Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:607

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-01-2020
Datum publicatie
12-02-2020
Zaaknummer
7867392
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

bank non-conform slijtage

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 7867392 \ CV EXPL 19-4849 (rvk)

Uitspraakdatum: 29 januari 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. L. Vermeulen, ARAG Rechtsbijstand

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seats and Sofas B.V.

statutair gevestigd te Sliedrecht, mede kantoorhoudende te Alkmaar

gedaagde

verder te noemen: Seats and Sofas

procederend bij mevr. [naam 1]

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 21 juni 2019 een vordering tegen Seats and Sofas ingesteld. Seats and Sofas heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 28 november 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. [eiser] is in persoon verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde. Namens Seats and Sofas zijn verschenen mevr. [naam 1] en dhr. [naam 2] . De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

Op 10 januari 2015 heeft [eiser] bij Seats and Sofas een bankstel gekocht van kunstleer (skai) voor een bedrag van € 1.407,50. De bank is op 19 februari 2015 aan [eiser] geleverd.

2.2.

In mei 2018 is [eiser] naar de winkel van Seats and Sofas gegaan met een klacht over het loslaten van de bovenste laag van het kunstleer.

2.3.

[eiser] heeft op 22 oktober 2018 per e-mail zijn klacht nogmaals ingediend.

2.4.

Op 11 januari 2019 is [eiser] naar de winkel van Seats and Sofas gegaan met zijn klacht.

2.5.

Op 5 februari 2019 heeft de gemachtigde van [eiser] een brief naar Seats and Sofas met daarin een termijn van 14 dagen om tot herstel van de bank over te gaan.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonrechter:

primair:

a. a) voor recht verklaart dat de koopovereenkomst tussen [eiser] en Seats and Sofas van 10 januari 2015 is ontbonden;

b) Seats and Sofas veroordeelt tot terugbetaling van het aankoopbedrag van € 1.407,50;

c) Seats and Sofas veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van € 211,13;

d) Seats and Sofas veroordeelt in de proceskosten en de nakosten, met rente.

subsidiair:

f) Seats and Sofas veroordeelt tot herstel dan wel vervanging van het beschadigde bankstel over te gaan binnen een termijn van veertien dagen na de getroffen voorziening, op straffe van een dwangsom van 100 euro voor iedere dag na het verstrijken van de termijn dat Seats and Sofas dit nalaat;

g) Seats and Sofas veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van € 211,13;

h) Seats and Sofas veroordeelt in de proceskosten en de nakosten, met rente.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Seats and Sofas hem een bank heeft geleverd die niet beantwoordt aan de overeenkomst. Het loslaten van de bovenste laag van het skai, behoort zich niet al na drie jaar voor te doen. De verkoper heeft in de winkel gesteld dat de bank onverslijtbaar zou zijn. Daarnaast horen banken van een dergelijke prijs (€ 1.407,50) langer mee te gaan dan drie jaar. Seats and Sofas is gehouden de gebreken kosteloos te herstellen dan wel een vervangende bank aan te bieden. Nu Seats and Sofas weigert tot kosteloos herstel dan wel vervanging van de bank over te gaan, doet [eiser] een beroep op ontbinding van de koopovereenkomst.

4 Het verweer

4.1.

Seats and Sofas betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat [eiser] niet gerechtvaardigd kan overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst voordat Seats and Sofas de bank heeft mogen onderzoeken. Seats and Sofas hoeft om dezelfde reden ook niet over te gaan tot herstel of vervanging van de bank. Omdat [eiser] Seats and Sofas niet in de gelegenheid heeft gesteld onderzoek uit te voeren, moet de vordering worden afgewezen.

5 De beoordeling

5.1.

De vraag is of de koopovereenkomst moet worden ontbonden omdat de bank niet beantwoordt aan de overeenkomst. Op de zitting heeft Seats and Sofas, na het zien van foto’s van de bank, erkend dat van een bank van dit materiaal en deze prijsklasse niet binnen drie jaar de bovenste laag skai mag loslaten. Seats and Sofas heeft verder de op de zitting ingenomen stelling van [eiser] dat er geen sprake is van medicijngebruik, dat er geen huisdieren in huis zijn en dat hij de voorgeschreven reinigingsproducten gebruikt, niet betwist. Dit betekent dat de door Seats and Sofas aangedragen alternatieve oorzaken van de beschadigingen afvallen. Omdat verder, zo is eveneens ter zitting onbetwist gesteld, het ene deel van de bank – deze bestaat uit twee losse delen – wel beschadigingen/slijtage vertoont en het andere deel niet, acht de kantonrechter een productiefout aannemelijk. Dit betekent dat de bank niet beantwoordt aan de overeenkomst.

5.2.

Omdat vastgesteld kan worden – Seats and Sofas heeft de stellingen van [eiser] op dit punt evenmin betwist – dat [eiser] Seats and Sofas in de periode mei 2018 tot februari 2019 meerdere malen heeft benaderd om het probleem op te lossen en gelet op de brief van de gemachtigde van 5 februari 2019 van [eiser] waarin Seats and Sofas een redelijke termijn wordt gesteld om correct na te komen, kan Seats and Sofas zich niet langer op het standpunt stellen dat zij eerst in de gelegenheid gesteld moet worden de bank te (laten) onderzoeken. Dat stadium is gelet op de vruchteloze pogingen van [eiser] om in contact te komen met Seats and Sofas, voorbij. Seats and Sofas is gelet op de ingebrekestelling in verzuim. [eiser] kan dus de overeenkomst ontbinden. Hoewel [eiser] een verklaring voor recht vordert dat de overeenkomst is ontbonden, kan die verklaring niet gegeven worden aangezien [eiser] niet stelt wanneer dat is gebeurd. In plaats daarvan zal de kantonrechter de overeenkomst alsnog ontbinden.

5.3.

Door ontbinding van de koopovereenkomst ontstaat op grond van artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de verplichting voor partijen tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. Dat betekent dat Seats and Sofas de koopsom moet terugbetalen aan [eiser] . Seats and Sofas zal dus worden veroordeeld tot betaling aan [eiser] van een bedrag van € 1.407,50. Overigens betekent dit ook dat [eiser] de bank moet teruggeven aan Seats and Sofas.

5.4.

Seats and Sofas heeft een beroep gedaan op de waardevermindering van de bank. Artikel 7:10 lid 4 van het BW bepaalt dat in het geval van een terecht beroep op ontbinding de achteruitgang van de bank voor rekening van de verkoper komt. Daarbij moet de koper, [eiser] , wel als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de bank zorgen. Seats and Sofas heeft niet gesteld dat [eiser] niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de bank heeft gezorgd. Voorts heeft Seats and Sofas onvoldoende gesteld om aan te nemen dat bij [eiser] sprake is van ongerechtvaardigde verrijking als bedoeld in artikel 6:212 BW. Een en ander betekent dat er geen bedrag in mindering gebracht zal worden op het door Seats and Sofas terug te geven aankoopbedrag.

5.5.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens toewijsbaar. [eiser] heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is bovendien in overeenstemming met het in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bepaalde tarief.

5.6.

De proceskosten komen voor rekening van Seats and Sofas, omdat zij ongelijk krijgt. Daarbij wordt Seats and Sofas ook veroordeeld tot betaling van € 90,- aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiser] worden gemaakt. De gevorderde rente over de nakosten zal worden toegewezen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

ontbindt de overeenkomst tussen [eiser] en Seats and Sofas van 10 januari 2015;

6.2.

veroordeelt Seats and Sofas tot betaling aan [eiser] van € 1.618,63,-;

6.3.

veroordeelt Seats and Sofas tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [eiser] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 106,59

griffierecht € 231,00

salaris gemachtigde € 360,00 ;

6.4.

veroordeelt Seats and Sofas tot betaling van € 90,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiser] worden gemaakt, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

6.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.6.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.S. Reid en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter