Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:4448

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-05-2019
Datum publicatie
28-05-2019
Zaaknummer
C/15/287627 / JU RK 19-724
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gelet op het uitdrukkelijke verzoek van de Raad - gebaseerd op het gemotiveerde advies van Triversum (jeugdpsychiatrie)-, het standpunt van de GI en de wens van de jeugdige en zijn moeder bepaalt de rechtbank dat de machtiging gesloten jeugdhulp ten uitvoer dient te worden gelegd binnen Transferium te Heerhugowaard en niet in Horizon, locatie Antonius.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Familie en Jeugd

Zittingsplaats: Alkmaar

Zaakgegevens : C/15/287627 / JU RK 19-724

datum uitspraak: 7 mei 2019

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad,

gevestigd te Haarlem,

betreffende

[roepnaam minderjarige] [2e naam minderjarig] [achternaam minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [roepnaam minderjarige] .

De rechtbank merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

de gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Alkmaar.

1 Het procesverloop

1.1

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de Raad van 19 april 2019, ingekomen bij de griffie op 19 april 2019;

- de instemmende verklaring van de gekwalificeerde gedragswetenschapper van 28 april 2019, ingekomen bij de griffie op 29 april 2019;

- de email van [locatie manager] van 6 mei 2019, betreffende de visie van Horizon.

1.2

Op 7 mei 2019 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank de behandeling van de zaak voortgezet, met gesloten deuren.

Gehoord zijn:

- de advocaat van [roepnaam minderjarige] , mr. J.J.C. Engels;

- de moeder;

- [vertegenwoordiger van de raad] en [vertegenwoordiger 2 van de Raad] , namens de Raad;

- [vertegenwoordiger van de GI] , namens de GI;

- [locatie manager] , locatiemanager namens Horizon locatie Antonius;

- [psycholoog] , klinisch psycholoog/ psychotherapeut bij Triversum;

- [directeur] , directeur bij Triversum.

1.3

De jeugdige [roepnaam minderjarige] heeft de mondelinge uitspraak van de rechtbank bijgewoond. [roepnaam minderjarige] heeft tijdens de zitting op 2 mei 2019 zijn mening aan de kinderrechter kenbaar gemaakt.

2 De feiten

2.1

Het ouderlijk gezag over [roepnaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

2.2

[roepnaam minderjarige] verblijft bij Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, te Alkmaar.

2.3

Ter zitting van 2 mei 2019 is mondeling de ondertoezichtstelling van [roepnaam minderjarige]

uitgesproken voor de duur van twaalf maanden en is de gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers belast met de uitvoering van de maatregel. Het overig verzochte, te

weten een machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van twaalf maanden, is aangehouden

en verwezen naar een zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank op 7 mei 2019.

3 Het verzoek

3.1

De Raad heeft een machtiging verzocht om [roepnaam minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van twaalf maanden.

Ten aanzien van de machtiging gesloten jeugdhulp

3.2

Ter onderbouwing van de verzochte machtiging gesloten jeugdhulp heeft de Raad het volgende aangevoerd. [roepnaam minderjarige] is vanwege zelfbepalend, grensoverschrijdend en oppositioneel gedrag met ingang van augustus 2017 bij Triversum op de afdeling Langdurige Begeleiding Jongeren geplaatst. [roepnaam minderjarige] is gediagnosticeerd met ADHD en een autisme spectrumstoornis. De moeder is volgens de Raad handelingsverlegen en onmachtig met betrekking tot de begrenzing van het gedrag van [roepnaam minderjarige] . De moeder erkent dit ook en geeft aan dat [roepnaam minderjarige] voorlopig niet thuis kan wonen.

De afgelopen periode is gebleken dat [roepnaam minderjarige] niet of nauwelijks in staat is om zich op een positieve manier te ontwikkelen bij Triversum en dat de gedragsproblemen van [roepnaam minderjarige] fors zijn toegenomen. [roepnaam minderjarige] laat zich nauwelijks sturen, hij laat zelfbepalend en oppositioneel gedrag zien. [roepnaam minderjarige] liegt, steelt, loopt weg, uit verbale en fysieke bedreigingen en is agressief. Mede vanwege dit gedrag is [roepnaam minderjarige] geschorst van school en mag hij niet meer op zijn stage komen. Daarnaast wordt [roepnaam minderjarige] verdacht van diefstal en bedreiging met geweld. Triversum heeft aangegeven dat Triversum - gezien de open psychiatrische setting - deze gedragsproblemen onvoldoende kan aanpakken, omdat [roepnaam minderjarige] wegloopt en zich onttrekt aan het gezag. Ook zeer intensieve begeleiding (1 op 2-3) heeft geen verbetering teweeggebracht. Triversum heeft geadviseerd [roepnaam minderjarige] over te plaatsen naar een gesloten JeugdzorgPlus instelling, waarbij wordt aangegeven dat de intentie is dat [roepnaam minderjarige] op termijn weer zal terugkeren naar de afdeling Langdurige Begeleiding Jongeren van Triversum.

Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de machtiging gesloten jeugdhulp

3.3

Triversum heeft aangegeven dat het de voorkeur heeft en ook in het belang van [roepnaam minderjarige] is dat hij geplaatst zal worden op Transferium. Triversum heeft namelijk een eigen polikliniek binnen Transferium en vanuit deze polikliniek zal men in staat zijn om de behandeling van [roepnaam minderjarige] , na zijn overplaatsing, vrijwel direct voort te zetten. De Raad conformeert zich aan dit advies en acht het eveneens het meest in het belang van [roepnaam minderjarige] dat hij geplaatst zal worden op Transferium.

3.4

Ter zitting heeft de Raad hieraan toegevoegd dat er bij [roepnaam minderjarige] sprake is van complexe problematiek waarvoor intensieve gedragsregulatiebehandeling nodig is. Juist deze complexiteit, en het autisme van [roepnaam minderjarige] , maakt dat het in het belang van [roepnaam minderjarige] is dat hij zijn behandeling door Triversum kan voortzetten in de polikliniek van Triversum binnen de beschermde setting van de geslotenheid van Transferium. De Raad acht het daarbij noodzakelijk dat de behandeling van [roepnaam minderjarige] zo snel mogelijk gecontinueerd wordt en dat niet eerst opnieuw wordt onderzocht wat hij nodig heeft. De visie van Horizon, de door de gemeente ingekochte JeugdzorgPlus-instelling, die erop is gericht om na een moment van stabilisatie te overleggen met de jeugdige en de samenwerking en motivatie bij de jeugdige te zoeken, sluit niet aan bij de specifieke problematiek en behoefte van [roepnaam minderjarige] . Tevens acht de Raad het belangrijk dat [roepnaam minderjarige] wordt geplaatst in een instelling waar hij ook naar school kan gaan. Gebleken is dat het scholingsaanbod op Horizon nog niet voldoet aan de eisen die daaraan volgens de Raad moeten worden gesteld. Voorts stelt de Raad dat er op dit moment politieke en financiële motieven spelen rondom de aanbesteding van de gesloten jeugdhulp. De Raad is van mening dat deze aanbestedingsproblematiek er niet toe mag leiden dat de behandeling van [roepnaam minderjarige] stagneert of dat de geïndiceerde hulpverlening ter discussie wordt gesteld. [roepnaam minderjarige] mag niet het slachtoffer worden van deze problemen en hij wacht nu al langer dan nodig is op voortzetting van zijn behandeling in een gesloten setting. De Raad handhaaft daarom zijn verzoek tot plaatsing van [roepnaam minderjarige] binnen Transferium voor de duur van twaalf maanden.

4 De standpunten

De visie van Triversum

4.1

[psycholoog] heeft ter zitting verklaard dat - naar aanleiding van het verzoek van de kinderrechter op de zitting van 2 mei 2019 - overleg heeft plaatsgevonden met Horizon, locatie Antonius. Tijdens dit overleg is gesproken over de screening van [roepnaam minderjarige] . Horizon heeft het dossier van [roepnaam minderjarige] gescreend op verslaving en op de vraag of er sprake was van een psychose. Naar aanleiding van deze screening heeft Horizon geconcludeerd dat de plaatsing van [roepnaam minderjarige] binnen Horizon passend is. Mw. Mous heeft verklaard dat zij echter van Horizon onvoldoende helderheid heeft gekregen of de plaatsing van [roepnaam minderjarige] op Horizon gelet op zijn complexe problematiek ook in zijn belang is. Horizon heeft aangegeven [roepnaam minderjarige] eerst te willen stabiliseren en daarna met [roepnaam minderjarige] en de moeder in gesprek te willen gaan over de vraag welke hulpverlening passend is. [psycholoog] heeft haar zorg hierover uitgesproken. Volgens Triversum is er voldoende zicht op wat [roepnaam minderjarige] nodig heeft, aangezien hij al geruime tijd in een specialistisch kinderpsychiatrisch centrum behandeld wordt en er intensief is geïnvesteerd in het tot stand brengen van samenwerking met [roepnaam minderjarige] . Het afgelopen jaar is geen specialistische therapie ingezet omdat [roepnaam minderjarige] hier niet voor openstond en hij wegliep uit de gesprekken. De inschatting van Triversum is dat er, juist vanwege dit door [roepnaam minderjarige] vertoonde vermijdingsgedrag, meer dwang nodig zal zijn. Het opnieuw vaststellen van een behandelplan zal onnodig veel tijd in beslag nemen en in die periode ligt de behandeling van [roepnaam minderjarige] stil. Bij opname van [roepnaam minderjarige] in Transferium kan zijn behandeling direct worden voortgezet in de polikliniek van Triversum aldaar. Desgevraagd heeft [psycholoog] verklaard dat de inzet is om [roepnaam minderjarige] daar te laten behandelen door voor hem vertrouwde behandelaars, maar dat dit niet gegarandeerd kan worden. Triversum acht het in het belang van [roepnaam minderjarige] dat hij agressiebehandeling en traumabehandeling krijgt. Daarnaast vindt Triversum het belangrijk dat [roepnaam minderjarige] wordt behandeld op de locatie waar hij verblijft. Nu Horizon deze mogelijkheid (nog) niet biedt en Transferium wel, acht Triversum ook om deze reden plaatsing van [roepnaam minderjarige] bij Transferium het meest in zijn belang.

4.2

[directeur] heeft ter zitting verklaard dat er op organisatorisch niveau nog geen afspraken zijn gemaakt over de toekomstige samenwerking met Horizon. De gesprekken daarover verkeren in de beginfase. Triversum heeft een polikliniek op de locatie Transferium en [directeur] kan nu niet inschatten of een dergelijke samenwerking ook mogelijk is op Horizon, locatie Antonius. Gelet op het individuele belang van [roepnaam minderjarige] is [directeur] van mening dat hij op Transferium geplaatst dient te worden, aangezien de zorg die [roepnaam minderjarige] nodig heeft bij Horizon niet voorhanden is.

De visie van Horizon, locatie Antonius

4.3

[locatie manager] heeft ter zitting aangevoerd dat de visie van Horizon is dat een kind niet gedwongen kan worden tot behandeling. Ook zal altijd gekeken worden naar de vraag waarom een jongere niet gemotiveerd is. Indien een jongere ongemotiveerd aan een behandeling meewerkt, dan zal deze behandeling volgens Horizon op de lange duur niet helpen. Horizon werkt vanuit een andere visie dan Transferium en wil de jongere en het gezin meenemen in hun motivatie. Daarnaast heeft Horizon als missie om een kind maximaal drie tot vier maanden in geslotenheid te behandelen en de behandeling vervolgens vanuit thuis of een open setting te vervolgen. Voorts heeft [locatie manager] verklaard dat Horizon openstaat voor behandeling van jeugdigen door behandelaars van Triversum op de locatie Antonius. Wel wil Horizon in het onderhavige geval eerst onderzoeken of deze behandeling ook echt geïndiceerd is en of [roepnaam minderjarige] daarvoor gemotiveerd is. Behandeling van [roepnaam minderjarige] door behandelaars van Triversum kan Horizon niet garanderen, omdat de daarvoor benodigde contracten nog niet zijn getekend. Horizon heeft wel de wil om samen te werken met Triversum en er zijn contacten gelegd. Als blijkt dat [roepnaam minderjarige] niet wil meewerken aan deze behandeling, dan zal Horizon hem deze behandeling niet opleggen. Ook kan het voorkomen dat Horizon een andere behandelaar aanwijst voor [roepnaam minderjarige] . De afstand tussen de locatie Antonius in Bakkum en Triversum in Heerhugowaard is naar de mening van [locatie manager] geen beletsel om [roepnaam minderjarige] op Horizon, locatie Antonius, te plaatsen.

Desgevraagd heeft [locatie manager] verklaard dat het onderwijs op Horizon gelijk is aan dat wat op Transferium wordt aangeboden. Met betrekking tot de agressie en het wegloopgedrag van [roepnaam minderjarige] heeft [locatie manager] verklaard dat Horizon bekend is met deze doelgroep. De begeleiding van [roepnaam minderjarige] zal hierop afgestemd worden.

Het standpunt van de GI

4.4

De GI heeft ter zitting verklaard dat het noodzakelijk is dat de hulpverlening voor [roepnaam minderjarige] doorgang vindt. De GI is ervan overtuigd dat deze hulpverlening door Triversum geboden moet worden en dat het noodzakelijk is dat de hulpverlening direct wordt aangeboden, zonder verdere vertraging. Nu is gebleken dat Triversum op de locatie Transferium de behandeling van [roepnaam minderjarige] direct kan voortzetten en dat het opstarten van de hulpverlening voor [roepnaam minderjarige] binnen Horizon enige tijd zal duren, acht de GI het in het belang van [roepnaam minderjarige] dat hij direct op Transferium wordt geplaatst. Desgevraagd heeft [vertegenwoordiger van de GI] verklaard dat met een uitspraak van de rechtbank de plaatsing van [roepnaam minderjarige] op Transferium nog niet gegarandeerd is, nu de gemeente hieraan ook zijn medewerking zal moeten verlenen.

Het standpunt van de moeder

4.5

De moeder heeft ter zitting verklaard dat [roepnaam minderjarige] momenteel niet te motiveren is voor behandeling en therapie. De moeder acht een gesloten plaatsing voor [roepnaam minderjarige] noodzakelijk als breekijzer om de behandeling vlot te trekken. [roepnaam minderjarige] weet namelijk heel goed dat hij op Triversum niet gedwongen kan worden tot behandeling en hij weigert dan ook elke vorm van medewerking. De inschatting van de moeder is dat [roepnaam minderjarige] zonder vorm van dwang, niet te motiveren is. De werkwijze van Horizon zal volgens de moeder bij [roepnaam minderjarige] niet aanslaan. De moeder verwacht dat [roepnaam minderjarige] verdere behandeling zal blijven weigeren als blijkt dat hij bij Horizon opnieuw moet beginnen. [roepnaam minderjarige] heeft zelf uitdrukkelijk aangegeven dat hij naar Transferium wil, als hij gesloten wordt geplaatst. De moeder acht het van belang dat [roepnaam minderjarige] in zijn eigen omgeving – moeder en [roepnaam minderjarige] wonen in Heerhugowaard – kan blijven wonen. De afstand tussen Bakkum en Heerhugowaard is, ook gezien zijn autisme, te groot voor [roepnaam minderjarige] . Voor [roepnaam minderjarige] is Heerhugowaard de wereld en alles daarbuiten is onbekend en dus eng terrein. Een andere zorg van de moeder is dat de school op Horizon nog niet volledig is opgetuigd.

Het standpunt van mr. Engels

4.6

Mr. Engels heeft namens [roepnaam minderjarige] ter zitting verklaard dat [roepnaam minderjarige] een sterke voorkeur heeft voor plaatsing binnen Transferium. Hij is op deze locatie rondgeleid omdat voordat Horizon in beeld kwam al sprake was van een mogelijke opname binnen Transferium. Hij kent er mensen en het is niet ver verwijderd van zijn huis in Heerhugowaard, wat voor hem geruststellend is. [roepnaam minderjarige] heeft een zeer streng kader nodig en mr. Engels verwacht dat - gezien de visie en werkwijze van Horizon - plaatsing op Horizon in het geval van [roepnaam minderjarige] contra‑geïndiceerd is. [roepnaam minderjarige] zal in dat geval niet willen meewerken. Duidelijk is dat er sprake is van forse gedragsproblemen en dat er al veel hulpverlening is ingezet. [roepnaam minderjarige] geeft aan dat hij graag naar school wil. Volgens mr. Engels heeft de plaatsing meer kans van slagen als [roepnaam minderjarige] er zelf achter staat. Om die reden verzoekt mr. Engels om de machtiging te verlenen specifiek voor plaatsing in Transferium.

Ten aanzien van de verzochte termijn van de machtiging verzoekt mr. Engels om de machtiging te verlenen voor de duur van zes maanden en het overige af te wijzen. Subsidiair verzoekt mr. Engels de machtiging te verlenen voor de duur van zes maanden en het overig verzochte aan te houden.

5 De beoordeling

Ten aanzien van de gronden voor de machtiging gesloten jeugdhulp

5.1

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

5.2

De rechtbank stelt op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting vast dat aan voornoemde voorwaarden is voldaan. [roepnaam minderjarige] verblijft sinds augustus 2017 met instemming van de moeder bij Triversum op de afdeling Langdurige Begeleiding Jongeren. [roepnaam minderjarige] is hier geplaatst vanwege een autisme spectrumstoornis en oppositioneel, grensoverschrijdend en zelfbepalend gedrag. Hij onttrekt zich aan het gezag van de moeder en de moeder is onvoldoende in staat om [roepnaam minderjarige] de juiste structuur en begrenzing te bieden. Na een goede start op Triversum, waarbij [roepnaam minderjarige] profiteert van de hulpverlening en vaste structuur, nemen sinds september 2018 zijn gedragsproblemen toe. [roepnaam minderjarige] liegt, loopt weg, uit verbale en fysieke bedreigingen en is agressief. Ook wordt [roepnaam minderjarige] verdacht van bedreiging en diefstal en neemt zijn ongeoorloofd schoolverzuim toe. [roepnaam minderjarige] is geschorst van school, heeft zijn stageplaats verspeeld en heeft op dit moment geen dagbesteding. Triversum concludeert dat [roepnaam minderjarige] binnen de open kindpsychiatrische setting onvoldoende bijgestuurd kan worden en adviseert [roepnaam minderjarige] binnen een gesloten setting te plaatsen en te behandelen. Ook de gedragswetenschapper stemt in met de gesloten machtiging, omdat [roepnaam minderjarige] zijn behandeling dan niet meer kan ontvluchten. Uit de verklaring van de gedragswetenschapper volgt dat [roepnaam minderjarige] weliswaar zegt niet gemotiveerd te zijn, maar dat hij tegelijkertijd lijkt in te zien dat hij intensieve behandeling nodig heeft om zijn leven richting zelfstandigheid vorm te geven.

Het verzoek van de Raad sluit aan bij het advies van Triversum. De rechtbank stelt vast dat de moeder en [roepnaam minderjarige] het eens zijn met de verzochte machtiging.

De rechtbank concludeert dat de behandeling van [roepnaam minderjarige] bij Triversum is vastgelopen en dat dat samenhangt met het feit dat het een open setting betreft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [roepnaam minderjarige] zich aan de voor hem noodzakelijk geachte hulpverlening onttrekt. [roepnaam minderjarige] is gebaat bij een behandelsetting waarbij hem een duidelijke structuur wordt geboden, binnen zeer strikte grenzen, waardoor hij optimaal van de geïndiceerde hulpverlening kan profiteren. Daarom acht de rechtbank een plaatsing in een gesloten setting op dit moment noodzakelijk voor [roepnaam minderjarige] .

5.3

Met betrekking tot de duur van de verzochte machtiging overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank is van oordeel dat de machtiging dient te worden verleend voor de duur van zes maanden en zal het overig verzochte afwijzen. Binnen de termijn van zes maanden zal duidelijk moeten worden of [roepnaam minderjarige] zich op een positieve manier kan inzetten en of hij binnen een gesloten setting bereid en in staat is om de noodzakelijke hulpverlening te accepteren.

Ten aanzien van de uitvoering van de machtiging gesloten jeugdhulp

5.4

Gelet op het uitdrukkelijke verzoek van de Raad – dat is gebaseerd op het gemotiveerde advies van Triversum – , het standpunt van de GI en de duidelijke wens van [roepnaam minderjarige] en zijn moeder, ziet de rechtbank aanleiding om ook een oordeel te geven over de vraag bij welke gesloten instelling de machtiging gesloten jeugdhulp ten uitvoer moet worden gelegd, dat wil zeggen Horizon of Transferium. De rechtbank is, gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, van oordeel dat [roepnaam minderjarige] op Transferium dient te worden geplaatst en overweegt daartoe als volgt.

5.5

[roepnaam minderjarige] is reeds lange tijd bekend met de behandelaars van Triversum. De verwachting is dat [roepnaam minderjarige] - ondanks zijn (ogenschijnlijk) ongemotiveerde houding – zal meewerken aan de voortzetting van zijn behandeling door Triversum. In het gesprek met de kinderrechter heeft [roepnaam minderjarige] aangegeven best te begrijpen dat hij hulp nodig heeft bij het omgaan met zijn autisme en zijn forse gedragsproblematiek. Ook de gedragswetenschapper heeft die indruk gekregen. Triversum heeft een polikliniek binnen de locatie Transferium en ter zitting is de garantie uitgesproken dat bij plaatsing op Transferium de behandeling van [roepnaam minderjarige] vrijwel direct kan worden voortgezet. Hoewel de behandeling mogelijk door een andere behandelaar van Triversum zal worden uitgevoerd, blijft de huidige behandelaar daarbij nauw betrokken en deze zal ook aanwezig zijn bij overleg over de voortgang van de behandeling. Er zal voorts een warme overdracht plaatsvinden. Horizon kan dit alles (nog) niet bieden, nu is gebleken dat de gesprekken tussen Horizon en Triversum over samenwerking zich nog in een beginstadium bevinden. [roepnaam minderjarige] kan hier niet op wachten.

Bij Horizon is evenmin gegarandeerd dat de behandeling van [roepnaam minderjarige] binnen de instelling kan plaatsvinden, terwijl Triversum het belang daarvan heeft onderstreept. Juist bij [roepnaam minderjarige] is het noodzakelijk dat hij strakke kaders krijgt, zoals ook de moeder van [roepnaam minderjarige] ter zitting heeft aangegeven. Bij Triversum heeft [roepnaam minderjarige] volop gebruik gemaakt van de wetenschap dat ze daar geen mogelijkheden hebben om hem op enigerlei wijze beperkingen op te leggen. Dat heeft tot wegloopgedrag geleid en dat risico wenst de rechtbank niet voor [roepnaam minderjarige] .

Voor de rechtbank heeft ook de mening van [roepnaam minderjarige] meegewogen. Uit de woorden van de moeder volgt voorts dat voor [roepnaam minderjarige] de wereld begint en eindigt in Heerhugowaard, wat samenhangt met het feit dat hij aan autisme lijdt. Bij een screening louter op basis van het dossier (de gebruikelijke gang van zaken, niet alleen bij Horizon) blijken dit soort zaken niet, maar dit is wel van belang voor het leveren van het door de gemeente beoogde – en in artikel 2.5 van de Jeugdwet voorgeschreven – maatwerk.

Het geheel van deze omstandigheden maakt dat de rechtbank een plaatsing van [roepnaam minderjarige] binnen Transferium het meest in zijn belang acht.

5.6

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de rechtbank de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de periode van zes maanden en daarbij bepalen dat deze ten uitvoer dient te worden gelegd binnen Transferium te Heerhugowaard.

6 De beslissing

De rechtbank:

verleent ten aanzien van de jeugdige [roepnaam minderjarige] [2e naam minderjarig] [achternaam minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , een machtiging gesloten jeugdhulp, met ingang van 7 mei 2019 tot uiterlijk 7 november 2019, welke machtiging ten uitvoer dient te worden gelegd binnen Transferium te Heerhugowaard;

wijst af het meer verzochte;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.S. Friedberg, voorzitter en mr. W.P. van der Haak en mr. W.C. Oosterbroek, allen tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. N.S. van Lede – Terhaar sive Droste als griffier en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2019.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 23 mei 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Amsterdam