Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:6911

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-08-2019
Datum publicatie
20-08-2019
Zaaknummer
7112003 CV EXPL 18-6582
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Annulering vlucht. Buitengewone omstandigheid. Luchtvaartmaatschappij heeft niet aangetoond dat zij de annulering ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet heeft kunnen voorkomen. Vordering toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7112003 \ CV EXPL 18-6582

Uitspraakdatum: 7 augustus 2019

Vonnis in de zaak van:

de buitenlandse rechtspersoon Airhelp limited,

gevestigd te Hong Kong (Volksrepubliek China),

eiseres,

hierna te noemen: Airhelp,

gemachtigde: mr. H. Yildiz

tegen

de buitenlandse rechtspersoon American Airlines Inc.

gevestigd te Wilmington, Delaware (Verenigde Staten),

gedaagde,

hierna te noemen: American Airlines,

gemachtigde: mr. M. Lustenhouwer

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 27 juli 2018 een vordering tegen American Airlines ingesteld. American Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna American Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De heer [naam passagier 1] en mevrouw [naam passagier 2] (hierna: de passagiers) hebben een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan American Airlines de passagiers op 30 juli 2016 diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol, via Philadelphia (Verenigde Staten) naar Grand Rapids (Verenigde Staten) met vluchtnummers AA 799 en AA 3939. Vlucht AA 799 had als schemavertrektijd 10:45 uur lokale tijd en had als schema-aankomsttijd 13:20 uur lokale tijd. Vlucht AA 3939 had als schemavertrektijd 21:10 uur lokale tijd en had als schema-aankomsttijd 23:09 uur lokale tijd.

2.2.

Vlucht AA 3939 (hierna: de vlucht) is geannuleerd en de passagiers zijn omgeboekt naar een andere vlucht waarmee zij op 31 juli 2016 om 9:10 uur lokale tijd vanuit Philadelphia naar Detroit zijn gevlogen. De passagiers zijn vanuit Detroit per auto naar hun eindbestemming gereisd.

2.3.

De passagiers maken aanspraak op compensatie in verband met de voornoemde annulering. De passagiers hebben hun vorderingsrecht overgedragen aan Airhelp en Airhelp heeft compensatie gevorderd.

2.4.

American Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert dat American Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.200,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 juli 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 180,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat American Airlines vanwege de annulering van de vlucht gehouden is haar te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

American Airlines betwist de vordering en doet een beroep op buitengewone omstandigheden. Zij voert aan dat de vlucht is geannuleerd vanwege zeer slechte weersomstandigheden en de daarop door de luchtverkeersleiding getroffen veiligheidsmaatregelen. Ten slotte verweert American Airlines zich tegen de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente en de proceskosten.

4.2.

Voor zover relevant wordt bij de beoordeling nader ingegaan op het verweer van American Airlines.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de vlucht van de passagiers is geannuleerd. Nu niet gebleken is dat American Airlines zich kan beroepen op artikel 5, eerste lid, onder c sub i, ii of iii van de Verordening, geldt in beginsel een compensatieplicht voor American Airlines. Dit is anders indien American Airlines kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening.

5.3.

Ten aanzien van het beroep van American Airlines op de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden geldt het volgende. In punt 14 en 15 van de considerans van de Verordening staat dat omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening zich onder meer kunnen voordoen bij weersomstandigheden die uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen en wanneer een besluit van de luchtverkeersleiding voor een specifiek toestel op een specifieke dag een langdurige vertraging, een vertraging van een nacht of de annulering van één of meer vluchten van dat vliegtuig veroorzaakt.

5.4.

American Airlines voert aan dat zij niet gehouden is compensatie te betalen, omdat de vlucht geannuleerd is vanwege onweer rondom Philadelphia als gevolg waarvan de luchtverkeersleiding een “Ground Stop” had afgekondigd voor de luchthaven van Philadelphia. American Airlines licht toe dat wanneer een “Ground Stop” is afgekondigd de toestellen aan de grond moeten blijven. Luchtverkeer van en naar de luchthaven is in die periode niet toegestaan. Ter onderbouwing heeft American Airlines een rapport van het Intergrated Operations Center, dat van haar zelf afkomstig is, overgelegd. Uit het rapport volgt dat als gevolg van onweer een “Ground Stop” was afgekondigd van 17:21 uur tot 01:59 uur UTC (13:21 uur tot 21:59 uur lokale tijd). Ook volgt uit datzelfde rapport dat een “Ground Delay Program” actief was voor de luchthaven van Philadelphia van 19:00 uur tot 02:59 uur UTC (15:00 uur tot 22:59 uur lokale tijd). Wanneer een Ground Delay Program actief is vindt er minder luchtverkeer plaats en zal er door de luchtverkeersleiding een nieuwe vertrektijd toegewezen moeten worden, aldus American Airlines. Airhelp betwist dat er sprake was van onweer omstreeks de geplande vertrektijd van de vlucht (21:10 uur lokale tijd) en bovendien stelt Airhelp dat er geen sprake was van een besluit van de luchtverkeersleiding voor het specifieke toestel die de vlucht zou uitvoeren. Beoordeeld dient te worden of de weersomstandigheden in combinatie met de door de luchtverkeersleiding genomen maatregelen aangemerkt dienen te worden als een buitengewone omstandigheid.

5.5.

De kantonrechter is van oordeel dat American Airlines voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de luchtverkeersleiding op 30 juli 2016 een “Ground Stop” (17:21 uur – 01:59 uur UTC) en daarna een “Ground Delay Program” (19:00 uur – 02:59 uur UTC) heeft afgekondigd voor de luchthaven van Philadelphia. American Airlines heeft echter niet aangetoond dat vanwege de weersomstandigheden er vanaf 01:59 uur (UTC) geen vliegverkeer mogelijk was en dit er noodzakelijkerwijs toe heeft geleid dat de onderhavige vlucht geannuleerd moest worden. American Airlines heeft geen besluit van de luchtverkeersleiding overgelegd waaruit dit volgt. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de “Ground Stop” en later het “Ground Delay Program” alleen tot vertraging en niet tot annulering van de vlucht zou leiden. Er kan dan ook niet worden geoordeeld dat American Airlines de annulering ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet heeft kunnen voorkomen.

5.6.

Nu American Airlines voor het overige geen verweer heeft gevoerd, zal de vordering tot betaling van de hoofdsom worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom is als onvoldoende gemotiveerd weersproken toewijsbaar.

5.7.

Airhelp heeft een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. De vordering heeft geen betrekking op één van de situaties waarin het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is. Daarom zal de kantonrechter de vraag of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn toetsen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het rapport Voorwerk II. Airhelp heeft hiertegenover onvoldoende aangetoond en onderbouwd dat de verrichte werkzaamheden meer hebben omvat dan de verzending van een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten moet daarom worden afgewezen.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van American Airlines omdat deze ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt American Airlines tot betaling aan Airhelp van € 1.200,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 juli 2016;

6.2.

veroordeelt American Airlines tot betaling van de proceskosten die aan de kant van Airhelp tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 103,81;
griffierecht € 476,00;
salaris gemachtigde € 240,00;

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter