Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:9705

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
27-11-2019
Datum publicatie
02-12-2019
Zaaknummer
C/15/291835 / FA RK 19-4360
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank stelt vast dat de overtuiging van de minderjarige tot een ander geslacht te behoren dan in de akte van geboorte is vermeld zeer doorleefd is en dat de ouders de wens van de minderjarige tot geslachtswijziging volledig ondersteunen. Deze wens heeft zich vanaf een zeer jonge leeftijd gemanifesteerd en inmiddels is komen vast te staan dat het proces van geslachtsverandering bij de minderjarige door toediening van het mannelijke hormoon Sustanon onomkeerbaar is. Dit blijkt ook uit de verklaring van de kinderendocrinoloog van het VUmc van 24 oktober 2019. Deze is van mening dat het door de onomkeerbare behandeling psychisch veel beter gaat met de minderjarige en dat het voor de minderjarige van fundamenteel belang is dat de door hem gebruikte voornaam en het mannelijk geslacht zo snel mogelijk op alle relevante documenten komen te staan.

Gelet op de doorleefde en bestendige overtuiging van de minderjarige tot het andere geslacht te behoren, de verklaring van de ouders daaromtrent, het onomkeerbare proces van geslachtswijziging waarin de minderjarige inmiddels verkeert en het bericht van Minister Dekker van Justitie en Veiligheid dat het ook mogelijk moet worden voor jongeren onder de 16 jaar om via een verzoek aan de rechter te komen tot een wijziging van de geslachtsregistratie indien dit in het belang van de minderjarige is, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek van de ouders als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige kan worden toegewezen, nu voorts vaststaat dat het verzoek voldoet aan de in artikel 1:28 a BW gestelde voorwaarden.

De rechtbank is voorts van oordeel dat nu het verzoek tot wijziging van de geslachtstaanduiding op de geboorteakte wordt toegewezen, ook het verzoek tot voornaamswijziging voor toewijzing vatbaar is omdat de aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en redenen van openbaar belang zich niet tegen de verzochte wijziging verzetten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2019-0303
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5315
RFR 2020/52
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Haarlem

wijziging geboorteakte (wijziging van geslacht en wijziging voornaam)

zaak-/rekestnr.: C/15/291835 / FA RK 19-4360

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 27 november 2019

in de zaak van:

[de vader] ,

en

[de moeder] ,

beiden wonende te [woonplaats] ,

hierna mede te noemen: de ouders,

advocaat mr. S.N. Peijnenburg, kantoorhoudende te Purmerend,

strekkende tot wijziging van de akte van geboorte voorkomende in het register van geboorten van de gemeente [gemeente] van [de minderjarige] , (hierna: de minderjarige) geboren op [geboortedatum] te [plaats] .

De rechtbank merkt als belanghebbende aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente [gemeente] , hierna: de ambtenaar.

1 Procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van de ouders, ingekomen op 15 juli 2019;

- het F-formulier, met bijlage, van de advocaat van de ouders;

- de schriftelijke reactie van de ambtenaar van 1 november 2019.

1.2.

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 4 november 2019 in aanwezigheid van de ouders bijgestaan door mr. S.N. Peijnenburg, en de minderjarige.

1.3.

De ambtenaar is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Hij heeft desgevraagd schriftelijk het standpunt van de gemeente verwoord.

1.4.

De minderjarige heeft voorafgaand aan de zitting gesproken met de kinderrechter.

2 Feiten en omstandigheden

Uit de overgelegde akte van geboorte van de gemeente [gemeente] met nummer [nummer] van het jaar 2004 blijkt dat op [geboortedatum] te [plaats] is geboren de minderjarige
[de minderjarige] , kind van het vrouwelijk geslacht.

De ouders van dit kind zijn [de vader] en [de moeder] .

3 Verzoek

De ouders verzoeken de rechtbank hen:

 • -

  vervangende toestemming (de rechtbank begrijpt: toestemming) te verlenen om de voornaam van [voornaam] te wijzigen in [voornaam] ;

 • -

  vervangende toestemming (de rechtbank begrijpt: toestemming) te verlenen om het geslacht van de minderjarige te wijzigen in het mannelijk geslacht;

 • -

  te bepalen dat de ambtenaar deze wijziging aantekent op de geboorteakte en andere aktes van de burgerlijke stand betreffende de minderjarige.

De ouders en de minderjarige zijn er duurzaam van overtuigd dat de minderjarige niet tot het vrouwelijke, maar tot het mannelijke geslacht behoort. Zij wensen dat de geboorteakte zo spoedig mogelijk wordt aangepast waardoor op alle documenten, waaronder het paspoort en de ID-kaart, de gewenste voornaam en geslachtsaanduiding van de minderjarige zijn vermeld.

Nu de minderjarige pas op [datum] 16 jaar wordt, kan hij de ambtenaar niet zelf verzoeken de geslachtsaanduiding op de geboorteakte van “vrouwelijk” te wijzigen in “mannelijk” en de naam “ [voornaam] ” te wijzigen in “ [voornaam] ”. Het verzoek is daarom reeds in juli 2019 aan de rechtbank gedaan, zodat op het schooldiploma, waarvan de uitreiking in 2020 zal plaatsvinden, de gewenste voornaam en het gewenste geslacht vermeld kunnen worden. De ouders kunnen dit verzoek gelet op de leeftijd van de minderjarige evenmin namens hem bij de ambtenaar doen.

4 Standpunten ambtenaar

De ambtenaar heeft schriftelijk meegedeeld dat hij, wanneer de ouders het onderhavige verzoek bij de gemeente zouden indienen, gelet op de bestaande wetgeving de strikte lijn zou moeten volgen. De ambtenaar heeft tevens meegedeeld dat de gemeente geen belemmeringen ziet wanneer de rechtbank zal beslissen dat het in het belang van een minderjarige jonger dan 16 jaar is dat van de leeftijd van 16 jaar wordt afgeweken en dat de ambtenaar in dat geval conform de uitspraak van de rechtbank de geboorteakte van de minderjarige zal aanpassen.

5 Beoordeling

geslachtwijziging

5.1.

Artikel 1:28 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bepaalt, voor zover hier van belang, dat iedere Nederlander van zestien jaar of ouder die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte, van die overtuiging aangifte kan doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de desbetreffende akte berust.

5.2.

In het vierde lid van dit artikel is bepaald dat de minderjarige van zestien jaar of ouder is bekwaam tot het doen van de in het eerste lid bedoelde aangifte ten behoeve van zichzelf, alsmede om ter zake in en buiten rechte op te treden.

5.3.

Artikel 1:28 a lid 1 BW bepaalt dat bij de aangifte wordt over gelegd een verklaring van een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen deskundige, afgegeven ten hoogste zes maanden voor de datum van de aangifte.

5.4.

In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat de deskundigenverklaring vermeldt dat degene op wie de aangifte betrekking heeft jegens de deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in zijn akte van geboorte en jegens de deskundige er blijk van heeft gegeven diens voorlichting omtrent de reikwijdte en de betekenis van deze staat te hebben begrepen en de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte weloverwogen te blijven wensen. De deskundige geeft de verklaring niet af indien hij gegronde reden heeft om aan de gegrondheid van bedoelde overtuiging te twijfelen.

5.5.

Uit de overgelegde stukken, hetgeen de minderjarige in het kindgesprek tegenover de kinderrechter heeft verklaard en hetgeen de ouders ter zitting naar voren hebben gebracht, is genoegzaam gebleken dat de minderjarige als meisje is geboren, maar al op zeer jonge leeftijd heeft ervaren tot het andere geslacht te behoren. De minderjarige is, nadat hij door de jaren heen volhardend en bestendig is geweest in de overtuiging tot het andere geslacht te behoren, door de huisarts naar het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (hierna: VUmc) verwezen waar ten aanzien van de minderjarige de diagnose transgender is gegeven. De minderjarige heeft vanaf mei 2016 hormoonremmers toegediend gekregen waarmee de vrouwelijke ontwikkeling wordt gestopt. Sinds mei 2019 krijgt hij mannelijke hormonen toegediend.

5.6.

De rechtbank stelt vast dat de overtuiging van de minderjarige tot een ander geslacht te behoren dan in de akte van geboorte is vermeld zeer doorleefd is en dat de ouders de wens van de minderjarige tot geslachtswijziging volledig ondersteunen.

Deze wens heeft zich vanaf een zeer jonge leeftijd gemanifesteerd en inmiddels is komen vast te staan dat het proces van geslachtsverandering bij de minderjarige door toediening van het mannelijke hormoon Sustanon onomkeerbaar is. Dit blijkt ook uit de verklaring van [kinderendocrinoloog] , kinderendocrinoloog van het VUmc van 24 oktober 2019. Deze is van mening dat het door de onomkeerbare behandeling psychisch veel beter gaat met de minderjarige en dat het voor de minderjarige van fundamenteel belang is dat de door hem gebruikte voornaam en het mannelijk geslacht zo snel mogelijk op alle relevante documenten komen te staan.

5.7.

Uit de publicatie 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van 11 april 2019 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2018-2019 met nummer 27859 nr. 133, blijkt dat Minister Dekker van Justitie en Veiligheid de leeftijdsbepaling van 16 jaar belemmerend acht. Hij heeft op 10 april 2019 aan de Tweede Kamer bericht dat het ook mogelijk moet worden voor jongeren onder de 16 jaar via een verzoek aan de rechter te komen tot een wijziging van de geslachtsregistratie indien dit in het belang van de minderjarige is. Hij is voornemens binnen zes maanden een voorontwerp met deze strekking in consultatie te brengen.

5.8.

Gelet op de doorleefde en bestendige overtuiging van de minderjarige tot het andere geslacht te behoren, de verklaring van de ouders daaromtrent, het onomkeerbare proces van geslachtswijziging waarin de minderjarige inmiddels verkeert en het voornemen van minister Dekker ook wijziging van het geslacht van minderjarigen jonger dan 16 jaar mogelijk te maken is de rechtbank van oordeel dat het verzoek van de ouders als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige kan worden toegewezen, nu voorts vaststaat dat het verzoek voldoet aan de in artikel 1:28 a BW gestelde voorwaarden.

voornaamswijziging

5.9.

Artikel 4 lid 4 BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat wijziging van de voornamen op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan worden gelast door de rechtbank. De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt toegevoegd, overeenkomstig artikel 20a, eerste lid.

5.10.

De minderjarige gebruikt al zeven jaar de naam [voornaam] , maar wordt door alle officiële instanties telkens aangeschreven met de naam [voornaam] , de voornaam die vermeld staat op de geboorteakte. Hij ondervindt daarvan veel psychische problemen, met name in geval van het tonen van zijn paspoort en IND-kaart.

De rechtbank is van oordeel dat nu het verzoek tot wijziging van de geslachtstaanduiding op de geboorteakte wordt toegewezen, ook het verzoek tot voornaamswijziging voor toewijzing vatbaar is omdat de aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en redenen van openbaar belang zich niet tegen de verzochte wijziging verzetten.

6 Beslissing

De rechtbank:

Gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] aan de akte van geboorte onder nummer [nummer] van het jaar 2004 de latere vermelding toe te voegen van de wijziging van:

 • -

  de vermelding van het geslacht, in die zin dat wordt vermeld dat de minderjarige van het mannelijk geslacht is;

 • -

  de wijziging van de voornaam “ [voornaam] ” in “ [voornaam] ”.

3.2

Draagt de griffier op grond van artikel 1: 20 e BW op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking -en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld- een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] .

Deze beschikking is gegeven door mr. Ph. Burgers, rechter, in tegenwoordigheid van

M.P. Joukes, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2019.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en de verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.