Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6659

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26-02-2020
Datum publicatie
02-09-2020
Zaaknummer
7131368 CV EXPL 18-6860
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Vlucht had te maken met zeer sterke tegenwind boven Atlantische oceaan waardoor het toestel moest uitwijken naar andere luchthaven om extra brandstof te laden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7131368 \ CV EXPL 18-6860

Uitspraakdatum: 26 februari 2020

Vonnis in de zaak van:

1 [passagier sub 1] ,

wonende te [woonplaats]

2. [passagier sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

hierna gezamenlijk te noemen: de passagiers,

gemachtigde: D. Meeuwissen (Yource B.V.)

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

American Airlines Inc.

gevestigd te Wilmington (Verenigde Staten),

gedaagde,

hierna te noemen: American Airlines,

gemachtigde: mr. M. Lustenhouwer

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 6 augustus 2018 een vordering tegen American Airlines ingesteld. American Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna American Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

1.3.

Op 21 augustus 2019 is een rolbeschikking gewezen waarin de passagiers in de gelegenheid zijn gesteld te reageren op de door American Airlines in randnummers 1.8 en 1.9 van de conclusie van dupliek ingevoegde afbeeldingen. De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan American Airlines de passagiers op 14 november 2017 diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol, via Philadelphia (Verenigde Staten) naar Las Vegas (LAS) met vluchtnummers AA 203 en AA 699. Vlucht AA 203 zou volgens planning om 12:35 uur lokale tijd vertrekken uit Amsterdam en om 15:35 uur lokale tijd aankomen in Philadelphia. Vanuit daar zouden de passagiers om 18:25 uur lokale tijd verder vliegen naar Las Vegas, alwaar zij om 21:08 uur lokale tijd zouden aankomen.

2.2.

Vlucht AA 203 (hierna: de vlucht) is met een vertraging van meer dan twee uur uitgevoerd, waardoor de passagiers hun aansluitende vlucht hebben gemist. De passagiers zijn omgeboekt naar een andere vlucht.

2.3.

De passagiers hebben compensatie van American Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.4.

American Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat American Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.200,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 181,50, althans € 217,80 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding;
- de proceskosten en de nakosten.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat American Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

American Airlines betwist de vordering en doet een beroep op buitengewone omstandigheden. Zij voert aan dat de vlucht met vertraging in Philadelphia is aangekomen doordat het toestel boven de Atlantische oceaan te maken kreeg met zeer sterke wind waardoor het toestel moest uitwijken naar Bangor om extra brandstof te laden.

4.2.

Voor zover relevant wordt bij de beoordeling van het geschil nader ingegaan op het verweer.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Niet in geschil is dat de passagiers met een vertraging van meer dan drie uur zijn aangekomen op hun eindbestemming te Las Vegas, zodat er in beginsel een compensatieplicht geldt voor American Airlines. Dit is anders wanneer American Airlines kan aantonen dat er sprake was van buitengewone omstandigheden, die zij ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet had kunnen voorkomen, zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, van de Verordening.

5.3.

American Airlines heeft de feiten en omstandigheden die geleid hebben tot de vertraging van de vlucht uitvoerig toegelicht. Zij licht toe dat er op 14 november 2017 sprake was van zeer sterke tegenwind van tussen de 52 en 76 knopen boven de Atlantische oceaan. Ter onderbouwing verwijst American Airlines in dit verband naar een screenshot van het vliegplan waarin de windsnelheden op flightlevels 340-390 is af te lezen. American Airlines stelt dat onder deze weersomstandigheden een vlucht significant langer duurt en het toestel dus veel meer brandstof verbruikt dan gebruikelijk. Als gevolg van deze omstandigheden zag de gezagvoerder zich genoodzaakt om uit te wijken naar de luchthaven te Bangor (Verenigde Staten) om brandstof te laden, aldus American Airlines. Ter onderbouwing verwijst American Airlines naar een screenshot uit het rapport van het “Intergrated Operations Center” waarin het vluchtnummer, datum, staartnummer, toestel type, aantal passagiers en de notities: “Landed BGR account enroute weather. Refueled and continued. Arrived 2:03 late.” zijn opgenomen. Uit de overgelegde vluchtrapporten (productie 2 en 3 bij de conclusie van antwoord) volgt dat het toestel, van type “757”, met staartnummer “5ES”, om 14:31 uur lokale tijd te Bangor is gearriveerd. Vervolgens is het toestel om 15:28 uur lokale tijd vanuit Bangor vertrokken en om 17:38 uur lokale tijd, met een vertraging van 2 uur en 3 minuten, in Philadelphia gearriveerd.

5.4.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft American Airlines met het door haar overgelegde vliegplan summier, maar voldoende onderbouwd dat sprake was van sterke tegenwind boven de Atlantische oceaan. De passagiers hebben niet betwist dat het toestel vanwege de sterke tegenwind veel meer brandstof verbruikte. De gezagvoerder heeft vervolgens besloten om uit te wijken naar de luchthaven van Bangor om brandstof te laden. Dit is evenmin door de passagiers betwist. Zij hebben weliswaar betwist dat het toestel bij vertrek uit Amsterdam volledig volgeladen was met brandstof en gesteld dat het op de weg van American Airlines had gelegen om voorafgaand aan het vertrek te Amsterdam voldoende brandstof te tanken, zodat eventuele weersomstandigheden onderweg geen problemen voor de uitvoering van de vlucht zouden veroorzaken.

5.5.

De kantonrechter overweegt dat de gezagvoerder bevoegd is die maatregelen te treffen die hij nodig acht om de vliegveiligheid te waarborgen of ter verzekering van de orde en discipline aan boord van het vliegtuig. Het besluit van de gezagvoerder om uit te wijken dient zij daarom met terughoudend en marginaal te toetsen. Het mag niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen ertoe worden gebracht om voorrang te geven aan de handhaving en punctualiteit van hun vluchten boven de nagestreefde veiligheid van hun passagiers (arrest van het Hof van 4 mei 2017, Pešková en Peška C-315/15).

5.6.

American Airlines heeft aangevoerd dat de totale brandstof capaciteit van het type toestel Boeing 757 EL, waarmee de vlucht werd uitgevoerd, 76.983 lbs bedraagt en dat het toestel voorafgaand aan het vertrek uit Amsterdam volledig was vol geladen, American Airlines verwijst in dit kader naar screenshots van het vliegplan en het “final weight & balance report”. De passagiers betwisten dat de overgelegde gegevens betrekking hebben op de onderhavige vlucht, nu een vluchtnummer en datum niet vermeld zouden zijn. Anders dan de passagiers, overweegt de kantonrechter dat het overgelegde screenshot uit het “final weight & balance report” voldoende specifiek is, immers vermeld het rapport onder meer een vluchtnummer, dag, schema vertrektijd, vliegroute en staartnummer van het toestel, alsmede de totaal geladen brandstof (77.000 lbs). Gelet op het voorgaande acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat het toestel voorafgaand aan het vertrek uit Amsterdam volledig vol geladen was en het daarom niet mogelijk was om meer brandstof aan boord mee te nemen.

5.7.

Daarnaast ziet de kantonrechter onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat de gezagvoerder niet in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen, noch dat de beslissing van de gezagvoerder is genomen door omstandigheden die in de invloed- en risicosfeer van American Airlines lagen en door haar hadden kunnen worden voorkomen. Gelet op het voorgaande slaagt het beroep van American Airlines op buitengewone omstandigheden. De vordering van de passagiers zal daarom worden afgewezen.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van de passagiers, omdat zij ongelijk krijgen. Ook de nakosten kunnen worden toegewezen, voor zover deze kosten daadwerkelijk door American Airlines worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering van de passagiers af;

6.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor American Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 360,00 aan salaris van de gemachtigde;

6.3.

veroordeelt de passagier tot betaling van € 90,00 aan nakosten, voor zover American Airlines deze kosten daadwerkelijk zal maken;

6.4.

verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M. de Vries, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter