voordoet in het eerste gedeelte van de rotatie kan invloed hebben op het tweede deel van de rotatie. In dit geval is voldoende gebleken dat Austrian Airlines voldoende reservetijd had gepland tussen de twee vluchten. Vlucht OS 847 is met een vertraging van 41 minuten uitgevoerd als gevolg van de hiervoor geconstateerde buitengewone omstandigheid. Als gevolg hiervan heeft vlucht OS 848 een vertrekvertraging opgelopen. Dit blijkt uit de in het vluchtrapport opgenomen vertragingscode 93. Gelet daarop is de kantonrechter van oordeel dat de buitengewone omstandigheid die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van vlucht OS 847 doorwerkt naar de vlucht in kwestie.

5.6.

Voorts dient de vraag te worden beantwoord of Austrian Airlines alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagiers te voorkomen dan wel te beperken. De passagiers hebben de aansluitende vlucht OS 375 gemist. De vertragingen die de voorgaande en de onderhavige vlucht opliepen vanwege bovengenoemde buitengewone omstandigheden bedragen tezamen 50 minuten (41 minuten voor vlucht OS 847 en 9 minuten voor vlucht OS 848). De geplande overstaptijd te Wenen was 40 minuten, waar de minimum benodigde overstaptijd ter plaatse 25 minuten bedraagt. Hoewel de kantonrechter de ingeplande reservetijd van 15 minuten als summier kwalificeert, was vlucht OS 848 dusdanig vertraagd dat ook een ruimere redelijke reservetijd van 20 minuten niet had volstaan. Daarmee behoeven de overige vertragingsoorzaken van voorgaande vlucht OS 847 geen bespreking meer; de overstap te Wenen was ten gevolge van eerdergenoemde buitengewone omstandigheden immers al niet meer haalbaar. Austrian Airlines heeft de passagiers omgeboekt naar een andere vlucht. De kantonrechter gaat voorbij aan de stelling van de passagiers dat Austrian Airlines hen had moeten omboeken naar vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen omdat gesteld noch gebleken is dat er een andere eerdere vlucht van Wenen naar Amsterdam ging. In de gegeven omstandigheden kon er dan ook niet meer van Austrian Airlines worden gevergd. Austrian Airlines heeft alle redelijke maatregelen getroffen om de vertraging van de passagiers zo veel mogelijk te beperken.

5.7.

Gelet op het voorgaande zal de gevorderde hoofdsom worden afgewezen. De overige verweren van Austrian Airlines behoeven derhalve geen bespreking.

5.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zullen de passagiers worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 360,00 aan salaris van de gemachtigde van Austrian Airlines;

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. M. Kruithof, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter