Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:2216

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-03-2020
Datum publicatie
30-03-2020
Zaaknummer
7965742 \ CV EXPL 19-11705
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak. Vraag of werknemer is gehouden tot betaling van teveel opgenomen verlofdagen aan werkgever na einde dienstverband. Gelet op art. 7:641 lid 2 BW dient de werkgever een deugdelijke verlofadministratie bij te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-0381
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7965742 \ CV EXPL 19-11705

Uitspraakdatum: 18 maart 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

Newspark B.V.

gevestigd te Nieuwegein

eiseres

verder te noemen: Newspark

gemachtigde: H.J.L. Schoone (Bill incasso B.V.)

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Newspark heeft bij dagvaarding van 2 augustus 2019 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft mondeling geantwoord.

1.2.

Op 18 februari 2020 heeft een zitting plaatsgevonden. [gedaagde] is niet verschenen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat Newspark ter toelichting van haar standpunten naar voren hebben gebracht. Bij brief van 14 februari 2020 heeft Newspark nog nadere stukken in het geding gebracht.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] , geboren [in 1980] , is op 14 september 2015 in dienst getreden bij Newspark in de functie van Testcoördinator voor 40 uur per week. Op de arbeidsovereenkomst zijn de algemene arbeidsvoorwaarden voor werknemers van Newspark B.V. (hierna: de arbeidsvoorwaarden) van toepassing.

2.2.

In de arbeidsvoorwaarden staat, voor zover hier van belang, het volgende:

“2.5 Vakantiedagen

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden teveel of te weinig opgenomen vakantie- en verlofdagen bij de laatste salarisbetaling verrekend. (…)

Opname van vakantiedagen is alleen toegestaan na goedkeuring van de bevoegde functionaris van werkgever en diens opdrachtgever.”

2.3.

Bij e-mail van 31 oktober 2018 heeft [gedaagde] zijn dienstverband opgezegd tegen 1 januari 2019. In reactie hierop heeft Newspark bij e-mail van 2 november 2018 de beëindiging van het dienstverband bevestigd.

2.4.

Per 1 januari 2019 is het dienstverband van [gedaagde] bij Newspark beëindigd.

2.5.

Op 11 april 2019 heeft Newspark de eindafrekening verstuurd aan [gedaagde] . In de brief staat: “Recent hebben wij je eindafrekening opgemaakt. Deze tref je hierbij aan evenals de laatste loonstrook.

Gebleken, op basis van je getekende urenschets, is dat je in 2018 bijna 14 dagen teveel vrije dagen hebt opgenomen. Je hebt nog recht op vakantiegeld over de periode juni t/m december 2018. Per saldo blijft er een tegoed aan Newspark over.

We verzoeken je vriendelijk het bedrag van € 1.345,71 binnen 8 dagen over te maken op de bankrekening van Newspark (…)

2.6.

Ondanks meerdere aanmaningen en sommaties heeft [gedaagde] de vordering van Newspark niet voldaan.

3 De vordering

3.1.

Newspark vordert dat de kantonrechter, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 1.554,72, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 1.345,71 berekend vanaf 31 juli 2019 tot de dag van algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

3.2.

Newspark legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat zij een vordering op [gedaagde] heeft uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Uit het bijgevoegde “overzicht eindafrekening” volgt volgens Newspark dat de gewerkte uren van [gedaagde] lager zijn dan de daadwerkelijke uren die [gedaagde] had moeten maken. Derhalve is [gedaagde] aan Newspark nog een bedrag verschuldigd gelijk aan 14 verlofdagen.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat zijn arbeidsovereenkomst per 1 juli 2018 met wederzijds goedvinden is geëindigd. Nadien is hij bij Newspark blijven werken op basis van een overeenkomst van opdracht.

5 De beoordeling

5.1.

Tussen partijen is in geschil of Newspark recht heeft op uitbetaling van 14 teveel opgenomen verlofdagen.

5.2.

De kantonrechter stelt voorop dat uit niets is gebleken dat [gedaagde] werkzaam was voor Newspark op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit verweer van [gedaagde] faalt. Het verweer dat zijn arbeidsovereenkomst per 1 juli 2018 met wederzijds goedvinden is beëindigd, volgt de kantonrechter ook niet. Uit de e-mail van 31 oktober 2018 blijkt immers dat [gedaagde] zijn dienstverband per 1 januari 2019 wenst te beëindigen. Dit wordt door Newspark ook bevestigd. Daarmee staat vast het dienstverband van [gedaagde] per 1 januari 2019 is geëindigd.

5.3.

[gedaagde] is van mening dat Newspark geen verlofrechten meer van hem te vorderen heeft. Newspark voert aan dat [gedaagde] meer verlof heeft gehad dan waar hij recht op heeft.

5.4.

Ter zitting heeft Newspark toegelicht dat wordt gewerkt met twee systemen om de arbeidsuren te verantwoorden. Namelijk, enerzijds het interne urenregistratiesysteem (clockwise) van Newspark en anderzijds het urenregistratiesysteem van de opdrachtgever van Newspark waar [gedaagde] tewerk werd gesteld. Na goedkeuring van de uren van [gedaagde] door de opdrachtgever van Newspark, vindt er uitbetaling plaats. Newspark heeft aangegeven dat zij haar werknemers een grote mate van vrijheid geeft en er daarbij van uitgaat dat haar werknemers de uren correct registeren. In 2017 waren er ook geen problemen omtrent de urenregistratie van [gedaagde] . Echter, in 2018 bleek dat [gedaagde] zijn uren niet correct registreerde. Newspark heeft [gedaagde] er destijds meermaals op aangesproken dat hij zijn verlofuren diende te registeren.

5.5.

Na einde dienstverband is een eindafrekening opgemaakt en daarbij is gebleken, aldus Newspark, dat de urenregistratie van [gedaagde] niet in orde was. Uit die urenregistratie is Newspark gebleken dat op een groot aantal dagen niet de vereiste 8 uren per dag zijn genoteerd. Kennelijk is er dan ook niet gewerkt, aldus Newspark, en daarop is besloten om de dagen waarop minder dan 8 uur is gewerkt, die minuren te beschouwen als genoten verlofuren. Deze berekening heeft geleid tot het verlofsaldo van 14 dagen, aldus nog steeds Newspark.

5.6.

De kantonrechter overweegt als volgt. Mede gelet op hetgeen is bepaald in art. 7:641 lid 2 BW, waarin is vastgelegd dat de werkgever bij het einde van het dienstverband aan de werknemer een overzicht verstrekt van de resterende vakantiedagen, dient de werkgever een deugdelijke verlofadministratie bij te houden van de door de werknemer genoten vakantiedagen. Indien de werknemer stelt dat het door de werkgever genoemde verlofsaldo niet klopt, zal de werkgever aan de hand van de gegevens uit diens administratie gemotiveerd moeten aangeven hoe (de berekening van) het verlofsaldo tot stand is gekomen. Indien de door de werkgever bijgehouden verlofadministratie niet deugdelijk blijkt te zijn, is dat een omstandigheid die in beginsel voor risico van de werkgever komt.

5.7.

Het is niet komen vast te staan dat [gedaagde] gedurende zijn dienstverband, in ieder geval niet in het jaar 2018, per kwartaal of kalenderjaar een overzicht van verlofdagen ter accordering kreeg voorgelegd. De uren die door [gedaagde] zijn geregistreerd in het systeem van de klant tonen aan hoeveel uren [gedaagde] (declarabel) heeft gewerkt voor de klant. Nog daargelaten dat dit systeem is bedoeld om declarabele uren te registreren en niet verlofuren, kan aan de hand hiervan niet worden vastgesteld dat [gedaagde] de overige uren niet daadwerkelijk zou hebben gewerkt. Indien er op een dag niet 8 declarabele uren zijn genoteerd, betekent dan ook niet automatisch dat [gedaagde] die dag dus (deels) verlof heeft genoten. Zo kan hij een opdracht in minder uren dan voorzien hebben afgerond. Newspark heeft desgevraagd ook aangegeven dat de opdrachtgever tevreden was over [gedaagde] .
Indien [gedaagde] niet op correcte wijze uren als declarabel heeft aangemerkt, had Newspark hem hier tijdens het dienstverband op moeten wijzen en hem op dat moment moeten corrigeren. Uit hetgeen namens Newspark ter zitting is verklaard, volgt dat de uren maandelijks werden berekend. Newspark moet dan ook voldoende in staat zijn geweest verantwoording aan [gedaagde] te vragen op dat moment.

5.8.

Het staat niet ter discussie dat de door Newspark berekende verlofuren niet als verlofuren ingevoerd of aangevraagd door [gedaagde] zelf. Newspark kan niet zelf eerst na einde van het dienstverband de niet verantwoorde uren in het declaratiesysteem verrekenen als zijnde verlofuren. Daarbij heeft te gelden dat, indien [gedaagde] inderdaad op de dagen waarop hij geen of onvoldoende uren in zijn registratiesysteem heeft genoteerd vrij zou hebben genomen, en daarmee zijn verlofsaldo (ver) zou hebben overschreven, dan had Newspark behoren in te grijpen en tijdig met dit feit moeten confronteren. Dit kan niet eerst na einde dienstverband, op een moment dat [gedaagde] eventuele minuren ook niet meer kan inhalen. Het niet, althans onvoldoende ingrijpen moet voor rekening en risico van Newspark blijven die immers de systemen beheert en als werkgever instructies kan geven.

5.9.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Newspark zal afwijzen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M. de Vries en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter