Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:11291

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-09-2020
Datum publicatie
04-01-2021
Zaaknummer
C/15/302010 / HA ZA 20-252
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:30
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verduistering bedrijfseigendommen in dienstbetrekking. Gedeeltelijk eindvonnis, gedeeltelijk tussenvonnis. Bewijsopdracht hoeveelheid verduisterde Quookers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0033
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/302010 / HA ZA 20-252

Vonnis van 23 september 2020 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

'T SCHOUW HOLDING B.V.,

gevestigd te Opmeer,

eiseres,

advocaat mr. M. Smit te Alkmaar,

tegen

[A] ,

wonende te [woonplaats]

gedaagde,

advocaat mr. L.Q. Jolink te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Het Keukenmagazijn en [A] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 8 april 2020 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met productie;

 • -

  het tussenvonnis van 17 juni 2020, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  de brief van 13 augustus 2020 van mr. Jolink met bijlage;

 • -

  de akte overlegging producties van mr. Smit;

 • -

  de mondelinge behandeling, gehouden op 2 september 2020 en de daar overgelegde spreekaantekeningen van mrs. Smit en Jolink.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Het Keukenmagazijn is een groothandel gericht op onder meer de inkoop en online verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires.

2.2.

[A] werkte van 8 juli 2019 tot en met 13 maart 2020 als magazijnmedewerker in loondienst bij Het Keukenmagazijn bij de vestiging in Opmeer.

2.3.

[A] heeft gedurende zijn dienstverband bedrijfseigendommen van Het Keukenmagazijn verduisterd. Deze bedrijfseigendommen zijn via derden (waaronder in ieder geval [W] niet zijnde gedaagde) op Marktplaats.nl verkocht.

2.4.

Op 13 maart 2020 is [A] op de werkvloer van Het Keukenmagazijn door de politie aangehouden en in hechtenis genomen. Het Keukenmagazijn heeft [A] diezelfde dag mondeling op staande voet ontslagen.

2.5.

Tevens hebben er op 13 maart 2020 doorzoekingen plaatsgevonden bij [A] in Zwaag en de hiervoor vermelde [W] in Hoorn. Hierbij zijn diverse bedrijfseigendommen van Het Keukenmagazijn aangetroffen en in beslag genomen door de politie. [A] en [W] hebben erkend dat de in beslag genomen zaken eigendom van Het Keukenmagazijn waren ( [A] met uitzondering van het koffiezetapparaat) en hebben daar ook afstand van gedaan. Daarna zijn deze zaken in het bezit van Het Keukenmagazijn gesteld.

2.6.

Op 17 maart 2020 is door de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlof verleend aan Het Keukenmagazijn om conservatoir (derden)beslag te laten leggen op de aan [A] en zijn partner in eigendom toebehorende woning.

3 De vordering en het verweer

3.1.

Het Keukenmagazijn vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [A] tot betaling van een bedrag ad € 98.018,13 en de beslagkosten ad € 3.276,75. Tevens vordert Het Keukenmagazijn veroordeling van [A] in de proceskosten en de nakosten. Over alle bedragen vordert Het Keukenmagazijn wettelijke rente.

3.2.

Het Keukenmagazijn legt aan haar vordering ten grondslag dat [A] tijdens zijn dienstverband onrechtmatig jegens Het Keukenmagazijn heeft gehandeld ex artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) door bedrijfseigendommen, waaronder Quookers, te verduisteren. [A] heeft een inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van Het Keukenmagazijn. Hierdoor heeft Het Keukenmagazijn schade geleden, waarvoor [A] aansprakelijk is.

3.3.

[A] voert verweer tegen de hoogte van het door Het Keukenmagazijn gevorderde bedrag van € 98.018,13. Ter zitting heeft [A] erkend dat hij tijdens zijn dienstverband bedrijfseigendommen van Het Keukenmagazijn heeft verduisterd, echter voor ongeveer een bedrag van € 40.000,00. [A] stelt dat de administratie van Het Keukenmagazijn nooit op orde is geweest. Dit geldt met name op het gebied van Quookers. Ter zitting heeft [A] verklaard dat indien een Quooker niet terug te vinden was in het magazijn, deze werd afgeboekt door de administratie. Dat gebeurde vaker. Het Keukenmagazijn wil haar administratieve wanbeleid op [A] verhalen, aldus [A] .

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het Keukenmagazijn stelt dat [A] heeft verduisterd: 110 Quooker systemen, 1 Quooker energieverdeeldoos en 2 Quooker zeeppompjes. [A] heeft erkend dat hij Quookers heeft verduisterd. Daarmee staat zijn onrechtmatig handelen vast.

4.2.

[A] heeft ook erkend dat hij voor een bedrag van € 40.000,00 aan bedrijfseigendommen heeft verduisterd. Dit deel van de vordering zal daarom in ieder geval worden toegewezen.

4.3.

Over het aantal ontvreemde bedrijfseigendommen, oordeelt de rechtbank als volgt.

4.4.

Het is op grond van de hoofdregel van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) aan Het Keukenmagazijn om te stellen en bij voldoende gemotiveerde betwisting te bewijzen welke schade zij heeft geleden als gevolg van de door [A] gepleegde onrechtmatige daad.

4.5.

Het Keukenmagazijn heeft in dit verband als productie 8 overgelegd een overzicht van de goederen die op 13 maart 2020 in de woningen van [A] en de heer [W] zijn aangetroffen en in beslag zijn genomen. Hieruit blijkt onder meer dat er voor een bedrag van € 7.448,82 inclusief BTW aan bedrijfseigendommen retour is gekomen bij Het Keukenmagazijn en voor een bedrag van € 7.165,45 inclusief BTW niet kon worden verkocht als gevolg van beschadigingen. Voorts heeft Het Keukenmagazijn als productie 13 een overzicht van de voorraadadministratie in het geding gebracht. Uit dit overzicht volgt dat er 113 Quooker artikelen uit het magazijn (onverkocht) zijn verdwenen voor een totaalbedrag van € 98.361,00 inclusief BTW.

4.6.

Ter zitting heeft Het Keukenmagazijn verklaard dat er sprake is van een sluitend systeem en dat het opvalt als er geleverde ingeboekte goederen waar geen bestelling of factuur tegenover staat, niet meer in het magazijn aanwezig zijn. De rechtbank overweegt dat deze stelling niet volgt uit het overzicht van de voorraadadministratie waarop de tellingen van de voorraad staan weergegeven. Op het overzicht staan namelijk 123 goederen als negatieve telling en 10 goederen als positieve telling genoteerd. Het is de rechtbank niet duidelijk hoe het kan dat er 10 goederen als positieve telling staan genoteerd. Desgevraagd heeft Het Keukenmagazijn ter zitting hiervoor geen duidelijke verklaring kunnen geven.

4.7.

Wat [A] ter betwisting van de stellingen van Het Keukenmagazijn heeft aangevoerd, is naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als een voldoende gemotiveerde betwisting. De rechtbank ziet daarin aanleiding om Het Keukenmagazijn volgens haar aanbod toe te laten tot het leveren van bewijs dat er 110 Quooker systemen, 1 Quooker energieverdeeldoos en 2 Quooker zeeppompjes zijn verduisterd.

4.8.

Volgens de overzichten is het gevorderde bedrag van € 98.018,13 een totaalbedrag inclusief BTW. Naar het zich laat aanzien, is het Keukenmagazijn btw plichtig. Dit is gebruikelijk, omdat zij goederen levert, maar het blijkt ook uit de bij het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag gevoegde stukken van de deurwaarder. Het Keukenmagazijn dient daarom te onderbouwen waarom de BTW over de goederen voor haar schade oplevert.

4.9.

Het Keukenmagazijn vordert [A] te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. Toewijsbaar is aldus een bedrag van € 456,24 wegens explootkosten, € 656,00 wegens griffierecht en € 1.074,00 (1 punt volgens het liquidatietarief op basis van het toe te wijzen bedrag) wegens kosten van de advocaat.

5 De beslissing

De rechtbank,

5.1.

veroordeelt [A] om aan Het Keukenmagazijn te betalen een bedrag van € 40.000,00 (veertigduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 8 april 2020 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt [A] in de beslagkosten, begroot op € 2.186,24, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de 15e dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

en, voordat verder zal worden beslist,

5.4.

draagt Het Keukenmagazijn op te bewijzen dat er 110 Quooker systemen, 1 Quooker energieverdeeldoos en 2 Quooker zeeppompjes zijn verduisterd,

5.5.

draagt Het Keukenmagazijn op een toelichting te geven waarom de gevorderde BTW bedragen voor haar schade opleveren,

5.6.

bepaalt dat, indien Het Keukenmagazijn het bewijs door middel van getuigen wil leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. L.J. Saarloos in het gerechtsgebouw te Alkmaar aan Kruseman van Eltenweg 2 op woensdag 6 januari 2021 van 13.30 tot 17.00 uur,

5.7.

bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de afdeling privaatrecht - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op het uitstelverzoek,

5.8.

bepaalt dat Het Keukenmagazijn, indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit binnen twee weken na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de afdeling privaatrecht - en aan de wederpartij moet opgeven; in dat geval zal het getuigenverhoor geen doorgang vinden en zal de zaak naar een nader te bepalen rolzitting worden verwezen voor het nemen van een akte met dit doel door Het Keukenmagazijn,

5.9.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk tien dagen voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.10.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. Saarloos en in het openbaar uitgesproken op 23 september 2020.1

1 type: DdD coll: LJS