Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:7724

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-08-2019
Datum publicatie
13-09-2019
Zaaknummer
7912617 KG EXPL 19-89
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Bewindvoerder is ontvankelijk in haar vordering tegen de woningbouwvereniging Woonwaard. Het gaat om een vordering van een potentiele huurder met een urgentieverklaring. Het beroep van de woningbouwvereniging op het voldoen aan de voorwaarden van haar “nieuwe kans” is niet onrechtmatig jegens de bewindvoerder en de onder bewindgestelde. Er is nog een oude huurschuld, die niet voor de helft is voldaan. Evenmin is een betalingsregeling voor het restant voorgesteld en is een verhuurdersverklaring gevraagd. Woonbouwvereniging is bereid die naar waarheid af te geven. De bewindvoerder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de onder bewindgestelde voor het verkrijgen van een woning enkel en alleen is aangewezen op Woonwaard. Het belang van Woonwaard om de onder bewindgestelde niet als huurder te aanvaarden zwaarder weegt dan het woonbelang van de onder bewindgestelde. De vorderingen zijn afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 7912617 \ KG EXPL 19-89

Uitspraakdatum: 22 augustus 2019

Vonnis van de kantonrechter in kort geding in de zaak van:

Carly Denise Sieval, h.o.d.n. Heerhugowaard Bewindvoering, in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [naam]

gevestigd te Heerhugowaard

eiseres

verder te noemen: Sieval q.q. en [naam]

gemachtigde: mr. K. Dirlik

tegen

de stichting Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

gevestigd te Alkmaar

gedaagde

verder te noemen: Woonwaard

gemachtigde: mr. M.J. Dekker

1 Het procesverloop

1.1.

Sieval q.q. heeft Woonwaard op 31 juli 2019 gedagvaard.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2019. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten, mede aan de hand van pleitaantekeningen, naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft Woonwaard bij brief van 7 augustus 2019 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Bij beschikking van 31 augustus 2018 heeft de kantonrechter te Alkmaar de goederen van [naam] onder bewind gesteld met benoeming van Carly Denise Sieval, h.o.d.n. Heerhugowaard Bewindvoering tot bewindvoerder.

2.2.

[naam] verblijft met haar zoon [naam zoon] (2 jaar) in de daklozenopvang (een fase huis) bij Dno Doen.

2.3.

De gemeente Heerhugowaard heeft op 27 mei 2019 bij “beslissing op bezwaarschrift d.d. 18 maart 2019” het volgende besluit genomen:

Besluit

- het bezwaarschrift is ongegrond.

- Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op basis van de hardheidsclausule een toekenning te verlenen voor woningurgentie.

De voorrang geldt voor appartementen zonder lift in de gehele regio, met maximaal 2 slaapkamers.

De urgentie is 6 maanden geldig, van 17 mei 2019 tot 17 november 2019. Daarna vervalt uw urgentie automatisch.

(…)

2.4.

Woonwaard is één van de corporaties die is aangesloten bij de Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (hierna te noemen: SVNK). Op de website staat aan welke inschrijfvoorwaarden (waaronder begrepen de Spelregels SVNK) gelden. Onderdeel van deze spelregels is het nieuwe kans beleid, welke het volgende inhoudt:

(…)

Wanneer u uit uw woning bent gezet doordat u betalingsachterstanden had, kunt u onder bepaalde voorwaarden opnieuw een woning huren.

U kunt een nieuwe kans krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De ontruiming heeft minimaal twee jaar geleden plaats gevonden én;

- U komt op basis van inschrijftijd bij SVNK in aanmerking voor een sociale huurwoning én:

- U heeft minimaal de helft van de openstaande schuld afbetaald én;

- U heeft een regeling getroffen voor de eventuele restschuld en u bent aantoonbaar aan het aflossen;

- is de ontruiming langer dan drie jaar geleden, dan moet de gehele schuld zijn afbetaald;

- U heeft een bewindvoerder;

- Bovenstaande moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een verhuurdersverklaring.

(…)

2.6.

Een e-mail d.d. 2 juli 2019 van Kennemer Wonen aan [naam] welke onder meer inhoudt:

(…)

U heeft uw stukken ingeleverd voor [adres 1] . Hierbij laat ik u weten dat u niet alle benodigde stukken heeft ingeleverd waar wij om gevraagd hebben. In deze e-mail leest u dat wij missen en wat dit voor u betekent.

(…)

- Verhuurdersverklaring van Woonwaard

U heeft in het verleden een woning gehuurd bij Woonwaard. Vanwege het ontbreken van de verhuurdersverklaring hebben wij contact opgenomen met Woonwaard. Uit dit contact is gebleken dat Woonwaard u negatieve verhuurdersverklaring zal geven. Op basis van deze informatie biedt Kennemer Wonen u geen woning aan.

Wat zijn de gevolgen van het niet volledig inleveren van de stukken?

Zoals u in de brief die wij stuurden voor de interessepeiling heeft kunnen lezen, krijgt u niet nogmaals de kans om deze stukken in te leveren. U mag de woning niet bezichtigen en wij gaan verder met de kandidaten die wel alle stukken hebben ingeleverd.

Wat moet u doen?

Om voor een volgende keer een teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om alle stukken die u nodig hebt een aantal keer te kopiëren of in te scannen. Zo heeft u alle bij de hand, zodat u bij een volgende woningaanbieding wel op tijd de juiste stukken kunt aan leveren. En de woning wel kan bezichtigen.

3 De vordering

3.1.

Sieval q.q. vordert dat de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening Woonwaard met onmiddellijke ingang gebiedt om

1. de urgentieverklaring van [naam] te respecteren en [naam] met haar urgentieverklaring toe te laten tot het woonverdelingssysteem (via SVNK) door [naam] ongehinderd te laten reageren op het woningaanbod van Woonwaard;

- [naam] daadwerkelijk uit te nodigen voor een bezichtiging als [naam] bovenaan op de (wacht)lijst staat;

- en [naam] een sociale huurwoning te gunnen en een huurcontract aan te bieden als zij hiervoor via het woonverdelingssysteem en haar urgentieverklaring in aanmerking komt;

Dit alles op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag voor iedere dag dat Woonwaard dit gebod overtreedt (met een maximum van € 20.000,00);

2. - binnen twee dagen na dit vonnis een positieve verhuurdersverklaring aan Sieval q.q. te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag voor iedere dag dat Woonwaard dit gebod overtreedt (met een maximum van € 20.000,00);

3. - van [naam] de persoonsgegevens en de informatie over de huurachterstand na een gedwongen ontruiming uit alle (digitale) bestanden van Woonwaard te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag voor iedere dag dat Woonwaard dit gebod overtreedt (met een maximum van € 20.000,00);

Sieval q.q. vordert tevens dat de kantonrechter, bij wijze van voorlopige voorziening, Woonwaard met onmiddellijke ingang verbiedt om via een “zwarte lijst” of op welke wijze dan ook mededelingen over [naam] en haar vermeende schuld te doen aan derden, met name SVNK en andere woningcorporaties in de regio, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per keer dat Woonwaard dit verbod overtreedt (met een maximum van € 20.000,00);

alsmede de proceskosten en de nakosten van dit geding.

3.2.

Sieval q.q. legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [naam] momenteel geen dak boven haar hoofd heeft. Ondanks dat de gemeente Heerhugowaard –op last van de rechtbank- haar een urgentieverklaring heeft gegeven, lukt het [naam] niet om een sociale huurwoning te krijgen. Woonwaard is de directe oorzaak van deze situatie. Woonwaard hanteert namelijk, samen met alle corporaties in de regio Noord-Kennemerland, een specifiek beleid met betrekking tot het bieden van een nieuwe kans aan mensen die eerder zijn uitgezet in verband met een huurschuld. Woonwaard heeft op 10 juli 2013 een ontruimingsvonnis tegen [naam] verkregen vanwege een achterstallige huurschuld van € 3.173,36. Woonwaard heeft, met een beroep op voornoemd beleid, aan [naam] toegang tot de sociale huurwoningmarkt effectief afgesneden. Via een link in haar e-mail aan Sieval q.q. d.d. 29 mei 2019 verwijst Woonwaard naar dit beleid. Deze link verwijst echter door naar een vraag en antwoordpagina op de website van SVNK. Van een echt gepubliceerd en weloverwogen beleid is dan ook geen sprake. In deze e-mail stelt Woonwaard tevens dat [naam] een schuld heeft van € 13.102,04 en dat deze is ontstaan op 4 juni 2015. Deze vordering wordt door Sieval q.q. betwist.

3.3.

Uit de overgelegde producties door Woonwaard blijkt dat zij niet alleen ten aanzien van [naam] een negatieve registratie in haar interne systemen heeft, maar deze negatieve signalering ook verspreid naar de andere bij SVNK aangesloten corporaties. Hoewel Woonwaard dit niet expliciet heeft gezegd, staat [naam] dus effectief op een zogenaamde “zwarte lijst” die klaarblijkelijk ook wordt gedeeld met andere woningcorporaties. Ook als de andere woningcorporaties onverhoopt niet van de huurachterstand bij Woonwaard op de hoogte mochten zijn, dan komt [naam] evengoed niet via deze corporaties in aanmerking voor een sociale huurwoning omdat Woonwaard [naam] geen verhuurdersverklaring wil verstrekken. Vanwege het ontbreken van een verhuurdersverklaring heeft ook Kennemer Wonen geweigerd om aan [naam] een sociale huurwoning te verschaffen. Dit blijkt uit een e-mail d.d. 2 juli 2019 van Kennemer Wonen aan [naam] . Het nieuwe kans beleid van Woonwaard is ontoelaatbaar en daarmee jegens [naam] onrechtmatig. Het is onrechtmatig omdat het beleid in strijd is met het recht van [naam] op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en haar recht op een family life. Het beleid is tevens in strijd met het recht op het woongenot van [naam] .

4 Het verweer

4.1.

Woonwaard betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat het vermogen van [naam] onder bewind is gesteld. Sieval q.q. is bevoegd ten aanzien van dit vermogen [naam] in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Echter, de vorderingen die in dit kort geding zijn ingesteld betreffen geen vorderingen die betrekking hebben op dit vermogen. Sieval q.q. is dus niet bevoegd [naam] in rechte te vertegenwoordigen en daarom niet-ontvankelijk in haar vorderingen. Daarnaast is Sieval q.q. niet-ontvankelijk nu de voorzieningenrechter van de rechtbank absoluut bevoegd is om van de ingestelde vorderingen in kort geding kennis te nemen en niet de voorzieningenrechter van de sector kanton. Het gaat namelijk niet om aardvorderingen. Ook stelt Woonwaard dat er geen spoedeisend belang is nu [naam] verblijft in een fase-huis van Dno Doen. Woonwaard heeft van de gemeente vernomen (e-mail d.d. 31 juli 2019 aan Woonwaard) dat de mogelijkheid tot bewoning in ieder geval voor een jaar bestaat, dus tot 22 februari 2020.

4.2.

Op 10 juli 2013 heeft Woonwaard inderdaad een vonnis verkregen om de woning van [naam] aan de [adres 2] ontruimen. Op 18 juli 2013 meldde Engels Bewindvoering zich als bewindvoerder. Omdat [naam] een bewindvoerder had ingeschakeld heeft Woonwaard het vonnis op dat moment niet ten uitvoer gelegd. Uiteindelijk is door Woonwaard de ontruiming bevolen op 18 mei 2015 tegen 4 juni 2015. Het verschuldigde tot de datum ontruiming bedroeg € 5.442,94. [naam] heeft niet vrijwillig leeg en ontruimd opgeleverd. Woonwaard heeft schade moeten herstellen waarvan de kosten € 5.662,00 bedroegen. Ook voor dit laatste bedrag is een vonnis verkregen en wel op 13 juli 2016. Woonwaard heeft op dit moment een openstaande vordering op Sieval q.q. van € 13.141,79.

4.3.

Woonwaard is één van de corporaties die is aangesloten bij SVNK. Op de website staat, anders dan Sieval q.q. stelt, helder weergegeven welke inschrijfvoorwaarden gelden. Een potentiële huurder weet dus helder en duidelijk waar hij aan toe is als hij zich inschrijft.

4.4.

Daarnaast vergeet Sieval q.q. te vermelden dat [naam] bij Dno Doen verblijft omdat de huurovereenkomst tussen [naam] en de verhuurder van de woning aan de [adres 3] is ontbonden wegens (alweer) een huurachterstand. Sieval q.q. heeft dus ook op dat adres niet voldaan aan haar verplichting tot betaling van de huurpenningen.

4.5.

[naam] heeft toegang tot het woningverdelingssysteem via SVNK. Zij is ingeschreven. [naam] heeft een urgentie voor een appartement met twee slaapkamers. [naam] kan dus gewoon reageren op het woningaanbod, ook van Woonwaard. Woonwaard is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. In artikel 46 van deze wet is bepaald dat een woningcorporatie voorrang dient te geven aan het huisvesten of doen huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Dit betekent echter niet dat een woningcorporatie verplicht is te contracteren met een woningzoekende. Een inschrijving bij SVNK en een urgentie betekent dan ook niet automatisch dat een woning toegewezen wordt aan iemand die daarop reageert.

4.6.

Woonwaard heeft [naam] gewezen op het nieuwe kans beleid, echter zij voldoet hier simpelweg niet aan. Daarom komt zij niet in aanmerking voor een nieuwe kans bij Woonwaard. De discussie of het beleid ontoelaatbaar is en daarmee jegens [naam] onrechtmatig hoort thuis bij de bodemrechter.

4.7.

Wat betreft de vordering voor het afgeven van een positieve verhuurdersverklaring voert Woonwaard aan dat hier geen grondslag voor is. Woonwaard hoeft geen positieve verhuurdersverklaring af te geven en zal dat in het geval van [naam] ook niet doen. [naam] heeft nooit om een verhuurdersverklaring gevraagd. Als [naam] dit doet, dan zal Woonwaard een verklaring naar waarheid afgeven. Daarnaast betwist Woonwaard het bestaan van een “zwarte lijst”.

5 De beoordeling

Ontvankelijkheid

5.1.

Woonwaard heeft aangevoerd dat Sieval q.q. niet ontvankelijk is in haar vorderingen, nu de vorderingen geen betrekking hebben op het onder bewind gestelde vermogen. Daarbij is zij bij de verkeerde rechter en heeft zij geen spoedeisend belang. De kantonrechter volgt Woonwaard niet. De kantonrechter overweegt dat een vordering van een potentiele huurder wiens goederen onder bewind zijn gesteld moeten worden ingesteld door een bewindvoerder. Dat volgt uit de strekking van artikel 1:441 BW jo 1:438 BW. Sieval q.q. is dan ook ontvankelijk in haar vorderingen jegens Woonwaard. Deze vorderingen hebben voldoende spoedeisend belang nu [naam] tijdelijk verblijft in een fase-huis van Dno Doen en beschikt over een urgentieverklaring van de gemeente. Verder is de kantonrechter bevoegd nu het vorderingen zijn die zien op het verkrijgen van een sociale huurwoning van Woonwaard.

Sieval q.q.is dan ook ontvankelijk in haar vorderingen.

Onrechtmatig handelen Woonwaard?

5.2.

De vorderingen van Sieval q.q. zijn erop gericht dat [naam] , voor het verlopen van haar urgentieverklaring, een woning krijgt toegewezen van Woonwaard. Volgens Sieval q.q. is het beleid van Woonwaard dat geldt voor het toewijzen van een sociale huurwoning jegens [naam] onrechtmatig. Het is in strijd met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op family life. Woonwaard maakt misbruik van haar bevoegdheid.

5.3.

Woonwaard heeft gemotiveerd aangevoerd dat haar beleid, dat gepubliceerd is op de website van SVNK, helder en transparant is en niet onrechtmatig jegens [naam] . Zij heeft toegang tot het woonverdelingssysteem. Zij kan als een ieder reageren op het woningaanbod. Een verhuurdersverklaring heeft zij tot heden niet gevraagd van Woonwaard. Als zij die vraagt zal Woonwaard die (naar waarheid) verstrekken. Woonwaard heeft in dit kader aangevoerd dat het uiteindelijk aan haar is om te bepalen met wie zij een huurovereenkomst aan wil gaan; de contractsvrijheid staat voorop, een contractsverplichting is er niet. Woonwaard stelt dat [naam] niet voldoet aan het nieuwe kans beleid en om die reden bij haar niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Er is nog een grote huurachterstand, die niet voor de helft is afbetaald en er is ook geen betalingsregeling aangeboden.

5.4.

De kantonrechter stelt het volgende voorop. Bij het toewijzen van een huurwoning geldt als uitgangspunt het beginsel van contractsvrijheid. Het staat Woonwaard – binnen de grenzen van wat de Woningwet daarover bepaalt – vrij om al dan niet een huurovereenkomst met Sieval q.q. aan te gaan. Maar ten aanzien van personen die behoren tot de doelgroep uit artikel 46 van de Woningwet (zij die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting) heeft Woonwaard een bijzondere verantwoordelijkheid. Onbestreden is dat [naam] tot die doelgroep behoort. Zij heeft een urgentieverklaring op grond van een medische en sociale indicatie. Het blokkeren van de mogelijkheden van [naam] tot het verkrijgen van een huurwoning van Woonwaard en andere woningcorporaties kan dan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Of sprake is van een dergelijk bijzonder geval, hangt af van de redenen die Woonwaard aan haar handelwijze ten grondslag legt, bezien in verband met het woonbelang van de woningzoekende (zie gerechtshof 's-Gravenhage, 24 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6606). Dat betekent dat in dit kort geding de belangen van [naam] moeten worden afgewogen tegen de belangen van Woonwaard.

5.5.

De kantonrechter overweegt dat Woonwaard voorshands niet onrechtmatig handelt door zich jegens Sieval q.q. en [naam] te beroepen op het op de website van SVNK gepubliceerde ‘nieuwe kans’ beleid. Onvoldoende weersproken is dat [naam] staat ingeschreven bij SVNK en aldus toegang heeft tot het gehanteerde woonverdelingssysteem. Vaststaat verder dat [naam] eerder door Woonwaard is ontruimd uit een woning wegens huurachterstand en dat [naam] aan het begin van dit jaar ook is ontruimd uit haar woning wegens een huurachterstand. Gelet hierop kan Woonwaard in beginsel terecht stellen dat [naam] pas een nieuwe kans bij haar krijgt als zij aan de voorwaarden van het beleid voldoet. Vaststaat dat zij daaraan niet voldoet. De helft van de openstaande schuld bij Woonwaard is niet voldaan en evenmin is aangetoond dat er een regeling is getroffen voor de restschuld en dat er op wordt afgelost. Verder is gebleken dat [naam] (nog) geen verhuurdersverklaring heeft gevraagd aan Woonwaard dan wel aan haar laatste verhuurder. [naam] heeft daar vooralsnog van afgezien omdat die verklaring niet positief zal zijn gelet op de huurachterstand. Woonwaard heeft gezegd dat zij desgevraagd een verhuurdersverklaring naar waarheid zal afgeven.

5.6.

Ter zitting heeft Sieval q.q. aangegeven dat zij bezig is met een minnelijk akkoord in het kader van de schuldhulpverlening, maar dat voor het slagen daarvan [naam] over een woning(adres) moet beschikken. [naam] kan dan aanspraak maken op huurtoeslag wat haar afloscapaciteit aan haar schuldeisers vergroot. Daarbij is ook gesteld dat de urgentieverklaring alleen voor het gebied rond Alkmaar geldt. Woonwaard heeft in reactie daarop aangegeven dat er meerdere corporaties bij SVNK zijn aangesloten en iedere corporatie zijn eigen afweging maakt om met iemand een huurovereenkomst te sluiten. Woonwaard heeft in dit verband onvoldoende weersproken aangegeven dat [naam] bij andere corporaties meer kans maakt nu zij bij die corporaties geen huurachterstand heeft.

5.7.

Naar het oordeel van de kantonrechter hebben Sieval q.q. en [naam] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op dit moment voor een woning enkel en alleen zijn aangewezen op Woonwaard. Niet is gebleken dat Sieval q.q. en [naam] zich (met alle benodigde stukken) tot andere wooncorporaties heeft gewend binnen het gebied waarvoor haar urgentieverklaring geldt. Uit de e-mail van 2 juli 2019 van Kennemer Wonen blijkt dat [naam] niet alle benodigde stukken had ingediend. Zo ontbrak een verhuurdersverklaring van Woonwaard. De vraag of een negatieve verhuurdersverklaring automatisch betekent dat [naam] niet voor een woning in aanmerking komt is op dit moment niet duidelijk. Daarvoor ontbreken de gegevens. Woonwaard heeft aangegeven dat bij een negatieve verhuurdersverklaring het gesprek wordt gevoerd met een bewindvoerder om te kijken of de financiën goed geregeld zijn en of een huurovereenkomst met bijzondere voorwaarden mogelijk is.

5.8.

Voorshands is de kantonrechter dan ook van oordeel dat het belang van Woonwaard om [naam] niet als huurder te aanvaarden zwaarder weegt dan het woonbelang van [naam] . Daarbij betrekt de kantonrechter dat [naam] op dit moment in een fase huis zit van Dno Doen waar zij voorlopig nog kan blijven en dat de urgentieverklaring pas op 17 november 2019 verloopt. Het is nu aan Sieval q.q. en [naam] om een verhuurdersverklaring te vragen aan Woonwaard dan wel haar laatste verhuurder en vervolgens met een goed voorstel de andere corporaties te benaderen. Onvoldoende is gebleken dat dat tot heden is gebeurd. Een van die corporaties zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens [naam] dan dienen te nemen.

5.9.

Voor zover de vorderingen zien op het gunnen van een sociale huurwoning en het aanbieden van een huurcontract zullen die worden afgewezen. De vordering tot het afgeven van een positieve dan wel neutrale verhuurdersverklaring wordt ook afgewezen. Woonwaard heeft terecht aangevoerd dat zij geen onware verklaring mag afgeven. Woonwaard heeft toegezegd op eerste verzoek een verhuurdersverklaring naar waarheid af te geven.

5.10.

Het overig gevorderde zal ook worden afgewezen. Woonwaard heeft betwist dat er een ‘zwarte lijst” bestaat. Hiertegenover heeft Sieval q.q. haar vordering onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Verder ontbreekt een deugdelijke grondslag om verwijdering van de persoonsgegevens uit de digitale bestanden van Woonwaard te vragen. Woonwaard heeft terecht opgemerkt dat er nog een incassovordering loopt en als er onjuiste gegevens worden bijgehouden, [naam] daar correctie van kan vragen. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat er door Woonwaard in strijd met de AVG wordt gehandeld.

5.11.

Nu Sieval q.q. in het ongelijk wordt gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten van Woonwaard.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Sieval q.q. tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Woonwaard worden vastgesteld op een bedrag van € 720,00 aan salaris van de gemachtigde van Woonwaard.

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr.drs. J. Blokland en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter