Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:6271

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-07-2019
Datum publicatie
05-08-2019
Zaaknummer
C/15/283095 / FA RK 18-7222
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erkenning adoptie uit Taiwan. IPR (rechtsmacht en toepasselijk recht). Wijziging voornamen en geslachtsnaam. Inschrijving geboorteakte. (Subsidiaire) verzoek tot omzetting zonder verdere bespreking gelaten, omdat adoptie in Taiwan een sterke adoptie is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5187
JPF 2019/100
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

Zaak-/rekestnr.: C/15/283095 / FA RK 18-7222

beschikking van 17 juli 2019 betreffende erkenning van een buitenlandse adoptie (Taiwan)

gegeven op het verzoek van:

[verzoeker] ,

geboren op [datum] in [plaats] ,

en

[verzoekster] ,

geboren op [datum] in [plaats] ,

echtelieden,

beiden wonende te [plaats] ,

hierna te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. C.P. Robben, kantoorhoudende te Gieten.

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoekers, ingekomen op 27 december 2018;

- de stukken van verzoekers, ingekomen op 12 februari 2019;

- de brief van de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad), ingekomen op 28 februari 2019;

- de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag (verder: ABS), ingekomen op 4 april 2019.

1.2

Er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.

2 Feiten en omstandigheden

2.1

Verzoekers zijn gehuwd op [datum] in [plaats] .

2.2

Op [datum] is in [plaats] , Taiwan geboren een kind van het mannelijk geslacht genaamd: [minderjarige] . De biologische moeder is: [biologische moeder] . De biologische vader is onbekend.

2.3

Blijkens beschikking van deze rechtbank, locatie Alkmaar, van 1 juni 2016, zoals hersteld bij beschikking van 22 juni 2016, hebben verzoekers reeds geadopteerd: [minderjarige] , geboren op [datum] te [plaats] , Taiwan.

2.4

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 21 augustus 2017 (nr. [nr.] ) aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van de minderjarige [minderjarige] als tweede buitenlands kind ter adoptie. Bij besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 december 2018 (nr. [nr.] ) is aan verzoekers toestemming verleend tot opneming van een tweede buitenlands kind ter adoptie. Deze toestemming is geldig tot 7 september 2020.

2.5

Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Civil Ruling” van het [plaats] District Court, Taiwan van 4 januari 2018 (Case No.: [nr.] ) blijkt dat de adoptie van de minderjarige door verzoekers naar het recht van Taiwan tot stand is gekomen. Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Certificate for final family ruling” van het Family Law Tribunal, [plaats] District Court, Taiwan van 24 januari 2018, blijkt dat gemelde “Civil Ruling” op 24 januari 2018 onherroepelijk is geworden.

2.6

De adoptie naar het recht van Taiwan heeft plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

2.7

De minderjarige heeft met het doel van adoptie zijn geboorteland mogen verlaten.

2.8

De minderjarige woont - blijkens het overgelegde uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente [plaats] - sinds 1 februari 2018 aan het woonadres van verzoekers en wordt aldaar door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed.

2.9

De minderjarige is het tweede kind tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan.

2.10

De Raad heeft aangegeven geen aanleiding te zien voor (nader) onderzoek ten aanzien van de verzochte adoptie.

3 Verzoek

3.1

Verzoekers hebben verzocht:

primair:

a. vast te stellen dat de hierboven onder 2.5 genoemde beslissingen voldoen aan de in artikel 10:107 van het Burgerlijk Wetboek (BW) genoemde voorwaarden voor erkenning;

b. om ingevolge artikel 10:109, derde lid, BW een last te geven tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand;

subsidiair:

c. de erkende adoptie om te zetten in een adoptie naar Nederlands recht, waardoor de familierechtelijke betrekkingen van de minderjarige met de biologische ouders zijn verbroken en de familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en verzoekers ontstaan.

Voorts is verzocht:

d. om, indien nodig, de verklaring van verzoekers dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben in de beschikking te vermelden;

e. om te gelasten dat de voornaam van de minderjarige wijzigt in [voornaam] ;

f. om ingevolge artikel 1:25, vijfde lid, BW de inschrijving van de “Certificate of Birth” (Chart No.: [nr.] ) te gelasten, subsidiair de geboortegegevens van de minderjarige ex artikel 1:25c, BW ambtshalve vast te stellen als zijnde een kind van het mannelijk geslacht, genaamd [minderjarige] , geboren op [datum] te [plaats] , Taiwan als kind van de biologische moeder [biologische moeder] , geboren op [datum] , en een onbekende biologische vader.

4 Beoordeling

4.1

De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht te oordelen over het onderhavige verzoek om de verklaring voor recht, nu verzoekers hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

4.2

Bij de beoordeling van het verzoek is afdeling 3 van titel 6 van Boek 10 BW van toepassing. Deze afdeling bevat voorschriften ter zake het toepasselijke recht op de in Nederland uit te spreken adoptie en haar rechtsgevolgen, alsmede de erkenning en haar rechtsgevolgen, van een adoptie die tot stand is gekomen in een staat die op het moment dat de beginseltoestemming is aangevraagd (nog) geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag. Op de onderhavige zaak is artikel 10:109 BW van toepassing, nu verzoekers ten tijde van de adoptie hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, terwijl de minderjarige in Taiwan zijn gewone verblijfplaats had.

Ten aanzien van het verzoek tot erkenning

4.3

De rechtbank stelt vast dat de hierboven onder 2.5 genoemde beslissingen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 10:109 BW, inhoudende dat de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie moet zijn gevolgd, terwijl daarnaast de weigeringsgronden van artikel 10:108, tweede lid en derde lid, BW zich niet voor doen. De erkenning is in het kennelijk belang van de minderjarige. De rechtbank is van oordeel dat voormelde stukken daarmee vatbaar zijn voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

4.4

De rechtbank zal op de voet van artikel 10:109, derde lid, BW de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage gelasten een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

Ten aanzien van het verzoek tot omzetting van de adoptie naar het recht van Taiwan in een adoptie naar Nederlands recht

4.5

Verzoekers stellen dat sprake is van een “sterke” adoptie. Voor zover de rechtbank van oordeel mocht zijn dat sprake is van een “zwakke” adoptie, hebben verzoekers de rechtbank daarnaast verzocht de in voormeld stuk vervatte (zwakke) adoptie naar het recht van Taiwan om te zetten in een (sterke) adoptie naar Nederlands recht. Verzoekers stellen belang te hebben bij deze omzetting, omdat dan pas familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en verzoekers ontstaan. De minderjarige zal dan tevens Nederlander worden.

4.6

De wetgeving van de Republiek China (Taiwan) vermeldt met betrekking tot adoptie op bladzijde 85 van de uitgave Bergmann/Ferid/Henrich inzake Internationales Ehe- und Kindschafsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht: “Da das Kindschaftsverhältnis zwischen dem angenommenen Kind und seinen leiblichen Eltern während der Dauer des Annahmeverhältnisses ruht (vgl § 1077 Abs 2 BGB, § 1083 BGB), wird jedenfalls in Bezug auf minderjärige Kinder von den Wirkungen einer Volladoption ausgegangen”.

4.7

Uit het voormelde blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat door de adoptie naar het recht van Taiwan de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en zijn biologische ouder(s) zijn verbroken en dus sprake is van een sterke adoptie.

Het - subsidiaire - verzoek behoeft daarmee geen verdere bespreking.

Aantekening in het gezagsregister

4.8

De rechtbank zal in verband met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub k van het Besluit gezagsregisters bepalen dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister om daarin aantekening te doen van deze beschikking.

Voornamen en geslachtsnaam minderjarige

4.9

Verzoekers hebben verzocht de voornaam van de minderjarige te wijzigen in [voornaam] .

4.10

De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 10:19, eerste lid, BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling bepaald door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Ingevolge artikel 10:20 BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een persoon die de Nederlandse nationaliteit heeft, bepaald door het Nederlandse recht. Artikel 10:22, eerste lid, BW bepaalt dat ingeval van verandering van nationaliteit het recht van de staat van de nieuwe nationaliteit van toepassing is, daaronder begrepen de regel van dat recht betreffende de gevolgen van de nationaliteitsverandering voor de naam.

4.11

De minderjarige bezit thans de Taiwanese nationaliteit. Op het moment dat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, levert dit een grondslag op voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het voorgaande brengt mee dat Nederlands recht van toepassing is op het verzoek dat betrekking heeft op de voornamen en de geslachtsnaam van de minderjarige.

4.12

Uit de stukken blijkt dat verzoekers eerder een minderjarige hebben geadopteerd, te weten de hierboven onder 2.3 vermelde minderjarige.

4.13

Nu de minderjarige het tweede kind is tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan, is voor de naamskeuze artikel 1:5, achtste lid, BW van toepassing. Uit dit artikel blijkt dat de keuze die voor de naam van het eerste kind van dezelfde ouders is gedaan, beslissend is voor alle volgende kinderen. De minderjarige zal na de adoptie de geslachtsnaam [geslachtsnaam] dragen. Verzoekers hebben een dienovereenkomstige keuze gedaan.

4.14

Het verzoek tot voornaamswijziging zal worden toegewezen, nu van bezwaren daartegen naar de maatstaven van artikel 1:4 BW niet is gebleken.

Geboortegegevens minderjarige

4.15

Bij de stukken bevindt zich een op 5 december 2016 overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakte "Certificate of Birth”, van de minderjarige (Ref No.: [nr.] ), waaruit blijkt dat de minderjarige is geboren op [datum] te [plaats] , Taiwan. Zijn biologische moeder is: [biologische moeder] . Zijn biologische vader is onbekend.

4.16

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:25, vijfde lid, BW zal de rechtbank gelasten dat deze akte wordt ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente ’s-Gravenhage. Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de ABS heeft aangegeven dat voormeld “Certificate of Birth” voldoet aan de legalisatievereisten en dat de ABS om die reden geen bezwaar heeft tegen een last tot inschrijving van de geboorteakte van de minderjarige. Hierbij is eveneens in aanmerking genomen dat in het overgelegde stuk “Household Registration Transcript” van Xintien Household Registration Office, [plaats] , Taiwan (File No.: [nr.] , Household No.: [nr.] ) van [datum] , alle historische geboortegegevens en de oorspronkelijke afstamming van de minderjarige staan vermeld.

5 Beslissing

De rechtbank:

5.1

verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissing, zoals vervat in de overgelegde stukken “Civil Ruling” van het [plaats] District Court, Taiwan van 4 januari 2018 (Case No.: [nr.] ) en “Certificate for final family ruling” van het Family Law Tribunal, [plaats] District Court, Taiwan van 24 januari 2018, tot de adoptie naar het recht van Taiwan van de minderjarige van het mannelijk geslacht: [minderjarige] , geboren op [datum] te [plaats] , Taiwan,

door verzoekers voornoemd;

5.2

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage de hierboven onder 4.15 weergegeven akte van geboorte van de minderjarige in te schrijven;

5.3

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage een latere vermelding van de erkenning van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

5.4

gelast de wijziging van de voornaam van de minderjarige in: [voornaam] ;

5.5

bepaalt dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister, om daarin aantekening te doen van deze beschikking;

5.6

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
’s-Gravenhage.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.H. Steenmetser-Bakker, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2019.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.