Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:7842

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
30-12-2019
Zaaknummer
7124153 EJ VERZ 18-179
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Appartementsrecht. Vereniging van eigenaars met 2 leden. Diverse (tegen)verzoeken ex 5:121 en 5:130 BW. Zie ook aanvulling op beschikking: ECLI:NL:RBNHO:2020:389.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./repnr.: 7124153 \ EJ VERZ 18-179

Uitspraakdatum: 17 september 2019

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker

verweerder in de tegenverzoeken

verder te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. R. Vos

tegen

de Vereniging van Eigenaars [naam VvE]

gevestigd te [woonplaats]

niet in de procedure verschenen

en


[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster

verzoekster van de tegenverzoeken

verder te noemen: [verweerster]

thans procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoekschrift ingediend, ter griffie ingekomen op 6 augustus 2018
en aangevuld op 21 augustus 2018 met 77 producties. Daarna heeft [verzoeker] bij brief van
18 december 2018 zijn verzoek uitgebreid.

1.2.

Op 6 september 2018 heeft de kantonrechter de mondelinge behandeling van het verzoek vastgesteld op 19 november 2018. Vervolgens is de mondelinge behandeling op verzoek van de voormalig gemachtigde van [verweerster] , mr. L.W. B. Dijkstra, op 27 september 2018 verplaatst naar 14 januari 2019.

1.3.

Bij brief ontvangen op 9 januari 2019 heeft de gemachtigde van [verweerster] verzocht om uitstel van de mondelinge behandeling. Dit verzoek heeft de kantonrechter afgewezen.
Mr. Dijkstra en [verweerster] hebben beiden de kantonrechter verzocht de afwijzende beslissing te heroverwegen. Het verzoek om heroverweging is eveneens afgewezen. Vervolgens heeft mr. Dijkstra zich op 10 januari 2019 onttrokken als gemachtigde van [verweerster] . De mondelinge behandeling van het verzoek is vervolgens verplaatst naar 18 maart 2019.

1.4.

Op 16 januari 2019 heeft mr. M.E.M. Vermeij zich gesteld als opvolgend gemachtigde van [verweerster] en namens haar op 11 maart 2019 een verweerschrift met zelfstandige tegenverzoeken en 21 producties ingediend.

1.5.

Op 18 maart 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. [verzoeker] en [verweerster] hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd.
Voorafgaand aan de zitting heeft [verzoeker] bij e-mailbericht van 15 maart 2019 drie foto’s en bij e-mailbericht van 17 maart 2019 producties 79, 80 en 81 toegezonden. De meegestuurde filmbestanden maken geen deel uit van het procesdossier.

1.6.

De kantonrechter heeft de zaak aangehouden tot 1 april 2019 teneinde mr. Vermeij in de gelegenheid te stellen haar te berichten of [verweerster] tegenverzoek 2 wenst te handhaven. De gemachtigden van partijen hebben op 3 april 2019 om aanhouding verzocht. Dit verzoek is toegewezen. Bij e-mailbericht ontvangen op 2 mei 2019 heeft [verweerster] tegenverzoek 2 ingetrokken.

1.7.

Op 4 april 2019 heeft mr. Vermeij de griffie bericht dat hij zich als gemachtigde van [verweerster] onttrekt uit de procedure.

1.8.

[verweerster] heeft bij e-mailbericht ontvangen op 4 april 2019 een verzoek tot het opmaken van een proces-verbaal van de zitting gedaan. De griffier heeft op 11 april 2019 een proces-verbaal opgemaakt. Bij e-mail bericht ontvangen op 2 mei 2019 heeft [verweerster] opmerkingen gemaakt op het proces-verbaal. Na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft [verzoeker] daarop bij brief ontvangen op 4 juni 2019 gereageerd. Beide reacties zijn vervolgens aan het proces-verbaal gehecht.

1.9.

Verdere nagezonden stukken zijn geweigerd en niet toegevoegd aan het procesdossier.

1.10.

Tot slot is uitspraak bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

[A] en [B] destijds eigenaar van het woonhuis aan [adres] te [woonplaats] hebben het gebouw gesplitst bij akte verleden op 27 december 2005 voor notaris mr. E.J.G. Ros, in twee appartementsrechten:
- het appartementsrecht [aanduiding] A-1 , rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de op de begane grond gelegen woning met tuin, plaatselijk bekend [adres] [toevoeging] te [woonplaats] , uitmakende een/derde onverdeeld aandeel in de gemeenschap;

- het appartementsrecht [aanduiding] A-2 , rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping, uitmakende twee/derde onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

2.2.

In de splitsingsakte is het KNB modelreglement 1992 met wijzigingen en aanvullingen van toepassing verklaard:
Artikel 34:
lid 2:
Het maximum aantal stemmen bedraagt drie (3), als volgt verdeeld:
voor het appartementsrecht met indexnummer 1 kan één (1) stem worden uitgebracht; en
voor het appartementsrecht met indexnummer 2 kan twee (2) stemmen worden uitgebracht.”

2.3.

[verweerster] heeft op 30 december 2005 de eigendom verkregen van het appartementsrecht met index A-1.

2.4.

Bij akte verleden op 19 mei 2006 voor notaris mr. Ros hebben [A] , [B] en [verweerster] de akte van splitsing ten aanzien van de stemverdeling zoals opgenomen in artikel 34 lid 2 als volgt gerectificeerd:
Artikel 34:

lid 2:

Het maximum aantal stemmen bedraagt twee (2), als volgt verdeeld:

voor het appartementsrecht met indexnummer 1 kan één (1) stem worden uitgebracht; en

voor het appartementsrecht met indexnummer 2 kan één (1) stem worden uitgebracht.”.

2.5.

Omstreeks augustus 2006 is [C] eigenaar geworden van het appartementsrecht met index A-2.

2.6.

[verweerster] is sinds 28 december 2008 bestuurder van de vereniging van eigenaars.

2.7.

Omstreeks januari 2015 is [verzoeker] eigenaar geworden van het appartementsrecht A2.

2.8.

[verweerster] heeft op 14 november 2016 [verzoeker] en de vereniging van eigenaars gedagvaard in kort geding en onder meer gelast de door de firma [naam firma] uitgevoerde werkzaamheden aan het dak van het gebouw te staken en om een door haar aan te wijzen deskundige/aannemer toegang te verschaffen tot het dak om de staat van onderhoud inzichtelijk te maken. Op 24 november 2016 heeft de zitting plaatsgevonden en partijen hebben afgesproken de zitting aan te houden teneinde een deskundige aan te wijzen voor onder meer het opmaken van een meer jaren onderhoudsplan (MJOP).

2.9.

Op 14 maart 2017 heeft [betrokkene 1] namens Bouwteam P&O een offerte uitgebracht voor een opname en rapportage en het opstellen van een MJOP. Op 15 maart 2017 heeft Bouwteam P&O een inspectie uitgevoerd en op 10 april 2017 haar inspectierapport uitgebracht.

2.10.

[verweerster] heeft [verzoeker] op 5 april 2018 een oproep gestuurd voor de vergadering van eigenaars op 4 mei 2018. Op de bijgevoegde agenda zijn onder meer het MJOP, de ramingen MJOP en planning uit te voeren onderhoud 2018, 2019 e.v. opgenomen.

2.11.

De vergadering heeft plaatsgevonden op 14 mei 2018. Aanwezig waren [verweerster] , [verzoeker] en [betrokkene 1] .

2.12.

Op 30 mei 2018 heeft [verweerster] het verslag van de vergadering opgesteld:
“(…) Vastgesteld wordt dat het voor beide leden geen probleem is het noodzakelijk onderhoud van 2018 en 2019 (ev) uit eigen middelen te betalen. (…) meldt [verzoeker] niet met [verweerster] in gesprek te willen en op alle punten nee te gaan stemmen als zijn eis niet wordt ingewilligd. Hij eist een externe bestuurder die alles in de VvE bepaalt en de beslissingen neemt.
(…)
2. Onderhoud en M.J.O.P.
De opgestelde MJOP en rapporten zijn reeds eerder goedgekeurd. [verzoeker] bevestigt deze goedkeuring en bedankt P&O voor de werkzaamheden. [verweerster] bevestigt haar goedkeuring ook.
3. Financiën/begroting
a. Aan de hand van punt 2 bespreken/vaststellen begroting komende boekjaar 2018 en individuele bijdrage. [verzoeker] stemt nee. [verweerster] stemt ja.
b. Budget/begroting planmatig onderhoud. [verzoeker] stemt nee. [verweerster] stemt ja.
(…)
5. Verlenen machtigingen tot uitvoeren maatregelen.
[verzoeker] stemt nee. [verweerster] stemt ja.
(…)
[verzoeker] verzoekt om te noteren dat hij op de punten waarover gestemd moet worden (de offertes/begrotingen, machtiging tot uitvoering, herstel schade) nee stemt.
(…) Na het verlaten van de vergadering door [verzoeker] sluit [verweerster] de vergadering.”.

2.13.

[betrokkene 1] heeft [verweerster] en [verzoeker] op 31 mei 2018 gemaild:
Naar aanleiding van onze enigszins onfortuinlijke ontmoeting op maandag 14 mei 2018 te [woonplaats] informeer ik als volgt.
De onderling gespannen situatie tussen de leden van de VVE is voor ons, Bouwteam P&O, onwerkbaar. (…) stel ik de volgende oplossing voor. (…) In mijn beleving is [naam] VvE Beheer een passende partij voor de [VvE] . (…) Daarnaast zie ik in de huidige situatie weinig mogelijkheden om het onderhoud op een reguliere manier vlot te krijgen. (…) Wij zien geen mogelijkheden om oplossend op te treden bij vraagstukken over bijdragen aan eerder uitgevoerd onderhoud. Deze discussie zal tussen de leden van de VvE onderling overeengekomen moeten worden. Het is wel mogelijk om een heropname te doen van de situatie op het dak om vast te stellen of alle in de afgegeven rapportage genoemde onderdelen afdoende hersteld zijn.
Een alternatief voor bovenstaand plan is de keuze om de samenwerking te beëindigen, voor zover het werkzaamheden in de VvE betreft. (…).”.

2.14.

[verzoeker] heeft [verweerster] op 11 juni 2018 bericht:
In goede orde heb ik de notulen ontvangen van de vergadering van 14 mei 2018 waarop met uitzondering van het rapport van P&O geen besluit is genomen. Ik maak op voorhand bezwaar tegen de inhoud van de verslaglegging. Ook is de oproep d.d. 31 mei 2018 ontvangen voor een nieuwe ledenvergadering op 20 juni 2018 (…)”.

2.15.

Op 20 juni 2018 hebben [verweerster] en mr. Vos, verschenen namens [verzoeker] , elkaar niet getroffen op de vergaderlocatie.

2.16.

Op 21 juni 2018 heeft [verweerster] [verzoeker] opgeroepen voor een vergadering van de vereniging van eigenaars op 10 juli 2018 onder bijvoeging van de agenda.

2.17.

De vergadering van eigenaars heeft op 10 juli 2018 plaatsgevonden. Aanwezig waren [verweerster] , mr. Vos namens [verzoeker] en [betrokkene 1] .

2.18.

Op 16 juli 2018 heeft mr. Vos zijn verslag van de vergadering van eigenaars gemaild naar [verweerster] . Op 20 juli 2018 heeft [verweerster] haar verslag van de vergadering van eigenaars gemaild naar [verzoeker] .

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt – na wijziging en aanvulling - de kantonrechter om:
I. hem te machtigen de werkzaamheden genoemd in de inspectierapportage van Bouwteam P&O van 10 april 2017 uit te voeren als genoemd onder de volgnummers:
- 013, 014, 018 - 021, 027, 028, 030, 031, 033 - 038, 040, 042, 044, 046 – 054, 063 – 069, 071, 073 en 076 op kosten van de VVE, en;

- 055 – 062, 071, 074 en 075 op kosten van [verweerster] ;

II. hem te machtigen om namens de vereniging van eigenaars als externe administrateur te benoemen Spaarne VvE Beheer te Haarlem , dan wel een door uw rechtbank aan te wijzen administrateur, en om een IBAN op naam van de VvE te openen;

III. de besluiten te vernietigen van de vergadering van eigenaars van 10 juli 2018 als in het door [verweerster] opgestelde verslag vermeld;

IV. [verweerster] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2.

Aan zijn verzoeken legt [verzoeker] het volgende ten grondslag. [verzoeker] heeft belang bij de gevraagde machtiging voor de uitvoering van werkzaamheden omdat deze zien en zagen op noodzakelijk onderhoud en herstel. Gelet op de noodzakelijkheid van de al uitgevoerde werkzaamheden is ook een machtiging met terugwerkende kracht mogelijk.

3.3.

De vereniging van eigenaars kent een dramatische voorgeschiedenis. Tot op heden ontbreekt het totaal aan bestuurlijke continuïteit en een technisch beheerder zoals P&O Bouwteam kan niet de plaats van een bestuurder innemen. Spaarne VvE Beheer wordt voorgedragen omdat dit een betrokken en relatief kleine club is, waardoor de lijnen kort zijn en de kosten overzichtelijk. [verzoeker] gaat ook akkoord met een andere door de kantonrechter aan te wijzen bestuurder.

3.4.

[verweerster] heeft in het verslag van de vergadering van 10 juli 2018 ‘vaststellingen’ opgenomen, om welke reden [verzoeker] niet goed kan beoordelen of [verweerster] hiermee bedoelt te zeggen dat er besluiten zijn genomen. [verzoeker] stelt dat er geen besluiten kunnen zijn genomen omdat hij voor de vergadering heeft laten weten met geen enkel agendapunt akkoord te kunnen gaan en omdat aan het begin van de vergadering is afgesproken om de geagendeerde punten in de vorm van een gesprek te bespreken. Zekerheidshalve vraagt [verzoeker] om vernietiging.

4 Het verweer

4.1.

[verweerster] verweert zich tegen de verzoeken van [verzoeker] . Primair voert zij aan dat de kantonrechter zich onbevoegd dient te verklaren omdat [verzoeker] verklaringen voor recht heeft gevraagd en dat de verzoekschriftprocedure daarvoor geen rechtsingang biedt.

4.2.

[verweerster] verzet zich tegen het verlenen van machtiging voor de onder 3.1.I. genoemde werkzaamheden. De door [verzoeker] opgesomde werkzaamheden betreffen werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, werkzaamheden die door [naam firma] in opdracht van [verzoeker] ondeskundig zijn uitgevoerd en werkzaamheden aan het privé-gedeelte van [verzoeker] . Ook betwist zij de kostenverdeling die [verzoeker] voorstaat.

4.3.

Verder voert zij aan dat de vereniging van eigenaars bestaat uit twee leden en dat deze allebei een goed contact hebben met de externe, technische beheerder. Een taakomschrijving voor een externe bestuurder/beheerder ontbreekt. Ook is niet bekend wat de kosten zijn en of een proefperiode zal worden overeengekomen. De huidige manier van werken voldoet.

4.4.

Ten aanzien van de opening van een bankrekening stelt [verweerster] dat de vereniging van eigenaars nog tijd genoeg heeft om zich daarover te beraden. Bestaande VvE’s behoeven pas per 1 januari 2021 een verplicht reservefonds aan te houden.

4.5.

[verweerster] heeft het verslag van de vergadering van 10 juli 2018 gemaakt. Van deze vergadering is een geluidsopname gemaakt en deze is uitgewerkt in een transcriptie. Tijdens de vergadering zijn een aantal vaststellingen gedaan en besluiten genomen. Omdat het verslag een juiste weergave daarvan is, is voor vernietiging geen plaats.

4.6.

Omdat de verzoeken van [verzoeker] dienen te worden afgewezen, is voor een proceskostenveroordeling voor [verweerster] geen plaats.

4.7.

Verder voert [verweerster] aan dat zij een vordering op de vereniging van eigenaars heeft ter zake van voorgeschoten kosten. Dit betreft 2/3e deel van in totaal € 31.476,32. Voor zover [verzoeker] een vordering op [verweerster] zou hebben, dan beroept [verweerster] zich op verrekening met haar tegenvordering. Daarbij neemt [verweerster] het standpunt in dat onderhavige procedure zich daartoe niet leent.

5 Het tegenverzoek van [verweerster]

5.1.

[verweerster] verzoekt – na wijziging - de kantonrechter bij beschikking, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. haar te machtigen om namens de Vereniging van Eigenaars [naam VvE] dan wel op eigen naam opdracht te verstrekken aan Bouwbedrijf Lisse B.V. tot uitvoering van de werkzaamheden die zijn opgenomen in de

“DEELBEGROTING VVE” van Bouwbedrijf Lisse B.V., begroot op € 16.270,96, d.d. 28 juli 2017;

en te bepalen dat conform splitsingsakte de eigenaar van appartementsrecht [adres] [toevoeging] , in casu [verweerster] , een/derde deel van de kosten tot uitvoering van de werkzaamheden die zijn opgenomen in de “DEELBEGROTING VVE” van Bouwbedrijf Lisse B.V dient te dragen en de eigenaar van appartementsrecht [adres] rood, in casu [verzoeker] , twee/derde deel van de kosten;

II. te bepalen dat [verzoeker] alle afschriften van de met [naam firma] en zijn verzekeraar gevoerde correspondentie dient te verstrekken, dit binnen veertien dagen na het wijzen van de beschikking, en voorts te bepalen dat [verzoeker] zijn volledige medewerking aan [verweerster] dient te verlenen aan de inmiddels door [verweerster] opgestarte procedure tegen [naam firma] ;

III. te bepalen dat [verzoeker] aan [verweerster] dient te verstrekken: (1) een kopie van de met de

gebruiker van het appartement [adres] [toevoeging] gesloten huurovereenkomst of van een

andere titel, waaruit blijkt op basis van welk recht en titel het appartement [adres]

[toevoeging] wordt gebruikt en (2) een door de gebruiker in tweevoud opgemaakte en gedagtekende

verklaring als bedoeld in artikel 24 lid 2 van het Modelreglement 1992, een en ander binnen

veertien dagen na het wijzen van de beschikking;

IV. en [verzoeker] te veroordelen in de proceskosten van deze procedure.

5.2.

Aan haar tegenverzoek legt [verweerster] ten grondslag dat ondanks dat het MJOP van Bouwteam P&O is goedgekeurd, er geen onderhoud plaats vindt aan het gebouw omdat [verzoeker] zonder valide reden stelselmatig blijft weigeren voor de uitvoering van het onderhoud conform de opgestelde deelbegroting te stemmen op de vergadering van eigenaars. Het gebouw gaat daardoor steeds verder achteruit. Dat onderhoud dringend noodzakelijk is blijkt uit de urgentiecodes die Bouwteam P&O heeft aangegeven. Een machtiging op de voet van artikel 5:121 BW is daarom op zijn plaats inclusief een kostenbepaling conform de splitsingsakte.

5.3.

De werkzaamheden die [naam firma] heeft uitgevoerd aan het gebouw zijn ondeugdelijk. [verzoeker] dient als opdrachtgever van [naam firma] zijn volledige medewerking te verlenen aan de door [verweerster] opgestarte procedure tegen [naam firma] . Ondanks herhaalde verzoeken daartoe heeft [verzoeker] nog steeds niet afschriften van zijn correspondentie met [naam firma] en zijn verzekering verstrekt aan [verweerster] . Tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen [naam firma] is in de vergadering van eigenaars van 10 juli 2018 besloten.

5.4.

[verweerster] wil duidelijkheid hebben over het gebruik van het appartement van [verzoeker] . In artikel 24 en 26 van het splitsingsreglement zijn verplichtingen voor een eigenaar opgenomen indien hij zijn privé-gedeelte in gebruik geeft. Ook dient [verzoeker] een verklaring van de gebruiker te overleggen omtrent de naleving van de bepalingen van het splitsingsreglement.

6 Het verweer tegen het tegenverzoek en het verrekeningsverweer

6.1.

De machtiging ziet op de uitvoering van werkzaamheden conform een deelbegroting waarmee [verzoeker] pas sinds één week voor de zitting bekend is. Hij wil deze eerst kunnen bestuderen. Verder betreft het werkzaamheden zonder een spoedeisend karakter. [verweerster] dient deze kwestie daarom op de voet van artikel 38 van het splitsingsreglement eerst aan de vergadering van eigenaars voor te leggen. Doordat zij dit niet heeft gedaan, heeft zij geen belang bij de verzochte machtiging.

6.2.

Inhoudelijk voert [verzoeker] aan dat hij niet bereid is mee te betalen aan achterstallig schilderwerk bij [verweerster] terwijl zij niet heeft meebetaald aan dat van [verzoeker] . De wijziging van de riolering in de tuin betreft een technische installatie die uitsluitend ten dienst staat aan het appartement van [verweerster] en geen gemeenschappelijke zaak betreft. Verder kan de verbreding van de uitbouw, die niet op de splitsingstekening staat, niet als gemeenschappelijke zaak worden gezien. Tot slot maakt [verzoeker] bezwaar tegen de vaststelling van de kostenverdeling op 1/3 : 2/3 omdat hij een vordering heeft op [verweerster] in verband met de renovatie van het dak van het gebouw.

6.3.

Het verzoek tot het overleggen van correspondentie met [naam firma] ontbeert een wettelijke grondslag en dient daarom te worden geweigerd.

6.4.

Het appartement van [verzoeker] wordt gebruikt door zijn partner, [partner verzoeker] . Ook hun twee kinderen zijn weleens in de woning. Er is geen sprake van huur maar van gebruik. [verweerster] heeft geen belang bij haar verzoek tot overlegging van een gebruikersverklaring daar er geen sprake is van voorschriften die door [partner verzoeker] niet worden nageleefd.

6.5.

Tot slot maakt [verzoeker] bezwaar tegen het verrekeningsverweer van [verweerster] . [verweerster] doet een beroep op verrekening met vorderingen van circa tien jaar oud. Dit beroep en de onderbouwing daarvan doet zij één week voor de zitting voor het eerst. Tegen deze gang van zaken wordt bezwaar gemaakt omdat deze in strijd is met de elementaire eisen van een goede procesorde. Verder betwist [verzoeker] dat de opgevoerde kosten betrekking hebben op gemeenschappelijke zaken. Ook voert [verzoeker] aan dat de vorderingen zijn verjaard en doet hij een beroep op rechtsverwerking.

7 De beoordeling van het verzoek


bevoegdheid kantonrechter

7.1.

Het verzoek betreft onder meer de vernietiging van besluiten van de vergadering van eigenaars. Het verzoek is tijdig ingediend en de kantonrechter is bevoegd om van een dergelijk verzoek kennis te nemen in een verzoekschriftprocedure, het bevoegdheidsverweer wordt daarom verworpen.
machtiging uitvoering werkzaamheden rapport Bouwteam P&O

7.2.

[verzoeker] heeft gesteld dat hij op 4 oktober 2017 een voorstel heeft gedaan over de uitvoering van de werkzaamheden zoals opgenomen in de inspectierapportage van 10 april 2017 en dat dit voorstel in de vergadering van eigenaars van 20 juni 2018 is besproken en in die vergadering is aangenomen. In deze stelling kan [verzoeker] niet worden gevolgd. Er is niet gebleken dat deze vergadering is gehouden. Er circuleren verschillende verslagen van verschillende vergaderingen welke op die datum door partijen gehouden zouden zijn. De genoemde werkzaamheden dienen eerst ordentelijk op een vergadering van eigenaars te worden besproken. Gelet op hetgeen partijen ter zitting hebben afgesproken kunnen partijen thans onder leiding van een externe voorzitter per post te bekijken of het nog uit te voeren of al uitgevoerde werkzaamheden aan privé en/of gemeenschappelijke gedeelten betreft en op welke wijze de kosten dan overeenkomstig het splitsingsreglement dienen te worden gedragen. Het is niet de taak van de kantonrechter om dit per post uit te zoeken, zeker niet indien het debat daarover nog niet in detail is gevoerd. De gevraagde machtiging zal daarom worden geweigerd.
machtiging benoeming administrateur

7.3.

Ter zitting hebben partijen overeenstemming bereikt om de heer [makelaar] , werkzaam bij [makelaarskantoor] aan [adres] , te vragen om een externe administratief beheerder en voorzitter van de vergadering van eigenaars aan te dragen. Gelet op deze ontwikkeling wordt het verzoek tot benoeming van Spaarne VvE Beheer dan wel een ander tot bestuurder afgewezen bij gebrek aan belang. Dit geldt eveneens voor het openen van een bankrekening. Na aanstelling van de beheerder, kan dit door de beheerder worden gedaan.
vernietiging besluiten vergadering 10 juli 2018

7.4.

Uit het verslag van de vergadering volgt dat de notulen van de vergadering van 14 mei 2018 zijn vastgesteld met in achtneming van de twee punten die door mr. Vos zijn genoemd op pagina 2 van het verslag van de vergadering van 10 juli 2018. Andere besluiten zijn niet genomen wegens het staken van de stemmen en het verlaten van de vergadering door mr. Vos. Uit het verslag blijkt ook dat [verzoeker] helemaal niets wil besluiten voordat de verdeling van de kosten aan het dak is geregeld. [verzoeker] heeft niet gesteld wat er onredelijk is aan het vaststellen van de notulen van 14 mei 2018. Het verzoek tot vernietiging van de besluiten op de vergadering van 18 juli 2018 wordt daarom afgewezen.

8 De beoordeling van het tegenverzoek


machtiging uitvoering werkzaamheden deelbegroting Bouwbedrijf Lisse en bepaling kostenverdeling

8.1.

De kantonrechter stelt vast dat uit de notulen van de vergadering van 14 mei 2018 niet blijkt dat de deelbegroting van 28 juli 2017 is vastgesteld. Dat partijen het eens zijn geworden over die deelbegroting volgt ook niet één op één uit het MJOP dat wel is besproken in die vergadering. De deelbegroting en de daarin beschreven werkzaamheden dienen eerst op een vergadering van eigenaars te worden besproken. Gelet op hetgeen hiervoor bij de beoordeling van het verzoek is overwogen kan dat thans onder leiding van een externe voorzitter van de vergadering gebeuren.

8.2.

Partijen dienen op de vergadering onder leiding van de voorzitter per post te bekijken of het werkzaamheden aan privé en/of gemeenschappelijke gedeelten betreft en op welke wijze de kosten dan overeenkomstig het splitsingsreglement dienen te worden betaald. Het is niet de taak van de kantonrechter om dit per post uit te zoeken, zeker niet indien het debat daarover nog niet in detail is gevoerd, zoals [verzoeker] terecht heeft aangegeven. De gevraagde machtiging en bijbehorende kostenbepaling zal daarom als zijnde prematuur worden geweigerd.

afgifte stukken [naam firma] en medewerking [verzoeker]
8.3. Voor toewijzing van het verzoek tot afgifte van de onder 5.1.II genoemde stukken dan wel tot veroordeling van [verzoeker] tot het verlenen van medewerking aan de door [verweerster] geïnitieerde procedure tegen [naam firma] ziet de kantonrechter geen grondslag. Aan dit onderdeel van het tegenverzoek zal daarom niet worden voldaan.

afgifte huurovereenkomst en verklaring artikel 24 lid 2 Modelreglement 1992

8.4.

Dit onderdeel van het tegenverzoek wordt eveneens afgewezen omdat de VVE geen verzoeker is in de procedure van het tegenverzoek. Een dergelijk verzoek kan enkel namens de VVE worden gedaan en niet namens [verweerster] . Daarbij komt dat er geen sprake lijkt te zijn van verhuur gelet op het verweer van [verzoeker] en hetgeen hij ter zitting heeft verklaard over het gebruik van de woning door zijn partner en hun kinderen dan wel incidenteel door een familielid.

proceskosten

8.5.

Gelet op de aard en de uitkomst van de zaak ziet de kantonrechter aanleiding te bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.

9 De beslissing

De kantonrechter:

9.1.

wijst het verzoek van [verzoeker] af;

9.2.

wijst het tegenverzoek van [verweerster] af;

9.3.

compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt in de zaak van het verzoek en van het tegenverzoek.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.A.M. Röell-Mulder, kantonrechter-plaatsvervanger, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier,
mr. A.H.I. Hoogendam.

De griffier De kantonrechter