Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:850

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
06-02-2019
Datum publicatie
20-02-2019
Zaaknummer
7247036\CV EXPL 18-8540
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Totstandkoming koopovereenkomst. Annulering. Algemene voorwaarden. Onverschuldigde betaling.

Partijen hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop van een auto. Koper ziet van de koop af. Partijen sluiten een tweede overeenkomst die de eerste vervangt, onder de voorwaarde dat koper deze tweede overeenkomst nakomt. Nu ook de tweede overeenkomst niet is nagekomen, is de koper op grond van de algemene voorwaarden behorende bij de eerste overeenkomst 15% annuleringskosten verschuldigd. Eiser heeft echter meer aanbetaald dan 15% over de koopsom. Dit bedrag moet gedaagde aan eiser terugbetalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7247036 \ CV EXPL 18-8540

Uitspraakdatum: 6 februari 2019

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. L. Rijsdam

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auto Service Haarlem B.V.

gevestigd te Haarlem

gedaagde

verder te noemen: Auto Service Haarlem

gemachtigde: G. Joosten

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 21 september 2018 een vordering tegen Auto Service Haarlem ingesteld. Auto Service Haarlem heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 4 januari 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Op 20 november 2017 heeft [eiser] zijn handtekening gezet onder een zogenoemde “koopovereenkomstbevestiging” betreffende een auto van het merk BWM met kenteken
[kenteken 1] (hierna: de eerste auto) met een koopprijs van € 10.795,00. Op het stuk staat verderop: “Als voorschot werd heden betaald per pin € 500,00”. Nadien zijn partijen overeengekomen dat de koopprijs werd verlaagd naar € 10.000,00.

2.2.

Auto Service Haarlem heeft een kredietwaardigheidsonderzoek naar [eiser] verricht en heeft [eiser] op 23 november 2017 bericht dat de financiering was goedgekeurd en de auto voor hem klaar stond.

2.3.

[eiser] heeft afgezien van de koop van de eerste auto. Hij heeft aangegeven maximaal
€ 5.000,00 te willen besteden. Op 5 december 2017 heeft [eiser] vervolgens op een andere locatie van Auto Service Haarlem een goedkopere BMW uitgezocht met kenteken [kenteken 2] (hierna: de tweede auto) met een koopprijs van in totaal € 6.189,00.

2.4.

Op 13 december 2017 heeft [eiser] een bedrag van € 1.390,00 aan Auto Service Haarlem aanbetaald.

2.5.

De algemene voorwaarden van Auto Service Haarlem zijn op iedere gesloten overeenkomst van toepassing. In artikel 6 staat: “ASH heeft het recht eenzijdig een gesloten koopovereenkomst te annuleren – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – indien de afnemer in gebreke blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen. Alsdan heeft ASH recht op de gefixeerde schadevergoeding ten belope van 15% van de overeengekomen koopsom (…)”.

2.6.

[eiser] heeft geen van beide auto’s afgenomen.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert primair (samengevat) dat de kantonrechter verklaart voor recht dat tussen [eiser] en Auto Service Haarlem geen overeenkomst is gesloten betreffende de tweede auto, subsidiair te bepalen dat deze koopovereenkomst rechtsgeldig door [eiser] is ontbonden en meer subsidiair dat de kantonrechter de koopovereenkomst betreffende de tweede auto ontbindt, een en ander met veroordeling van Auto Service Haarlem tot betaling van € 1.890,00.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat hij geen enkele koopovereenkomst heeft gesloten met Auto Service Haarlem. Op 20 november 2017 heeft [eiser] zich gewend tot Auto Service Haarlem om zich te oriënteren op de aankoop van een auto. Het door [eiser] betaalde bedrag van € 500,00 was bedoeld voor een noodzakelijk onderzoek naar zijn kredietwaardigheid en enkel en alleen met dit doel heeft [eiser] de zogenoemde “koopovereenkomstbevestiging” ondertekend. Partijen spraken af dat hij de op het formulier genoemde auto niet daadwerkelijk hoefde te kopen.

3.3.

Nadat de financiering werd goedgekeurd zag [eiser] af van de aankoop van de eerste auto, omdat deze te duur was. Voor de tweede auto die hij op 5 december 2017 heeft uitgekozen, is geen getekende schriftelijke koopovereenkomst tot stand gekomen. Wel heeft [eiser] op 13 december 2017 € 1.390,00 aanbetaald voor het mogen maken van een proefrit. Nu [eiser] ook deze auto bij nader inzien niet wilde afnemen en er nimmer een koopovereenkomst is gesloten, dient Auto Service Haarlem het door [eiser] betaalde bedrag van in totaal € 1.890,00 terug te betalen. Subsidiair, slechts voor het geval de kantonrechter van oordeel is dat er wel een overeenkomst ten aanzien van de tweede auto tot stand is gekomen, stelt [eiser] dat hij deze overeenkomst reeds heeft ontbonden wegens een gebrek, omdat tijdens de proefrit bleek dat de kilometerstand veel hoger was dan hem kenbaar was gemaakt en Auto Service Haarlem bovendien niet aan haar informatieplicht heeft voldaan nu hij ook nog € 495,00 aan afleverkosten moest betalen. Op dezelfde gronden vordert [eiser] het meer subsidiaire.

4 Het verweer

4.1.

Auto Service Haarlem betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat partijen een koopovereenkomst voor de eerste auto hebben gesloten. De koopprijs is op verzoek van [eiser] nog verlaagd tot € 10.000,00. Er is een aanbetaling van € 500,00 gedaan. De auto is rijklaar gemaakt en voor hem klaargezet. [eiser] heeft daarop aangegeven van de koop te willen af zien. Auto Service Haarlem heeft daarmee niet ingestemd. Wel was zij bereid om een andere auto te leveren. [eiser] heeft in een ander filiaal een andere, goedkopere BMW uitgezocht en partijen hebben hierover mondeling overeenstemming bereikt en [eiser] heeft een aanbetaling van € 1.390,00 gedaan na diverse betaalpogingen.

4.2.

Auto Service Haarlem betwist dat [eiser] alleen maar getekend heeft voor een financieringsaanvraag. Hij heeft tot tweemaal toe een auto uitgezocht en hij heeft ingestemd met de koopprijs, er zijn tot tweemaal toe aanbetalingen gedaan en er zijn twee auto’s rijklaar gemaakt, waarvoor Auto Service Haarlem kosten heeft gemaakt.
Auto Service Haarlem is steeds duidelijk geweest, de eerste koopovereenkomst zal pas niet meer van kracht zijn als [eiser] de tweede koopovereenkomst zou nakomen. Nadat ook deze tweede auto rijklaar was gemaakt, weigerde [eiser] ook deze overeenkomst na te komen. Dat betekent dat de eerste koopovereenkomst nog steeds bestaat. Op grond van de algemene voorwaarden, die op de achterkant van de door [eiser] getekende koopovereenkomst staan vermeld, is hij 15% van de koopsom verschuldigd bij een annulering. [eiser] heeft dan ook geen recht op de door hem verrichte betaling.
Auto Service Haarlem betwist dat de kilometerstand niet bekend was bij [eiser], die informatie stond op de prijskaart bij de auto.

5 De beoordeling

5.1.

Het staat vast dat [eiser] een koopovereenkomst heeft getekend voor een BMW met kenteken [kenteken 1]. Deze overeenkomst betreft een onderhandse akte als bedoeld in
artikel 156 Rv. Voor zover [eiser] stelt dat het tekenen een andere bedoeling had, namelijk alleen een financieringsaanvraag, ligt het op zijn weg om – tegenover de gemotiveerde betwisting door Auto Service Haarlem – deze stelling te onderbouwen en zo nodig daarvan bewijs te leveren.

5.2.

[eiser] heeft zijn stelling niet anders onderbouwd dan dat het zo is gegaan en heeft als bewijsaanbod het horen van zichzelf aangeboden. De kantonrechter is van oordeel dat [eiser] daarmee niet aan zijn stelplicht heeft voldaan en het bewijsaanbod zal dan ook worden gepasseerd. Dat betekent dat als uitgangspunt heeft te gelden dat tussen partijen een koopovereenkomst is gesloten betreffende de eerste auto. [eiser] heeft voorts niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de algemene voorwaarden op deze overeenkomst van toepassing zijn. Ter zitting heeft [eiser] aangegeven dat hij een auto voor zijn werk (“[eiser] Zorg”) als zzp’er wilde aanschaffen. Nu derhalve geen sprake is van een consumentenzaak, komt de kantonrechter niet toe aan een ambtshalve toetsing van het beding in deze algemene voorwaarden.
Het staat vast dat [eiser] deze overeenkomst niet is nagekomen, zodat [eiser] in beginsel op grond van artikel 6 van de algemene voorwaarden van Auto Service Haarlem 15 % van de koopprijs (van € 10.000,00) verschuldigd is, derhalve een bedrag van € 1.500,00.

5.3.

De vorderingen van [eiser] betreffen uitsluitend de tweede koopovereenkomst.
Auto Service Haarlem heeft aangevoerd dat deze overeenkomst louter tot stand is gekomen op verzoek van [eiser] die een goedkopere BMW wilde en dat zij met die vervanging van de eerste koopovereenkomst zou instemmen indien hij deze tweede koopovereenkomst wel zou nakomen. Het staat tussen partijen niet ter discussie dat [eiser] deze tweede overeenkomst niet is nagekomen. [eiser] stelt dat hij niet bekend was met de kilometerstand en dat bleek dat die veel te hoog was. Nog daargelaten het feit dat de kantonrechter het weinig aannemelijk acht dat [eiser] niet mocht informeren of kijken naar de kilometerstand voorafgaand aan de koop, heeft het volgende te gelden. Het staat vast dat [eiser] zelf van deze tweede overeenkomst heeft afgezien, zodat de voorwaarde waaronder de eerste koopovereenkomst zou worden ontbonden niet is ingetreden. Nu niet ter discussie staat dat de tweede koopovereenkomst is komen te vervallen, heeft [eiser] geen belang bij hetgeen hij daaromtrent heeft gevorderd.

5.4.

[eiser] heeft geweigerd ook de eerste auto af te nemen. Auto Service Haarlem heeft het niet willen afnemen van de auto mogen opvatten als een annulering, zodat [eiser] annuleringskosten conform de toepasselijke algemene voorwaarden verschuldigd is, oftewel € 1.500,00. Uit de stellingen van Auto Service Haarlem is niet duidelijk geworden waarom zij, uitgaand van de erkende aanbetalingen, het verschil van € 390,00 niet aan [eiser] heeft terugbetaald. Ter zitting is dit evenmin duidelijk geworden. Nu niet is gebleken dat er sprake is geweest van (aanvullende) schade, is dit bedrag onverschuldigd betaald en de kantonrechter ziet daarin aanleiding om terugbetaling van dit bedrag op hierna te melden wijze toe te wijzen.

5.5.

Gelet op de uitkomst van deze procedure, is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Auto Service Haarlem tot terugbetaling aan [eiser] van € 390,00, nadat [eiser] daartoe betalingsgegevens heeft verstrekt aan Auto Service Haarlem;

6.2.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M. de Vries en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter