Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6728

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-08-2020
Datum publicatie
03-09-2020
Zaaknummer
8042361 CV EXPL 19-13781
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Beroep op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden slaagt. Vertraging is het gevolg van een besluit van de luchtverkeersleiding waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8042361 CV EXPL 19-13781

Uitspraakdatum: 12 augustus 2020

Vonnis in de zaak van:

[de passagier]

wonende te [woonplaats] (Oekraïne)

eiser

hierna te noemen: de passagier

gemachtigde: mr. D.E. Lof

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

gevestigd te Keulen (Duitsland) en mede kantoorhoudende te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen: Lufthansa

gemachtigde: mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

De passagier heeft bij dagvaarding van 6 augustus 2019 een vordering tegen Lufthansa ingesteld. Lufthansa heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagier heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Lufthansa een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagier heeft met Lufthansa een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Lufthansa de passagier op 9 mei 2019 diende te vervoeren van Amsterdam naar München (Duitsland) met vlucht LH2307 en van München naar Kiev (Oekraïne) met vlucht LH2546, hierna: de vlucht.

2.2.

Vlucht LH2307 is vertraagd uitgevoerd. De passagiers is met een vertraging van meer dan drie uur aangekomen op de eindbestemming.

2.3.

De passagier heeft compensatie van Lufthansa gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.4.

Lufthansa heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagier vordert dat Lufthansa, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 400,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 mei 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 60,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van het vonnis.

3.2.

De passagier heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagier stelt dat Lufthansa vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de passagier te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00.

4 Het verweer

4.1.

Lufthansa betwist de vordering. Zij voert aan dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden. Vlucht LH2307 maakt onderdeel uit van de rotatievlucht LH2306/2307. De vertraging van vlucht LH2307 is het gevolg van de latere aankomst in Amsterdam van de voorafgaande vlucht LH2306. De reden van deze vertraging is dat vlucht LH2306 instructies van de luchtverkeersleiding diende op te volgen. De luchtverkeersleiding had de oorspronkelijke CTOT (Calculated Take Off Time) ingetrokken en een nieuwe CTOT aan het toestel toegekend. Lufthansa had hier geen invloed op en kon vlucht LH2306, en daardoor ook vlucht LH2307, alleen met vertraging uitvoeren. Daarnaast kreeg ook vlucht LH2307 restricties van de luchtverkeersleiding opgelegd. De passagier heeft hierdoor de aansluitende vlucht gemist en is omgeboekt naar de eerstvolgende vlucht.

4.2.

Lufthansa betwist voorts buitengerechtelijke kosten verschuldigd te zijn aan de passagier.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagier met een vertraging van meer dan drie uur is aangekomen op de eindbestemming, zodat Lufthansa op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien Lufthansa kan aantonen dat de vertraging het gevolg is geweest van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening. Gelet op het arrest Wallentin-Hermann (C-549/07) van het Hof van 22 december 2008 dient een luchtvaartmaatschappij in het voorkomende geval aan te tonen dat zij zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de buitengewone omstandigheden kennelijk niet had kunnen vermijden – behoudens indien zij op het relevante tijdstip onaanvaardbare offers uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming had gebracht – dat de buitengewone omstandigheden waarmee zij werd geconfronteerd tot de langdurige vertraging van de vlucht leidden.

5.3.

De vraag die voorligt is of Lufthansa met de door haar overgelegde producties en haar toelichting daarop voldoende heeft aangetoond dat de vertraging het gevolg was van een besluit van de luchtverkeersleiding.

5.4.

Lufthansa heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat sprake is van buitengewone omstandigheden het vluchtrapport van de voorafgaande vlucht LH2306 overgelegd. Hieruit volgt dat het toestel een vertrekvertraging van 19 minuten had wegens vertragingscode 83. Deze code staat voor: ATFM due to RESTRICTION AT DESTINATION AIRPORT, airport and or runway closed due to obstruction, industrial action, staff shortage, political unrest, noise abatement, night curfew, special flights. Uit de ‘slot history’ van vlucht LH2306 volgt dat de luchtverkeersleiding twee uur voor de schemavertrektijd de oorspronkelijk CTOT van 13:15 uur UTC introk en verving voor een CTOT van 14:06 uur UTC. De CTOT is vervolgens nog diverse keren gewijzigd. De ‘slot history’ vermeldt vertragingscode 83 en 81. Lufthansa heeft toegelicht dat beide codes zien op door de luchtverkeersleiding opgelegde beperkingen. Code 81 staat voor: ATFM due to ATC EN-ROUTE DEMAND CAPACITY, standard demand capacity problems. Uiteindelijk heeft vlucht LH2306 gebruik gemaakt van de CTOT van 13:55 uur UTC. Vlucht LH2306 is om 15:18 uur UTC in Amsterdam gearriveerd met een aankomstvertraging van 33 minuten. Een luchtvaartmaatschappij is altijd verplicht een CTOT op te volgen, Lufthansa had geen invloed op de CTOT-wijzigingen. Het besluit van de luchtverkeersleiding is derhalve aan te merken als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening.

5.5.

Voldoende is gebleken dat deze buitengewone omstandigheid doorwerkt naar de onderhavige vlucht LH2307. Uit het door Lufthansa overgelegde vluchtrapport van vlucht LH2307 volgt dat het toestel een vertrekvertraging van 33 minuten had wegens vertragingscode 93. Daarnaast had vlucht LH2307 een vertraging van 22 minuten die te wijten was capaciteitsproblemen in de lucht (vertragingscode 81). Uit de ‘slot history’ volgt verder dat de luchtverkeersleiding wederom twee uur voor de schemavertrektijd de oorspronkelijke CTOT van 15:25 uur UTC introk en een nieuwe CTOT van 15:37 uur UTC aan het toestel toekende. De CTOT is nog diverse keren veranderd en uiteindelijk heeft vlucht LH2307 gebruik gemaakt van de CTOT van 16:45 uur UTC. Vlucht LH2307 is met een vertraging van 60 minuten om 17:45 uur UTC in München aangekomen. De passagier heeft de aansluitende vlucht LH2546 naar Kiev met schemavertrektijd van 17:25 uur UTC gemist. De uiteindelijke vertraging van de passagier van meer dan drie uur op de eindbestemming is dus het directe gevolg geweest van de vertraagde vlucht LH2307. Ten gevolge hiervan heeft de passagier de aansluitende vlucht LH2546 naar Kiev gemist. De uiteindelijke vertraging van de passagier op de eindbestemming is dan ook het gevolg van buitengewone omstandigheden.

5.6.

Voorts dient de vraag beantwoord te worden of Lufthansa alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagier te voorkomen dan wel te beperken. De passagier had oorspronkelijk tussen de twee vluchten een overstaptijd van 40 minuten. Lufthansa heeft aangevoerd dat de minimale overstaptijd op de luchthaven van München 30 minuten bedraagt. Er was dus sprake van een reservetijd van 10 minuten, hetgeen door de kantonrechter als onvoldoende wordt gekwalificeerd. Dit neemt niet weg dat de passagier te München een aankomstvertraging van 60 minuten had en dat zij, ook al had Lufthansa voldoende reservetijd in acht genomen, de aansluitende vlucht niet meer kon halen. Lufthansa heeft de passagier omgeboekt naar een andere vlucht. In de gegeven omstandigheden kon er niet meer van Lufthansa worden verwacht.

5.7.

Gelet op het voorgaande zal de vordering van de passagier worden afgewezen. De overige verweren van Lufthansa behoeven geen bespreking meer.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van de passagier, omdat deze ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagier tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Lufthansa worden vastgesteld op een bedrag van € 144,00 aan salaris van de gemachtigde van Lufthansa.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter