Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:8867

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-10-2019
Datum publicatie
11-11-2019
Zaaknummer
6972637 / CV EXPL 18-4656
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Vlucht had te kampen met onverwacht sterke tegenwind, waardoor gezagvoerder zich genoodzaakt zag uit te wijken naar alternatieve luchthaven om extra brandstof te tanken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6972637 / CV EXPL 18-4656

Uitspraakdatum: 16 oktober 2019

Vonnis in de zaak van:

de buitenlandse rechtspersoon

Airhelp Limited,

gevestigd te Hongkong,

eiser,

hierna te noemen: Airhelp,

gemachtigde: mr. D.E. Lof,

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

American Airlines INC.,

gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten en mede kantoorhoudende te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde,

hierna te noemen: American Airlines,

gemachtigde: mr. M. Lustenhouwer.

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 23 mei 2018 een vordering tegen American Airlines ingesteld. American Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagier heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna American Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

1.3.

Op 19 september 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

De passagier [passagier] (hierna: de passagier) heeft met British Airways een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan American Airlines de passagier diende te vervoeren van Schiphol naar Philadelphia (Verenigde Staten) met vlucht BA1626 (AA203) en van Philadelphia naar San Diego (Verenigde Staten) met vlucht BA6703 op 24 december 2017, hierna: de vlucht.

2.2.

De passagier is met een vertraging van meer dan drie uur aangekomen op de eindbestemming.

2.3.

De passagier heeft zijn vermeende vordering overgedragen aan Airhelp.

2.4.

Airhelp heeft compensatie van American Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

American Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert dat American Airlines, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 600,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 24 december 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 90,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat American Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is haar te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00.

4 Het verweer

4.1.

American Airlines betwist de vordering. Zij heeft, onder meer, het volgende aangevoerd.

4.2.

Het toestel waarmee vlucht AA203 werd uitgevoerd is tijdig vanaf Schiphol vertrokken. Tijdens de vlucht kreeg het toestel onverwacht te kampen met sterke tegenwind. Vanwege deze slechte weersomstandigheden heeft de gezagvoerder besloten om uit te wijken naar een alternatieve luchthaven om extra brandstof te laden. Vlucht AA203 is daardoor met een vertraging van één uur en 47 minuten uitgevoerd. De gezagvoerder was genoodzaakt uit te wijken vanwege slechte weeromstandigheden op de route. Dergelijke omstandigheden zijn niet inherent aan de normale uitoefening van de activiteiten van een luchtvaartmaatschappij. American Airlines benadrukt dat de beslissing van de gezagvoerder om uit te wijken een discretionaire bevoegdheid van de gezagvoerder betreft. Deze is ruim, omdat de gezagvoerder als enige (eind) verantwoordelijkheid is voor de veiligheid van het toestel en de inzittenden. De beslissing van de gezagvoerder dient terughoudend en marginaal te worden getoetst. American Airlines stelt voorts dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen.

4.3.

American Airlines betwist tevens buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd te zijn aan Airhelp.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagier met een vertraging van meer dan drie uur is aangekomen te San Diego. Hierdoor is American Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden de passagier te compenseren, tenzij American Airlines ingevolge artikel 5, lid 3 van de Verordening kan aantonen dat de vertraging het gevolg is geweest van buitengewone omstandigheden en dat de vertraging, ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen had kunnen worden.

5.3.

Ten aanzien van het beroep van American Airlines op de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden geldt, in algemene zin, het volgende. In punt 14 van de Considerans van de Verordening staat dat dergelijke omstandigheden zich kunnen voordoen in geval van weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen.

5.4.

Ter onderbouwing van de gestelde buitengewone omstandigheden heeft American Airlines meerdere overzichten waaronder het “Aircraft Routing Delay Report”, de “Flight History” en een weerkaart van de trans-Atlantische route overgelegd. Verder heeft American Airlines aangevoerd dat van weeromstandigheden op de trans-Atlantische route geen METAR data worden gemaakt en dat er ook geen lokale luchtverkeersleiding aanwezig is die een verklaring kan afgegeven over de weersomstandigheden. Daarnaast heeft American Airlines aangevoerd dat een toestel na vertrek een bepaalde trans-Atlantische track toegewezen krijgt. Het is dus voor de crew bij vertrek nog niet duidelijk welke track dit zal zijn, zodat de crew daar niet op kan inspelen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft American Airlines met de door haar overgelegde producties en haar toelichting daarop voldoende onderbouwd dat op 24 december 2017 sprake was van onverwachte sterke tegenwind (tot wel 60 knopen) op de route van vlucht AA203.

5.5.

De kantonrechter overweegt voorts dat voldoende is gebleken dat als gevolg van de sterke tegenwind het toestel meer brandstof heeft verbruikt dan normaal. De gezagvoerder heeft hierop de beslissing genomen uit te wijken naar een andere luchthaven om daar nieuwe brandstof te laden. Voldoende gebleken is dat bij een dergelijke beslissing de gezagvoerder onder andere rekening dient te houden met geldende brandstofregelgeving, of er voldoende brandstof in de tank zit om uit te wijken en of er voldoende brandstof in de tank zit om enige tijd te vliegen in een wachtcircuit bij de luchthaven van aankomst. De kantonrechter constateert dat vlucht AA203 is uitgeweken naar Bangor, Maine (Verenigde Staten). De gezagvoerder is bevoegd die maatregelen te treffen die hij nodig acht om de vliegveiligheid te waarborgen of ter verzekering van de orde en discipline aan boord van het vliegtuig. Het besluit van de gezagvoerder om uit te wijken dient de kantonrechter daarom terughoudend en marginaal te toetsen. Het mag niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen ertoe worden gebracht om voorrang te geven aan de handhaving en punctualiteit van hun vluchten boven de nagestreefde veiligheid van hun passagiers (zie ook het arrest van het Hof van 4 mei 2017, Pešková en Peška C-315/15).

5.6.

American Airlines heeft aangevoerd dat het toestel voldoende brandstof aan boord had geladen om vlucht AA203 uit te voeren. Dat de gezagvoerder desondanks heeft besloten uit te wijken naar Bangor, Maine, leidt er niet per definitie toe dat moet worden aangenomen dat het toestel over onvoldoende (reserve)brandstof beschikte. Daarnaast ziet de kantonrechter onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat de gezagvoerder niet in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen, noch dat de beslissing van de gezagvoerder is genomen door op basis van omstandigheden die in de invloed- en risicosfeer van American Airlines lagen en door haar hadden kunnen worden voorkomen.

5.7.

Gelet op het voorgaande slaagt het beroep van American Airlines op buitengewone omstandigheden. De vraag of American Airlines alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging te voorkomen dient bevestigend te worden beantwoord. In de gegeven omstandigheden kon er niet meer van American Airlines worden verwacht. De vordering van Airhelp zal worden afgewezen, de overige verweren van American Airlines behoeven derhalve geen bespreking meer.

5.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Airhelp worden veroordeeld in de proceskosten. Ook de nakosten kunnen worden toegewezen, voor zover deze kosten daadwerkelijk door American Airlines worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagier tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor American Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 240,00 aan salaris van de gemachtigde van American Airlines;

6.3.

veroordeelt de passagier tot betaling van € 60,00 aan nakosten, voor zover American Airlines daadwerkelijk nakosten zal maken.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Candido, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter