Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:2311

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
25-03-2020
Datum publicatie
02-04-2020
Zaaknummer
8159378 / CV EXPL 19-8669
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Kanton. Tekortkoming in de nakoming met vordering tot vervangende schadevergoeding. Gebreken aan voeg- en impregneerwerk bedrijfspand en woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8159378 / CV EXPL 19-8669

Uitspraakdatum: 25 maart 2020 (bij vervroeging)

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FARM FLOWERS B.V.,

gevestigd te Julianadorp, gemeente Den Helder,

eiseres,

verder te noemen: Farm Flowers,

gemachtigde: mr. L. Koning te Haarlem,

tegen

1. de vennootschap onder firma

TOP WALL GEVELRENOVATIE V.O.F.,

gevestigd te Breezand, gemeente Hollands Kroon,

2. [gedaagde sub 2]

wonende te [woonplaats] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOP GEVEL ANNA PAULOWNA B.V.,

gevestigd te Hollands Kroon,

gedaagden,

verder te noemen: Top Wall c.s.,

gemachtigde: [gemachtigde]

1 Het procesverloop

1.1.

Farm Flowers heeft bij dagvaarding van 31 oktober 209 een vordering tegen Top Wall c.s. ingesteld. Top Wall c.s. heeft mondeling geantwoord waarbij tevens een schriftelijk verweer is overgelegd. Bij brief van 13 november 2019 heeft gedaagde sub 2 aan de rechtbank laten weten dat de heer [gemachtigde] gemachtigd is om Top Wall (Gevelrenovatie) V.O.F. te vertegenwoordigen.

1.2.

Op 2 maart 2020 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft Farm Flowers bij brieven van 21 en 25 februari 2020 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Farm Flowers is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de teelt en verkoop van agrarische gewassen. Top Wall Gevelrenovatie V.O.F. is een onderneming die zich bezig houdt met onder meer schilderwerk, glaszetting en gevelrenovatie.

2.2.

Farm Flowers en Top Wall Gevelrenovatie V.O.F. hebben in september/oktober 2018 een overeenkomst van opdracht gesloten. De opdracht zag op voeg- en impregneerwerkzaamheden aan de gevels van een woning en het aangrenzende bedrijfspand van Farm Flowers, gelegen aan de Middenvliet 11 te Julianadorp.

2.3.

Gedaagden sub 2 en 3 waren ten tijde van het sluiten van voornoemde overeenkomst vennoten van Top Wall Gevelrenovatie V.O.F.

2.4.

Top Wall c.s. heeft in de periode eind oktober tot half december 2018 werkzaamheden uitgevoerd en heeft daarvoor een factuur gestuurd naar Farm Flowers. Flowers heeft die factuur niet betaald.

2.5.

Farm Flowers heeft op 5 en 10 januari 2019 klachten geuit over de door Top Wall c.s. uitgevoerde werkzaamheden. Farm Flowers heeft opdracht gegeven aan EBN om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de werkzaamheden van Top Wall c.s. Op 13 mei 2019 heeft EBN een deskundigenrapport uitgebracht. De kosten van herstel worden door EBN geraamd op een bedrag van € 20.194,90 inclusief btw. Farm Flowers heeft het rapport bij brief van 14 mei 2019 aan Top Wall c.s. toegezonden en gevraagd om een oplossing.

2.6.

Bij e-mail van 15 mei 2019 heeft Top Wall c.s. gereageerd met – onder andere – de stelling dat hij de gelegenheid moet krijgen de gebreken zelf te herstellen.

2.7.

Bij brief van 20 mei 2019 heeft Farm Flowers aan Top Wall c.s. aangegeven dat binnen hij veertien dagen met een concreet herstelvoorstel dient te komen. Binnen deze termijn heeft Top Wall c.s. niet gereageerd.

2.8.

Bij brief van 20 juni 2019 bericht Farm Flowers aan Top Wall c.s. dat zij geen nakoming meer vordert, maar aanspraak maakt op vervangende schadevergoeding, uiterlijk 4 juli 2019 te voldoen.

3 De vordering

3.1.

Farm Flowers vordert dat de kantonrechter Top Wall c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van € 21.170,90 te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Farm Flowers legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Top Wall c.s. tekort geschoten is in de nakoming van de verbintenis betreffende voeg- en impregneerwerk aan een bedrijfspand en woning van Farm Flowers. De klachten betroffen: het voegwerk was te licht van kleur, althans er zat kleurverschil in het gehele voegwerk, diverse schroeven, mos en begroeiing waren niet verwijderd uit de gevel, de vensterbank was niet of onjuist gevoegd, de schoorsteen was niet schoon, er zat cement en cementsluier op de stenen, de dakpannen waren zwaar vervuild met cementresten, diverse stenen waren beschadigd en geschilferd en dienden vervangen te worden en de gevel was niet, althans slecht, geïmpregneerd. Ondanks een sommatie tot nakoming is Top Wall c.s. niet tot herstel overgegaan. Op grond van het voorgaande vordert Farm Flowers vervangende schadevergoeding ter hoogte van de geraamde herstelkosten.

4 Het verweer

4.1.

Top Wall c.s. betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat het overeengekomen werk grotendeels deugdelijk is uitgevoerd en dat niet is overeengekomen dat Top Wall c.s. de gevels zou reinigen (met warm water en chemische middelen). De klachten wat betreft het kleurverschil en de vensterbank worden niet betwist. Er is aangeboden om die klachten op te lossen, maar daar reageerde Farm Flowers niet op. Een deel van de klachten (waaronder de cementsluier en de vervuiling op het dak) heeft zichzelf bovendien al opgelost doordat dit is weggespoeld door de regen. Farm Flowers heeft Top Wall c.s. niet toegestaan onderzoek te laten doen door een eigen deskundige. Het bedrag aan gevorderde schadevergoeding wordt betwist, want de btw over het bedrag kan teruggevorderd worden. Bovendien heeft Farm Flowers niet betaald voor de werkzaamheden van Top Wall c.s., dus het schadebedrag is hooguit het verschil tussen de factuur van Top Wall c.s. en het schadebedrag minus de btw.

5 De beoordeling

5.1.

Kern van het geschil is of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Top Wall c.s. en of Farm Flowers gelet daarop recht heeft op vervangende schadevergoeding.

5.2.

Farm Flowers heeft de gestelde tekortkomingen (klachten) onderbouwd door overlegging van een rapport van EBN. Top Wall c.s. heeft hier onvoldoende tegenover gesteld, mede gelet op de nadere onderbouwing van Farm Flowers in de vorm van de reactie van EBN (productie E15) op de opmerkingen van Top Wall c.s. en de recente foto’s (productie E16). Hoewel Top Wall c.s. destijds is uitgenodigd om bij het onderzoek van de EBN aanwezig te zijn, is hij niet verschenen. Top Wall c.s. heeft evenmin het resultaat van een eigen onderzoek (door een deskundige) ingebracht, terwijl dat wel op zijn weg had gelegen. Het argument van Top Wall c.s. dat hij geen juridische bijstand had en daardoor niet op de hoogte was van zijn rechten en plichten, ligt in de risicosfeer van Top Wall c.s. Dat geldt dus ook ten aanzien van het bijwonen van een deskundigenonderzoek of het zelf uit laten voeren van een deskundigenonderzoek. Het voorgaande betekent dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming doordat Top Wall c.s. het overeengekomen werk niet deugdelijk heeft verricht.

5.3.

Het staat vast dat sprake is van verzuim aan de zijde van Top Wall c.s. Op de brief van 20 mei 2019 van Farm Flowers om concreet voorstel tot herstel, heeft Top Wall c.s. niet gereageerd. Evenmin heeft hij op dat moment verwezen naar zijn eerdere voorstel tot herstel dat hij gedaan zou hebben op 29 januari 2019. Gelet op het voorgaande mocht Farm Flowers haar vordering tot nakoming dus omzetten in een vordering tot vervangende schadevergoeding.

5.4.

Farm Flowers heeft onder verwijzing naar het rapport van EBN in totaal een schade gevorderd van € 21.170,90, waarvan een bedrag van € 20.194,90 aan herstelkosten (inclusief btw) en € 975,00 aan incassokosten. Aangezien Farm Flowers een onderneming is, is de btw voor haar terug te vorderen en kan de btw daardoor niet aangemerkt worden als schade. Op grond van het voorgaande wordt het bedrag aan hoofdsom toegewezen exclusief btw, dus € 16.690,00. De buitengerechtelijke incassokosten over dit bedrag bedragen conform de staffel van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten € 941,90. Tegen de gevorderde hoofdelijke veroordeling is geen verweer gevoerd. Daarom dient Top Wall c.s. (hoofdelijk) aan Farm Flowers te betalen een bedrag van € 17.631,90. De wettelijke rente wordt eveneens toegewezen, omdat hier geen verweer tegen is gevoerd. De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hieronder bij de beslissing vermeld. De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Farm Flowers grotendeels zal toewijzen.

5.5.

De proceskosten komen (hoofdelijk) voor rekening van Top Wall c.s., omdat hij ongelijk krijgt. De kantonrechter stelt de proceskosten aan de kant van Farm Flowers tot en met vandaag vast op:

dagvaarding € 176,05 (dagvaarding uitgebracht op twee adressen in verband

met meerdere gedaagden)

griffierecht € 972,00

salaris gemachtigde € 960,00 (2 punten x tarief € 480,00)

Totaal € 2.108,05

5.6.

Daarbij wordt Top Wall c.s. ook hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 120,00 aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door Farm Flowers worden gemaakt. De nakosten worden overeenkomstig de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele sectoren en Kantonsectoren begroot op een half salarispunt conform het gebruikelijke liquidatietarief voor proceskosten tot een maximum van € 120,00.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Top Wall Gevelrenovatie V.O.F., [gedaagde sub 2] en Top Gevel Anna Paulowna B.V. hoofdelijk tot betaling aan Farm Flowers B.V. van € 17.631,90, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 16.690,00 vanaf 4 juli 2019 tot aan de dag van de gehele betaling,

6.2.

veroordeelt Top Wall Gevelrenovatie V.O.F., [gedaagde sub 2] en Top Gevel Anna Paulowna B.V. hoofdelijk tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Farm Flowers B.V. begroot op € 2.108,05, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag ingaande de 15e dag na de datum van betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.3.

veroordeelt Top Wall Gevelrenovatie V.O.F., [gedaagde sub 2] en Top Gevel Anna Paulowna B.V. hoofdelijk tot betaling van € 120,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door Farm Flowers B.V. worden gemaakt,

6.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

6.5.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Slijkhuis en op bovengenoemde datum bij vervroeging in het openbaar uitgesproken door mr. I.H. Lips, rolrechter, in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter