Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6038

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
10-06-2020
Datum publicatie
12-08-2020
Zaaknummer
8004498 \ CV EXPL 19-12893
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. CTOT is een buitengewone omstandigheid. Luchtvaartmaatschappij had onvoldoende overstaptijd ingepland, maar de passagiers hadden de aansluitende vlucht toch al niet meer kunnen halen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8004498 / CV EXPL 19-12893

Uitspraakdatum: 10 juni 2020

Vonnis in de zaak van:

[de passagier]

wonende te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen: de passagier

gemachtigde: mr. D.E. Lof

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Austrian Airlines AG

gevestigd te Wenen, Oostenrijk en kantoorhoudende te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen: Austrian Airlines

gemachtigde: mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

De passagier heeft bij dagvaarding van 1 augustus 2019 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagier heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagier heeft met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagier diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol Airport naar Wenen, Oostenrijk met vlucht OS374 en van Wenen naar Sarajevo, Bosnië en Herzegovina met vlucht OS759 op 20 mei 2019, hierna: de vlucht.

2.2.

Volgens de overeenkomst zou vlucht OS374 op 20 mei 2019 om 17:45 uur lokale tijd vertrekken vanaf Amsterdam-Schiphol en om 19:40 uur lokale tijd arriveren in Wenen. Vlucht OS759 zou om 20:20 uur lokale tijd vertrekken uit Wenen en 21:30 uur lokale tijd arriveren in Sarajevo.

2.3.

Vlucht OS374 is vertraagd uitgevoerd waardoor de passagier de aansluitende vlucht te Wenen niet meer kon halen. De passagier is omgeboekt op een vlucht naar Belgrado, Servië waar hij met een vertraging van meer dan drie uur is gearriveerd.

2.4.

De passagier heeft compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagier vordert dat Austrian Airlines, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis. veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 250,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 20 mei 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 37,50 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis.

3.2.

De passagier heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagier stelt dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de passagier te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 250,00.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Zij voert onder meer het volgende aan. Het eerste deel van de vlucht in kwestie (OS374) maakt deel uit van de rotatievlucht Wenen-Amsterdam-Wenen (OS373/374). De voorafgaande vlucht OS373 zou volgens de oorspronkelijke planning vertrekken vanaf Wenen om 13:05 uur UTC. Vlucht OS373 kreeg van de luchtverkeersleiding te horen dat vertrek niet mogelijk was in verband met weersomstandigheden op de plaats van bestemming (Amsterdam). Austrian Airlines stelt dat het toestel twee keer een nieuwe CTOT toegewezen heeft gekregen en dat vlucht OS373 uiteindelijk is vertrokken om 13:31 uur UTC. Vlucht OS373 is om 15:21 uur UTC geland te Amsterdam met een vertraging van 21 minuten. Vlucht OS374 (Amsterdam-Wenen) stond gepland om te vertrekken om 15:45 uur UTC maar kon wegens de vertraagde aankomst van de voorgaande vlucht, alsmede wegens beperkingen van de luchtverkeersleiding van Amsterdam (nieuwe slottijden) pas om 16:34 uur UTC vertrekken. De passagier is om 20:32 uur lokale tijd (18:32 uur UTC) in Wenen gearriveerd en heeft de aansluitende vlucht OS759 gemist, die gepland stond te vertrekken om 20:20 uur lokale tijd. Austrian Airlines heeft de passagier op eigen verzoek omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Belgrado.

4.2.

Austrian Airlines doet een beroep op buitengewone omstandigheden. Zij stelt dat de bemanningen van vluchten OS373 en OS374 gevolg moesten geven aan instructies van de luchtverkeersleiding. Dit is een oncontroleerbare situatie die Austrian Airlines kon voorkomen noch beperken. De vertraagde aankomst van vlucht OS373 werkt automatisch door naar de vertraagde uitvoering van vlucht OS374 en het missen van vlucht OS759. Het was niet mogelijk om de passagier om te boeken naar andere vluchten van Austrian Airlines. Zij heeft derhalve alle redelijke maatregelen genomen die van haar gevergd konden worden.

4.3.

Tevens betwist Austrian Airlines buitengerechtelijke kosten verschuldigd te zijn aan de passagier.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagier met een vertraging van meer dan drie uur op de na omboeking alternatieve eindbestemming Belgrado is gearriveerd, zodat Austrian Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien zij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening. Gelet op het arrest Wallentin-Hermann (C-549/07) van het Hof van 22 december 2008 dient een luchtvaartmaatschappij in het voorkomende geval aan te tonen dat zij zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de buitengewone omstandigheden kennelijk niet had kunnen vermijden – behoudens indien zij op het relevante tijdstip onaanvaardbare offers uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming had gebracht – dat de buitengewone omstandigheden waarmee zij werd geconfronteerd tot de langdurige vertraging van de vlucht leidden.

5.3.

Austrian Airlines heeft aangevoerd dat de vertraging van de vlucht onder andere is veroorzaakt door restricties van de luchtverkeersleiding ten aanzien van vlucht OS373 van Wenen naar Amsterdam. Ter onderbouwing legt Austrian Airlines het vluchtrapport over van vlucht OS373. Uit het vluchtrapport volgt dat deze vlucht met een aankomstvertraging van 21 minuten is uitgevoerd. Het vluchtrapport vermeldt Delay Code 81: “ATFM due to ATC EN-ROUTE DEMAND/CAPACITY”, oftewel capaciteitsproblemen op de route. Tevens heeft Austrian Airlines de “slot history” van vlucht OS373 overgelegd. Zij heeft toegelicht dat de luchtverkeersleiding om 11:05 uur UTC de “slot” van 13:05 uur UTC introk en verving door een nieuwe Calculated Take Off Time (CTOT) van 13:47 uur UTC. Aan vlucht OS373 is vervolgens een nieuwe CTOT toegewezen van 13:50 uur UTC. Bij deze CTOT’s staat naast vertragingscode 81 ook code 84 als reden vermeld, die wijst op beperkingen in verband met weersomstandigheden op de plaats van bestemming (Amsterdam). Voorts heeft Austrian Airlines met een verwijzing naar de “slot history” onderbouwd dat ook aan vlucht OS374 (Amsterdam-Wenen) herhaaldelijk nieuwe slottijden zijn toewezen met als laatste een CTOT van 16:56 uur, die ook gebruikt is. Ook hier is vertragingscode 81 als reden voor de CTOT’s vermeld. Austrian Airlines heeft naar het oordeel van de kantonrechter met de door haar overgelegde stukken en haar toelichting daarop voldoende aangetoond dat de luchtverkeersleiding meerdere CTOT’s heeft opgelegd aan vluchten OS373 en OS374.

5.4.

Wanneer een vlucht een CTOT opgelegd krijgt heeft deze vlucht niet de mogelijkheid om toch eerder te vertrekken. Een CTOT moet immers altijd worden opgevolgd. Niet is gebleken dat de luchtverkeersleiding de CTOT heeft opgelegd na een verzoek of door toedoen van Austrian Airlines. Naar het oordeel van de kantonrechter is in dit geval de opgelegde CTOT dan ook aan te merken als een buitengewone omstandigheid. Een CTOT is immers niet inherent aan de normale bedrijfsuitoefening en ligt buiten de macht van een luchtvaartmaatschappij.

5.5.

Voorts is voldoende gebleken dat de uiteindelijke vertraging van de passagier van meer dan drie uur op de eindbestemming het directe gevolg is geweest van de vertraagde uitvoering van vlucht OS373 en OS374. De vertraging ontstaan als gevolg van buitengewone omstandigheden heeft het immers voor de passagier onmogelijk gemaakt om de aansluitende vlucht OS759 naar Sarajevo te halen. De vertraging op de eindbestemming van de passagier is dan ook het gevolg van buitengewone omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de vluchten OS373 en OS374.

5.6.

Voorts dient de vraag te worden beantwoord of Austrian Airlines alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagier te voorkomen dan wel te beperken. Tussen de twee aansluitende vluchten was een overstaptijd van 40 minuten gepland. De minimale overstaptijd op de luchthaven van Wenen was voor deze vlucht 25 minuten. Er was dus sprake van een reservetijd van 15 minuten bovenop de overstaptijd, hetgeen door de kantonrechter als onvoldoende wordt gekwalificeerd. Dit neemt niet weg dat de passagier te Wenen een aankomstvertraging van 52 minuten had en dat hij, ook al zou Austrian Airlines voldoende reservetijd in acht hebben genomen, de aansluitende vlucht niet meer had kunnen halen. Austrian Airlines heeft de passagier omgeboekt naar een andere vlucht. In de gegeven omstandigheden kon er niet meer van Austrian Airlines worden verwacht.

5.7.

Gelet op het voorgaande zal de vordering worden afgewezen. De overige verweren van Austrian Airlines behoeven derhalve geen bespreking meer.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van de passagier, omdat deze ongelijk krijgt.

6
6. De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagier tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 144,00 aan salaris van de gemachtigde van Austrian Airlines;

6.3.

verklaart dit vonnis, voor wat betreft de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M. de Vries, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter