Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:350

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-01-2020
Datum publicatie
03-02-2020
Zaaknummer
7408763
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Appartementsrecht. Nietig of vernietigbaar besluit VvE. Bevoegdheid kantonrechter. Gedeelte voor privé-gebruik, splitsingstekening, gemeenschappelijke zaak, twijfelbepaling splitsingsreglement.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./repnr.: 7408763 \ EJ VERZ 18-250

Uitspraakdatum: 16 januari 2020

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

1 [verzoeker sub 1]

2. [verzoeker sub 2]

wonende te [woonplaats]

verzoekers

hierna ook te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. O.R. van Hardenbroek

tegen

Vereniging van Eigenaars [aanduiding VvE]

gevestigd te [vestigingsplaats]

verweerster

hierna ook te noemen: VVE

gemachtigde: mr. R.A. Reijnen.

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoekschrift ingediend, ter griffie ingekomen op 12 december 2018 en aangevuld op 4 januari 2019. De VVE heeft een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 6 november 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] is eigenaar van appartementsrecht A62, rechtgevende op het gebruik van de woning op de derde verdieping met het adres [adres] , uitmakende het 103/10.800ste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het ondererfpachtsrecht van de grond met het daarop ten tijde van de splitsing nog te bouwen flatgebouw bestaande uit 84 woningen, 20 bergingen en 70 parkeerplaatsen.

2.2.

De gemeenschap is op 3 april 1996 gesplitst in appartementsrechten. In de akte is het KNB modelreglement 1992, inclusief Annex 1, van toepassing verklaard.

2.3.

In het modelreglement is opgenomen:
A. Definities

Artikel 1

In het reglement wordt verstaan onder:
(…)
d. “gemeenschappelijke gedeelten”: die gedeelten van het gebouw alsmede de daarbij behorende grond die blijkens de akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

e. “gemeenschappelijke zaken”: alle zaken die bestemd zijn of worden om door alle eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars gebruikt te worden voor zover niet vallende onder d;

f. “privé gedeelte”: het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en de daarbij behorende grond dat/die blijkens de akte bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
(…)
F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken

Artikel 9

1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig:

a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privégedeelte, de balkonconstructies, de borstweringen, de galerijen, de terrassen en de gangen, de daken, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de hellingbanen, het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft, alsmede het (standaard) hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten;

b. de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor de centrale

verwarming (met inbegrip van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten) en voor luchtbehandeling, de vuilafvoer, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water en verder de hydrofoor, de electriciteits- en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksembeveiliging, de liften, de alarminstallatie en de systemen voor oproep en deuropeners, alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.

2. Het is een eigenaar of gebruiker zonder toestemming van de vergadering niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in de privé gedeelten bevinden.

Artikel 10

Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering.

(…)
G. Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten
Artikel 17
(…)
5. De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt op zodanige wijze dat naar het oordeel van het bestuur geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers.
(…)

Artikel 18

1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden. Tot dat onderhoud behoort met name het schilder-, behang- en tegelwerk, het onderhoud van de plafonds, de afwerklagen van vloeren en balkons, van het stucwerk en van deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk), het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen met uitzondering van de leidingen als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b, en het schilderwerk van radiatoren.

Voorts moet iedere eigenaar en gebruiker van de deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a die zijden die zich in gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden behoorlijk onderhouden voor zover dit geen vernieuwing betreft.
(…)
Artikel 21

1. Alle privé gedeelten, met uitzondering van de zich daarin bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening en risico van de betrokken eigenaars.

2. (…)
3. Alle zich in het privé gedeelte bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.
(…)
L. Oprichting en vaststelling van de statuten van de vereniging van eigenaars
(…)
II Vergadering van eigenaars
(…)
Artikel 37

1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
(…)
Artikel 38

1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en rechten, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.

2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij het bestuur.”.
(…)
5. Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.

6. In het in de laatste zin van het vorige lid bedoelde geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproep tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden genomen ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht.”.

2.4.

Op 16 oktober 2018 heeft de VVE de agenda voor de najaarsvergadering toegezonden aan de appartementseigenaars. Als agendapunt 11 is opgenomen “Terrastegels gemeenschappelijk”.
Bij de agenda is een toelichting gevoegd:
“Ad agendapunt 11: Terrastegels gemeenschappelijk

Op de terrassen en balkons van de appartementen liggen terrastegels. Regelmatig wordt de vraag gesteld voor wiens rekening de vervanging van kapotte tegels komt. Voor de VvE of voor de eigenaar van het appartement? Om de vraag te kunnen beantwoorden of een gedeelte van het gebouw of een zaak tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, dient altijd eerst in ons Modelreglement gekeken te worden of daarin iets geregeld is. In artikel 9-1-a MR92 worden de terrassen en balkonconstructies aangemerkt als gemeenschappelijk. Maar vallen de tegels daar ook onder? Deze zijn namelijk niet nagelvast verbonden met de terrassen/balkons en dus roerend. In hetzelfde artikel worden de vloeren ook als gemeenschappelijk aangemerkt maar met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten. Vallen de tegels dan wellicht daar onder? De tegels zijn echter al tijdens de bouw gemeenschappelijk aangebracht en zijn voor alle appartementen hetzelfde in tegenstelling tot de afwerkvloeren in de appartementen, deze zijn pas na oplevering door de eigenaren voor eigen rekening individueel aangebracht. De conclusie van het bestuur is dat de tegels een grijs gebied vormen. Gelukkig biedt ons MR voor dergelijke gevallen uitkomst want in artikel 10 is geregeld dat als er twijfel bestaat of iets gemeenschappelijk of privé is, de ALV hierover beslist. Het bestuur stelt aan u voor om de terrastegels als gemeenschappelijk aan te merken wat betekent dat vervanging ten laste komt van de VvE.”.

2.5.

[verzoeker] heeft schriftelijk gereageerd op de toelichting van de agenda:
“(…)
Agendapunt 11:
Volgens de splitsingstekening vallen de terrassen onder de privé gedeelten. Is dus geen grijs gebied. De tegels vallen dus onder de verantwoording van de betreffende appartementsrechthouder. Zoals als ook bijvoorbeeld de vloertegels in de badkamer. En deze zijn ook aangebracht voor oplevering. De tegels voor de voordeur behoren volgens de splitsingstekening wel tot de gemeenschappelijke ruimte, dus wel voor verantwoording van de vve.”.

2.6.

In de concept-notulen van de vergadering van de VVE van 2 november 2018 is opgenomen:
“(…) De stelling van de stemming luidt:
De terrastegels zijn gemeenschappelijk, vervanging komt voor rekening van de VvE. (…)
Conclusie: De terras tegels zijn gemeenschappelijk. (…)”.

In de vergadering heeft bestuur toegelicht op welke wijze besluiten kunnen worden aangevochten.

2.7.

[verzoeker] is niet aanwezig geweest tijdens de vergadering van 2 november 2018. Op 20 november 2018 zijn de concept-notulen van de vergadering beschikbaar gekomen en [verzoeker] heeft op 12 december 2018 onderhavig verzoek ingediend.

2.8.

In de vergadering van de VVE van 22 maart 2019 zijn de notulen van de vergadering van 2 november 2018 goedgekeurd.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt de kantonrechter:

primair:

1. te verklaren voor recht dat het besluit van de VVE genomen tijdens de vergadering van
2 november 2018, dat de tegels op de balkons en terrassen gemeenschappelijk zijn en dat de vervangingskosten van de terrastegels voor rekening komen van de VVE, nietig is;

subsidiair:

2. om ingevolge artikel 5:130 BW over te gaan tot vernietiging van dat besluit genomen op de VVE-vergadering van 2 november 2018, te weten dat de tegels op de balkons en terrassen gemeenschappelijk zijn en dat de vervangingskosten van de terrastegels voor rekening komen van de VVE;
primair en subsidiair:
3. de VVE te veroordelen in de kosten van procedure en te bepalen dat bij het omslaan van deze kosten over de leden van de VVE [verzoeker] daarvan uitgezonderd wordt.

3.2.

[verzoeker] stelt dat de kantonrechter bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen omdat er sprake is van een situatie ex artikel 94 lid 2 Rv juncto artikel 93 onder d Rv en de primaire en subsidiaire eis verknocht zijn, zodat een goede procesorde er mee gebaat is dat de vorderingen gezamenlijk worden behandeld.

3.3.

[verzoeker] legt aan het verzoek ten grondslag dat de balkons ingevolge het model reglement in de splitsingsakte in combinatie met de splitsingstekening tot de privé-gedeelten en niet tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren. Uit het splitsingsreglement vloeit verder voort dat de balkenconstructies van de balkons gemeenschappelijk zijn en de afwerklagen van de vloeren en balkons privé zijn. Dit volgt uit lid 1 van artikel 18 van het splitsingsreglement, aldus [verzoeker]

3.4.

Het splitsingsreglement maakt onderdeel uit van de akte van splitsing. Een splitsingsakte is ex art. 5:129 BW gelijk te stellen met statuten en uit de wet volgt dat een besluit in strijd met de statuten nietig is.

3.5.

Subsidiair neemt [verzoeker] het standpunt in dat het besluit in redelijkheid niet genomen had kunnen worden. Dit omdat de kostenomslag als uitgegaan wordt van gemeenschappelijke terras/balkontegels, wordt berekend op basis van het aantal m2 binnenruimte per appartementsrecht. De aantallen m2 buitenruimte, zoals terras, zonneterras en balkon tellen daarbij in het geheel niet mee. Door dit besluit moet [verzoeker] meebetalen aan de vervanging van terrastegels voor veel grotere balkons en zonneterrassen dan de zijne en betaalt hij een groter aandeel in de kosten dan gelet op de oppervlakte van zijn balkon gerechtvaardigd is.

4 Het verweer en het tegenverzoek

4.1.

De VVE verzet zich tegen de gevraagde verklaring voor recht. Zij voert aan dat de terrastegels op de balkons en terrassen gemeenschappelijk zijn gelet op de splitsingsakte en de splitsingstekening. De VVE stelt dat de op de tekening niet als privé-gedeelten met nummers aangewezen delen, waaronder de terrassen, balkons en galerijen, gelden als gemeenschappelijke gedeelten. Dit volgt ook uit het feit dat de grootte van de terrassen geen invloed heeft op de omvang van het appartementsrecht in de gemeenschap. Ook zijn de terrassen in de splitsingsakte niet toegewezen aan privé-gedeelten. Daarbij verwijst de VVE naar artikel 1 van het splitsingsreglement waarin een definitie wordt gegeven van ‘gemeenschappelijke gedeelten’, naar lid 1 van artikel 9 van het splitsingsreglement waarin staat omschreven wat tot de gemeenschappelijke gedeelten wordt gerekend en naar lid 5 van artikel 17 van het splitsingsreglement. Tot slot beroept de VVE zich op de bestendige lijn die sinds 1997 wordt gevolgd waaruit blijkt dat het sinds de oprichting van de VVE de bedoeling is geweest om de terrastegels van de terrassen en balkons gemeenschappelijk te laten zijn.

4.2.

De VVE verzoekt de kantonrechter, bij zelfstandig tegenverzoek:
primair:

1. te verklaren voor recht dat het besluit van de VVE genomen tijdens de vergadering van
2 november 2018, dat de terrastegels op de balkons en terrassen gemeenschappelijk zijn en dat de vervangingskosten van de terrastegels voor rekening komen van de VVE, terecht is genomen en dat de terrastegels derhalve gemeenschappelijk zijn en dat de vervangingskosten van deze terrastegels voor rekening komen van de VVE;
subsidiair:

2. te verklaren voor recht dat de terrastegels op de terrassen gemeenschappelijk zijn en dat de vervangingskosten van deze terrastegels voor rekening komen van de VVE;

3. [verzoeker] te veroordelen in de proceskosten.

4.3.

Het verweer van [verzoeker] tegen het tegenverzoek ligt in dezelfde lijn als de stellingen die ten grondslag liggen aan het verzoek.

5 De beoordeling

bevoegdheid kantonrechter

5.1.

Het primaire verzoek van [verzoeker] ziet op het verkrijgen van een verklaring voor recht dat er sprake is van een nietig besluit. Strikt genomen betreft dit een vordering die aan de rechtbank dient te worden voorgelegd. Gelet op de samenhang met hetgeen partijen ten grondslag hebben gelegd aan het subsidiaire verzoek en het primaire en subsidiaire tegenverzoek zal de kantonrechter de verzoeken gezamenlijk behandelen, zoals ter zitting is besproken met partijen.

5.2.

De kantonrechter zal het verzoek en het tegenverzoek gezamenlijk behandelen.


splitsingstekening

5.3.

Bij de processtukken is een tot A4 formaat verkleinde splitsingstekening gevoegd. Op deze tekening is niet (meer) zichtbaar of er sprake is van dunne of dikke belijning. Desgevraagd heeft mr. Van Hardenbroek een splitsingstekening op groter formaat meegenomen naar de zitting en de tekening digitaal verstrekt aan de griffier. Aan de hand van die informatie wordt vastgesteld dat de woningen op de eerste verdieping beschikken over een (duin)terras als buitenruimte en dat de woning en het terras zijn omlijnd met dikke belijning. De woningen op de tweede en derde verdieping beschikken over een balkon als buitenruimte en zowel de woning als het balkon zijn omlijnd met dikke belijning. De woningen op de derde verdieping met indexnummers A-57, A-64, A-65, A-76, A-77 en A-84 beschikken daarnaast nog over een terras op het dak. Ook de dakterrassen zijn omlijnd met dikke belijning. De grenzen tussen de woningen en de betreffende buitenruimte is telkens met dunne belijning weergegeven.

5.4.

Uit de wet volgt dat de splitsingsakte een nauwkeurige omschrijving van de privé-gedeelten dient te bevatten. Deze omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de splitsingstekening. De eisen waaraan een splitsingstekening dient te voldoen zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994. In artikel 6 lid 1 onder c is bepaald wat er op de splitsingstekening moet staan. Onder g voegt dat artikel daaraan toe, dat ‘de onder c bedoelde begrenzingen zoveel mogelijk door een onuitwisbare lijn van in het oog vallende dikte zijn aangegeven’. Dit betekent dat de begrenzingen van de privé-gedeelten met dikke lijnen zijn weergegeven en dat op basis van de onderhavige splitsingstekening geoordeeld dient te worden dat de terrassen, balkons en dakterrassen tot de privé-gedeelten behoren. Anders dan de VVE heeft aangevoerd is het daarvoor niet nodig dat de indexnummers zijn vermeld bij de terrassen en de balkons zoals dit op de tekening is geschiedt ten aanzien van de dakterrassen. Ook dat in de akte van splitsing de omschrijving van de appartementsrechten zonder buitenruimten is opgenomen, maakt de conclusie niet anders. De wet laat immers toe dat de als afzonderlijk geheel te gebruiken gedeelten van het gebouw in de akte van splitsing slechts summierlijk worden beschreven en dat voor de begrenzing van die gedeelten naar de tekening wordt verwezen, hetgeen ook in de onderhavige splitsingsakte is gedaan.
splitsingsakte en splitsingsreglement

5.5.

In artikel 9 lid 1 van het splitsingsreglement is bepaald dat tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken onder meer worden gerekend (i) de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé-gedeelten, (ii) de balkonconstructies en (iii) de terrassen. Lid 1 van artikel 18 van het splitsingsreglement verplicht iedere appartementseigenaar zijn privé-gedeelte behoorlijk te onderhouden, en dat tot dat onderhoud onder meer de afwerklagen van vloeren en balkons behoren. Verder is in artikel 21 lid 1 van het splitsingsreglement opgenomen dat ‘alle privé-gedeelten, met uitzondering van de zich daarin bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening en risico van de betrokken eigenaars’.


balkontegels

5.6.

Gelet op het vorenstaande zijn de tegels op de balkons een afwerklaag van een vloer in een privé-gedeelte en behoren de tegels van de balkonvloer niet tot de gemeenschappelijke zaken. Dit betekent dat het onderhoud aan deze afwerklaag, waaronder tevens is begrepen de vervanging daarvan, voor rekening van de betreffende appartementseigenaar is. Het standpunt van de VVE dat dit zou zijn beperkt tot de afwerklagen van een vloer in een binnenruimte van een privé-gedeelte kan niet worden gevolgd omdat dit onderscheid niet volgt uit de regeling in het splitsingsreglement.
terrastegels

5.7.

Zoals hiervoor overwogen behoren zowel de duinterrassen van de appartementsrechten gelegen op de eerste verdieping als ook de zes dakterrassen van de betreffende appartementsrechten op het dak van de derde verdieping tot de gedeelten bestemd voor afzonderlijk gebruik. Anders dan de balkons worden de terrassen in artikel 9 van het splitsingsreglement expliciet benoemd als gemeenschappelijke zaak en is er voor de terrassen geen andere, afwijkende onderhoudsregeling opgenomen. Ten aanzien van de tegels van de terrassen, zowel de dak- als de duinterrassen, heeft dus de hoofdregel van artikel 3 onder a van het splitsingsreglement te gelden, te weten dat de kosten van onderhoud en vervanging daarvan voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Daarom is de beslissing om conform het splitsingsreglement de vervangingskosten van de terrastegels voor rekening van de VVE te laten komen niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
twijfelbepaling

5.8.

De kantonrechter is zich ervan bewust dat deze uitkomst van de zaak ertoe leidt dat de eigenaars van de appartementen met enkel een balkon zowel de kosten voor de eigen buitenruimte moeten betalen als ook een aandeel in de kosten voor de buitenruimte van de eigenaars met een terras moeten dragen, en dat deze uitkomst voor hen unfair kan aanvoelen. Dat is echter wel hoe de splitsingsakte en de splitsingstekening in het onderhavige appartementencomplex uitwerken. Indien de eigenaars deze situatie wensen te veranderen, dan dienen zij met elkaar overeenstemming te bereiken over aanpassing van het splitsingsreglement. Anders dan door de VVE is aangevoerd, is er daarbij geen ruimte voor een - op de voet van de als artikel 10 in het splitsingsreglement opgenomen twijfelbepaling- van de splitsingsstukken afwijkende beslissing door de vergadering van eigenaars, nu er geen sprake is van twijfel. Dat de buitentegels bij de realisatie van het complex destijds door de VVE zouden zijn uitgezocht en betaald maakt dat niet anders.
slotsom

5.9.

Gelet op het vorenstaande is het besluit van de vergadering van 2 november 2018 voor zover dit ziet op de tegels van de balkons nietig wegens strijd met het splitsingsreglement en geldig voor zover het ziet op de terrastegels, en zullen de betreffende verklaringen voor recht worden gegeven. De verzoeken en de tegenverzoeken zullen voor het overige worden afgewezen.
proceskosten

5.10.

De proceskosten komen gelet op de aard en de uitkomst van de zaak voor rekening van de VVE en er is geen grond om [verzoeker] daarvan uit te zonderen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

verklaart voor recht dat de terrastegels op de terrassen een gemeenschappelijke zaak zijn en dat de vervangingskosten van deze terrastegels voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaren;

6.2.

verklaart voor recht dat het besluit van de vergadering van 2 november 2018 dat de tegels op de balkons tot de gemeenschappelijke zaken behoren, nietig is;

6.3.

veroordeelt de VVE tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [verzoeker] tot en met vandaag begroot op € 1.039,00 (€ 79,00 griffierecht en € 960,00 aan salaris gemachtigde);

6.4.

wijst het verzoek en het tegenverzoek voor het overige af;

6.5.

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

Deze beschikking is gegeven door mr. J.A.M. Jansen, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier, mr. A.H.I. Hoogendam, en bij ontstentenis van de kantonrechter ondertekend door mr. S.N. Schipper, kantonrechter.

De griffier De kantonrechter