Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:7390

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
19-07-2019
Datum publicatie
29-08-2019
Zaaknummer
C/15/280871 / HA ZA 18-719
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Architectuur Centrale vordert dat de rechtbank Panopticon veroordeelt tot betaling van € 122.210,--, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 19 oktober 2017 tot aan de dag van betaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/280871 / HA ZA 18-719

Vonnis van 10 juli 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IR.THIJS ASSELBERGS ARCHITECT BNA B.V.

tevens handelend onder de naam Thijs Asselbergs Architectuur Centrale,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

advocaat mr. E.F. Seunke te Amsterdam,

tegen

de stichting

STICHTING PANOPTICON,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

advocaat mr. J.P. Koets te Haarlem.

Partijen zullen hierna Architectuur Centrale en Panopticon worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 30 januari 2019

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 20 mei 2019.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Architectuur Centrale is de vennootschap van M.F. Asselbergs (hierna: Asselbergs). Asselbergs is naast architect ook enig aandeelhouder en bestuurder.

2.2.

Panopticon is opgericht op 26 november 2015. Asselbergs was medeoprichter en vanaf de oprichting ook één van de bestuurders. De overige oprichters en bestuurders van dat moment waren [A.] (hierna [A.]), voorzitter, [B.], algemeen directeur van projectontwikkelaar en bouwbedrijf HBB Groep, [C.], architect, en [D.], oprichter van University College Roosevelt en University College Utrecht. De statuten van Panopticon vermelden, voor zover nu van belang, het volgende:

“(…) Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel:

het behoud en de revitalisering van het terrein van de “Penitentiaire inrichting De Koepel” en van het Rijksmonument in de zin van de Monumentenwet 1988 “de Penitentiaire Inrichting De Koepel”, hierna genoemd: “de Koepel aan de Harmenjansweg in Haarlem, en in verband daarmee het zorgvuldig inpassen van het maatschappelijk , financieel en ruimtelijk verantwoord ontwikkelen, exploiteren en beheren van De Koepel zodanig dat het gebruik van de Koepel een positieve bijdrage levert aan het maatschappelijke verkeer en het culturele leven van de stad Haarlem, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk. De doelstelling van Panopticon is het behoud en de revitalisering van Rijksmonument penitentiaire inrichting De Koepel en het omliggende terrein aan de Harmejansweg te Haarlem.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken:

- door het (doen) aankopen en/of voor het realiseren van een herbestemming aan De Koepel, al dan niet door de Stichting Panopticon zelf;

- door het in samenspraak met de buurt, de wijk en de gemeente Haarlem initiëren, bewaken en evalueren van het beheerbeleid dat met betrekking tot De Koepel is dan wel zal worden geformuleerd;

- door het deelnemen in andere rechtspersonen met het oog op het genoemde doel.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing en ontslag

(…)

6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. (…)”

2.3.

Penitentiaire Inrichting De Koepel en het omliggende terrein (hierna samen: het koepelgevangeniscomplex) waren eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en tot juli 2015 in gebruik als penitentiaire inrichting. Omdat de rijksoverheid het koepelgevangeniscomplex niet meer nodig heeft voor haar primaire proces is besloten dit te verkopen.

2.4.

De directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij brief van 14 januari 2016 aan [A.] het volgende geschreven over de plannen met het koepelgevangeniscomplex:

“(…) Omdat het hier een incourant en moeilijk te verkopen object betreft vanwege o.a. de huidige bestemming, is een bestemmingswijziging nodig. Hiervoor werkt het Rijksvastgoedbedrijf nauw samen met de gemeente Haarlem. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft dan ook met de gemeente Haarlem op 6 oktober 2014 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst staat een openbare verkoop met voorselectie voor, wat de meest geëigende verkoopprocedure is in voorkomende gevallen.

(…)

Conform de Regeling Materieel Beheer 2006 kan het Rijksvastgoedbedrijf gemeente het recht van eerste koop geven. Hierdoor kan de gemeente het complex onderhands tegen marktwaarde kopen indien het nodig is voor doelen in de publieke/maatschappelijke sfeer. (…)”

2.5.

Panopticon heeft een maatschappelijk verantwoord herontwikkelingsplan ontwikkeld. Elke bestuurder heeft bij de ontwikkeling van het plan zijn of haar eigen expertise ingebracht. Asselbergs hield zich als architect bezig met het Ruimtelijk Functioneel Plan (hierna: RFP) en het Stedenbouwkundig Plan (hierna: SP). Centraal in het plan was de vestiging van een University College in de Koepel. Panopticon heeft in dat kader op 15 februari 2017 een intentieverklaring gesloten met de Vrije Universiteit en op 13 februari 2017 met de Open Universiteit.

2.6.

De gemeente Haarlem heeft zich (mede) op basis van het RFP en SP bereid verklaard om haar medewerking te verlenen tot aanpassing van de publiekrechtelijke bestemming en tot verkoop van het koepelgevangeniscomplex aan Panopticon. Belangrijkste voorwaarden voor verkoop aan Panopticon waren het stichten van een University College en het voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden/eisen van de Nota van Ambities en Eisen Herontwikkeling Koepelgevangenis Haarlem van 14 juli 2016.

2.7.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het koepelgevangeniscomplex in maart 2017 verkocht aan de gemeente Haarlem voor € 6.400.000,00. De gemeente heeft dit op 14 maart 2017 voor hetzelfde bedrag doorverkocht aan Panopticon. De verkopen zijn vormgegeven in een zogenoemde AB-BC en back-to-back constructie.

2.8.

De koopovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en Panopticon vermeldt onder meer, het volgende:

“(…) Artikel 20A

1. Ingeval Koper niet binnen [9maanden] na de datum van Levering kopie van een
(samenwerking-)overeenkomst of LOI heeft overgelegd aan Verkoper, gesloten tussen Koper en ten minste één universitaire onderwijsinstelling, waaruit ten genoegen van Verkoper kan worden opgemaakt dat bedoelde onderwijsinstelling haar langdurige medewerking zal verlenen aan het stichten en exploiteren van een academisch geaccrediteerd University College of gelijkwaardige universitaire onderwijsvoorziening zonder winstoogmerk, met campus op het terrein van het Verkochte (…), passend binnen en voldoend aan de zgn. Eisen voor Herontwikkeling als omschreven op pagina’s 39 en 40 van de Nota van Eisen en Ambities, heeft Verkoper het recht, doch niet de verplichting, deze koopovereenkomst kosteloos te ontbinden, door het uitbrengen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Koper. (…)”

2.9.

Panopticon heeft het terrein rond de Koepel op 7 april 2017 doorverkocht aan Amvest, voor een koopsom van € 6.900.000,00. De koopsom bestond uit € 6.400.000,00 voor het verkochte en € 500.000,00 voor in de overeenkomst nadere gespecificeerde plannen. Panopticon bleef eigenaar van de Koepel en het entreegebouw. De koopovereenkomst tussen Panopticon en Amvest vermeldt verder, voor zover nu van belang, het volgende:

“(…) Levering:

De levering door Verkoper aan Koper zal binnen 6 maanden nadat de Gemeente het Koepelgevangeniscomplex aan Verkoper heeft overgedragen plaatsvinden op voorwaarde dat Verkoper en Koper hebben vastgesteld dat de Koop B-C niet zal (kunnen) worden ontbonden op grond van het bepaalde in artikel 20A van de Koop B-C. Verkoper zal Koper onverwijld schriftelijk in kennis stellen indien en zodra de betreffende voorwaarden zijn komen te vervallen. Indien niet binnen vorenbedoelde termijn van 6 maanden de vaststelling door Verkoper en Koper, zoals hiervoor bedoeld, heeft plaatsgevonden:

a. is Koper gerechtigd deze overeenkomst middels schriftelijke verklaring aan Verkoper te ontbinden, zonder jegens Verkoper gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding en/of het verrichten van enige andere handeling nadien; of (indien Koper geen gebruik maakt van haar recht deze overeenkomst te ontbinden) (…)”

2.10.

Om de verkoop van de gemeente Haarlem aan Panopticon Haarlem en de doorverkoop van Panopticon aan Amvest mogelijk te maken, heeft Amvest aan Panopticon een lening van € 7.000.000,00 verstrekt, tot zekerheid waarvan een hypotheekrecht is gevestigd op het hele koepelgevangeniscomplex.

2.11.

Op 7 juni 2017 heeft een bestuursvergadering van Panopticon plaatsgevonden. De notulen vermelden, voor zover nu van belang, het volgende:

“(…)

1.b. Bestuurslidmaatschap Thijs Asselbergs

(…)

Er ligt een zware hypotheek op het doorgaan van het academisch onderwijs, waarin allerlei belangen een rol spelen. Thijs Asselbergs heeft diverse zaken tegen elkaar afgewogen. Hij wil de handen vrij hebben voor het uitvoeren van werk aan het koepel voor Amvest. Verder speelt mee dat hij zich niet prettig voelt bij het feit dat de projectontwikkeling is ondergebracht in een stichting in plaats van in een vennootschapssituatie. Alles overwegende, heeft Thijs Asselbergs besloten om uit het bestuur van Panopticon te stappen. Hiermee stemmen de overige bestuursleden in.

Met betrekking tot de financiële afhandeling wordt het volgende afgesproken. Thijs Asselbergs ontvangt, als de levering aan Amvest doorgaat en de betaling van € 500.000,00 voor de voorinvestering van de stichting Panopticon heeft plaatsgevonden, een bedrag van in totaal
€ 101.000,00. Dit is opgebouwd uit € 75.000 voor het rfp en € 26.000 out of pocketkosten. (…)”

2.12.

Asselbergs heeft op 11 juni 2017 aan het bestuur van Panopticon geschreven:

“(…) Afgelopen woensdagavond is mijn lidmaatschap van het bestuur van Panopticon op mijn eigen verzoek beëindigd. Het was een eer om deel te mogen nemen aan een initiatief dat ertoe kan leiden dat de door Haarlem zo gewenste universiteit aan de overzijde van het Spaarne komt. (…)

De verdeling van het door Panopticon met Amvest voor de koop overeengekomen bedrag kun je wat mij betreft door 5 (bestuursleden) delen en het deel waar [D.] geen aanspraak op maakt schenken aan de degene(n) die daar het meest recht op heeft qua inzet en gemaakte kosten.

Vanaf het begin heb ik aangegeven me als ondernemende architect te verbinden en niet als vrijwilliger. Nu is de tijd aangebroken om met vernieuwde energie en positie het project verdere inhoud te geven. Ik neem mijn verantwoordelijkheid het plan goed aan stad en ommeland te verankeren en zal dat met veel plezier en inzet in opdracht van Amvest doen. (…)”

2.13.

Op 31 augustus 2017 heeft [A.] aan Asselbergs geschreven:

“(…) Dank voor jouw brief van 11 juni 2017. Dit is in lijn met de afspraken die we hebben gemaakt.

Hiermee verleent het bestuur je décharge van de verplichtingen van stichting Panopticon. Dan jouw voorstel m.b.t. de vergoeding van plankosten door Amvest bij doorlevering aan hen. Het totale bedrag is € 500.000. Zoals je weet overschrijden de opgetelde inspanningen en kosten van eenieder het totale bedrag ruimschoots.


In de bestuursvergadering van 7 juni jl. is de toezegging gedaan dat je aanspraak kunt maken op € 75.000 voor het ruimtelijk functioneel plan plus € 26.000 euro out of pocket kosten, beide excl. BTW. Met [B.] heb je voorts in juli besproken dat dit bedrag als verplichting aan jou wordt opgenomen en dat e.e.a. wordt betaald zodra daar financiële ruimte voor is. Dit gebeurt ook overigens ook met de investeringen van de overige bestuursleden, zodat de stichting enig ontwikkelbudget heeft. Graag ontvangen wij als stichting de bevestiging dat je hiermee akkoord bent. (…)”

2.14.

Op 19 september 2017 heeft Asselbergs in reactie op de brief van 31 augustus 2017 aan Panopticon geschreven:

“(…) Afgelopen week heb ik [B.] nog even gebeld om een toelichting te vragen op zoals je schrijft “dat ik met hem besproken heb dat het overeengekomen bedrag pas aan mij betaald wordt zodra daar financieel ruimte voor is”. Dat heb ik namelijk niet besproken en zeker niet met hem afgesproken. (…) Zoals je weet werk ik vanaf de zomer van 2015 aan het project en is een veelvoud van bovengenoemd bedrag door mij reeds geïnvesteerd. Eind deze maand zal de deal met een universiteit rondkomen zo is me verteld. Amvest zal dan afnemen en volgens afspraak de stichting betalen.

Voor alle duidelijkheid: ik ben dus niet akkoord met je voorstel. Sterker nog wat je me vraagt is volstrekt onredelijk. Met mij is afgesproken dat ik € 101.000,- exclusief btw krijg. Nu nemen jij en Andre geld op uit de stichting voor jullie bedrijven of betalen daar medewerkenden van en mij heb je nog niet bevestigd dat ik uit de € 500.000,- van Amvest wordt betaald.

Bijgaand tref je mijn factuur (…) conform het bestuursbesluit aan met het verzoek te bevestigen dat deze uit het bedrag van € 500.000,- van Amvest wordt betaald. (…)”

2.15.

Middels de bij voornoemde bijgesloten factuur van 19 september 2017 heeft Architectuur Centrale een bedrag van € 101.000,00 excl. BTW aan Panopticon gefactureerd.

2.16.

Eind oktober 2017 heeft eerst de Vrije Universiteit en daarna ook de Open Universiteit zich teruggetrokken uit het herontwikkelingsplan van Panopticon. Panopticon was daardoor niet in staat te voldoen aan de in artikel 20A van de koopovereenkomst met de gemeente Haarlem opgenomen voorwaarde.

2.17.

Amvest heeft (mede) hierin aanleiding gezien om de koopovereenkomst tussen Panopticon en haarzelf te ontbinden en aanspraak te maken op terugbetaling van het door haar aan Panopticon geleende bedrag.

2.18.

De gemeente Haarlem heeft geen beroep op artikel 20A van de koopovereenkomst gedaan, maar ingestemd met verkoop van een deel van het koepelgevangeniscomplex door Panopticon aan woningcorporatie Elan/Duwo voor een bedrag van € 7.400.000,00. Daarmee heeft Panopticon de hypothecaire lening van Amvest kunnen aflossen.

2.19.

Panopticon heeft de Koepel, de grond daaromheen, de voormalige directeurs-woning, de voormalige woning van de adjunct-directeur en het administratiegebouw behouden.

2.20.

Panopticon heeft de factuur van Architectuur Centrale onbetaald gelaten.

3 Het geschil

3.1.

Architectuur Centrale vordert dat de rechtbank Panopticon veroordeelt:

I. tot betaling van € 122.210,--, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 19 oktober 2017 tot aan de dag van betaling;

II. in de kosten van deze procedure, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de

wettelijke rente daarover.

3.2.

Architectuur Centrale legt primair aan haar vordering ten grondslag dat met Panopticon is overeengekomen dat Panopticon € 101.000,00 exclusief btw zou betalen voor het opstellen van het RFP en SP door Asselbergs en zijn team.

3.3.

Architectuur Centrale legt subsidiair aan haar vordering ten grondslag dat Panopticon ongegrond met een bedrag van € 101.000,00 exclusief BTW is verrijkt doordat Panopticon het RFP en SP van Asselbergs ter waarde van tenminste € 101.000,00 exclusief BTW heeft gebruikt bij de verkoop aan Elan/Duwo en dat zij deze overeenkomst niet had kunnen sluiten zonder het door de gemeente Haarlem goedgekeurde RFP en SP van Asselbergs.

3.4.

Panopticon voert verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat Asselbergs en zijn team, oftewel feitelijk Architectuur Centrale, ten behoeve van Panopticon een RFP en SP hebben opgesteld op basis van de door de gemeente Haarlem opgestelde Nota van Ambities en Eisen Herontwikkeling Koepelgevangenis Haarlem van 14 juli 2016. De gemeente Haarlem heeft geoordeeld dat Panopticon met de aangeleverde RFP en SP heeft aangetoond dat haar plannen kansrijk zijn en heeft hierop vervolgens een positief besluit genomen, waarna Panopticon het koepelgevangeniscomplex van de gemeente Haarlem heeft kunnen kopen.

4.2.

Nadat Asselbergs medio 2017 had besloten uit het bestuur van Panopticon te stappen, is overeengekomen dat Panopticon voor het RFP € 75.000,- plus € 26.000,- out of pocket kosten (beide excl. btw) zou betalen. Architectuur Centrale heeft bij factuur van 19 september 2017 deze bedragen bij Panopticon in rekening gebracht. Panopticon betwist echter betaling hiervan verschuldigd te zijn. Panopticon voert daartoe aan dat door het bestuur, en dus ook door Asselbergs, werd gewerkt voor eigen rekening en risico. Door Panopticon is aan Architectuur Centrale geen opdracht gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Panopticon is weliswaar met Asselbergs bij zijn vertrek overeengekomen dat de gemaakte kosten tot een bedrag van € 101.000,00 (excl. btw) zouden worden vergoed, maar volgens Panopticon is deze afspraak gemaakt onder de opschortende voorwaarde dat de levering aan Amvest zou plaatsvinden en Amvest € 500.000,00 plankosten aan Panopticon zou betalen. Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan, is geen overeenkomst tot stand gekomen en rust op haar geen betalingsverplichting, aldus Panopticon. Dit verweer faalt. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.3.

Uit de notulen van de bestuursvergadering van 7 juni 2017 blijkt dat aan Asselbergs de toezegging is gedaan dat hij aanspraak kan maken op € 75.000 voor het RFP en € 26.000 euro out of pocket kosten als de levering aan Amvest doorgaat en de betaling van € 500.000,00 voor de voorinvestering van de stichting Panopticon heeft plaatsgevonden. In haar brief van 31 augustus 2017 heeft van [A.] vervolgens aan Asselbergs bevestigd dat is besproken dat dit bedrag als verplichting aan jou wordt opgenomen en dat e.e.a. wordt betaald zodra daar financiële ruimte voor is. Gelet op deze laatste zinsnede kan naar het oordeel van de rechtbank van een opschortende voorwaarde in de door Panopticon voorgestane zin, geen sprake zijn. Immers indien de overeenkomst (op grond waarvan Panopticon € 101.000,00 verschuldigd is) pas tot stand zou komen als aan Amvest werd geleverd, zoals Panopticon betoogt, zou de vordering van Asselbergs (nog) niet als verplichting in de balans hoeven te worden opgenomen. Nu namens Panopticon is bevestigd dat is afgesproken dat de vordering als verplichting wordt opgenomen, kan van een opschortende voorwaarde derhalve geen sprake zijn. De conclusie moet dan ook luiden dat niet een opschortende voorwaarde, maar enkel een uitgestelde betaling is overeengekomen.

4.4.

Alhoewel door partijen destijds een koppeling werd gelegd tussen de betaling van de factuur en de betaling door Amvest, is daarmee, anders dan Panopticon betoogt, de betalingsverplichting van Panopticon met de ontbinding van de overeenkomst met Amvest niet komen te vervallen. Op het moment dat voornoemde afspraak werd gemaakt, beschikte Panopticon niet over financiële middelen. Zij had alleen een hypothecaire schuld aan Amvest, waarmee zij de koop van het koepelgevangeniscomplex had gefinancierd. In dat licht bezien is goed voorstelbaar dat Panopticon op dat moment de betaling van de factuur heeft gekoppeld aan de levering en betaling door Amvest en Asselbergs in zijn brief van 19 september 2017 waar de factuur was bijgesloten, heeft verzocht te bevestigen dat deze uit het bedrag van € 500.000,- van Amvest wordt betaald. Panopticon en Amvest hadden al een koopovereenkomst gesloten en de levering en betaling leken een kwestie van tijd. Er waren op dat moment ook geen andere potentiële kopers (meer) in beeld en op een andere koper dan Amvest werd niet meer geanticipeerd. Dit betekent echter niet dat daarmee is afgesproken dat Architectuur Centrale uitsluitend betaald zou krijgen als specifiek Amvest de koper is. De rechtbank is met Architectuur Centrale van oordeel dat de kern van de gemaakte afspraak was dat zij betaald zou krijgen zodra Panopticon daartoe de financiële middelen van de koper zou hebben verkregen. Of dit nu Amvest was of een andere koper, is daarbij niet relevant. Dit sluit ook aan bij de opmerking van Van der Sande dat er wordt betaald zodra daar financiële ruimte voor is.

4.5.

Vaststaat dat inmiddels verkoop aan een derde partij heeft plaatsgevonden. Het verkoopbedrag ligt aanmerkelijk hoger dan het destijds met Amvest overeengekomen bedrag. Gelet hierop kan naar het oordeel van de rechtbank niet van Architectuur Centrale worden verwacht dat zij Panopticon nog langer respijt geeft. De rechtbank zal de vordering daarom toewijzen.

4.6.

De gevorderde wettelijke rente zal gelet op de overeengekomen uitgestelde betaling eerst vanaf de dag van dagvaarding worden toegewezen.

4.7.

Het verzoek van Panopticon om aan de veroordeling de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad te onthouden, wordt afgewezen. Voor zover Panopticon, ondanks het door Elan/Duwo aan haar betaalde bedrag, over onvoldoende liquide middelen beschikt om aan haar betalingsverplichting te voldoen, ligt het op haar weg om voldoende financiering te verkrijgen. Mede gezien de onroerende zaken die zij na de verkoop aan Elan/Duwo in eigendom heeft behouden, moeten hiertoe voldoende mogelijkheden bestaan.

4.8.

Panopticon zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Asselbergs worden begroot op:

- dagvaarding € 87,57

- griffierecht 3.946,00

- salaris advocaat 3.414,00 (2,0 punt × tarief € 1.707,00)

Totaal € 7.447,57

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt Panopticon om aan Asselbergs te betalen een bedrag van € 122.210,00 (incl.btw) vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dat bedrag met ingang van 29 oktober 2018 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt Panopticon in de proceskosten, aan de zijde van Asselbergs tot op heden begroot op € 7.447,57, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Panopticon in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Panopticon niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Pott Hofstede en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2019.1

1 type: 1428 coll: