Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:11582

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24-11-2020
Datum publicatie
25-01-2021
Zaaknummer
8710192
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Betrokkene en verzoeker hebben samen een verzoek tot onderbewindstelling ingediend. Betrokkene heeft zijn verzoek ingetrokken, de medeverzoeker niet. Betrokkene is beïnvloedbaar en tussen de belanghebbenden bestaat onenigheid over de noodzaak van bewind en over de te benoemen bewindvoerder. In het belang van betrokkene is een professionele bewindvoerder benoemd waarbij de voorkeur van betrokkene niet is gevolgd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Haarlem

Zaaknummer: 8710192 \ BM VERZ 20-2410 sc

Uitspraakdatum:

Beschikking van de kantonrechter

Op verzoek van:

[verzoekster] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] ,

hierna ook te noemen: [verzoekster] ,

van wie het adres bekend is bij deze rechtbank,

met betrekking tot:

[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 2] ,

van wie het adres bekend is bij deze rechtbank,

hierna ook te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 14 augustus 2020;

 • -

  een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder;

 • -

  de brief met bijlagen van mr. M.J. Meijer, ter griffie ingekomen op
  21 augustus 2020;

 • -

  het verweerschrift van [naam 1] , hierna te noemen [naam 1] , ter griffie ingekomen op 25 augustus 2020;

 • -

  het verweerschrift van [naam 2] , hierna te noemen [naam 2] , ter griffie ingekomen op 25 augustus 2020;

 • -

  het verweerschrift van [naam 3] , hierna te noemen [naam 3] , ter griffie ingekomen op 25 augustus 2020;

 • -

  de brief van verzoeker, ter griffie ingekomen op 11 september 2020;

 • -

  de producties van mr. M.J. Meijer, ter griffie ingekomen op 28 september 2020;

 • -

  de mail van Veilig Thuis Kennemerland, ter griffie ingekomen op 8 oktober 2020.

Het verzoek is aanvankelijk ingediend door betrokkene en verzoeker samen. Betrokkene heeft zijn verzoek ingetrokken.

Op 21 oktober 2020 heeft een mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden.

beoordeling

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die aan betrokkene (zullen) toebehoren.

Verzoeker stelt dat betrokkene een verstandelijke beperking en een verzamelstoornis heeft. Hij is koopziek en impulsief en overziet niet wat hij echt nodig heeft. [naam 1] beheert zijn financiën maar verzoeker heeft twijfels over dit beheer. Ook is er geen controle mogelijk en [naam 1] geeft geen inzicht. De voorkeur van verzoeker gaat uit naar het benoemen van een onafhankelijke professionele bewindvoerder.

Uit de begeleidende brief bij het verzoek van de voorgestelde bewindvoerder, dhr. [naam 5] , blijkt dat hij met betrokkene, verzoeker en mw. [naam 4] (de ambulant begeleider vanuit Sig van betrokkene), een intakegesprek heeft gevoerd op 11 augustus 2020 en dat betrokkene zich tijdens dit gesprek uitsprak dat hij niet wil dat [naam 1] zijn financiële zaken beheert. [naam 1] beheert de financiën aangezien betrokkene hier zelf door zijn lichtverstandelijke beperking niet toe in staat is. Volgens dhr. [naam 5] is betrokkene vermogend en brengt [naam 1] onbekende bedragen bij betrokkene in rekening voor “geleverde diensten”. Betrokkene krijgt echter geen inzicht in zijn financiën. Ook is er een garage op zijn naam gezet waar [naam 1] en haar echtgenoot gebruik van maken zonder enige vergoeding of compensatie. De betrokken ambulant begeleider, mw. [naam 4] , en verzoeker ervaarden reeds enige tijd een groot “niet-pluis-gevoel” bij de manier waarop [naam 1] de financiële zaken behartigt.

Na het intakegesprek is [naam 1] geïnformeerd over de aanvraag van het bewind. Dit heeft klaarblijkelijk geleid tot de nodige paniek bij [naam 1] en haar echtgenoot. Volgens dhr. [naam 5] is hem luttele uren na de intake, door de echtgenoot van [naam 1] gevraagd de aanvraag bewind te annuleren. Ook is er door hen klaarblijkelijk een bezoek aan betrokkene afgelegd waarna diezelfde avond een briefje naar dhr. [naam 5] is gemaild waarin betrokkene zijn verzoek intrekt. Dhr. [naam 5] spreekt zijn ernstige vermoedens uit dat betrokkene hierbij onder druk is gezet. Ook zijn er bedreigingen geuit naar verzoeker en zou [naam 1] een klacht tegen mw. [naam 4] gaan indienen. De voorgestelde bewindvoerder voert ten slotte aan dat deze recente ontwikkelingen hem nog meer de indruk geven dat [naam 1] en haar echtgenoot zaken verborgen willen houden.

Mw. [naam 4] geeft in haar begeleidende brief aan dat zij het verzoek bewind op een passend niveau met betrokkene heeft besproken en dat betrokkene toen aangaf dat hij niet wilde dat [naam 1] de “baas” over zijn geld speelt en hij meer inzicht wil in zijn financiën. Hij weet niet wat zijn financiële vermogens zijn en wil weten of hij ook meer kan krijgen dan € 50,- per week. Zij geeft aan dat zij van [verzoekster] heeft begrepen dat er verdachte situaties zijn rondom de financiën van betrokkene. Zij ondersteunt de aanvraag tot het instellen van bewind vanuit haar zorg voor betrokkene.

De bezwaren van [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] zijn nagenoeg identiek: zij voeren aan dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met hen over het onderhavige verzoek, dat betrokkene zijn verzoek heeft ingetrokken, dat zij het niet eens zijn met benoeming van de voorgestelde bewindvoerder en dat de huidige situatie kan worden gecontinueerd.

De broers hebben ter zitting aangegeven zich nooit met de financiën van betrokkene te hebben bemoeid. Zij steunen [naam 1] omdat er in het gezin altijd al twee kampen zijn geweest.

Bij Veilig Thuis Kennemerland is na de aanvraag onderbewindstelling een melding gedaan met betrekking tot betrokkene. De aanvraag onderbewindstelling heeft een familieruzie tot gevolg gehad en zorg van het Sig werd niet langer toegelaten. Veilig Thuis Kennemerland heeft ervoor gekozen om mentorschap voor betrokkene aan te vragen. Separaat zal op dit verzoek worden beslist.

De advocaat van betrokkene heeft ter zitting aangevoerd dat betrokkene geen bewind wil en dat betrokkene denkt dat, zoals het nu gaat, in zijn belang is. Betrokkene voelde zich overdonderd toen mw. [naam 4] van het Sig en de dhr. [naam 5] hem bezochten. Daar heeft hij, gezien zijn leeftijd, moeite mee. Het gaat er hier om een conflict tussen enerzijds [naam 1] , broers [naam 2] en [naam 3] en anderzijds verzoeker, [verzoekster] , terwijl het moet gaan over het belang van betrokkene. Betrokkene heeft geen belang bij een externe bewindvoerder.

Betrokkene zelf heeft ter zitting aangegeven dat hij wil dat [naam 1] zijn geldzaken blijft beheren, maar dat hij wel meer geld wil dan € 50,- per week.

Gelet op de stukken en afgelegde verklaringen staat vast dat betrokkene als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Niet in discussie is dat betrokkene zijn eigen financiële zaken nog nooit heeft gedaan en hij daartoe ook niet in staat is. Ook staat niet ter discussie dat betrokkene, wanneer hij zelf de beschikking heeft over zijn vermogen, hij dit zal verspillen. [naam 1] geeft aan dat betrokkene een gat in zijn hand heeft, [verzoekster] noemt hem koopziek.

Gelet op het voorstaande kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Bij het benoemen van een bewindvoerder volgt de kantonrechter zo veel als mogelijk de voorkeur van betrokkene. Betrokkene heeft de voorkeur uitgesproken dat [naam 1] zijn financiën blijft beheren. [naam 1] heeft zich niet bereid verklaard als bewindvoerder op te treden.

De kantonrechter ziet ook overigens reden om af te wijken van de voorkeur van betrokkene.

Betrokkene is kwetsbaar en beïnvloedbaar. Ter zitting bleek dat hij niet in staat is voor zichzelf op te komen, warrig overkomt en in het verleden lijkt te leven. Hij is niet in staat zich tegen [naam 1] te verweren en is niet in staat te controleren of zij zijn belangen goed behartigt. Hiermee is overigens niet gezegd dat [naam 1] zijn belangen niet goed heeft behartigd, daarvoor heeft de kantonrechter geen bewijzen aangedragen gekregen.

Betrokkene wilde ook zelf de financiën eerst weghalen bij [naam 1] . Dat heeft hij verteld tegen zijn begeleider bij het Sig op 6 juli 2020 en tegen zijn [verzoekster] en dhr. [naam 5] op

11 augustus 2020. Daar is hij de avond van 11 augustus 2020 op terug gekomen via een handgeschreven briefje, zonder daarbij enige motivering te geven.

Onduidelijk is of het schrijven van het briefje vanuit hemzelf is gekomen of dat dit ingegeven is door [naam 1] en haar partner, zoals verondersteld wordt door verzoeker.

Wat begonnen is vanuit het Sig om zijn vertegenwoordiging formeel te regelen munt nu uit in een familieruzie waarbij betrokkene wordt vertegenwoordigd door een advocaat, Veilig Thuis betrokken is en de begeleiding vanuit het Sig is gestopt, en komt [verzoekster] die de afgelopen jaren de niet-financiële belangen van betrokkene behartigde, niet meer binnen.

Dit lijkt allemaal niet in het belang van betrokkene, die niet alleen verstandelijk beperkt is, maar ook op een kwetsbare leeftijd in coronatijd.

De kantonrechter is van oordeel dat, in het belang van betrokkene, een onafhankelijke bewindvoerder zicht moet krijgen op de financiële situatie van betrokkene, waarbij nadrukkelijk ook gekeken dient te worden naar de wijze waarop [naam 1] de afgelopen jaren zijn belangen heeft behartigd. De bewindvoerder zal, indien onregelmatigheden aan de orde zijn, hierover verslag dienen uit te brengen aan de kantonrechter.

De bewindvoerder kan, indien hij dit noodzakelijk acht, een verzoek indienen voor mentorschap voor betrokkene.

De kantonrechter zal de door verzoeker voorgestelde bewindvoerder benoemen. Weliswaar hebben [naam 1] , [naam 3] en [naam 2] bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde bewindvoerder maar het betreft een professionele bewindvoerder die gecontroleerd wordt door de rechtbank, en de kantonrechter heeft geen aanleiding te veronderstellen dat de bewindvoerder zijn werk niet in het belang van betrokkene zal doen.

De kantonrechter zal de jaarbeloning van de te benoemen bewindvoerder, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, vaststellen overeenkomstig artikel 3 lid 2 sub a van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De kantonrechter zal de beloning van de te benoemen bewindvoerder voor de aanvangswerkzaamheden vaststellen op een bedrag van € 543,00 (exclusief btw).

Ter zitting is vastgesteld dat betrokkene niet in staat is om de rekening en verantwoording te begrijpen en te controleren.

beslissing

De kantonrechter:

 • -

  stelt de goederen, die (zullen) toebehoren aan eerder genoemde [betrokkene] onder bewind wegens zijn geestelijke of lichamelijke toestand;

 • -

  benoemt tot bewindvoerder: Beaufin B.V., correspondentieadres: postbus 9407, 1006 AK Amsterdam;

 • -

  bepaalt dat deze uitspraak wordt ingeschreven in het openbaar Curatele en Bewindregister;

 • -

  stelt de jaarbeloning van de bewindvoerder vast overeenkomstig artikel 3 lid 2 sub a van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

 • -

  stelt de beloning van de bewindvoerder voor de aanvangswerkzaamheden vast op een bedrag van € 543,00 (exclusief btw).

Deze beschikking is gegeven door mr. M.T. Goossens, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter