Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:2054

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
20-03-2020
Datum publicatie
06-04-2020
Zaaknummer
C/15/300155 / KG ZA 20-126
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Digitale Nazorg vordert samengevat - dat 4 Bis Innovations wordt veroordeeld om de domeinnamen digitalenazorg.nl, digitalevoorzorg.nl en i-finish.nl binnen 24 uur na betekening van het vonnis op naam van Digitale Nazorg te stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/300155 / KG ZA 20-126

Vonnis in kort geding van 20 maart 2020

in de zaak van

de vennootschap onder firma

DIGITALE NAZORG V.O.F.,

kantoor houdende te Haarlem,

eiseres,

advocaat mr. H.R. Pleiter te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4 BIS INNOVATIONS B.V.,

statutair gevestigd en kantoor houdende te Haarlem,

gedaagde,

advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem.

Partijen zullen hierna Digitale Nazorg en 4 Bis Innovations genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Digitale Nazorg

 • -

  de pleitnota van 4 Bis Innovations.

1.2.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 13 maart 2020 zijn verschenen namens Digitale Nazorg de heer [A.] en mevrouw [B.] (vennoten), vergezeld van mevrouw [C.] en bijgestaan door mr. Pleiter voornoemd en namens 4 Bis Innovations de heren [D.] en [E.] (indirect bestuurders), bijgestaan door mr. Jansen voornoemd alsmede door mr. I. Epe.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Digitale Nazorg houdt zich bezig met het beheren en afwikkelen van de digitale nalatenschap van mensen die zijn overleden of die verwachten binnen enige tijd te overlijden.

2.2. 4

Bis Innovations is een softwareontwikkelaar die tevens hostingdiensten verleent.

Zij host onder meer de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl.

2.3.

De domeinnaam digitalenazorg.nl is op 18 juli 2013 geregistreerd, de domeinnaam digitalevoorzorg.nl is geregistreerd op 22 november 2014 en de domeinnaam i-finish.nl is geregistreerd op 31 mei 2016. Aan een aantal van die domeinnamen zijn websitefunctionaliteiten en e-mailaccounts gekoppeld.

2.4.

I-Finish is een handelsnaam van Digitale Nazorg, onder welke naam zij aan nabestaanden een dienst aanbiedt om doorlopende abonnementen van de overledenen in één keer te beëindigen.

2.5.

Tussen Digitale Nazorg en Digital Economy Hub B.V., h.o.d.n. Haarlem Tech (hierna: DEH) is op 3 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met als doel het ontwikkelen en opstarten van de dienst i-Finish. Het doel van de samenwerking was om onder de naam i-Finish een digitale opzegdienst te creëren waarmee nabestaanden in één keer alle lopende abonnementen van een overledene zouden kunnen opzeggen. DEH en Digitale Nazorg zijn in de samenwerkingsovereenkomst onder meer overeengekomen dat zij gezamenlijk eigenaar worden van de creaties die uit het project voortkomen en dat de exacte verdeling nader overeengekomen moet worden.

2.6. 4

Bis Innovations behoort tot de groepsmaatschappij van DEH en wordt feitelijk bestuurd door dezelfde bestuurders als DEH. Na het sluiten van voornoemde samenwerkingsovereenkomst is verder overeengekomen dat 4 Bis Innovations de hostingdiensten voor de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl over zou nemen van de eerdere serviceprovider van Digitale Nazorg. Met ingang van januari 2018 zijn alle domeinnamen waarvan Digitale Nazorg rechthebbende is, verhuisd naar de servers van 4 Bis Innovations.

2.7.

Tussen DEH en Digitale Nazorg is eind 2019 een geschil ontstaan over de voortgang van de samenwerking. Om te onderzoeken of zij in onderling overleg tot afspraken konden komen om op een goede manier uit elkaar te gaan, heeft op 23 december 2019 een bespreking plaats gevonden tussen [A.] (bijgestaan door mevrouw

[C.] van Art of Goodbye) voor Digitale Nazorg en [D.] en [E.] voor DEH.

2.8.

Op 24 december 2019 heeft Digitale Nazorg de samenwerkingsovereenkomst met DEH schriftelijk opgezegd tegen 24 januari 2020. Deze e-mail houdt onder meer het volgende in:

(…)

Front-end/Website i-Finish & Digitale Nazorg

Gezamenlijk is in het verleden mondeling overeengekomen om de bestaande website digitalevoorzorg.nl en de website i-finish.nl samen te voegen op laatstgenoemde site teneinde meer bezoekers (traffic) te genereren.

Hoewel de technische realisatie en functionaliteit van de website i-finish.nl ontwikkeld is door Haarlem Tech, is een groot en recent deel content afkomstig van eerdergenoemde website digitalenazorg.nl dan wel verzorgd door Digitale Nazorg V.O.F.

Gelet op eerdergenoemde technische realisatie zou het framework/template van deze website wat ons betreft in eigendom kunnen toekomen aan Haarlem Tech.

Binnen de gestelde opzegtermijn zal Digitale Nazorg V.OF. in de gelegenheid worden gesteld om auteursrechtelijk en eigen materiaal (waaronder foto- en filmmateriaal) exclusief toe te eigenen en te gebruiken voor haar eigen werkzaamheden.

2.9.

In een reactie van 30 december 2019 heeft DEH schriftelijk gereageerd en de opzegging onrechtmatig genoemd. Voorts heeft zij meegedeeld dat de door Digitale Nazorg voorgestelde ontbinding en/of verdeling voor haar onacceptabel is.

2.10.

Digitale Nazorg heeft 4 Bis Innovations in januari 2020 verzocht de domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl te verhuizen naar een andere provider. Aan dit verzoek is niet voldaan. [D.], bestuurder van DEH en van 4 Bis Innovations heeft laten weten dat hij eerst een reactie wilde van Digitale Nazorg op zijn e-mail van 30 december 2019.

2.11.

Op 18 februari 2020 heeft 4 Bis Innovations alle in 2.3 genoemde domeinnamen van Digitale Nazorg zonder mededeling aan of toestemming van Digitale Nazorg ten naam gesteld van DEH. Tevens heeft zij alle wachtwoorden gewijzigd.

2.12.

Als gevolg van de gewijzigde tenaamstelling en de wijziging van de wachtwoorden heeft Digitale Nazorg geen toegang meer tot haar e-mailaccounts en haar websitefunctionaliteiten. Digitale Nazorg heeft hierdoor vrijwel geen contact meer met haar (potentiële) klanten.

2.13.

Op 20 februari 2020 heeft de advocaat van Digitale Nazorg zowel 4 Bis Innovations als DEH gesommeerd de gewijzigde tenaamstelling van de domeinnamen ongedaan te maken en Digitale Nazorg weer toegang te verlenen tot haar accounts. Aan die sommatie heeft 4 Bis Innovations (en ook DEH) geen gevolg gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Digitale Nazorg vordert samengevat - dat 4 Bis Innovations wordt veroordeeld om de domeinnamen digitalenazorg.nl, digitalevoorzorg.nl en i-finish.nl binnen 24 uur na betekening van het vonnis op naam van Digitale Nazorg te stellen. Voorts vordert zij dat 4 Bis Innovations wordt veroordeeld binnen genoemde termijn de inloggegevens van de aan voornoemde domeinnamen gekoppelde e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten aan Digitale Nazorg ter beschikking te stellen, althans te herstellen of Digitale Nazorg de mogelijkheid te geven deze opnieuw in te stellen, dan wel Digitale Nazorg toegang te verschaffen tot de e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten.

Verder vordert Digitale Nazorg dat het 4 Bis Innovations wordt verboden de domeinnamen op naam van een ander dan van Digitale Nazorg te stellen en om op eerste verzoek van haar, tegen betaling van niet meer dan gemiddelde tarieven, mee te werken aan verhuizing van de domeinnamen en de daaraan gekoppelde e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten naar een andere hostingprovider.

Een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van 4 Bis Innovations in de kosten van dit geding.

3.2.

Digitale Nazorg legt aan haar vorderingen ten grondslag dat 4 Bis Innovations onrechtmatig handelt jegens haar door de domeinnamen zonder dat sprake is van overdracht of toestemming op andere grond over te zetten op naam van DEH. Zij stelt dat ook het wijzigen van de wachtwoorden onrechtmatig is jegens haar omdat haar hierdoor alle controle over haar onderneming is ontnomen, waardoor haar bedrijfsvoering wordt geschaad. Zij benadrukt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering omdat zij thans wordt geschaad in haar bedrijfsvoering.

3.3. 4

Bis Innovations voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Niet-ontvankelijkheid

4.1.

Het meest verstrekkende verweer van 4 Bis Innovations is dat Digitale Nazorg niet kan worden ontvangen in haar vordering tegen haar. Zij voert daarbij aan dat zij als registrar slechts in opdracht van de bij haar geregistreerde abonnementhouder, DEH, een dergelijke wijziging kan doorvoeren. Zij benadrukt dat zij zelf geen partij is bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Digitale Nazorg en DEH. Zij stelt dat Digitale Nazorg haar dan ook ten onrechte in rechte heeft betrokken en DEH had moeten dagvaarden.

4.2.

Dit verweer faalt. 4 Bis Innovations is feitelijk in staat de tenaamstelling te wijziging. Of zij daartoe is gehouden al dan niet in opdracht van de rechthebbende en wie als rechthebbende moet worden beschouwd, leent zich voor inhoudelijke beoordeling van het geschil. Digitale Nazorg wordt dus ontvangen in haar vorderingen.

Onrechtmatig handelen

4.3.

Digitale Nazorg grondt haar vorderingen op onrechtmatig handelen van 4 Bis Innovations. 4 Bis Innovations heeft dat bestreden. Zij benadrukt in de eerste plaats dat zij niet zelfstandig heeft beschikt over de domeinnamen, maar dat zij heeft gehandeld in opdracht van DEH, de bij haar geregistreerde abonnementhouder. Zij stelt dat DEH tot die opdracht gerechtigd was omdat Digitale Nazorg haar domeinnamen had ingebracht in de samenwerking met DEH waardoor deze gemeenschappelijk eigendom waren geworden in de samenwerkingsovereenkomst.

4.4.

Digitale Nazorg heeft nadrukkelijk betwist dat zij de domeinnamen heeft overgedragen of anderszins heeft ingebracht in de samenwerking met DEH en dat de domeinnamen gemeenschappelijk eigendom zijn geworden. Zij benadrukt dat alleen de websitecontent van digitale nazorg en digitale voorzorg is samengevoegd met de website van i-Finish om zo meer bezoekers naar die website te trekken, maar dat digitale nazorg en digitale voorzorg afzonderlijk van I-Finish aangeboden diensten zijn gebleven.

4.5.

De voorzieningenrechter volgt 4 Bis Innovations niet in haar standpunt dat DEH mede eigenaar of rechthebbende is geworden op de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl. De omstandigheid dat Digitale Nazorg met DEH heeft afgesproken om haar diensten van digitale nazorg en van digitale voorzorg te laten lopen via de website van i-Finish, maakt nog niet dat daarmee de domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl zijn ingebracht in het samenwerkingsverband en gezamenlijk eigendom zijn geworden van Digitale Nazorg en DEH. Dat dit geen gezamenlijk eigendom is geworden blijkt ook wel uit de omstandigheid dat, zoals bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is verklaard, opdrachten voor digitale nazorg of digitale voorzorg werden doorgeleid aan Digitale Nazorg en dat Digitale Nazorg ook de facturering voor die diensten verzorgde. Ook blijkt uit de door Digitale Nazorg overgelegde verklaring van mevrouw

[C.] over het gesprek op 23 december 2019, dat [D.] en [E.] namens DEH tijdens dat gesprek het standpunt hebben ingenomen dat digitale nazorg en digitale voorzorg eigendom van [A.] (Digitale Nazorg) waren. Tot slot wijst de voorzieningenrechter nog op het e-mailbericht van 7 januari 2020 van 4 Bis Innovations aan Bratić. Hierin is bericht dat niet Bratić maar [A.] gerechtigd was om de verhuizing van de domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl te verzoeken.

4.6.

Het betoog van 4 Bis Innovations dat Digitale Nazorg zelf heeft aangegeven dat de eigendom van de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl is ingebracht in de samenwerking met DEH door deze domeinnamen in een voorstel tot verdeling te betrekken, baat haar niet. Aan de woorden van [A.], die er tijdens de mondelinge behandeling blijk van gaf niet juridisch geschoold te zijn, kan niet een zo ver strekkende juridische duiding worden gegeven. Uit het voorstel van [A.] kan niet meer worden afgeleid dan dat hij deze domeinnamen wilde behouden.

4.7. 4

Bis Innovations heeft ook nog betwist dat Digitale Nazorg voor de wijziging van de tenaamstelling op 18 februari 2020 rechthebbende zou zijn geweest, omdat Digitale Nazorg die stelling niet heeft onderbouwd met bewijsmiddelen. In het licht van haar hiervoor verworpen verweer dat Digitale Nazorg de domeinnamen heeft ingebracht in de samenwerking met DEH, is het recht van Digitale Nazorg voldoende aannemelijk geworden.

4.8.

Als laatste verweer voert 4Bis Innovations aan dat de wijziging van de temaanstelling geen rechtshandeling en daarom niet onrechtmatig is. Dit verweer miskent dat ook feitelijke handelingen jegens een ander onrechtmatig kunnen zijn.

4.9.

De conclusie van het voorgaande is dat Digitale Nazorg rechthebbende was en is op de domeinnamen. Het bij gelegenheid van de mondelinge behandeling gevoerde debat over de wijze van overdracht/inbreng behoeft dan ook geen bespreking.

De wijziging van de tenaamstelling van de domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl zonder instemming van Digitale Nazorg is onrechtmatig jegens Digitale Nazorg. De tenaamstelling voor die domeinnamen dient te worden teruggedraaid. Tevens dient Digitale Nazorg onbeperkte toegang te verkrijgen tot de daaraan gekoppelde websitefunctionaliteiten en e-mailaccounts, op de wijze als hierna te vermelden.

4.10. 4

Bis Innovations heeft nog aangevoerd dat zij aan een dergelijke veroordeling niet kan voldoen omdat niet zij, maar DEH, rechthebbende is van de domeinnamen, terwijl DEH hier geen partij is. Ook dit verweer wordt verworpen. 4 Bis Innovations heeft bij gelegenheid van de mondelinge behandeling aangegeven feitelijk tot wijziging van de tenaamstelling in staat te zijn. Voor zover 4 Bis Innovations hiermee bedoelt te zeggen dat deze veroordeling haar in conflict brengt met DEH, faalt ook dit betoog. 4 Bis Innovations kan zich in een dispuut met DEH, die dezelfde (indirect) bestuurders heeft als zij, immers beroepen op deze veroordeling, terwijl juist vanwege die onderlinge verbondenheid tussen 4 Bis Innovations en DEH onaannemelijk is dat DEH met steekhoudende argumenten zou kunnen komen voor haar claim op de domeinnamen, waar datzelfde standpunt door 4 Bis Innovations zonder succes is ingenomen.

4.11.

In gewone mensentaal: in wezen gaat het hier om een ruzie tussen [A.] enerzijds en [D.] en [E.] anderzijds. Daarbij heeft [A.] zonder medewerking van [D.] en [E.] de content van de website I-Finish overgebracht naar die van een derde. En vervolgens hebben [D.] en [E.] via hun vehikel 4 Bis Innovations aan [A.] de toegang tot zijn domeinnamen en bijbehorende diensten verhinderd en aldus de bedrijfsvoering van Digitale Nazorg belemmerd om [A.] onder druk te zetten om de nodige afspraken te maken over de afwikkeling van de samenwerking tussen Digitale Nazorg en DEH. Alle betrokkenen doen er verstandig aan om deze afwikkeling zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.

4.12.

Ten aanzien van de domeinnaam i-finish.nl geldt nog het volgende. Gelet op het doel van de samenwerking (het verzorgen van een digitale opzegdienst) en de wijze waarop die samenwerking vormgegeven is, valt in het kader van dit kort geding niet uit te sluiten dat de domeinnaam i-finish.nl door Digitale Nazorg is ingebracht in de samenwerking voor de creatie van de opzegdienst. Deze domeinnaam maakt immers onderdeel uit van de opzegdienst die partijen gezamenlijk aan het vormgeven waren en wordt gebruikt voor de website die aan de opzegdienst is gekoppeld. Van die domeinnaam zou verdedigd kunnen worden dat deze, als onderdeel van de creaties, gezamenlijk eigendom is geworden van zowel Digitale Nazorg en DEH. Deze domeinnaam moeten partijen dus betrekken in de afwikkeling van hun samenwerking. Dat betekent evenwel niet dat het 4 Bis Innovations is toegestaan om de toegang voor Digitale Nazorg tot de website van i-Finish te blokkeren. Digitale Nazorg heeft er net als DEH belang bij voor haar bedrijfsvoering om tijdens de afwikkeling van de samenwerking toegang te houden tot de website en de daaraan gekoppelde e-mailaccounts. Om die reden zal 4 Bis Innovations worden veroordeeld de toegang tot de website en de e-mailaccounts voor Digitale Nazorg te herstellen. Het overige deel van de vordering van Digitale Nazorg met betrekking tot deze domeinnaam wordt afgewezen.

4.13.

Tegen de vordering om 4 Bis Innvations te veroordelen om mee te werken aan verhuizing naar een andere hostingprovider is geen zelfstandig verweer gevoerd. Deze vordering wordt toegewezen. De door Digitale Nazorg gevorderde dwangsommen als prikkel tot nakoming worden ook toegewezen, met dien verstande dat de dwangsommen zullen worden gematigd en er een maximum zal worden verbonden aan de te verbeuren dwangsommen.

4.14. 4

Bis Innovations wordt, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van dit kort geding, tot op heden aan de zijde van Digitale Nazorg begroot op:

exploot dagvaarding € 83,38

vastrecht € 656,00

salaris advocaat € 980,00

Totaal € 1.719,38

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt 4 Bis Innovations de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te naam te (doen) stellen van Digitale Nazorg;

5.2.

veroordeelt 4 Bis Innovations om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de inloggegevens van de aan de onder 5.1 bedoelde domeinnamen gekoppelde e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten aan Digitale Nazorg ter beschikking te stellen, althans de inloggegevens te herstellen, althans Digitale Nazorg de mogelijkheid te geven om deze opnieuw in te stellen;

5.3.

veroordeelt 4 Bis Innovations om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis Digitale Nazorg toegang te verschaffen tot de e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten gekoppeld aan de domeinnaam i-finish.nl;

5.4.

bepaalt dat 4 Bis Innovations een onmiddellijk opeisbare dwangsom verschuldigd wordt van € 1.000,00 per dag indien zij na ommekomst van genoemde termijn niet aan de veroordelingen onder 5.1 t/m 5.3 heeft voldaan, tot een maximum van € 50.000,00 zal zijn bereikt;

5.5.

verbiedt 4 Bis Innovations de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl te naam te (doen) stellen van een ander dan van Digitale Nazorg;

5.6.

veroordeelt 4 Bis Innovations om op eerste verzoek van Digitale Nazorg, tegen betaling van niet meer dan haar gemiddelde tarieven, mee te werken aan de verhuizing van de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl en de daaraan gekoppelde

e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten naar een andere hostingprovider;

5.7.

bepaalt dat 4 Bis Innovations een onmiddellijk opeisbare dwangsom verschuldigd wordt van € 1.000,00 per dag zolang zij na betekening van dit vonnis geen gevolg geeft aan de veroordelingen onder 5.5 en 5.6, tot een maximum van € 50.000,00 zal zijn bereikt;

5.8.

veroordeelt 4 Bis Innovations tot betaling aan Digitale Nazorg van een bedrag van

€ 1.719,38 ter zake van de proceskosten;

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Sicking en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier C. Vis-van Zanden op 20 maart 2020.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Sicking en in het openbaar uitgesproken door mr. W.S.J. Thijs, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van de griffier op 20 maart 2020”.1

1 type: 1155 coll: