Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:10596

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-12-2020
Datum publicatie
22-12-2020
Zaaknummer
HAA 19/5486
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verweerder heeft het verzoek van eiser tot verlenging van zijn inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als tolk en vertaler in meerdere talencombinaties en vertaalrichtingen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 19/5486


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 17 december 2020 in de zaak tussen

[eiser] , te [woonplaats] , eiser,

(gemachtigde: mr. M.E. van der Zouw),

en

de minister van Justitie en Veiligheid, verweerder,

(gemachtigde: mr. D.E.S. Tomeij).

Procesverloop

Bij besluit van 17 juli 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiser tot verlenging van zijn inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als tolk en vertaler in meerdere talencombinaties en vertaalrichtingen afgewezen.

Bij besluit van 14 november 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingediend.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 november 2020. Eiser en de gemachtigde van verweerder hebben via tweezijdig communicatiemiddel (telefoon) aan de zitting deelgenomen. De gemachtigde van eiser is ter zitting verschenen.

Overwegingen

1.1

Eiser heeft verweerder op 7 mei 2019 verzocht zijn inschrijving als tolk en vertaler in de volgende talencombinaties en vertaalrichtingen te verlengen:

a. tolk in de talencombinaties Nederlands <-> Arabisch (Marokkaans) en Nederlands <-> Arabisch (Egyptisch), en

b. vertaler in de vertaalrichtingen Nederlands -> Koerdisch (Sorani), Koerdisch (Sorani) -> Nederlands, Nederlands -> Arabisch (standaard) en Arabisch (standaard) -> Nederlands.

De inschrijving als tolk in de genoemde talencombinaties eindigde op 20 oktober 2019, de inschrijving als vertaler in de genoemde vertaalrichtingen op 13 februari 2020.

Eiser heeft in zijn verzoek een toelichting gegeven op de cursus die hij sinds september 2018 in Zuid-Spanje volgt, excursies die hij onderneemt, werk, zelfstudie en bijles. Eiser hoopt dat deze toelichting voor verweerder aanleiding is om te bepalen dat hij ruim voldoende PE-punten heeft behaald met zijn activiteiten.

1.2

Bij brief van 29 mei 2019 heeft verweerder eiser verzocht om via 'Mijn Wbtv' minimaal 80 PE te registreren en de benodigde stukken te uploaden onder 'Permanente Educatie'. Verder heeft verweerder eiser verwezen naar het Formulier PE-punten scholingsactiviteit, waarin de benodigde informatie wordt vermeld.

Eiser heeft per e-mail van 27 juni 2019 verweerder een certificaat gedateerd 27 juni 2019 gestuurd.

Verweerder heeft eiser vervolgens per e-mail van 28 juni 2019 gewezen op verweerders brief van 29 mei 2019 en de reactietermijn verlengd tot 12 juli 2019.

Eiser heeft per e-mail van 28 juni 2019 hierop gereageerd en verweerder bericht dat de brief van 29 mei 2019 naar een onjuist adres is gestuurd. Verder bericht eiser aan verweerder dat zijn brief van 7 mei 2019 aan verweerder was gezonden om te bepalen of eiser door de genoemde activiteiten vrijstelling zou krijgen van PE-punten, omdat naar zijn mening zijn activiteiten veel meer waard zijn dan 80 PE-punten.

Verweerder heeft eiser hierop per e-mail van 28 juni 2019 eiser meegedeeld dat vrijstelling enkel mogelijk is bij arbeidsongeschiktheid. Verweerder heeft eiser nogmaals verzocht de gevolgde bijscholingsactiviteiten te registreren via 'Mijn Wbtv'. Verder dient eiser een vertaling van het certificaat en informatie waaruit het aantal contacturen blijkt in te sturen.

Per e-mail van 30 juni 2019 heeft eiser verweerder een vertaling van het certificaat van 27 juni 2019 gestuurd en aan verweerder bericht dat hij het registratieformulier PE-punten en overige activiteiten heeft ingevuld, maar dat hij deze niet kon verzenden en het daarom heeft gekopieerd en aangehecht.

Per e-mail van 1 juli 2019 heeft verweerder eiser bericht dat in 'Mijn Wbtv' 1 PE-punt is geregistreerd en heeft verweerder eiser erop gewezen dat hij elke activiteit apart moet registreren.

Eiser heeft verweerder per e-mail van 1 juli 2019 bericht dat hij alles wat hij aan informatie over zijn bijscholingsactiviteiten heeft aan verweerder heeft opgestuurd en geen verdere informatie heeft.

2.1

Bij het primaire besluit heeft verweerder het verlengingsverzoek afgewezen omdat

eiser niet voldoet aan het vereiste van 80 PE-punten. Met betrekking tot het volgen van scholingsactiviteiten heeft eiser geen PE-punten geregistreerd en de gevraagde aanvullende informatie niet ingediend. Met betrekking tot de overige activiteiten heeft eiser evenmin PE-punten geregistreerd en ook geen onderbouwende informatie ingestuurd. Omdat de vereiste PE-punten niet zijn geregistreerd en de voorwaarden voor verlenging cumulatief van aard zijn, heeft verweerder geen informatie opgevraagd van de vereiste tien professionele opdrachten per talencombinatie/vertaalrichting.

2.2

Eiser heeft tegen dit beluit bezwaar gemaakt.

Op 26 september 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarbij is afgesproken dat de behandeling wordt aangehouden tot 24 oktober 2019 om eiser de gelegenheid te geven nadere stukken over zijn PE-activiteiten en opdrachten in te dienen.

Bij e-mail van 21 oktober 2019 heeft eiser een overzicht gegeven van de stukken en informatie die hij eerder heeft aangeleverd en heeft hij maandspecificaties van de vereiste professionele opdrachten per talencombinatie/vertaalrichting ingestuurd. Verder heeft hij verweerder bericht dat hij aan de cursusleider in Spanje heeft gevraagd om een urenspecificatie te geven over het gevolgde cursusjaar 2018/2019, en dat hij dit na ontvangst na zal sturen.

Per e-mailberichten van 22 oktober 2019, 25 oktober 219 en 28 oktober 2019 heeft eiser verweerder nadere informatie gezonden. Daarbij heeft hij onder meer een verklaring van de Spaanse opleiding met betrekking tot het lopende cursusjaar 2019/2020 toegezonden.

Per e-mail van 29 oktober 2019 heeft verweerder eiser onder meer bericht dat uit de toegezonden verklaring niet het totaal aantal contacturen blijkt en dat de verklaring niet ziet op de juiste periode. Eiser wordt tot 8 november 2019 in de gelegenheid gesteld een nieuwe verklaring van de onderwijsinstelling in te dienen.

Per e-mail van 31 oktober 2019 heeft eiser verweerder bericht dat hij geen nadere stukken meer zal insturen. Hij verzoekt verweerder om spoedig op zijn bezwaar te beslissen.

2.3

Bij het bestreden besluit heeft verweerder de afwijzing van het verlengingsverzoek gehandhaafd. Daaraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat eiser niet minimaal 80 PE-punten heeft behaald die voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden. De door eiser opgegeven scholingsactiviteiten voldoen niet aan de criteria genoemd in artikel 1 van de Nadere regels Besluit PE (hierna: Nadere regels). De opgegeven overige activiteiten voldoen niet aan de criteria genoemd in artikel 3 van de Nadere regels. Voor wat betreft de vereiste opdrachten geldt dat uit de ingezonden stukken blijkt dat eiser voor de betreffende talencombinaties als tolk wel minstens tien professionele opdrachten heeft verricht, en voor de betreffende vertaalrichtingen als vertaler niet.

3. De toepasselijke regelgeving is opgenomen in de bijlage bij deze uitspraak en is daarvan onderdeel.

PE-punten voor nascholing

4.1

Eiser voert in de eerste plaats aan dat hij ruimschoots heeft voldaan aan het nascholingsvereiste. De scholingsactiviteiten die eiser heeft gevolg bij [naam] heeft verweerder ten onrechte niet geaccepteerd. Eiser heeft verweerder uitgebreid de informatie verstrekt die wordt genoemd in artikel 1 van de Nadere regels. Verweerder heeft zich ten onrechte op het rigide standpunt gesteld dat alle informatie door het opleidingsinstituut zelf verstrekt had moeten worden. Nu het hier gaat om een buitenlands instituut, is eiser van mening dat de door hem verstrekte informatie toereikend is.

Eiser heeft in beroep een verklaring van het Spaanse instituut overgelegd van 4 december 2019 waarin het instituut alle door hem verstrekte informatie heeft bevestigd, en een verklaring van een docent van dit instituut van 22 januari 2020. Eiser heeft na het bestreden besluit bij verweerder een nieuw verzoek tot verlenging van zijn inschrijving als vertaler in de betreffende vertaalrichtingen en een verzoek om hernieuwde inschrijving als tolk in de betreffende talencombinaties ingediend. Daarbij heeft hij genoemde verklaringen van 4 december 2019 en 22 januari 2020 aan verweerder gestuurd. Verweerder heeft de verzoeken van eiser weliswaar afgewezen, maar in beide afwijzingsbesluiten heeft verweerder erkend dat eiser met het volgen van de opleiding in Spanje aan zijn scholingsverplichting heeft voldaan. Verweerder heeft hiervoor aan eiser 108 PE-punten toegekend. Dit brengt mee dat er (in ieder geval) voor de verlenging van de inschrijving van eiser als tolk geen belemmeringen meer zijn, aldus eiser.

4.2

Verweerder stelt zich op het standpunt dat om voor de door eiser opgegeven scholingsactiviteit PE-punten te kunnen registreren, naast het door eiser overgelegde certificaat, tevens informatie van de aanbieder van de scholingsactiviteit ter beschikking moet worden gesteld, zoals blijkt uit de Nadere regels. De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt hoeveel PE-punten mogen worden geregistreerd voor deelname, waarmee wordt aangesloten bij het reguliere onderwijs. Hoewel eiser herhaaldelijk is verzocht om aanvullende stukken, afkomstig van de aanbieder, is de in artikel 1 van de Nadere regels genoemde informatie niet overgelegd. De door eiser verstrekte informatie over de cursussen is niet volledig. Zo mist bijvoorbeeld informatie over de leerdoelen, de globale inhoud en een overzicht van het lesmateriaal en de deskundigen. Verder is uit het na de hoorzitting overgelegde certificaat van 24 oktober 2019 niet duidelijk hoeveel uren scholing eiser reeds in het huidige cursusjaar heeft gevolgd.

Verweerder stelt zich verder op het standpunt dat de door eiser in beroep overlegde nadere verklaringen niet tot gegrondverklaring van het beroep kunnen leiden. Deze stukken zijn door eiser voor het eerst aan verweerder overgelegd na het bestreden besluit. Verweerder heeft die stukken toen pas kunnen beoordelen. Dat verweerder na het bestreden besluit in een andere procedure alsnog de gevraagde PE-punten aan eiser heeft toegekend, kan bij de beoordeling van het bestreden besluit geen rol spelen. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat de inschrijving in het Rbtv van rechtswege vervalt aan het einde van de inschrijfduur, en niet met terugwerkende kracht kan worden verlengd. Het register moet immers - vanwege de betrouwbaarheid van het register en met het oog op raadpleging daarvan door derden - op elk moment de juiste stand van zaken met betrekking tot de inschrijving van tolken en vertalers weergeven.

4.3

Uit artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers en artikel 2 van het Besluit verlenging inschrijving Rbtv volgt dat de aanvrager van een verlengingsverzoek moet aantonen dat hij de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden en in de afgelopen periode voldoende werkervaring als beëdigde tolk of vertaler heeft opgedaan. Het ligt naar het oordeel van de rechtbank dan ook op de weg van de aanvrager om de stukken waarmee dit objectief wordt aangetoond, tijdig, dat wil zeggen bij de aanvraag, aan te leveren. Zo nodig kan een gebrek op dit punt nog in bezwaar worden hersteld, waarna het in de heroverweging van het primaire besluit wordt meegewogen. Het strookt niet met de aard van de regeling en de bewijskracht van het Rbtv dat het eerst in een beroepsprocedure aantonen dat aan de verlengingsvoorwaarden wordt voldaan, zou kunnen leiden tot een verlenging van de inschrijvingstermijn met terugwerkende kracht. Derden moeten er bij raadpleging van het register immers op kunnen vertrouwen dat de gegevens in het register, ook die over de achterliggende periode, juist en conform de feitelijke stand van zaken zijn vermeld. De in geding zijnde inschrijvingen zijn met ingang van 21 oktober 2019 en 14 februari 2020 van rechtswege vervallen. Verlenging met terugwerkende kracht zou tot het ongerijmde en ongewenste resultaat leiden dat in het register (alsnog) zou worden vermeld dat eiser doorlopend ingeschreven is geweest als tolk en vertaler in de betreffende talencombinaties en vertaalrichtingen, terwijl dit feitelijk niet zo was. De door eiser in beroep ingediende nadere stukken ter onderbouwing van zijn standpunt dat hij aan het nascholingsvereiste voldoet, laat de rechtbank dan ook buiten beschouwing.

4.4

De rechtbank stelt vast dat de door eiser voorafgaand aan het bestreden besluit ingestuurde informatie van het Spaanse opleidingsinstituut niet alle op grond van artikel 1 van de Nadere regels vereiste informatie bevatte. Verweerder heeft er terecht op gewezen dat een tolk of vertaler voor scholingsactiviteiten die zijn gevolgd bij niet-erkende opleidingen enkel PE-punten kan registreren als de scholingsactiviteit voldoet aan de criteria van artikel 1. Hierover moet informatie worden overgelegd en deze informatie dient van de aanbieder van de scholingsactiviteit te komen. Dat verweerder vasthoudt aan de eis dat de informatie over de gevolgde scholing afkomstig moet zijn van de, in dit geval Spaanse, aanbieder van de scholingsactiviteit acht de rechtbank niet onjuist of onredelijk. De door eiser zelf verstrekte informatie over de gevolgde cursus in Spanje is daarom niet genoeg. Daarbij komt dat ook de door eiser zelf aangeleverde informatie over de gevolgde scholing niet alle in artikel 1 van de Nadere regels genoemde gegevens bevatte. Verweerder heeft dan ook terecht en op goede gronden aangenomen dat voor de door eiser gevolgde opleiding geen PE-punten konden worden geregistreerd. De beroepsgrond slaagt niet.

PE-punten voor andere activiteiten

5.1

Eiser voert verder aan dat verweerder ten onrechte geen PE-punten heeft toegekend aan de overige door hem genoemde activiteiten. In zijn verzoek van 7 mei 2019 heeft hij als overige activiteiten genoemd: excursies, zelfstudie en bijles. Eiser heeft de activiteiten in zijn verzoek en latere brieven aan verweerder toegelicht. Daarin heeft eiser verder nog de activiteit 'verblijf in buitenland' genoemd. Eiser verwijst in zijn beroepschrift naar zijn bezwaarschrift met bijlagen Verder is eiser van mening dat verweerder in goed vertrouwen had moeten afgaan op hetgeen eiser met betrekking tot 'zelfstudie' naar voren heeft gebracht. Eiser overlegt in beroep een verkorte versie van de door hem ontwikkelde taal/dialectentoets.

5.2

Verweerder heeft aan de door eiser opgegeven activiteiten geen PE-punten toegekend omdat niet wordt voldaan aan de daaraan in artikel 3 van de Nadere regels gestelde eisen. Voor het 'verblijf in buitenland' zijn geen stukken ingediend waaruit kan worden opgemaakt dat eiseres minimaal10 dagen voor zakelijke doeleinden in het buitenland (Marokko dan wel Spanje) is verbleven. Voor het registreren van PE-punten voor excursies is een verklaring van de bezochte organisatie of instelling vereist. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan verweerder niet vaststellen dat de excursies deskundigheidsbevorderend en relevant voor de inschrijvingen van eiser in het Rbtv zijn. Met betrekking tot de gegeven bijles heeft eiser geen nadere stukken ingediend, terwijl het daarnaast de vraag is of het geven van (Duitse) bijles aan kinderen deskundigheidsbevorderend is voor de inschrijvingen van eiser in het Rbtv. Bij activiteiten in de categorie 'zelfstudie' moet een duidelijke omschrijving worden gegeven en moet worden aangegeven waarom de betreffende activiteit deskundigheidsbevorderend is. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, voldoet de mededeling van eiser dat hij bezig is een methode te ontwikkelen voor het examineren van tolken en vertalers niet.

5.3

Eiser is in beroep niet inhoudelijk ingegaan op de concrete gebreken in de door hem aangeleverde informatie die verweerder ten aanzien van de diverse activiteiten in het bestreden besluit heeft vermeld, maar heeft slechts volstaan met een verwijzing naar hetgeen hij in bezwaar naar voren heeft gebracht. Daarmee heeft hij zijn beroepsgrond onvoldoende onderbouwd. Verder geldt dat - ook als eiser volledig gevolgd zou worden in zijn standpunt en voor alle door hem genoemde activiteiten het in artikel 3 van de Nadere regels genoemde maximumaantal PE-punten zou moeten worden toegekend - nog niet wordt voldaan aan de vereiste 80 PE-punten. De beroepsgrond slaagt niet.

Zorgvuldigheid, motivering en belangenafweging

6.1

Anders dan eiser betoogt, acht de rechtbank het bestreden besluit afdoende gemotiveerd, nu daarin concreet de feiten en omstandigheden zijn vermeld op grond waarvan verweerder zich op het standpunt stelt dat eiser niet voldoet aan de eisen die op grond van de geldende regelgeving gelden voor het verlengen van inschrijvingen in het Rbtv.

6.2

De rechtbank volgt eiser evenmin in zijn stelling dat verweerder bij een juiste afweging van belangen nooit tot deze beslissing had kunnen komen en daarom in strijd heeft gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel. Het lag op de weg van eiser om zich tijdig op de hoogte te stellen van de eisen die worden gesteld aan het verlengen van zijn inschrijvingen in het Rbtv. Er is geen reden om aan te nemen dat deze eisen voor eiser niet (onverkort) gelden. De enkele stelling dat eiser al 40 jaar een gewaardeerde tolk is en dat het belang van verweerder om erop toe te zien dat de vakbekwaamheid van tolken en vertalers om die reden niet in gevaar komt, is daarvoor onvoldoende. Verweerder heeft eiser, zowel bij de behandeling van zijn verzoek als in bezwaar, meermalen uitgelegd aan welke eisen hij moet voldoen en hem meermalen in de gelegenheid gesteld om de benodigde informatie alsnog aan te leveren (zie hiervoor onder 1.2 en 2.2). Dat eiser dat niet heeft gedaan, brengt mee dat de gevolgen daarvan, waaronder het gestelde inkomstenverlies, voor zijn rekening komen.

7. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat verweerder de verzochte verlenging van de inschrijvingen als tolk en vertaler in redelijkheid heeft kunnen weigeren. De beroepsgrond die ziet op het verrichten van minstens tien professionele opdrachten als vertaler behoeft om die reden geen bespreking.

8. Het beroep is ongegrond. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E. Jochem, rechter, in aanwezigheid van mr. P.C. van der Vlugt, griffier. De uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 17 december 2020.

griffier

rechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BIJLAGE

Wet beëdigde tolken en vertalers

Artikel 8

1. De inschrijving geschiedt voor een periode van vijf jaar. De inschrijving kan op aanvraag van de beëdigde tolk of vertaler telkens met vijf jaar worden verlengd.

(…)

4. De aanvraag tot verlenging van de inschrijving wordt afgewezen indien de aanvrager, naar regelen te stellen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, niet kan aantonen dat hij de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden en in de afgelopen periode voldoende werkervaring als beëdigde tolk of vertaler heeft opgedaan.

Besluit beëdigde tolken en vertalers (zoals dat luidde tot 1 juli 2020)

Artikel 11

De inschrijving van een beëdigde tolk of vertaler wordt verlengd, indien schriftelijk is aangetoond:

a. dat hij ten minste tien professionele werkopdrachten als beëdigde tolk of vertaler heeft verricht; en

b. dat hij door middel van een door Onze Minister aangewezen opleiding zijn vakbekwaamheid heeft onderhouden.

Besluit verlenging inschrijving Rbtv (zoals dat luidde tot 24 juli 2020)

Artikel 2

1. Een verzoek tot verlenging dient tijdig, dat wil zeggen voor het verlopen van de termijn van de inschrijving, te worden ingediend.

2. Indien het verzoek tot verlenging niet tijdig is ingediend, komt de inschrijving in het Rbtv alsmede de vermelding van een eventuele specialisatie bij de inschrijving, van rechtswege te vervallen op het moment dat de termijn van de inschrijving is verlopen.

3. Het verzoek tot verlenging wordt afgewezen indien niet objectief wordt aangetoond dat aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Besluit permanente educatie (zoals dat luidde tot 24 juli 2020)

Artikel 2

1. Een tolk of vertaler dient in het kader van zijn permanente educatie gedurende zijn inschrijving in het Rbtv (…) tenminste 80 PE-punten te registeren.

2. Tenminste 40 PE-punten dienen op basis van scholingsactiviteiten geregistreerd te zijn.

Artikel 3

1. Aan scholingsactiviteiten wordt per volledig uur (zestig minuten) één PE-punt geregistreerd.

2. De aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd.

3. De Raad [voor Rechtsbijstand] kan nadere regels stellen waaraan een scholingsactiviteit en/of een aanbieder van een scholingsactiviteit en/of de wijze waarop het aantal te registeren punten wordt bepaald moeten voldoen.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 3 kunnen PE-punten worden geregistreerd voor activiteiten anders dan scholingsactiviteiten als de activiteit:

– gedurende de inschrijving in het Rbtv (…) heeft plaatsgevonden;

– te controleren en inhoudelijk te beoordelen is;

– niet eerder is opgevoerd gedurende de inschrijving of plaatsing;

– geen onderdeel is van de reguliere werkzaamheden als tolk of vertaler.

2. De Raad kan nadere regels stellen over het aantal te registreren punten en de wijze waarop activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn.

Artikel 5

De tolk of vertaler registreert zijn PE-punten in een door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving.

Nadere regels Besluit PE (zoals dat luidde tot 24 juli 2020)

Artikel 1. Criteria scholingsactiviteiten

1. Een scholingsactiviteit dient aan de volgende criteria te voldoen:
a. Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het op peil houden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;
b. Scholingsactiviteiten worden geëvalueerd;
c. Een deelnemer ontvangt een certificaat c.q. bewijs van deelname van de aanbieder van een scholingsactiviteit;
d. Een deelnemer ontvangt een omschrijving van de scholingsactiviteit van de aanbieder van de scholingsactiviteit.
2. De omschrijving van een scholingsactiviteit bevat tenminste de volgende informatie:
a. doelgroep;
b. leerdoelen;
c. globale inhoud;
d. een overzicht van het lesmateriaal inclusief omvang;
e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);
f. totaal aantal uren studiebelasting;
g. totaal aantal PE-punten;
h. deskundigen (incl. curriculum vitae);
i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Artikel 2. Bepalen aantal PE-punten
1. Een aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting.
2. De studiebelasting wordt bepaald op de volgende wijze:
a. Eén contactuur is gelijk aan 1 PE-punt;
b. Voorbereiding wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:
i. Lezen: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;
ii. Huiswerkopdrachten maken: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;
iii. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.

Artikel 3. Overige activiteiten
Een tolk of vertaler kan conform onderstaande tabel PE-punten registeren voor permanente educatie.

Activiteit

Methode berekenen

PE-punten

Maximaal aantal

PE-punten

Controle en beoordelingsvoorwaarden

Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal

Per verblijf 5 PE-punten

Maximaal 10 punten

Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.

Het bezoeken van/ stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d. (bijvoorbeeld Internationaal Hof van Justitie,

Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken e.d.)

Per activiteit 2 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/doel van het bezoek en de tijdsbesteding.

Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker

1 PE-punt per contactuur. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren.

Maximaal 20 PE-punten

Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.

Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging

5 PE-punten per functie die minimaal 1 jaar bekleed is.

Maximaal 10 PE-punten

Uittreksel van kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.

Wetenschappelijke publicaties en publicaties in vakbladen

1 PE-punt per 500 woorden

Maximaal 20 PE-punten

De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan

Intervisie of collegiale toetsing

Per activiteit 4 PE-punten

Maximaal 20 PE-punten

Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.

Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur

Per activiteit 1 PE-punten

Maximaal 5 PE-punten

Omschrijving activiteit, abonnement/aanschaf vakliteratuur.