Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:11629

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-09-2020
Datum publicatie
24-02-2021
Zaaknummer
8550043 CV EXPL 20-4655
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Loonvordering. Toewijzing wettelijke rente en wettelijke verhoging over te laat betaald loon. Wettelijke verhoging gematigd tot 25%, gelet op de geringe grootte en de financiële situatie van de werkgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0233
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8550043 CV EXPL 20-4655

Uitspraakdatum: 23 september 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[werkneemster]

wonende te [woonplaats]

eiseres

verder te noemen: [werkneemster]

gemachtigde: mr. N.H.G. Beltman

tegen

de besloten vennootschap
Consulting Experts B.V.

gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Lijnden

gedaagde

verder te noemen: Consulting Experts
procederend bij directeur [directeur]

1 Het procesverloop

1.1.

[werkneemster] heeft bij dagvaarding van 13 mei 2020 een vordering tegen Consulting Experts ingesteld. Consulting Experts heeft zowel schriftelijk als mondeling geantwoord.

1.2.

Op 24 augustus 2020 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

[werkneemster] , geboren [in 1997] , is van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019 bij de rechtsvoorganger van Consulting Experts (Accounting Experts) op basis van een oproepcontract in dienst geweest. De laatstelijk door [werkneemster] vervulde functie is assistent accountant tegen een bruto maandsalaris van € 1.345,00.

2.2.

Op 1 november 2018 heeft Accounting Experts [werkneemster] medegedeeld dat zij de arbeidsovereenkomst wenste te beëindigen. [werkneemster] is nadien niet meer opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden.

2.3.

[werkneemster] heeft hierna in een kort geding procedure een loonvordering tegen Accounting Experts ingesteld.

2.4.

Bij voorlopige voorziening heeft deze rechtbank in haar vonnis van 25 maart 2019 (ECLI:NL:RBNHO:2019:2610) Accounting Experts veroordeeld tot betaling van achterstallig loon en reiskostenvergoeding. De vordering tot betaling van de wettelijke verhoging is wegens het ontbreken van spoedeisendheid afgewezen.

2.5.

Bij e-mail van 2 oktober 2019 heeft [werkneemster] Consulting Experts gesommeerd een bedrag van € 235,24 aan achterstallig loon te voldoen.

2.6.

Op 24 februari 2020 heeft Consulting Experts het achterstallig loon betaald.

3 De vordering

3.1.

[werkneemster] verzoekt de kantonrechter Consulting Experts te veroordelen tot betaling van:

I. over het te laat betaalde loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019 de wettelijke verhoging van 50%, hetgeen in totaal neerkomt op een bedrag van € 2.777,94,-, althans een zodanig bedrag dat de kantonrechter in goede justitie en billijkheid meent te moeten bepalen;

II. de wettelijke verhoging van 50% over € 235,24 vanaf 1 augustus 2019;

III. de buitengerechtelijke kosten;

IV. de proceskosten, waaronder de deurwaarderkosten van € 100,89 en KvK-kosten van € 4,61.

3.2.

[werkneemster] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Consulting Experts, ondanks aanmaning daartoe, in gebreke is gebleven met het tijdig betalen van haar loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019. [werkneemster] stelt dat de loonbetalingen op de volgende data zijn geschied.

Maand

Openstaand deel te laat

Datum betaald

Bedrag 50% verhoging

November 2018

€ 660,44

07-01-2019

€ 330,22

December 2018

€ 1066,21

01-02-2019

€ 533,10

Januari 2019

€ 1120,23

01-03-2019

€ 560,12

Februari 2019

€ 1354,50

02-04-2019

€ 1354,50

Maart 2019

€ 1354,50

26-04-2019

€ 1354,50

TOTAAL:

€ 2.777,94


Al met al is Consulting Experts over iedere maand 50% vertragingsrente verschuldigd, nu zij het loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019 minstens een maand te laat na de dag waarop het loon verschuldigd werd, heeft voldaan. [werkneemster] heeft zowel psychisch als financieel onder deze situatie geleden.

4 Het verweer

4.1.

Consulting Experts betwist de vordering gedeeltelijk. Zij voert aan – samengevat – dat in de kort geding procedure al een beslissing over de wettelijke verhoging is genomen en daarbij in de bodemzaak aangesloten dient te worden. Consulting Experts betwist grotendeels het overzicht onder 3.2. en erkent dat het loon over november en december 2018 38 respectievelijk 31 dagen te laat is betaald. De overige maanden zijn in ieder geval eerder uitbetaald, zodat geen 50% wettelijke verhoging verschuldigd is. Het loon van [werkneemster] is te laat betaald aangezien tussen partijen een geschil was over de omvang van de arbeidsduur. Indien Consulting Experts de wettelijke verhoging verschuldigd mocht zijn, verzoekt zij om matiging van de vertragingsrente. Het is voor Consulting Experts wegens de huidige crisis door Covid-19 financieel niet haalbaar om de gehele vordering van [werkneemster] te voldoen. Daarnaast heeft [werkneemster] altijd voorschotten op haar loon ontvangen.

5 De beoordeling

5.1.

De vraag die voorligt is of de wettelijke rente over het loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019 verschuldigd is.

5.2.

Vast staat dat Consulting Experts het loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019 te laat aan [werkneemster] heeft betaald. Ook staat vast dat in ieder geval het loon over de maanden november en december 2018 later dan 30 dagen na de dag waarop het loon verschuldigd werd, is betaald.

5.3.

Consulting Experts heeft ondermeer als verweer gevoerd dat het loon te laat is betaald aangezien onduidelijkheid bestond over de omvang van de arbeidsduur. De kantonrechter oordeelt dat voor de verschuldigdheid van de wettelijke verhoging niet vereist is dat de werkgever schuld heeft aan de vertraging. Het gaat er om of deze vertraging hem is toe te rekenen. Uit vaste rechtspraak volgt dat de wettelijke verhoging mede blijkens de wijze waarop deze moet worden berekend, niet zozeer bedoeld is als een vorm van vergoeding van door de werknemer als een gevolg van de vertraagde uitbetaling geleden schade, maar veeleer als een prikkel voor de werkgever om het loon tijdig uit te betalen.

5.4.

De vordering van [werkneemster] tot betaling van de wettelijke verhoging over het (inmiddels betaalde) loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019 zal worden toegewezen, omdat het loon niet binnen drie werkdagen na de door artikelen 7:623 en 7:624 lid 1 BW toegestane termijn is betaald. Eveneens wordt de wettelijke verhoging over het inmiddels betaalde loon van € 235,24 toegewezen. De kantonrechter ziet aanleiding om de wettelijke verhoging tot 25% te matigen, gelet op de geringe grootte en de financiële situatie van de werkgever.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van Consulting Experts, omdat zij in het ongelijk wordt gesteld. Hierin worden de door [werkneemster] gevorderde KvK-kosten geacht te zijn inbegrepen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Consulting Experts tot betaling aan [werkneemster] van de wettelijke verhoging van 25% over het te laat betaalde loon over de maanden november 2018 tot en met maart 2019 vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag van de gehele betaling;

6.2.

veroordeelt Consulting Experts tot betaling aan [werkneemster] van de wettelijke verhoging van 25% over het (inmiddels betaalde) achterstallig loon van € 235,24 vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag van de gehele betaling;

6.3.

veroordeelt Consulting Experts tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de zijde van [werkneemster] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 105,50;

griffierecht € 236,00;

salaris gemachtigde € 480,00;

6.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.I.V. Scherpenhuijsen Rom en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter