Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:1171

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-02-2020
Datum publicatie
25-02-2020
Zaaknummer
8149169
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ondanks levenstestament bewind en mentorschap uitgesproken

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2020/236
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknummer: 8149169 BM VERZ 19-2646/ GS

8149170 MB VERZ 19-678

Uitspraakdatum: 18 februari 2020

Beschikking van de kantonrechter

Op verzoek van:

[verzoeker 1] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] en

[verzoeker 2] ,

geboren te [geboorteplaats] , [geboorteplaats] , op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna ook te noemen: verzoekers,

met betrekking tot:

[betrokkene]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna ook te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 5 november 2019;

 • -

  het verweerschrift van [belanghebbende] , gemachtigde: mr. S. Sturrus-Burger, ingekomen op 28 november 2019;

 • -

  de reactie van verzoekers op het verweer, ingekomen op 2 januari 2020.

Op 11 februari 2020 heeft een mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden.

beoordeling

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die aan betrokkene (zullen) toebehoren. Het verzoek strekt tevens tot instelling van een mentorschap ten behoeve van betrokkene. In het verzoek wordt voorgesteld om [verzoeker 1] aan te stellen als bewindvoerder en mentor, omdat dat blijkens het levenstestament de uitdrukkelijke voorkeur van betrokkene is. Verzoekers hebben gesteld dat het instellen van bewind en mentorschap, ondanks het levenstestament noodzakelijk is, omdat betrokkene met enige regelmaat verbintenissen aangaat die achteraf ongedaan gemaakt moeten worden. Een registratie in het openbaar Curatele en Bewindregister is daarom noodzakelijk. Ook doet betrokkene regelmatig schenkingen aan zoon [belanghebbende] . Deze schenkingen doet betrokkene na bezoeken van zoon [belanghebbende] aan betrokkene en deze schenkingen doet betrokkene omdat zij door haar hoge leeftijd en haar dementie kwetsbaar is en niet tegen zoon [belanghebbende] is opgewassen.

Daarnaast zijn de kinderen van betrokkene het met elkaar oneens over niet-vermogensrechtelijke beslissingen die genomen moeten worden, zoals de vraag waar betrokkene moet gaan wonen.

Tegen benoeming van [verzoeker 1] tot bewindvoerder en mentor, heeft [belanghebbende] bezwaar gemaakt. Hij heeft, zakelijk weergegeven, gesteld dat het levenstestament gepasseerd moet worden, omdat de familieverhoudingen ernstig verstoord zijn. Het is daarom in het belang van betrokkene om een onafhankelijke bewindvoerder en mentor te benoemen. Daarnaast is het levenstestament opgesteld, één maand nadat de diagnose dementie is vastgesteld bij betrokkene.

Gelet op de stukken en de afgelegde verklaringen acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat betrokkene als gevolg van haar geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle haar belangen behoorlijk waar te nemen. Nu een levenstestament is opgesteld door betrokkene is er in beginsel geen reden om bewind en mentorschap uit te spreken. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een levenstestament, wel aangewezen is om bewind en mentorschap uit te spreken. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene met enige regelmaat verbintenissen aangaat die achteraf ongedaan gemaakt moeten worden, omdat zij wegens haar geestelijke toestand de consequenties van haar handelen niet kan overzien. Ook is niet weersproken dat betrokkene regelmatig grote geldbedragen overmaakt aan zoon [belanghebbende] nadat deze op bezoek is geweest bij betrokkene. Ter zitting is gebleken dat zoon [belanghebbende] zeer dominant en dwingend kan zijn, waardoor aannemelijk is dat betrokkene niet voorbij kan gaan aan dringende verzoeken van zijn kant om geld aan hem over te maken, waardoor extra bescherming op zijn plaats is. Daarnaast is gebleken dat tussen de kinderen van betrokkene onder meer onenigheid bestaat over de vraag waar betrokkene moet gaan wonen. Zoon [belanghebbende] wil dat betrokkene naar Groningen verhuist, hetgeen onrust veroorzaakt bij betrokkene. Gelet op het bovenstaande is de kantonrechter van oordeel dat de noodzaak voor onderbewindstelling en mentorschap, ondanks het bestaan van het levenstestament, aanwezig is.

De kantonrechter dient bij de benoeming van een bewindvoerder en mentor op grond van de wet de uitdrukkelijke voorkeur van betrokkene te volgen. Uit het levenstestament van betrokkene blijkt dat, indien ondanks het levenstestament bewind en mentorschap wordt uitgesproken, haar uitdrukkelijke voorkeur is dat [verzoeker 1] wordt benoemd tot bewindvoerder en mentor. Naar het oordeel van de kantonrechter is geen sprake van gewichtige redenen die het rechtvaardigen om van dit wettelijk uitgangspunt af te wijken. Dat de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen van betrokkene verstoord zijn, is daartoe naar het oordeel van de kantonrechter, onvoldoende. Daarnaast is niet gebleken dat betrokkene wilsonbekwaam was ten tijde van het opmaken van het levenstestament. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat het levenstestament ten overstaan van de notaris is opgemaakt, hetgeen betekent dat de wilsbekwaamheid reeds is getoetst door de notaris. De kantonrechter heeft geen reden te twijfelen aan de deugdelijke totstandkoming van het levenstestament. Op grond van het bovenstaande is de kantonrechter van oordeel dat geen sprake is van gewichtige redenen die het rechtvaardigen om af te wijken van de uitdrukkelijke voorkeur van betrokkene. De beslissing luidt derhalve als volgt.

beslissing

De kantonrechter:

 • -

  stelt de goederen, die (zullen) toebehoren aan eerder genoemde [betrokkene] onder bewind wegens haar geestelijke of lichamelijke toestand;

 • -

  stelt tevens een mentorschap in ten behoeve van eerder genoemde [betrokkene] ;

- benoemt tot bewindvoerder en mentor: [verzoeker 1] ;

- bepaalt dat deze uitspraak wordt ingeschreven in het openbaar Curatele en Bewindregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.T. Goossens, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak (dit dient te geschieden door een advocaat).